DECARNE K W ELDUI VELTJE mmummmummun Hei ProiesianienM in 'i yperscne V. O. S. PUINEN1 ROOST B. V O.S. Zondag I I <m» Maandag Iïi l)e<*oinl>oi*, telkens t<» «Sn. in 't CHRISTEN VOLKSHUIS, opvoering van blijspel in drie bedrijven. Prijzen der plaatsen 5 fr. - 3,50 fr. - 2,50 fr. Kaarten van nu af te bekomen in 'T BELFORT ISovk- en Steendrukkerij STAVELE De dienstdoende Apotheker op Zondag 11 December js M' WECKESSER, Diksmuidst'. Aan onze abonnenten Wanneer komtde bezuiniging? Rijsselstraat. ten t hen achter doen niet rusten tot we Ons duizendste lid ingeschreven hebben. Voor wanneer d'eerste algemeene propa- ganda-vergaderingder ingeschreven leden? Franciskaansihe Derde-Orde Dins dagavond 13 December te 7,30 uur in het ChristenJVolkshuis, S1 Jacobsstraat, uiterst belangrijke en leerzame voordracht door Z. E. Pater Maes, Dominikaan te üent. Onderwerp: Een brok geschiedenis over de hervorming. De Ingang is vrij voor eikendeen. TEL: Rousbrugge, 28. o KUNST-AFF1CH EN-ETIKETTEN, REKLAAMWERK EN INPAKKINGEN, BROCHUREN, AKTIEN, REGISTERS. PAP1ERENZAKKEN, ENZ. Alle teekeriingen op aanvraag. Schrijfmachicn MAP Bezoek. De Daily Mail meldt dat 10.000 Engelsche oud-strijders ir.'Augus tus 1Q2S onze stad en het Westelijk front zullen komen bezoeken. Zij ontschepen te Kales, Duinkerke, Oostende en Zeebrugge. Bericht. De personen die verlangen met de provinciepremie voor het bouwen van goedkoope woningen begunstigd te worden, dienen hunne aanvraag bij aange- teekenden brief te zenden naar den Heer Gouverneur van West-Vlaanderen, Dienst van Goedkoope woningen te Brugge. In deze aanvraag dient de belanghebbende zijn juist adres op te geven alsmede de plaats waar hij zal bouwen. In voorkomend geval dient hij ook te bewijzen dat hij recht heeft of zal hebben op gezegde plaats eene woning te bouwen. De personen die reeds eene aanvraag in regel inzonden of tusschen 15 Maart 1926 en 3 October 1927 een vraag inzonden bij het Ministerie van Nijverheid en Arbeid tot liet verkrijgen der Rijkspremie mogen er zich van onthouden een nieuwe vraag in te sturen tot het bekomen der Provinciale bouwpremie. Voor aJJe nadere inlichtingen zich wen den tot het Beschermingscomiteit der werkmanswoningen van het district. Het adres van den zaakgelastigde van hetzelve is te verkrijgen bij het Gemeentebestuur Groote Prijskamp. Op Zondag 18 December 1927, te 3 uur stipt namiddag ter herberg De Slachter Boomgaard straat, bij Luc. Vereecke Groote Prijskamp p Billard Renier. 200 fr. prijzen ge waarborgd, verdeeld als volgt70-50-40- 25-15 fr. Een flesch wijn voor de grootste serie in de eerste ronde. ZOADAGIUST. Ongeval Een metserdiender werken de in'tgesticht van het H. Hart, viel Maan dag van een ladderen werd met erge kneu zingen opgenomen. Dadelijk werd hij per auto naar zijn huis te Zarren overgevoerd, Zijn toestand is ernstig. Bieënbond. Op Zondag 11 December zal eene algemeene vergadering belegd orden tot het stichten van een geweste lijke Bieënbond. Lokaal Christen Volks huis om 2 1 2 uur. Binnen weinige dagen zal de postbode u het kwijtschrift aanbieden voor vernieu wing van uw abonnement op De Yper- sche Bode voor 1928. Daar de Post deze kwijtbriefjes slechts éénmaal aanbiedt raden wij onze abon nenten aan hunne huisgenooten van nu af te verwittigen en 16 fr. op zij te leggen eer de Postbode komt. Wij hebben 't reeds vroeger bewezen dat de Amities fran<;aises een georgani- seerden aanslag beteekenen ten opzichte van de zelfstandigheid der Vlaamsche natie. Maar ook voor België zelf spelen ze een uiterst verderfelijken rol. Och Frankrijk weet zoo goed waarom het millioenen besteedt aan het steunen der A. F. actie, aan het oprichten van A. F. afdeelingen. Die vaderlanders immers zullen hier in België een roes van franschgezindheid wakker houden, een gloeiende francophilie die de geesten be nevelt en de oogen doet sluiten voor de hooge toltarieven die onzen uitvoer naar Frankrijk onmogelijk maken. Dank zij die hooge tarieven klopt Frankrijk honderd voudig de millioenen weer die het aan zijn buitenlandsche propaganda besteedt. Zaken zijn zaken. Wanneer komt de bezuiniging? Wanneer zal de bevolk inginzien dat Frankrijk den brui geeft aan onze liefdesverklaringen. Wan neer zal men gelooven dat Frankrijk aan Duitschland voordeeliger tarieven toestaat dan aan ons? Ons land heeft zich zoo ve. - nederd, zich zoo met gebonden handen en voeten geleverd dat men het is gaan nemen vooreen dweil, waaraan men trots liefdes- protesten, feestelijk zijn voeten veegt. Daar is het resultaat der vassal en politiek «Duitschland wordt door Frankrijkten kos te van onzen exporthandel bevoordeeligd Het is te open dat ten minste de klaarzien de leden der handelskamer het logisch ge volg dezer vaststelling zullen trekken! 17 13-14 (Vervolg) Wie ook nog wederkeerden' 't waren de Protestanten, niet meer dezelfde want er was m^er dan eene eeuw verloopen, en ze kwamen niet meer als meesters en vijanden, maar als bondgeijOQlen van onzen wetti gen opperheere, den keizer van Oostenrijk. Frankrijk had ten dien tijde aan zijn hoofd eenen koning met schroomlijfc lange vin gers, en Oostenrijkers en Hollanders hiel pen malkander den gekroonden landdier aFr peren Het protestantsch Hollandsch garnizoen had zijne predikanten mede, en dezen had den hunnen aanmatigingsgeest, waarvan wij zoo even staaltjes aangegeven hebben, uit Holland medegebracht. Zoo is het vol gende mogelijk geweest. Een Hollandsch soldaat van het regiment van Hijtsengael wasweggeloopen. Gevat geweest zijnde was hij veroordeeld om opgehangen te w orden. Hij zei aan den cypier dat hij ka:ho!iek was. en dat hij be geerde te biechten aan eenen pater Jesuiet. Pater Lauwers kwam wel zijne biechtehoo- ren, maar hij mocht zijnen biechteling geen uitgeleide doen naar de galg oin hem daar in zijne laatste stonden bij te staan. De sol daat had schoon in 't openbaar te zeggen dat hij met den dominee geen gemeens en wilde hebben, deze, gesteund door de leger hoofden, deed den veroordeelde uitgeleide tot de g. Ig om hem tot het laatste oogen- blik te bepreken. Pater Lauwers ook en liet hem niet onbetuigd. Hij had post gevat aan den hallevenster die rechtover de galge kwam, die op de markt stond, en als de veroordeelde aankwam helde de Pater uit den venster en wekte hem op otn berouw over zijne zonden te hebben en in 't katho liek geloove te sterven. Als de strafuitvoering voltrokken was daalde de Pater van de trappen af en wilde de markt óver om naar huis te gaan. Ja maar de hollandsche officieren begonnen op hem te vloeken en te zweeren, en een hunner trok zelfs den degen om hem te doorsteken. De Pater vluchtte het huis van den Roozen Vijfhoek binnen. Intusschen begon al wat op de markt was te roepen en te schreeuw en. Sommige burgers riepen: slaat al dood dat hollandsch is de beenhouwers kwamen uitgeloopen met hunne kloofmessen de biervoeiders mie ken eene batterie van wagens op de markt; alles stond om scheef te gaan als wanneer de heer van Rhemen, als voogd van de stad, te peerde aankomende, de borgerie met schoqne woorden heeft bevredigd. 't Protestantsch soldatenvolk kwam vol overmoed de kerken binnen al smooren, anderen ontstaken hunne pijpen aan de keersen, ook staken ze kriekesteenen op hunne geweren en schoten ermede naar de beelden. De Hollanders wilden S'Maartenskerk hebben voor hunne diensten, maar de Oostemijksche landvoogden hebben ze met min gepaaid. De Lutheranen hebben een groot huis gekregen tegen de vesten, op 't einde der Vleeschhouwerstrate, eerst was het tuchthuis geweest, later een warenscheure, en de Calvinisten be kwamen bouwgrond op 't Zaalhof, dichte bij de vangenis der Casselrie. Dit geschied de 't jaar hunner inkomste 1713. 't Volgende jaar, 1714, vielen de Hollan ders aan t werk om den tempel der Calvi nisten te bouwen. Jamaar pas was hij vol tooid of hij stortte plotselings in. 't Was herdoens in 't bouwen en herdoens in 't instorten. De katholieken, velen ten minste, zagen er eene straffe in, de Hollanders echter zagen er bedrog in, en ze zouden toonen dat ze weg weten met hunne on derneming, en ze deden Hollandsche bouwmeesters komen, die 't bewijs van hunne bekwaamheid zouden leveren. Aan den bouwgrond paalde een oude stevige gevel. Bij overmaak van voorzich tigheid ankerden de hollandsche bouw meesters hunnen bouw aan dezen stevi- gen gevel. Welnu als de kapel zoo goed aU voltooid was. s morgens vroeg, bij stil en helder weder scheurde hun gebouw, en 't trok daarenboven den ouden sfevigen gevel in de wal van t Zaalhof. Al wat Hollandsch was druipneusde' D'Yperlingen loegen hertelijk, om dezen derden tegenslag der protestanten en de den spreuken en mieken een spotlied dat ze zongen op de stemme van - Aanhoort mijne klachten. Daar spreken ze van duivels kasteel en duivelsgespan. Ik zelve zou die uitdrukkin gen nogal kras vinden ware 't niet dat Sint Jan. in den boek zijner veropenbaringen, 't Protestantendom duivelswerk heet 1500 jaar voor dat de duivel het Protestantendom uitgevonden heeft. Zijne woorden immers: Apocal. XX. 7. En wanneer de 1000 jaar (na de overwinning op het heidendom) zullen voleindigd zijn, zal de satan uit zijnen kerker losgelaten worden, en hij zal uitgaan en de volken verleiden. hebben betrek op het Protestantendom, want de Protestantsche volkerenafval van de kerk die 1000 jaar vroeger over het heidendom gezegevierd had.isdeeenigediegeschied is. Onmiddeujk daarop meldt Joannes de nederlaag der Protestanten spijts hun groot getalhun getal is als het zand der zee XX. 7. En er daalde vuur uit den hemel neder van God en verslond hen XM. 9. Neerlaag te velde, neerlaag op geestelijk gebied, vooral op de kerkvergadering van Trenten, op dewelke onze eerste Bisschop Rythovius eene eereplaatse ingenomen heeft, dank aan zijne uitstekende geleerd heid. Een roem is Rythovius (Riethove) voor Holland, waar hij geboren is, voor Leuven en hoogschoolleeraar geweest is, en voor Yper, waar hij de eerste Bisschop geweest is. Nu is de katholieke kerke gezond als een appel, terwijl het Protestantendom geheel in duigen valt. De Protestantsche kerke met den ouden man geboren zijnde, mag men te rechte met eenen schranderen be keerling van haar zeggen de protestant sche kerke is 400 jaar oud, maar de katho lieke kerke is 1900 jaar jong. Bouwt uwen tempel stevig, aan den hoek van de Leet engelsche protestanten, dan zal ze wel kans hebben, als de wereld haar niet en zou haasten om te vergaan, nog rechte te staan als het protestantendom, dat stilaan kwijnt en traagzaam dood gaat, gansch ten onderen gegaan is. (Einde.) fiuMkrwiirus Stijn Streuvels: De teleurgang van den Waterhoek - 350 blz. - 35 fr. Stijn Streuvels nieuw boek is een roman in zes hoofdstukken, ontworpen in't jaar 1905. Het boek is opgedragen aan al de lijkbidders en doodgravers inde republiek van hei rijk der letteren, die een schrij ver aanzien alsof hij een koersepeerd ware dat altijd opnieuw den eersten prijs moet loopen ofwel eene koe, die buiten bo ter en melk, om het jaar een kalf inoet le veren,... en die dan nog vindendat het een veerzekalf had moeten zijn, als 't een stiers- kalf is, en omgekeerd; die er opazen, als een schrijver twee jaar wachten durft een meesterstuk te leveren, het als hun ambts plicht v. gepatenteerd beoordeelaarbe schouwen, en met kwalijk verholen genot, het als hunprofetie aan de heele wereld bekend maken: dat die schrijver zijne rol is tenden gespeeld, dat hij er van onder trekken mag - afgeloopen! Op zoek naar een ander slachtoffer. Streuvels heelt nooit gestoett met titels van boeken die nog moesten geschreven woiden, en heeft ook altijd het aangekon digde werk geleverd. Die teleurgang nu- zijn vijf-en-twintigste boek ('t klein goed niet medegerekend) is nog bijlange «zijn eigen» teleurgang niet! Streuvels voelt zich nog springlevend, - meer dan ooit in schik... en begint eerst te werken. Maar dat belet geenszins - als't hem in valt hij zich de weelde veroorloven zal, te doen alsof hij uitgebloed ware, om uit liefhebberij, te prutsen aan buitenlabeur. Streuvels en kostert in geen enkel kapelle tje, v oelt tegenover niemand eenige ver plichting, en brengt zijn werk ter markt wanneer hij hetgoedvindt, en over om 't e- ven wat hij in zijn pander meebrengt mo gen welweters hun orakel strijken... maar dat is alles. Een prins is hij die doen mag en doet 't geen hem lust!

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 2