Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Donderdag, 5" Juni 1915. Negende jaar. i\r 50. De liberale par tij van Vper en bet arrondissement komt een onherstelbaar verlies te onderstaan in het afsterven van een zijner hoofdmannen, den beer advokaat BOSSAERT. De persoonlijkheid van II. Hector BOSSAERT heelt eene te treffende en te zeer eerlijke plaats bekleed in bet Ypersche leven, en wij aanzien bet voor ons als eene plicht die schoone loopbaan in 'l kort te herinneren. II. Hector BOSSAERT is geboren te Langemarck den 29 Februari 1829. Na schitterende studiën gedaan te hebben in de Hoogesebool werd bij advokaat benoemd en zijne inschrijving op bet tabel van hel orde der advokaten, greep plaats te Yper den 1 1 Juni 1854. Op 15 Juni 1904 vierden de Balie van Yper en de Rechtbank van eersten aanleg, zijn vijftig jubeljaar als advokaat. In bel feestmaal dal 's avonds plaats had, in de Kasselrij, bracht llter Colaert, in naam van zijne amblgenooteneene welverdiende hulde aan den jubelaris en over handigde hem een kunstwerk als vriendelijk geheugen. Voorzitter der advokaten Tuchlkamer, Lid van hel Koninklijk Gesticht van Meesen, Lid der Commissie van de Gemeente Bibliotheek, Voorzitter van de aloude Maatschappij La Concorde enz.enz.II. II ector BOSSAERT wierd 't voorwerp van verscheidene eergevende onderscheidingen Ridder van l Leopoldsorde, versierd van hel Burgerskruis va eerste klas en van de Herinnerings- medalie der regeering van Z. II. Leopold II. Zijne polilieke loopbaan beeft niet minder vervuld geweest en 't is van den dierbaren overledene dat een verbeven politieken tegenstrever zegde, in eene plechtige omstandigheid Een man gelijk M. BOSSAERT vereert de partij aanwelk hij behoort Gemeenteraadslid gekozen op 28 Haart 1872, II. Hector BOSSAERT wierd Schepen benoemd den 12 Februari 1870. Toen den heer Burgemeester Vanheuie zijn ontslag gal, uil oorzaak van gezondheid, vervulde 11. BOSSAERT de bedieningen van eerste Magistraat onzer stad, van 8 December 1888 lot 24 Maai t 1891. Persoon luk e vriend van II. Alphonse Vandenpeereboom, M. Hector BOSSAERT wierd Voorzitter benoemd van het Co mi teil ingericht ten einde een gedenkteeken op te richten aan dit beroemd Ypersch kinden ter dier gelegenheid sprak hij eene merkwaardige redevoering uit. In de gemeentekiezingen van 1890, door de ongehoorde drukking onzer tegenstrevers, bekwamen de liberalen de nederlaag en 11. H ector BOSSAERT, met eenige zijner vrienden, wier den bet slachtoffer van die oinkooping en dit bedrog. Niettegenstaande die droevige omstandigheden, heeft II. Hector BOSSAERT, een onzer leids mannen gebleven. Door zijne groole ondervinding heelt hij de liberale partij veel nut bijgebracht hij bleet getrouwig lid van het Comiteil der Liberale Vereeniging en was ook lid der Commissie van de Maatschappij der Oud-Pompiers. Door de oprechtheid zijns karakter, heelt II. Ileclor BOSSAERT, bij allen zijn medegevoel doen waardeeren en zijn verlies zal eenpariglijk en groolelijks betreurd worden. Het vaandel wapperde half top aan de Rechtbank, de Liberale Vereeniging, de Stadsbibliotheek, de i Concorde Woensdag morgen, om 10 ure, had op de Rechtbank eene plechtige zitting plaats de heeren Biebuvck, Voorzitter der Rechtbank, Colaert, in naam der advokaten, en Vanderheyden, Subslitut van den Prokureur des Konings, hebben er beurtelings de levensbaan van den afgestorvene geken schetst. De beg raving van dien braven en goeden burger beeft plaatsgehad, beden Donderdag 5 Juni, Ie midden een overgroole menigte van volk. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des i*onderdags. Vires acquirit eundo. mimi ii 1 nii r^rnr^i al DE WEERGALM DOOD van den Heer Advokaat BOSSAERT.

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 1