1U RICHT. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Herziening der kiezerslijsten. Donderdag, 11" September 1915. Negende jaar. l\r 44. Verschijnende des ëëonderdngs. Politiek Overzicht. Ontreddering in hel ijzeren wegverkeer. Wie zal de nieuwe belastingen moeien betalen o centiemen. Eendracht maakt Macht. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. ti-5Ö Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uilgever, bixfnudestraat, nr 53, te Yper. De aankondigingen van gansch Ue'gië en 't buitenland evenals de Notariale en Kechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde artikels uiterlijk tegen Dijnsdag middag vrij en onderteekend toe ie zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 45 c: den drukregel Reklamen 25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Liberalen, onderzoekt en eischt uwe rechten. De Schepencollegiën hebben overge gaan van den 1" Juli tot den 31 Oogst laatstleden, tot de herziening der kie zerslijsten voor de Wetgevende Ka mers, de Provincie en de Gemeente. De nieuwe lijsten zullen geldig zijn van 4n Mei 1914 tot 30 April 1915 me- debe.grepen. Aangezien het mogelijk is, ten ge volge eerier politieke gebeurtenis die zicli ten allen tijde kan voordoen, dat eene ontbinding der Kamers onvermij delijk worde, hebben de Burgers van gansch het- land bet grootste belang, bunne'inscbrijving te vergen, terwijl de region nalo inrichtingen over te gaan hebben met de nauwkeurigste zorg tot de herziening der kiezerslijsten. Dat onze vi ieriden insgelijks uit het oog niet verliezen dat gemeentekiezin- gen kunnen plaatshebben in 4914. Deze bijzondere en uitnemend be langrijke omstandigheden maken het vooi: plicht, aan al de liberalau ditmaal de kiezerslijsten na te zien met eene verdubbelde waakzaamheid, want bet is geen geheim meer,dat de herziening der kiezerslijsten, in de handen der klerikalen een machtig wapen is ge worden dat, wanneer de liberalen geen oog in 'l zeil houden, honderden stem men voor onze partij kan doen verlo ren gaan. Wij noodigen dus onze vrienden uit, van lieden af de tileis in te dienen van dezen die niet ingeschreven zijn op de lijsten in voege tredende met 1" Mei 'Jaalstleden ofwel die er op vermeld staan niet een ongenoegzaam getal stemmen en die recht hebben kiezer te /.ijtiofwel aan het toekennen van bijgevoegde stemmen De gemeentebesturen zijn verplicht ontvangstbewijs af te leveren, der titels ingeleverd tot het staven der be zwaren of reclamation. Sedert den 3 September moeten die voorloopig herziene kiezerslijsten volgens de wet aan de beschikking van het publiek worden gesteld. De klachten moeten VOOR 31 Octo ber gedaan worden. De lijsten worden definitief gesloten op 30 November, en liggen dan te beginnen van 5 Decem ber ter inzage van de belanghebben den. Kiezers 1 doet uw plicht Het bureel der Liberale Veree niging van Yper is overgebracht van de Seminariestraat naar de Gartonstraat, nr 1 5. De politieke beweging zal weinig of niets beduiden gedurende de maand September. Ministers, sena tors, volksvertegenwoordigers en leiders der verschillige partijen heb ben voor een viertal weken vaarwel gezegd aan hunne bezigheden. Voor wat onze meesters der Wet straat betreft, geven wij hier het verblijf waar zij gedurende hun ver lofdagen gaan vertoeven. Hoofdmiiiister de Broqueville zal zich uitrusten op zijn kasteel te Pos tel in de Kempen ministers Carton de Wiart en Renkin zullen elk eene villa te Hastières betrekken minis ters Berryer en Segers gaan naar Spa minister Poullet is op zijn villa te Middelkerke minister Vandevy- vere is voornemens eene reis door Europa te ondernemen minister Helleputte zal te Corbeek-Loo ver blijven terwijl minister Davignon naar zijn buitengoed te Masures ver trekt minister Hubert gaat zijne verlofdagen te Morlan welz doorbren gen. Alleen minister Levie zal geen vakantie nemen daar hij de toepas sing der nieuwe belastingwetten moet voorbereiden. W oensdag laatst zijn de belgische Parlementsleden naar de interparle mentaire conferentie getrokken die in den Haag werd gehouden 93 leden, waarvan 31 senators en 62 kamerleden uit alle partijen zijn er heengetrokken. Men begint reeds te redeneeren over de aanstaande wetgevende ver kiezingen. De Kamer van volksver tegenwoordigers, zooals men weet, telt thans 186 leden, namelijk too katholieken, 84 liberalen en socialis ten en 2 kristen de.mok raten. In 1914 zal de Kamer gedeeltelijk moeten hernieuwd worden en hiertoe j zullen verkiezingen plaats grijpen in i de provinciën Luik, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en Limburg. De politieke toestand in deze i gouwen is aldus Henegouwen, 31 kamerleden, waaronder 21 liberalen en socialisten en 10 katholieken Luik, 22 kamerleden, namelijk 14. liberalen en socialisten en 8 katholie ken Oost-Vlaanderen, 28 kamerle den, nafhelijk 18 katholieken, 9 libe ralen en socialisten en 1 kristen de- mokraat Limburg, 7 katholieken. De aanstaande verkiezing loopt dus over 88 zetels waarvan 43 wor den bekleed door katholieken en 45 door leden der oppositiepartijen. In -1912 werd het antiklerikaal kartel gesloten in 12 omschrijvingen. Liberalen en socialisten streden af zonderlijk te Bergen, te -Luik en te Gent. Voor wat de Hoo,e Kamer echter betreft zullen er in 1914 geene ver kiezingen plaats hebben, daar het mandaat voor de senators der pro- vintiën Antwerpen, Brabant, Namen, West-Vlaanderen en Luxemburg, slechts in 1916 ten einde loopt en het mandaat van de Senators der vier andere provinties slechts in 1920. In 1916 zouden wij dus te Yper verkiezing moeten hebben voor Ka mer en Senaat ter zeiver tijde. Naar onze meening zal het zoolang niet meer duren, daar het bijna zoo vast als zekef staat dat na de uitslag der «Herzieningskommissie» die men voorziet tegen einde December 1914^ er ontbinding der beide Kamer zal zijn met algemeene verkiezing in gansch het land. Ter gelegenheid van de Gentsche tentoonstelling, heeft het bestuur der staatsijzeren wegen eene massa nieu we treinen ingericht die, buiten het anders zoo drukke verkeer, nog da gelijks naar- en van Gent loopen. Dat werd heel natuurlijk gedaan om de tentoonstelling te begunstigen, maar hadde het bestuur haar met de nieuwe treinen willen tegenwerken, het zou niet beter hebben kunnen doen om zijn doel te treffen. In ons spoorwegverkeer is alle orde en re gelmatigheid verdwenen. Ge weet wel wanneer ge Gent met den trein verlaat, maar niet wanneer ge te huis geraakt Over drie vier weken, waren men schen van een viertal uren op zij Kortrijk per spoor naar Gent gereisd en zouden ook per spoor terugkee- ren. Ze dachten van rond 8 uren 's avonds te Kortrijk aan te komen om met hunnen trein naar huis te rijden, maar ze kwamen daar rond 10 uren aan. Zij hadden natuurlijk geene aansluiting meer en mochten te voet 4 uren verre naar huis keeren. Rond twee uren 's nachts kwamen zij daar aan, doodmoe en vast besloten van nooit meer naar de Gentsche ten toonstelling te reizen en dat uitstapje ook aan hunne vrienden af te raden. Antwerpenaars, die ook naar Gent gereisd waren en 's avonds rond 9 uren meenden te huis te zijn, kwa men rond middernacht aan. Bij honderden dergelijke teleur stellingen hebben de tentoonstelling- liefhebbers ondervonden. Van alle kanten des lands komen dagelijks klachten in. Bij zoo verre dat de ijzerenwegbedienden, zoowel als de reizigers niet meer weten waar hun kop staat. En niet alleen voorde reizen van en naar Gent is dat het geval, maar ook in gansch ons ijzeren wegver keer. Zelfs de internationale treinen, die anders op de minuut naar zouden moeten stipt zijn, vertragen er door. Zoo kwam over drie weken de trein van Antwerpen-Brussel, die met den internationalen trein Brussel-Bazel moest aansluiten, een half uur te laat te Brussel aan, en verleden week kwam de internationale trein Bazel- Brussel met eene vertraging van vijf kwart uurs aan. Nog honderden gevallen van dien aard zijn in het algemeen verkeer vastgesteld geweest. Men zou zich op een einde gaan afvragen of de mannen, met de in richting van het spoorwegverkeer in Belgie gelast, wel voor hunne taak opgewassen zijn. Met de feesten van Doornik en die van Mechelen was de korresponden- tie-ook overal in de war. Menschen, die naar Doornik reisden, kwamen daar tegen één uur 's namiddags in plaats van tegen 10 uren 's voormid dags aan en anderen, die naar Me chelen getrokken waren, kwamen met hunnen trein twee uren later te huis dan de uurtabel aanduidde. Waarlijk, de hooggeplaatste man nen, die te Brussel de uurtabellen voor het treinboek moeten opmaken, werken alsof ze er niets van kenden. Voor mannen, die in hun vak goed op de hoogte zouden dienen te zijn, laat de uitvoering veel te wenscben. Er mag zich in het treinverkeer geen bijzonder geval voordoen of de gansche regeering springt zoodanig op krukken dat de treinen er niet door geraken. Het wordt hoog tijd dat onze Staat de uitbating van de ijzeren wegen aan bijzondere maatschappijen overlate. Die zouden er veel beter mee wer ken dan velen onzer staatsdienaren, die hunne botten vagen aan de klachten van 't publiek. Ziehier op welke soorten van mede burgers de nieuwe taksen zullen druk ken. A. Rechten op winsten van maatschappijen. Art. 1, dat aangenomen is luidt als volgt. Ter vervanging'van het evenredig patentrecht en van het evenredig mijn recht, werd eene taks gevestigd op de werkelijke inkomsten en baten, aan geduid bij deze wet en vastgesteld op de door haar bepaalde wijze, te we ten 4° Op de inkomsten van de aktiën, obligatiën of gelijk welke aandeelen in het burgerlijke of handelsvennoot schappen met aandeelen, welke in België haren maatschappelijken zetel ot hare bestuurlijke hoofdinrichting hebben. 2° Op de winsten van soortgelijke vennootschappen hetzij vreemde, hetzij van de kolonie, hebben in België eene of meer inrichtingen, welke zij ook zijn mogen, zooals zetels van verrichtingen, hulphuizen of agentschappen 3° Op de jaarwedden der beheerders, kommissarissen of vereffenaars, die hunne betrekking in België uitoefenen bij de vennootschappen met aandee len, hetzij belgische, vreemde of van de kolonie 4° Op de winsten van de bijzonderen alsmede van de vennootscha|Tpen, an dere dan met aandeelen, die in België de mijnen ontginnen of er het bedrijf van verzekeraar uitoefenen. Art. 2 (ook aangenomen), luidt als volgt l.De vennootschappen, aangeno men onder nummers 4 en 2 van het eerste artikel, zijn de taksen verschul digd voor haar zelve en zijn hoofdza kelijk aansprakelijk voor deze ver schuldigd door haar beheerders, kom missarissen en vereffenaars de partikulieren of vennootschappen, aangeduid, ouder nummer 4 van het zelfde artikel, zijn daartoe persoonlijk verplicht. Echter hebben de venootschappen de bevoegheid om van de koepons der obligatiën of de premies en de loten aan de obligafiehouders toegekend, en van de jaarwedden der beheer ders, der kommissarissen en der ve reffenaars den taks af te houden in verband met de inkomsten of winsten. B. Inschrijvings, HypotheekZegel en Erfenisrechten. Art IOver den taks van het in- schrijvingsrechtart.* 2 over het per- Tl

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 1