.1 i Fr. VANDEPLAS AuüiisI liO ATE (lontzen-Liesmons Zoon MB V. Louf-Vandoorne EiazisiasaiiRSHHHa m m m a a a a a a 2 a a s s ai n I De Beroemde Hollandsche Margarienen: MADELEINE ®6! C8d63l! Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart Hollandsche Bloem en Hollandsche DEPOT BIJ Veurnesteenweg, 75, YPER. ^EL- 303. Huis lliissrhncrl-Yumicnltosch YPER Reukwerken en allerhande toilet en rouwartikelen Haarverwen. Speelgoed Vermakingen van poppen. Kleuren, Vernissen en Vensterglas, Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers. Telefoon: Poperinghe 45. man i a n £2BRHffOISB@£3g£liaH HUIS Vl08S0ÜlI16Sl-nc",,Qrt,',f I Dij Hiiaire VEfiBEKE-BGERHHVE Scnoenen naar rcaai-fuiemande nersteiiingen mie siach van maDdewerk, fijn en grofZETELS. WIESEN, 01BTTEN. DUIYENMEll. YflLIEZEK, eaz. Drinkt Beverensch Bier E 2 E F» K 3 H GROOTE KEUS VAN H Diamanten Geschenken. h Wrerkplaats voor alle Herstellingen. M Ylamingen van Yper, Poperinghe eu omstreken IN DE GOUDEN 8CHHRR G. LRR1ÖÖT-D3LFEN n Vlamingen schaft U een HELDENHULDE- STEKJESKOKER aan met het Kruis der Bede vaart en de Heldenhulde-zerkjes. Prijs: 4 fr. verbeke, v.anderghote, Bras-Ta\ er;»ier. It i: L O E li T Emiel S\VI\\E\ MAKIMKX Vertegenwoordiger voor de alomgewaardeerde Chicoreien Verburgh en Olieën "Imperial" Boterstraat (Hoek Lani^c Meerschslr. CliOOTE KEI S 11 X Prijzen buiten Concurrentie. Depot van Hr Yerwerij rn Xiruwwassrlirrij BEIO Iilosleiii'-SIocrkerke Ihiinlwrkstvaal - POPEKi\(*iBE. t# •ji en andere specialiteit v^n voeders voor Sfi NEERHOF DIEREN 1-^ W Is. BOEN-HUYSSER Kruisstraat, YPER - Tel. 9 Mengeling voor jonge kiekens ifi K •S s s S u- J5 Beenmeel Arachiedemeel, Beschuiten 51 W Granen, Voeders s Votóenfii PhosiJhaat (merk HERTZ en WOLFF) a jjj St., n en prijzen worden gezonden ijj op aamrucg ie "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas HET OUD GEKEND HUIS Ililaiiv Paunekoiuke meester-kleermaker 23, Boterstraat. YPER (Hoek Vischpoort) o Schoone nieuwigheden in fantaisiestof/en zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte kostumen voor Heeren en Kinderen Werkkleederen Overjassen-Regenmantels Hoeden—Klakken Rouw in 24 u. Snit naar de laatste mode. i i Hlllki film "nwsrai -aarw -T I &CKGE23EW i in 't Belfort,, 9, Rijsselstraat, YPER vindt ge zeker uwe keus van werk- of prachtschoenen zoo voor mannen, vrouwen of kinderen. GOEDKOOP en GOED! Eenmaal klient, gij keert er weêr Wilt gij goed, schoon, goedkoop geschoeid zijn wend U tot het huis DEN POSTHOORN Boterstraat, 50, YPER. IN T GROOT,IN 'T KLEIN, GROOTE KEUS VAN Mans- Vrouw- en Kinderartikelen Schoenen op maat Allerhande herstellingen. komt zien en oordeelt. L. Delaere -Grymoiiprez MANDEMAKER Dixmuidestraat, 69, YPER GENADIGE PRIJZEN Eiken Zaterdag op de Groote Markt, dicht bij de Dixmudestraat. HUIS L. Lamoot-Pannrkoucke Oesticht in 1890 Mebster Klbbrmaker HOEK der Tempelstraat, N° 2, YPER. Schoone keus van zwart- blauw eu fantaisie- stoffen. Gemaakte kleederen en opmaat. Werkkleederen in pane en moleskine regenmantels Verzorgd werk. Spoedige bediening Matige prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. YZERBLOHD 81)DUBBEL 5 BRADEN J. lll'luM 'iip-AmelooI de Stuersstraat, 25, YPER. bij het klooster der HFamilie) S3 Regul ateurs-Uur werken-Jit weel en 99 BrillenPince-Nez, Melkmeters, M Al kool meters Barometers, enz. B u 'j s. m 3 m m m m m a m 31 m m 3 r b h m a a wendt tt tot de apotheek H Borteimlaal.s, 8, POPKIU\(illK B u a Aldaar te verkrijgen S 01 pnpnCnrRQl Amerikaansche poeders tegen nevral-x 4 fr.de doos HLunl UCUCnUi giën, hoofdpijn, rhumatisme van 12 pakjes g Oud gekend en onfeilbaar middel tegen bloedarmoede en licliaamszwakte. ue to Speciale geneesmiddelen voor bepaalde kwalen en ongemakken. Onfeilbare hulpmiddelen een zuiverenden drank voor peerden, koeien en zwijnen. ■Rz'. I'k- ■b^MÊSm ■BIII1H8SSEIÏ 49, Boterstraat, YPER Groote keus van LAATSTE NIEUWIGHEDEN Zwarte en Fantaisie stollen Gemaakte kleederen en op maat voor Heer.en en Kinderen Pane Engelsch leer Voeringen regenmantels VERZORGD WERK MODERRE SNIT rouw in 24 uren IB m m i S Vertegenwoordiger der streek s Etltj. Inw(I<I(\ HOYPEWRerl< IC Daar ook te verkrijgen allerbeste SIGAREN en allerfijnste LIKEUREN. w proeft ze en Gij zult ze aannemen. K Lezers Doet uw aankoopen bij de han delaars die hun aankondigingen in ons blad plaatsen. IBilEIII HUI - afllERlKHHNSCHE SCHOENIHHKERIJ - BAETEHS Hondstraat, 39, YPER Bijzonder ingericht voor maatwerk en vermakingen ten voordeele van het ge acht publiek voor eene spoedige, kloeke en nette bediening te bekomen. Altijd 10 o o beter koop dan elders B Te verkrijgen bij Soete Marcel, Hilaire Os I ST. JACOBSTR. i lOUi 111(111 5 (recht over de kerk) YPER. INGENIEUR AANNEMER van Electriciteitswerken bellen. Telefoon, Licht. Specialiteit van EJectrieksche drijfkracht Depot A.C.E.C. TEL Nr 212. VI.AAMSCH III IS, Koiriehuis eu het LOkAAI, V.O.S. Gasthof Deinen op oe STHTIEPIHHTS ie RflESELHERE

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 7