awwiwanawMiwi—i Stadsnieuws. Aan de Yperlingen BEIUCHT. Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Herziening der kiezerslijsten. 729,695-00. Donderdag, 25" October 1915. centiemen. \egende jaar. :\r 50. Eendracht maakt Macht. %er&chijnenile des SMonderdags. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar, Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. S5-50 Men handelt bij overeenkomst. aankondigingen van Men schrijft in bij den Uilgever, Lmmudeslraat, nr 53, te Yper. üe gansch België en 't buitenland evenals de Notariale en Rechterlijke aankondigingen mogen gezonden worden len bureele van dit blad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naatnde artikels uiterlijk tegen Uijnsdag middag vrij en onderteekend loe te zenden. AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. Liberalen, onderzoekt en eischt uwe rechten. De Schepencollegiën hebben overge gaan van den 1" Juli tot den 31 Oogst laatstleden, tot de herziening der kie zerslijsten voor de Wetgevende Ka mers, de Provincie en de Gemeente. De nieuwe lijsten zullen geldig zijn van 1" Mei 1914 tot 30 April 1915 me- debegrepen. Aangezien het mogelijk is, ten ge volge eener politieke gebeurtenis die ziclt ten allen tijde kan voordoen, dat eene ontbinding der Kamers onvermij delijk worde, hebben de Burgers van gansch het land het grootste belang, hunne inschrijving te vergen, terwijl de regionnale inrichtingen over te gaan hebben met de nauwkeurigste zorg tot de herziening der kiezerslijsten. Dat onze vrienden insgelijks uit het oog niet verliezen dat gemeentekiezin- gen kunnen plaats hebben in 1914. Deze bijzondere en uitnemend be langrijke omstandigheden maken het voor plicht, aan al de liberalan ditmaal de kiezerslijsten na te zien met eetie verdubbelde waakzaamheid, want het is geen geheim meer,dat de herziening der kiezerslijsten, in de handen der klerikalen een machtig wapen is ge worden dat, wanneer de liberalen geen oog in 't zeil houden, honderden stem men voor onze partij kan doen verlo ren gaan. Wij noodigen dus onze vrienden uit, van heden af de titels in te dienen van dezen die niet ingeschreven zijn op de lijsten in voege tredende met 1" Mei laatstleden ofwel die er op vermeld staan met een ongenoegzaam getal stemmen en die recht hebben kiezer te zijn, ofwel aan het toekennen van bijgevoegde stemmen. De gemeentebesturen zijn verplicht ontvangstbewijs .af te leveren, der titels ingeleverd tot het staven der be zwaren of reclamatiën. Sedert den 3 September moeten die voorloopig herziene kiezerslijsten volgens de wet aan de beschikking van het publiek worden gesteld. De klachten moeten VOOR 31 Octo ber gedaan worden. De lijsten worden definitief gesloten op 30 November, en liggen dan te beginnen van 5 Decem ber ter inzage van de belanghebben den. Kiezers 1 doet uw plicht l Belangrijk Berielil. Vele kiezers ontvangen op dit oogen- blik van wege bet gemeentebestuur hunner gemeente, een waarschuwing hun meldende, dat zij voor de eene of de andere reden van de kiezerslijsten geschrabt zijn, of dat het getal hunner stemmen vermindert is zij die zulk stuk ontvangen hebben, worden drin gend verzocht het te doen geworden aan het bureel der Liberale Vereeni ging, Cartonstraat, 15, dat zich zal ge lasten met kosteloos hunne belangen te verdedigen. Dit bureel is open alle dagen, uitgezonderd 's Zondags, van af 9 tot 11 en van 3 tot 5 ure 's avonds. Het bureel der Liberale Veree niging van Yper is overgebracht van de Seminariesiraat naar de Garlonsiraat, n 15. Politiek Overzicht Verleden week Dinsdag werd den buitengewonen zittijd der Kamer van volksvertegenwoordigers geopend, Onze lezers weten dat hij gewijd is aan de bespreking van het ontwerp van nieuwe schoolwet neergelegd door minister Poullet. 't Is dan ook de heer Poullet die de debatten open de hij zette het nieuw ontwerp in zijne bijzonderheden uiteen. Daarna opende de heer Devèze, liberaal, het vuur der oppositie zijne redevoering die Woensdag voortgezet werd was eene ware historische studie der schoolkwestie in Belgie sedert 1830. Hij toonde aan dat de nieuwe wet ongrondwettelijk is en dat hij alleen voorgesteld werd om de klerikale scholen te bevoordeelen. Daarna sprak de heer Mélot, kle rikaal, die niets dan lof heeft toege zwaaid aan het vrij onderwijs en de gelijkheid der staatstoelagen voor alle scholen heeft verdedigd. Vervolgens kwam de heer Royer, socialist, aan de beurt, want men heeft er voor gezorgd dat ieder der drie partijen opvolgend ijk aan het woord- zou komsn. Cijfers in de hand bewijst hij dat ons land dat der on wetendheid is en dat er maar verbe tering zal komen zoodra het ver plichtend onderwijs op eene degelij ke wijze zal in voege zijn. In de zittijd van Vrijdag werd eene kernachtige redevoering uitgespro ken en erop gewezen dat indien de voorgestelde schoolwet er moest doorgaan ons landeken regelrecht na'ar den dieperik zou gaan. Overal worden protestmeetings en betoogingen gehouden tegen de nieuwe schoolwet. De beweging neemt van dag tot dag meer toe en alles laat voorzien dat de klerikalen in hunne kleine schoentjes zullen zitten. De oppositie behaalde reeds een eerste zegepraal, toen in Juli laatstleden zij de klerikale bassers verplichte de bespreking tot in Ok tober te verdagen. Wij zijn overtuigd dat de oppositie vastberadenheid en ijzeren wil genopg zal hebben om den aanslag tegen ons nationaal on der wijs af te weren. Wij weten het, de klerikale pennewroeters, de gees telijken en al wat maar klerikaal is, zullen de nieuwe wet met hand en tand verdedigen. Aan ons liberalen en socialisten wordt de taak toever trouwd het volk in te lichten, en de valschheid en het bedrog der fana tieke regeerders te ontmaskeren. Aan dien plicht mag geen enkel anti-klerikaal falen De heer K. Huysmans heeft een nieuw voorstel, betrekkelijk de vast stelling van het ouderdomspensioen, neergelegd. Het is onderteekend door de Kamerleden Vander Velde, Bologne, Anseele, Mansart, Léonard en Huysmans. Het wijzigt nogal tamelijk het ontwerp van de regee ring, en dit van den heer Pécher, liberaal Kamerlid de toelichting en de tekst van het voorstel Huysmans werd Donderdag uitgedeeld. Wij knippen uit dit voorstel het geen het pensioen betreft Alle Belgen die hun vqrblijf in Belgie hebben, 65 jaar oud zijn en, voor hun bestaan, jaarlijks slechts beschikken over eene som van min der dan 730 fr., hebben recht op eene jaarlijksche kostelooze tege moetkoming. Deze bedraagt 365 fr. voor hen die een inkomen beneden 365 fr. hebben. Voor de overige pen sioengenietenden wordt zij vermin derd met de som welke 365 fr. te boven gaat. Een frank daags dus Hetgeen liberalen en socialisten beloofd heb ben. Zij houden hun woord. Pachlei» en Registratie. Een eordeel van M. G. De Bast. Belangrijk voor pachters en'eigenaars. De nieuwe belastingswet werd door de regeering opgevat, niet alleen als een middel om de ledige staatskas te vullen, 0111 oude schulden te delgen en om nieuwe uitgaven te dekken, maar ook als een werk van echte inquisitie, om den geldelijken toestand der fami- liën te kennen en... uit te huiten. Zoo wilde.men de Bankhuizen onder 't toezicht der regeering stellen, bij voorbeeld. Het geweldig verzet daar tegen heeft den minister de desbetref fende bepaling doen intrekken. Maar zijn er zekere chineezerijen uit de wet verdwenen, er zijn er andere blijven bestaan; gelijk bijvoorbeeld de verplichting tot het enregistreeren der pachtcontrakten. Laten wij dit woord verplichting nader uitleggen Men is vrij zijn pachtcontrakt wel of niet te laten registreeren. Wie het NIET doet kan deswege niet verontrust wor den. Alleen bij geschillen, aan gerech telijke uitspraak onderworpen, waarbij het pachtcontrakt als bewijs dient, zal de registratie geëiseht worden. Deze beloopt van 0-30 tot 3 fr. Bovendien zal de nalatige in dit ge val 25 frank boete krijgen. Dat is al. Buiten dergelijke gerechtszaken is er niets dat den houder van een pacht contrakt kan ten laste gelegd worden. Zekere slimmerikken geven den raad de pachtbrieven ten kantore van den ontvanger te doen inschrijven,daar het een zekerheid is, die men voor den kost (50 c. tot 3fr.) niet moet laten. Ook een plaatselijk klerikaal blad gaf aan zijne lezers dien goeden raad. Wij roepen den belanghebbenden toe Zijt niet lichtzinnig! want achter dat onnoozel registratiezegel is een deugnieterij, een valsch inquisitiespel verborgen. Onze geëerbiedigde afgevaardigde, de heer Camiel De Bast, liberaal senator voor het arrondissement Gent-Eecloo, heeft dit eenige weken geleden in den Senaat ten volle bewezen. Het vertoog der beweegredens leert ons onder meer zei de heer De Bast, dat de registratie vooral invloed zal hebben op de successierechten en rechten van overgang onder levenden, zoodat het bestuur in de geregistreer de pachten het noodige zal vinden om met meer zekerheid de waarde der on roerende goederen vast te stellen en het bedrog, dat schadelijk is voor de schatkist, te onderdrukken. Het bestuur hunkert niet naar de registratierecht, maar wel naar inlich tingen. Het zal met de grootste aan dacht de huorceelen nazien en daar bij ook de erfenisverklariugen, de ac- ten van schenking onder levenden en koopacten. Al de cijfers zullen worden nage zien, er zullen boeten geheven en ver volgingen ingespannen worden en de opbrengst der belastingen, waarvan de taks niet vermeerderd werd, zal in hooge mate aangroeien en nieuwe in komsten ter beschikking van den mi nister stellen Welnu, lezer, hebt ge het vast De heer De Bast vroeg waarom de minister niet liever overging tot de kadastrale herziening. Zij speculeert dus op de dutsen die bij den ontvanger in de val zouden loo- pen. En dan, als de eene na de andere in gevolge de registratie meer lasten zou moeten betalen, zou de regeering zich gelijk Pilatus de handen wasschen en zeggen Mijn goede vriend, gij zelve draagt de schuld van die verhooging. Een eigendom, die zooveel opbrengt, ge lijk gij zelf schriftelijk erkent, moet zooveel meer aan grondlasten beta len... Vat ge die loensche piketterij Waarom speelt de regeering geene kaarten op tafel Nèen, dan zouden wij nog liever het risico loopen van 25 frank boet, die. misschien nog niet eens op 10,000 pachten zou te betalen zijn. De heer Cam. De Bast verdient den dank van alle belanghebbenden: Hij heeft de speculatie der regeering bloot getrokken en daardoor aan pachters en eigenaars een grooten dienst be wezen Zij zijn verwittigd. De Stad Eecloo De stad Yper is in bezit van twee ka zernen en al het noodige voor twee regimenten soldaten te logeeren In alle andere steden, de gemeente raden en de afgevaardigden van Ka mer en Senaat, doen alle mogelijke pogingen bij het gouvernement om in bezit te komen van een regiment sol daten, bron van groot profijt voor de neringdoenderéj Alhier, de klerikale volksvertegen woordigers, senators en stadhuisbazen doen volstrekt niets om het garnizoen van onze stad, dat vroeger, onder het liberaal beheer, twee regimenten be droeg, te vergrooten Zij hebben niet den minsten invloed bij het ministerie om voor Yper en het arrondissement iets nuttigs te beko men Stadsgenooten weet gij wat een re giment soldaten per jaar opbrengt De overgroote so mme van fr. Ehwelindien de klerikale kopstuk ken van het aloude Yper hunne stads genooten genegen waren, zouden zij niet aarzelen alles in 't werk te stellen om herbergiers, winkeliers, nering doeners, eigenaars, enz., van die over groote somme van fr. Ta0,<»J)5-00 te doen genieten. Maar neen, onze aloude stad moet Iri de oogen van verdompeld blijven

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1913 | | pagina 1