Y;im in i nit hip pniTrfiejieh Stadsnieuws. *-■ m Volksgezind weekblad der Vrijzinnige Vereeniging van Yper en het Arrondissement. Zaterdag, li" April 1914 o centiemen. Tiende jaar. i\r 22. Eendracht maakt Macht. Verschijnende des aterdays. Vires acquirit eundo. INSCHRIJVINGSPRIJS Voor den buiten Een jaar,'Fr. 3-00. Voor stad Een jaar, Fr. 2-50 Men handelt bij overeenkomst. Men schrijft in bij den Uitgever, Lnxftiudestraat, nr S3, te Yper. L)e aankondigingen van gansch België en't hnitenland evenals de Notarial® ei Rcclih-rlijke aankondigingen mogen gezonden worden ten bureele van dit h'ad. Men wordt vriendelijk verzocht alle hoege- naamde. artikels uiterlijk tegen Woensdag middag vitj en önderte.ekend toe te zenden AANKONDIGINGEN Aankondigingen 15 c. den drukregel. Reklamen25 c. Rechterlijke aankondigingen 1 fr. id. IkPM Biokje uit do liedevuerin»' van n Frauck. In de Kamerzitting van Donder dag 26 Maart, heeft M. Franck, li beraal volksvertegenwoordiger van Antwerpen, over het geldelijk be heer onzer klerikale Ministers eene redevoering uitgesproken, die zij niet konden weerleggen en waarvan onze klerikale nieuwspapieren niet veel durven schrijven. Daaruit nemen wij het volgende brokje over De buitengewone begrooting voor 1914 is 95 millioen frs grooterdan de ze van 1913. De verslaggever, M. Verhaegen, schrijft deze verhooging gedeeltelijk toe aan de nieuwe kiijgswet. Dat is niet juist, want de voorziene uitgaven, daarin voorzien, zijn reeds in de ge wone vermeld. Verre van af te zien van de noodlot tige leeningpplitiek, gaat men er meer en meer in voort. Bovendien is deze buitengewone begrooting zoo inge wikkeld gemaakt, dat men zich inoeie- liik op klare wijze de zaken kan voor stellen, die er in voorkomen. De redenaar 'onderzocht daarna het slecht geldelijk beheer van het staats bestuur in zake van het ijzerenweg- materiaal, waar men tracht, al de ver nieuwingen op de buitengewone be grooting te schrijven. Wij hebben» zegt hij twaalf maal meer oude wa gons en lokomotieven dan Pruisen. indien men morgen de ijzerenwegen aan een zelfbeheerend besluur moe-t overgeven, zou men moeten eene boe delbeschrijving opmaken. Welnu, ik zeg het u op voorhand, dat zou niet ge daan worden omdat men voor een bui tengewoon groot tekort zou staan, voortkomende van uwe slechte manier van doen, van al de vernieuwingen van materiaal door de ieening te doen betalen. Wat nu de uitgaven voor krijgsbe- noodigdheden betrett, die op de bui tengewone begrooting staan, zegt men ons dat de tekorten voortkomen van misrekeningen in de aanbestedingen. Welnu, voor de laatste aanbeste ding van kanons, toegezegd aan het huis Krupp voor 1,800,000 frs, was er een andere aannemer, het huis Creu- sot, die de levering wilde doen voor 1,383,000 fr. ivrupp geaaan mits öo millioen, was er eene inschrijving van Creusot, die maar 25 millioen vroeg. Ik geloof in derdaad dat men ons tracht de 93 mil lioen te doen aannemen, bestemd tot de bewapening en die in de buitenge wone begrooting staan, en dat men daarvoor ingebeelde bewijsstukken inroept liet is eene zeer slechte krijgslist, ons eerste overgroote opofferingen te vragen voor 's lands verdediging en, wanneer de Kamer ze toegestaan heeft, door allerhande knepen de sommen merkelijk te vergrooten, die er voor gestemd zijn. Zoo verandert men de beslissingen der wetgeving. Wij zien daarin een staaltje van onderduimsche middelen om gestem de gelden van hunne bestemming af te leiden ten einde grove slagen weg te cijferen. Onze groote meesters la ten zich voor 93 millioen frs in de doeken draaien, geven 56,800,000 frs aan Krupp voor twee bestellin gen oorlogstuig, dat zij bij Creusot misschien in nog betere hoedanigr heid voor 26,382,000 frs konden krijgen. Ze rekenden duizenden en duizenden oude, versleten wagons en lokomotieven, alsof ze nog nieuw waren, aan hunne eerste waarde geven die op als staatseigendom men, die millioenen vertegenwoor digen, en niets meer waard zijn dan oud ijzer en brandhout, en leenen millioenen en millioenen om er nieuwe te kunnen koopen in plaats van het oud, versleten getuig te ver vangen op kosten van de gewone begrooting, zooals het zou moeten zijn. Zoo knoeien zij met de bejroo- tingen, doen de grootste uitgaven op de buitengewone (deze der schulden) schrijven en komen dan bij hunne kiezers boffen met boni's in hunne gewoone begrooting, die zij naar verkregen hebben ten koste van 10, ja, twintig maal meer geleend geld. Wat zijn zeonnoozel, de kiezers, die zich zoo laten foppen Wat charlatans toch, die zulke middelen moeten gebruiken om aan 't roer te blijven ÉC .«til/V. téÉ bè,. -séÉ De Belgische klerikalen zijn rots vast in hunne princiepen. Oordeelt liever De klerikalen wilden de plaatsver vanging in het leger behouden ze is afgeschaft. Ze wilden de loting behouden ze bestaat niet meer. Ze huilden jaren lang Geen man, geen paard, geen cent, geen kanon meer En ze stemden het alleman soldaat Ze wilden den diensttijd niet ver- mindgren, en ze brachten hem van 36 op 24 maanden en vervolgens op 15 maanden. Zij hebben zich ver/et tegen ver mindering der werkuren in de kool mijnen het negen uren werk werd ingevoerd. Ze wilden van geene verplichte verzekering en van geene wet op de werkongevallen die zijn er geko men Ze wilden van geene werkstaking, en ze hebben zelf werkstakingen ge- steund te Roeselare, te Iseghem, te Thienen en elders. Niet waar, de klerikalen zijn rots vast in hunne princiepen LaslPiibe alprs, liouril uwe beurs urereed n Wij hebben verscheidene goedé nieuwsjes aan onze lezers en aan de lastenbetalers mede te deelen. Eerste nieuws. Het is vast beslo ten - en in het Ministerie van Finan ciën ligt de zaak reeds ter stadie Pas heeft het gouvernement verleden jaar voor 45 millioen frank nieuwe lasten gestemd of weeral is er spraak orimid- delijk na de kiezing nogmaals 80 uncle- re millioenen aan het Belgische volk te vragen. De Congo is voor ons landeken een draak met zeven koppen, d-ie altijd eet lust gevoelt en van jaar tot jaar meer en i 'eer zal verslinden. Nauwelijks zijn die 50 millioen gestemd of ze zijn reeds in den zwarten kolk verzwonden. De nieuwe schoolwet, die gemaakt werd om de colfres-forts der kloosters te vullen, en de nieuwe legerwet vra gen millioenen, en er is geen zaad meer in 't baksken. 80 nieuwe millioenen zijn er noodig om in dit alles te voorzien. En weeral zal er geklopt worden op den rug van burger, boer en werkman. Tweede nieuws. Het staat insgelijks vasttiat het gouvernement de accijns rechten op het bier zal verdubbelen. Eene takszaldaarbij op alle herbergen, zonderonderscheid, geheven worden. De tol- en accijnsrechten op den tabak zullen eveneens vermeerderd worden. Wat zal hiervan alweer het gevolg zijn.' Brouwers en herbergiers zullen zich genoodzaakt achten hunne bieren op Ie slaan. De prijs van den tabak zal insgelijks vermeerderen en weeral zal hel den werkman en den boer zijn, welke zullen belast en getroffen wor den in al wat hun zoo eluurbaar is in huil pintje en in hun pijpje Derde nieuws. Het klerikaal gou- v'eraemeut is nu juist dertig jaar aan neFkuwuid. Het neett&antioudënd jaren van algemeenen rijkdom en overvloed beleefd, want handel ennijverheid bloeiden op ongemeene wijze. Natuur lijk niet omdat de klerikalen aan het bestuur waren, maar dank aan ecomo- mische toestanden, waarvan alle be schaafde landen genoten hebben. Niettegenstaande die gunstige voor- waaj'den verkeereu de Belgische tinan- ciënun eeuen erbarmelijken toesand. Krot en Cie nestelen in de Staatskas De Regeering heeft veel geld noo dig en zij weet niet meer van wat hout pijlen temaken. Er is dus vast besloten, na de kiezin gen van Mei, dereiskaartjes en de abon nementen op den ijzerenweg met 25 ten honderd te verhoogen. En wie zal weer de gebroken pot be talen Gij handelsreizigers, gij kleine bedienden, gij kleine neringdoende menschen en werklieden, die dagelijks voor uwe zaken op de baan moet zijn Gezegend klerikaal bestuur Vierde nieuws. Over vier jaren nog waren, volgens de klerikalen, de kazer nen pestholen van verderf, waar de li beralen uwe kinderen zouden heen ge- maakte dit gerucht diepen indruk en vervulde het hart der moeders met doodelijken angst. Dat was maar de kiespropaganda, want pas was de kiezing gunstig voor de klerikalen afgeloopen of het stelsel kwam in voege Eén zoon per familie soldaat Dit verbitterde de menigte. Doch de klerikale kiesdravers zwoe ren bij hoog en bij laag dat het daarbij zou blijven. De eenvoudige kiezers slikten de ver gulde pilen... de kiezingen liepen weer goed af... en nog hetzelfde jaar kwam het Alleman soldaat En nu waren het de liberalen niet die uwe kiaderen naar dë kazerne zouden sturenI... En nu mogen uwe kinderen naar die pestholen van verderf gezon den whrden. Maar al etende krijgt men honger. Niet \oldaan met het stelsel van cc Al leman soldaat ligt er weer een ander wetsonëerwerp gereed in het mini sterie. Er ,i§ ernstig spraak de Garde-civiek zoodanigin te richtendat zij eene soort van Landswéer zou uitmaken. En zoowel de jongelingen van de dorpen als die van de stad zouden eerst in 't leger moeten dienen en daarna in de Garde-civiek men zegt zelfs tot den ouderdom van 40 jaar. Lezers, onthoudt wel wat zij u zeg- gen In hunne dagbladen zullen zij die ge ruchten logenstraffen, maar NA de kie zing van Mei aanstaande zult gij onder vinden dat wij de waarheid, de volle waarheid schreven. in de Kamer. De statie van Yper. De heer NOLF heeft aan den minis ter van Spoorwegen, de volgende vraag gesteld De opeenhoping der statie van Yper is zoodanig dat de manoeuvers altijd moeten gedaan worden op de gesteende overgangen en voor de Wachtzalen, hetgeen een bestendig ge vaar aanbiedt voor de reizigers en den dienst zeer vermoeilijkt. Zoo de heer minister ons niet kan nen zéggen wanneer er zat gevolg ge geven zijn aan het ontwerp der aan bouwing van eene nieuwe goederen statie Antwoord van den minister. Om de nieuwe inrichtingen aan te vangen, zal men moeten ophoogingen maken met de aarde die zal voortko men van de vergrooting der vergaar- put van Eerneghem. Het voorstel der aanbesteding der werken werd op 5 Maart goedgekeurd. In de Kamerzitting van Vrijdag laatst werd de begrooting van oorlog ge stemd de heer Nolf heeft zich aan die stemming onthouden, voor de volgen- tfe reden Ik heb mij onthouden om de gele genheid te hebben aan den minister te herinneren, op het oogenblik dat hij onderhandelingen aanknoopt met ver scheidene steden, om hunne tusschen- komst te verkrijgen in het bouwen van nieuwe kazernen, dat er te Yper krijgsgebouwen bestaan, die eertijds een zeer belangrijk garnizoen bevat ten, en die nu gedeeltelijk onge bruikt zijn, zonder eenige gegronde reden. Schildwachleii. Destijds op de Groote Markt en aan den Nationalen Bank stonden er schild wachten het jaar door. Door de tijdsomstandigheden veran dert alles en schildwachten van eene andere soort staan nu het jaar door te midden der Studentenstraaten aan den voet van het houten schutsel voor St Maartenskerk. Er zijn er verscheidene die daar sedert weken achter eenen bezem wachten. Gansch het jaar door wordt dit schutsel goed bewaard en men vind er ook nog allerhande ander vuiligheid. Gaan M. Colaert of M. Fraeys dan aldaar nopit voorbij en hebben zij den zeer vuilen en slordigen toestand niet bemerkt van dit voorland, even als de waterplassen als het regent.

HISTORISCHE KRANTEN

De Weergalm (1904-1914) | 1914 | | pagina 1