'mmMm m m Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. MMWMWMM o MMMMMMM Donderdag, 22" llci 1915. centiemen. Negende jaar. i\Tr 28. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des 8)onderdaijs. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voon den buiten Een jaar, Fr. 3-00, Voor stad Een jaar, Fr. £-50 Men handelt bij overeenkomst. Vlen schrijn in hij den Uitgever, Luxtnudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch iielgië en'r tiintenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. .Vlen wordt vriendelijk verz ndit alle lioege- naatnde aitikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. «i t <lc i ijobank. De heeren Franck en Mechelynck, liberale afgevaardigden, hebben den Minister Levie op den pijnbank gebracht met hunne ondervraging over den erbarmelijken toestand van 's lands finantiën. Hoe Minister Levie zich ook krin kelde en wrong, hoe hij zich trachtte te redden of beter zich wit te was- schen door een sluw rond de-pot draaierij, toch heeft hij bekend... dat alles wat de oppositie par tijen be weerde waar was, dat er krot en Cie baas was in de nationale kas. Hij heeft bekend te leven sinds maanden met uitvluchten, leeningen aan Pier, fan en Pol, dat hij commissieloonen betaald heeft aan degene, echte schachelaars, die hem gele konden bezorgen. 't Ziet er mooi uit 't Is juist 't ge val van eenen handelaar die slechte zaken doet en zich hoopt te redden mét overal geld te leenen. 't Is de gewone gang in slechte handelszaak. Alleen heeft minister Levie be kend dat hij weldra nieuwe lasten zal voorstellen om... den put te vul len Een beetje historische terugblik kende cijfers komen van pas na die bekentenis. In zestig jaar heeft Belgie 2 mil jard ontleend. In de laatste 23 jaar katholiek be stuur heeft het land twee en half mil jard ontleend In 1880 ^liberaal ministerie) beliep de schuld per inwoner 267 fr. 76 c. In 1913 (klerikaal ministerie) be loopt de schuld tot 606 fr. met ver zekerde uitzicht op nieuwe belastin- gen In 1884, val van het liberaal mi nisterie, waren er geene schatkist- bons, 't is te zeggen, was er geene schuld buiten de openbare bekende leeningen. In 1913, zijn er voor 450 miljoen schatkistbons en rijst de schuld tot vier miljard. Nederland een landje als het onze, heeft maar 8 miljoen frank schatkist bons. Het groote Frankrijk, 600 schelpen voor een budget van ver schillende miljards. Onze rente staat, ondanks de spe culatie aan 77.10. De fransche rente houdt het aan 85- Tijdens de liberale regeering van 1876 tot 1884 klom de BeLische rente in die acht jaar van 7 "/0. Sedert de klerikale regeering is zij gezon ken van 25 VUWW HP> Ilcclor Denis De dood maait in de rangen der Statenkamers. Sedert een jaar stier ven Beernaert, De Landisheere, Hambursin, fanson, Dewinter en voor eenige dagen Hector Denis. Deze groote en eerbiedwaardige vertegenwoordiger van Luik is ge vallen in volle werk. Zijne familie vond hem dood in zijn bed met een boek in de hand en nog andere studie boeken open op zijn nachttafel. Van welke politieke kleur men is, voelt men voor dien werker eene innige bewondering. Hij w^s een der schitterendste figuren van het weten- schappelijk Belgie, een gloedvolle, overtuigende redenaar, een voorbeel dige, gemoedeiijken professor. Hij was 00K een der ernstigste en ge- vreesdste kampioenen der vrije ge dachte. Hector Denis was Dokter in de rechten, Doiaer in wetenschappen, oud-provintieraadsiid van Brabant, socialistische volksvertegenwoordi ger van Luik, professor en oud-rec tor aan de Universiteit van Brussel. Zijne gansche loopbaan heeft hij besteed tot zijnen laatsten zucht toe, aan de verbetering van de werkende klas, de vrije gedachte en het onder- v\ ijs, zijne drie idealen. Hij heeft menigvuldige werken ge schreven die allen het kenmerk dra gen van gezonde, klaarziende bere- üeneering, gepaard met de breedste opvatting van de verdraagzaamheid. Voor de werkliedenpartij was hij een der edelste leiders, voor de vrije gedachte, de overtuigste der verde digers, voor zijne leerlingen de va- derlykste der professors. Hij was een der stichters van de nationalistische \Veezenschool en verdiende er den naam van Grootva der der weezen. S)e liberale linkerzijde. Verleden Woensdag hebben de libe rale gekozenen in de Kamer eene ver gadering gehouden om de benoeming en aanstelling te bespreken van den onlangs tot stand gebrachten landsraad der liberale partij. In dezelfde zitling werd den heer Van Marcke, volksvertegenwoordiger voor Luik, gekozen tot voorzitter van de liberale groep, in vervanging van wijlen Paul Janson. kindersterfte in i>eli»ie en in Congo. De kindersterfte onder de volksklas in Belgie is schrikkelijk grootde stad Gent spant echter de kroon, wat niet te verwonderen is als men den toestand der vrouwelijke werkersbevolking en hare levensvoorwaarden kent. Tot dusverre echter hebben zich enkel geleerden om dien staat van zaken be kommerd de hoogere burgerklas bleef er totaal onverschillig voor. Doch zie, nu wordt gemeld dat de kindersterfte ook zeer aanzienlijk is in.... Congo. En dadelijk trekken een zestal dames uit de hooge wereld naar Katanga om er eene kliniek op te rich ten, ter bestrijding van de kindersterfte onder de negerbevolking KB 31 Van alles wal. Wat er in rook op gaat. Een amerikaanseh vakblad der ta- babsnijverheid schat den tabakshan- del van den aardbol op zoo wat 400 millioen dollar, bijna twee en half milliard frank in Belgische munt. De uitvoerhandel bedraagt in mil- lioenen dollars voor de Vereenigde sta ten Kuba, 100 Nederlandsch Indië, 70 Engeland, 22; Brazilië, 21; Ne derland, 11; Egypte, 8; Oostenrijk- Hongarië, 8Mexiko en China, 4,8 Frankrijk, 4 Algerië, 3,9Japan, 3,6 Italië, 1,6. Voor verwerkten tabae staat Kuba aan het hoofd met 41,600.000 dollars Engeland komt daarna met 49,2 de Vereenigde Staten met 9.2 Neder land, met 8 Egypte, met 7.5 Duitsch- land en Brazilië met 4.8 Japan en Oostenrijk, met 3.2 Algerië, België en Indië, met 1,600.000 dollars. Dejrremie op de aanhouding van Nestor Wilmart. Eene premie van 15.000 fr. was door de Belgische regeering beloofd gewor den aan hern die Nestor Wilmart zou doen aanhouden. Een wissel die som vertegenwoor digend werd aan heer Sébille, overste der Fransche veiligheidspolicie, toe vertrouwd om aan de rechthebbenden te worden overhandigd. Deze heeft de som geweigerd Nestor werd aangehouden door eenen bijzon deren kommissaris en volgens M. Sé bille scheen deze enkel bestemd voor een gewonen burger en niet voor een policieofflcier wiens plicht het is de misdadigers aan te houden. De overste der Fransche veiligheids policie zal wellicht geoordeeld hebben dal een politieofficier, die gedurende vier maanden mot de kaarten speelde met een persoon, dien hij gelast was op te zoeken en waarvan hij verschei dene portretten bezat, geen belooning verdiende. Thans weet men nog niet in 't minis terie van rechtswezen, wat men met de 15,000 (rank gaat doen. In de serrrn van Laeken. Voor de eerste maal dit jaar, wer den de serren der koninklijke waran de toegankelijk gesteld voor het pu bliek. Het aantal bezoekers was niet buitengewoon groot, zoodat er niet geduwd of gestuwd werd, zooals op andere dagen. Het is een heerlijk schouwspel, een echte weelde voor de oogen die men te genieten krijgt op de lange wande ling door de serren, waar thans de meeste planten in vollen bloei staan. In de groote rotonde zou men zich in een tuin der tropen hebben verplaatst gewaand. De wandeling liep uit op den groo- ten wintertuin, met zijne hoogstam- mige oranjebooinen, rhododendros, Japansche cralia's enz. liet publiek werd niet toegelaten tot het bezoeken van de warande en ver liet het gebouw langs den groöten in gang, rechtover het kasteel. Het legercontingenl voor i9i3. Vrijstellingen. De vrijstelling verleend aan inge schrevenen wegen inschrijving van eenen broeder, is ingetrokken, behal ve die welke jongelingen genieten die vöör 15 Maart 1913 een Huwelijk hadden aangegaan. De vrijstellingen vöör de afkondi ging der nieuwe wet verleend aan de uitgestelden der vorige lichtingen ge handhaafd evenals die aan de ver schoonde achterblijvers die bij de lichting van 1913 begrepen zijn, maar tot een vroegere lichting behooren. Aan de jongelingen, wien de vrijstel ling ontnomen is, wordt het toege staan lichamelijke of zedelijke rede nen tot vrijstellingen te doen gelden. De jongelingen die krachtens art. 27 (H) der miliciewet eene vrijstelling be komen hadden uit belang van studiën, inrichting of leertijd, mogen aan dat. voorrecht verzaken en hunne inlijving vragen met de klas van 1913. Die geldt tevens voor de uitgestelden der vroegere lichtingen. Zij, die van dit voorrecht gebruik willen maken, kunnen ook in de hoogere schoolcom- pagnies toegelaten worden. De ingeschrevenen hebben het récht, binnen den tijd door art. 49 der wet bepaald, in beroep te gaan tegen de beslissing van den militieraad die hun ne vraag tot vrijstelling verwerpt De eerste blinde Hoogstudentin in Duitschland. In de Duitsche hoogescholen telt men verschillende blinde jongelingen die met welgelukken hunne studiën voortzetten. Tot heden was er echter nergens een blind meisje op de hooge- school. Thans heeft Mej. Ililde, de blindge boren dochter van een koopman uit Barmen het ingangsexamen onder staan voor de universiteit van Gottin- gen, waar zij de politiek huishoudkun de zal volgen. De broeder van Mej. Hilde, insgelijks blind, studeert aan dezelfde in de hoogere wiskunde. De Vledermuis. In Frankrijk is eene beweging op touw gezet tot bescherming der vle dermuis waartegen veroordeelen be staan, die op vele plaatsen zoo zeer vervolgd wordt, onder voorwendsel dat zij leelijk en een nachtbeesf is. De vledermuis kan leelijk zijn van lijf en vleugels, maar haar kopje is een der fijnst en sierlijkst gevormde welke men in de dierenwereld aantreft, het wordt dan ook veel als motief aange wend in de bouwkundige versierings kunst. Maar wat den landbouwer vooral op het hert moet gedrukt worden, is dat de vledermuis niet de minste schade doet, maar integendeel een weldoen ster van den landbouw is daar zij zich uitsluitend voedt met insecten die den landbouwer zeer veel nadeel kunnen berokkenen en welke zij in groole hoeveelheid verslindt. Kamer der Volksvertegenwoordigers Voor de bedienden van den ijzerweg In zitting van 14 Mei heeft den heer NOLF de volgende vraag ge steld aan den minister van spoor wegen Zou de heer minister kunnen zeggen 0111 welke redenen meest al de klerken, aangewezen bij groote keuze en heb bende minder dan twee jaren dienst met 2,300 frank op 30 December 1910, de jaarwedde van 3,500 frank slechts na 18 en 19 jaren dienst zullen beko men, terwijl hunne ambtgenooten, die slechts 6 maanden lager in dienst zijn, bedoelde jaarwedde bekomen na 16 tot 17 jaren dienst, met andere woor den twee jaar vroeger Antwoord De zaak wordt onder zocht. Het past mij niet eene halve verbintenis te nemen. DE WEERGALM ij *7 cl

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 1