H ENRI Hoste:n-Gruwez Gebroeders BOSSET r J. COULEMBIER I DE MODE Onoto JULES LAURENS-FOLLET G LAMOO T-D O l F E n m Van al <h* Vulpennen is de OXOTO PEX ver uit de BESTE. G. BRAS-T AVERNIER Statiestraat, 40, YPER Spreekdraad 102 HOEHOEH iOEOSEL fik11Lt«' 11 ii) «ewapend eemenl Tel: 7 55. Voste heek r 1 -I J G b Yeurnesteenweg, Y P E li Kunstglaswerk in koper en lood. Gewoon en Decoratie schilderwerk Genadige Prijzen. link koestraat, ,V2-r><>, Y V E li Tel. m ELVERDINGHE Vellen Mantels Banden voar Garneering boterstraat, 49, YPER r«E Pen uinnnnm 0 Omdat zij een mlivuHer heeft.Omdat zij een nnnnü.ll .id-kab- -.sc-.c-n draaci cr. niet icken kan ALLEENVERKOOPER Boterstraat, Y P E R 6. w. lilt vérmaktQgeD worisi aaniaam eospoedig uitgevoerd IBIËII8iMIIIBBIR|EiHaiERB8IBi8SSIIII I W iüj i 40ÜT1 p Bijzonderheden van Legmeelsoortïn. Voedermeel voor poeljen en kuikentjes. Alle graansoorten. Drie verschillige mengelingen, alsook alle benoodigheden om dezelfde voeders te maken. Eischt ons merk VITAMIDORA, bevattende een maximum van Vitaminen. - Eenig depot voor Yper en omstreken. - Ontledingen kunnen ten kantore door iedereen gezien worden. - Men bestelt ten huize. IIIBEEIRflliBRIIBBRR5HBB3EISBIBBBBBBR Cli. (llcroi-Slcyjiorl IloOI'llWPI'k \I t'CIH'll (lOOI'l I* I\. It B 81 H TB RIKRSKR BBS SIIBIBB HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1885 Voor uwe iBieren, Limonaden, Wijnen en Likeuren, wendt U tot liet welgekend huis Alles wordt ten liuize besteld aan voorueelige prijzen. Voortverkoopers gevraagd voor BierenLimonaden en Wijnen. (■rooto kous vail ioiirruroit LAATSTE MODELLEN HET HUIS AANVAARDT ALLERHANDE HERSTELLINGEN' EN VERANDERINGEN VAN MODE. AANKOOP VAN FISCHOUWVELLEN O Eischt licniKleunge Meeding Ce Tienen-Godi iilompneeii. Maar het wassehen van dat kleedingstuk veroorzaakt last en moeite, omdat zijn geimperméabiliseerde voering daardoor beschadigd en meestal onbruikbaar wordt. Zulks bestaat niet bij het nieuw model Trench-Coat gefabrikeerd door de Société Liégeoise Le Caoutchouc te Brgssoux (Luik) volgens een gebreveteerd systeem. Deze belangrijke vennootschap heeft zich sedeft langp jaren gespecialiseerd in het ver vaardigen van impermeabele kleeren, lederen hoeden en kleeren en heeft daarbij eene wereldberoemde reputatie verworven. De impermeabele voering van de Trench-Coat is los aangehecht en kan gemakkelijk afge haald. en na het wassehen, teruggeplaatst worden. Het gevolg is sparing van kosten en, bovendien, verlenging in zeer groote mate, van de draagbaarheid der kleeding. DIE VOERING IS MET HET GEBREVETEERD FABRIEKMERK THE MONDIAL voorzien en kan verschaft worden met alle kleedingstukken BELG1CA Slechts verkrijgbaar IN DE GOUDEN SCHAAR bij 10. MENGELWERK Ds dochtsrvan Qen oevangenDawaarBer O Helaas antwoordde Roza, liet is de Bijbel van uw peter, Cornelius de Witt. Daaruit putte hij al zijn kracht om zijn wreede marteling te verduren, en om 't harde vonnis zonder te verbleeken te aan- hooren. Hier vond ik het boek na zijn dood, en 'k heb het bewaard als een zeer kostelijke relikwie; vandaag kwam ik er mee ai, omdat ik dacht dat dit boek een goddelijke kracht bezit. Gij echter hebt v n Bijbel zeil- niet van d an. God leent u er zonder zijn machtige hulp. Daarom zij hij gelooid Schrijf nn op de eerste bladzijde ervan, wat ge mij te schrij ven hebt. Mijnheer Cornelius, en al kan ik niet lezen, toch zal 't door u gewensthte stipt uitgevoerd worden. Cornelius nam den Pijbei, kuste hem eerbiedig, en zooals zijn peter, gereed om te sterven, schreef hij met vaste hand Dezen 23" Oogst van jaar 1672, op t oogenblik dat ik, door een gehate halsrechting mijne onschul dige ziel aan God verleen, -chenk ik aan Roza Gr>- jihus drie khesters. die met aanstaanden Juni de groote zwarte tulp moeten voortbrengentulp waarvoor de Haarlemsche tul pen maatschappij een prijs van honderd duizend gulden uitgeloofd heeft, met het verlangen dat zij, als mijn eenige erfgename, die guldens ontvange in mijn naam, op last noch tans van met iemand in het huwelijk te treden die mijn ouderdom ongeveer bereikt heeft, haar lief heeft en zij wederkeerig met eene oprechte liefde zou beminnen ook van de nieuwe tuljaensoort, die voortkomen zal van de groote zwarte tulp, den naam te geven van Roza Barloensis. 1.1. zeggen mijn en haar naam vereenigd. God vindeme in genade en haar in gezondheid Cornelius van Baerle Toen overhandigde hij den Bijbel aan Roza l.ees.dit vroeg hij. Eilaas ik kan niet lezen antwoordde de mooie fnezin. En met halve stem las hij haar het testament voor dat hij zooeven opgemaakt had. Roza begon nu heviger te snikken. Aanvaardtge mijne voorwaarden vroeg de gevangene. Zulks is mij onmogelijk stamelde zij. En waarom hernam Cornelius verrast - Omdat ik eene van die voorwaarden niet kan vervullen. Dewelke Ik geloof nochtans geliandeld ie hebben volgens onze overeenkomst Geeft ge mij de 1 (10.000 gulden al> bruidschat pm een man te huwen dien ik zal liefhebben Zeker Welnu. Mjjnljeer, dat geld kan mij niet toebe- hooren dewijl ik nooit iepiajid zal beminnen en dus nooit zal trouw en Haar eigen woorden hadden haar zoozeer bein- vloed dat ze wankelde ten prooi aan een onbeschrijf lijke smart die haar dreigde bewusteloos te maken. Plots weergalmden zware stappen np de tra pst ee- nen, gevolgd van hondengeblaf en andere akelige geruchten. Men komt u halen riep Roza uit terwijl ze wanhopig de handen samenwrong .Mijn God 1 mijn Ond hebt je me niets meer toe te vertrou wen, mijnheer en ze viel weer op de knieën, het Itoold in haar armen geklemd, terwijl een nieuwen tranenvloed haar gansdie lichaam deed schokken L'it liefde voor mij. Roia. berg de drie klje- ters zorgv uldig w eg en verzorg ze naar de voor schriften die ik u eertijds gafdit is mijn laatste wensch. Vaarwel Heel zekerantwoordde ze. ik zal alles doen wat je van mij gevraagd hebt. en zonder naar hem te durven opzien borg ze Cornelius" schat diep in haar boezem. lutusschen naderde degriffierdieden veroordeelde kwam halen, vergezeld van soldaten roOr de wacht aan de galg bestemd en de beul, met achter hem een hee|c groep nieuwsgierigen diezeer vertrouwd sche nen met de dagelijksche gebeurtenissen in de ge- vangenjs. Cornelius moest geen driehotjderd schreden zet ten om zijn schavot te bereiken. Beneden aan den trap van het gevang staarde hem een. hond kalm na, en dien blik verkw ikte hem zelfs ontwaarde hij in zijn oogen eene zachte uitdrukking die zijn medelij den voor den gevangene verraadde. Men kan gemakkelijk begrijfien dat de weg van het gevang tot het schavot, hoe kort ook, belemmerd wasdoor nieuwsgierigen. Het waren diezelfde blned- dorstigen die, pas drie dagen geleden, onverzadigd gebleven waren van den dubbelen moord dien ze begaan hadden en opnieuw hunkerden naar 't bloed van een niepw slachtoffer. Zondef naar die hui|ende menigte om te zien beklom van Baerle zijn schavot, terwijl zijn oogen fonkelden van fierheid: ja, fier te mogen sterven als vriend van dien vermaarden Jan en als petekind san dien nobelen Cornelius de Witt, die de nu weer opgekomen bloedhonden, vóór drie dagen gelijk tijgers, verscheurd en verbrand hadden. ft Vervolgt.) Lessiiverspreid! "RE YPERSGHE BODE

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 6