ill Vallende Ziekte NOORD-GESTICHT Metaal Afsluitingen mi Zenuwziekten Zenuwziekten m m GUIDE D'YPRES ft CLOTURES HÉTALLIQUES CRÉDIT GÊNÈRAL HYPOTHECAIRE II. GRONDPANDELIJKE OBLIGATIËft 4 GESCHIEDENISSEN mm J^LCCHte/) XrCUfodUZAADcdJUs 'foetel^Raa^ Nlj o oTj tzvJh - Libotte en Donck opv. Van Windekens !ii«iinin»liiiIMiiIllIMI DE EIERLECSTER I. LEENINGEN oP Hypotheek TE BE'KÖMEM VOORBEHOEDMIDDELEN H ts IMI MP l)e Poeders van hel Wil Struis S)e Poeders van hel Wil Kruis M HVAMNiSTt KERKhfll licduillie on Diploma llrusscl-H-xposilic Ook Ie verkrijgen hij Beeuvve, Aerlsens, apolheker le Yper en lionleyne, Poperinghe. len bureele van dit blad VERZAMELING SLUS CAVE.AU CHENILS D» hotir »laal op inaiir d -^/v^iA-e^OoofiX+c/^j^ ueEkeJrtaJLl^ óoctzAz taxii, (&cha/i - TfUjm., tt'tl ft<jutö6it( teo-L' catlo-KAiu^it- erv-/ wXj'fLci/tC<XotitcAou^e- -GfL-' JCc+wli.z<YLx\x\/uvrh/> UlLLc*£> luuIXvL f 4i/oojyvCy\^ t^kj^obte-H^ inswtx rxXjCt/ jteX-5'rA. étWAciu^ rt- iroo 2^ Aou-bea e+v m 2X-LerL- k C5Vetoi^utkcb(/i-t^>fcu^'Ct1^ irCOt-4t&fce^/> en"^K>au)e't-u -joi/yi/kab &<&teX "e^t ^hZAa^aJo^Wt Te-U^r-eat, daXtxfc*^ fu «/kl/ AaT^e^L&FL- Lce+m&K^ bi>cua/)4^tXMue^/ hcuti^eaAiohAxxaf- k\Mx\u^, -ftooT^ten,- &i/vu^ei/r^n^ -veenizXc^telT iaa/fi^ aat^eiv ifa/Eé/rv ,'Ste^bwtd^b^Hflen.Slve'oka^ctevb Uk te-CeT<"'rt'^ jfO. Onmidtlelijke verlichting, spoedige en zekere genezing met de Bijzonder voor Pijnlijke en vernchterde maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten 111 de tanden, hart kloppingen, slapeloosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakten, vallende ziekte, jjgg zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, slokken in de keel, rheti- vsg matisme, fleurecijn, jicht, enz., enz. pS versterken de zenuwen, ze zijn ganscli onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel. g£j| PHI,IS fr. I 25 de doos fr. 3 25 de 3 doozen of de drie dubbele doos |gf fr. 6 25 de 6 dtozen of dezes dubbele doos. Algemeen depotF. TUYPENS, Apotheker, Sl Nikolaas, alsook te YPER hij MM en in alle goede apotheken Wacht U van namaaksels, ze zijn zonder waarde ïgf ']Vn burcele dezes. Declaration pour brassergereed gedrukt, aan genadiger) prijs BOET DE HENNEN EIEREN LEBSfi ZELFS IRET DE GROOTSTE KOUDEI Huls FELIX MOULARD 207, Rue des Tannsurs, BRUSSEL Ganscheen gewaarborgde genezing door eene enkele en weinig kostende behan deling der dokters specialisten van het 102, Nieuwstraat, Brussel-Noord. Raadplegingen alle dagen en Zondags van 8 tot 12 ure. (Dinsdag en Zaterdag uitgenomen.) If O EST BI llf hotel du nord Indien gij niet kunt komen, schrijft om de brochuur te ontvangen tegen fr. 0.70 in postzegels. Talrijke getuig schriften van genezingen volkomen. Kostelooze raadgeving door briefwisseling NOU VUL Lb EDITION p**ix 1 IV*. 50. TZléph. 62 84 Diplome oDopheus. Cr? Prix mRSTINBERG ^^^^^^^^AüOERLLCHT-BRUXj PüRTES.CHENILS P0ULAILLERS. GRILLAGES, TISSUS.CABLES. PAILLASS0LS R0NCE5.RE5S0RÏS METAAL AFSLUITINGEN. I Yzeren draad voor afsluiting- Traliedraad, Hennenliokken, Hondenhokken, Tapijten, Kabels. KAT A LOG US K O S T L LOOS. on, T v vooa uw-e SACOCHEM. VALIESEN. ~~3ot er straat. 22 YPtP O Cfc n o iZ: rt rD Als men tegenwoordig nog een paard in eenen tramwagen ziet voortsukkelen, lacht men d n voerman uit. Werpt ook al die oude bullen van borstsiropen, pillen en poeders van over 10 en 20 jaar weg. Gaat xnet den vooruitgang mede EN NEEMT ««gtaraww11 'itig der Apotheek "DE BIEKORF" 36, Lange Dijkstraat, Antwerpen. Die pastillen ontsmetten de longtakken door haar vluchtig geneesmiddelen, stillen seffens den hoest en, daar men ze langzaam moet opzuigen, f verfrisschen zi, de keel en strotten-hoofd. Do (loos 11»*. ten Kapitale van 7,500,000 Trank Maatschappelijke Zetel BRUSSEL, 65, Koninklijke straat Die obligatiën zijn verpand door hypotheeknemingen op eigen dommen van eerste orde. Bovendien zijn ze gewaarborgd door het maatschappelijk kapitaal van 7,500,000 frank. De Intrestkoepons worden zesmaandelijks uitbetaald. ZIJ bepalen eene vergeldende plaatsing van volstrekte zeker heid. Men kan ze verkrijgen bij alle wisselagenten en bankiers, als mede ten zetel der Maatschappij te Brussel. AGENT TE )'PEli OH. 3 Wisselagent, liijselslraal. Viin kluchtige en wonderbare van ouds voorgevallen binnen de slad lèperen. PRIJS 0-70 CENTIEMEN. NIEUW III Sanitas Dut lijn ptn gewone voorbehoBdmiddslaii pourQFr. franco domic, hmmmr 50m.x1m. uimm vraagt ris kettsloozi inlichtims» "CloT.-h'lTAL- ANDERIECHT BRUXELLES' UR5T£NBERCj te koop 5000 m'2 prachtige dektegels, van alle soorten, voortkomende van likwidatiën. J. Gollette, 181, avenue de la Gouronne, Tél. 5524, Brussel. jfffync$ Frco. Vpcrf du k her ij L A MB IN- MA TUÉE. Dixmudeslraat, 55, **»rHnufri met van prija Nem»-n «vij dadelijk cm n.iJf dozijn Kilo*. rr. 1.- den I /sl Kilo in alle goede kruideniers winkels (£KJLe^VY)M'tA'VV Cm CshiAl^ iAls voois 6W CLtXYL t«Xe-|-ootv 6^,0 Kffjil SCffi X0 ta s -f' V - - - W_-»- _t U? -V* La PoiiCcusc. hiaiMut déposée Zonder eenig gevaar voor hel pluimgedierte Kost 10 cent. per hen en per maand De doos van 1 kg. 1 fr. 10 Venending franco per zak van 2 1/2 kg. Ifr. 00 g vi» 5 kg. 5!r. 50 ALGEMEEN DEPOT AANVALLEN, CRISEN, DRAAIINGEN AFWEZIGHEID, SCHEMERINGEN GROOTE EN KLEINE ZENUWKWALEN i\Wm I fllüfx (rechtover de statie) den tweeden en vierden Zaterdag der maaud van 8 tot 12 uur. et autres articiwi en fif metalliek Tj CL 0^ PORTEFEUILLES.^ GETTEM. MANCHETTEfl. ALL£ AP TICK ELS IM LEDER^y"'--, w 1 r v F AB WIKAMT AUTO» VOYflCS 7T .ft ft NAAMLOOZE MAAT8CHAPPIJ Goillu8treerdebe8chrijvlinf dezer Nieuwe arti- kels met geheime zaad aan beide geslachten la Terxonden met staal SANITAS f Fr. Toor Mannon. tegcE 2 Fr. voor Trouwen dwz SAWITARI^, 'T'O5 Anspachlaan "p U 3 S E L Iff DTDIPlUr den MAANDSTONDEN Vtn I nfllimb wonderbare uitval tatimAaidmt. BETALING NA DE QENEZINQ. SAMITARIA, 70, AMSPACHLAAN BRUSSEL. SELBIE CALVANI5Ê «C2H^fS525iS3ifc2 DOMICILE f URSTE.MBE.RG Fü R5TENBER6 ANOfRLECHT: Tél'. 6284 ANDERLECHTiTeL 6284

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 4