Nieuws- en Aankondig ngsblad. i "De Poperinghenaar,, op Ketterjacht! Hei PrDUSiafltefidom 'i Yper SIDKO-LEMONADE, ZOXDAGKl'ST. 1® Jaargang. Nr 51. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 18 December 1927. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. V. Sansen-Vanneste op 21-4-22. fbij de omvorming der Godsvrede-frontpartij in Katholieke Frontpartij.) WVcs gptromv lol <Ip dood. W ees sjolrouw aan uw tradities, aan uw volk, aan uw taal jopie Fourie door de Fngelschcn gefusilleerd te Pretoria (Z. A.)op20Dec. 19241 YPERSCH LEWEF1 laamsclie kalender Algemeen Vertegenwoordiger t~~ 7 Edgard LOUAGE De dienstdoende Apotheker op Zondag 18 December is 'v* houtekier, Meenenstraa Abonnementsprijs IS fr. «.0 per jaar 9 fr per half jaar. 5 fr. per drie maanden buitenland 25 fr. Men a boon een op alle postkantoren Aankondigingen bij overeenkomst. Tar ef op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt U 'ekelijks. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Vu zal een Kathiliek Front gesticht worden; 't is dat dat we noodig hebben en onze gedachten zijn er mede... «De Poperinghenaar» en kan 't niet lan ger meer verkroppen dat onze groeiende Ypersche Bodenw en dan een loopje ri- schiert in zijn onmetelijk abonnementen- veld. Hij gaat op zijn beurt een buitenla- beurke probeeren en hij wil lijk in 't liedje: jaegen gaen al in de weide, hei, hei, ketterkens jaegen, Ketters jaegen al in de wei! En om te bewijzen(hou je buik vaste) dat het streven der Vlamingen naar mees terschap in eigen land een ketterij is, cn wij allemaal ketters, verminkt hij Pauselij ke wereldbrieven; rukt ze uit hun voegen, duwt ze, plooit ze, en verwringt ze totdatze passen in 't raam der Belgische verhoudin gen. Daar we niet zoo heel beginsel vaste in onze schoenen staan als de man uit de Oasthuisstrate, gaan we hem niet volgen op dezen weg die zoo effen cn zoo gletsch is als een slijderbaantje. Wij zouden overi gens niets anders kunnen opdienen dan vijgen achter Paschen gezien Dosfel za liger de bijzonderste ketterjagermesten uit gebrand heeft. Wij meenen eveneens dat een goochel- partijtje met wereldbriefteksten evenmin past in de kolommen onzer Ypersche Bode als in die van het achtbaar orgaan der Poperingsche conservatieven. In volksga zetten worden die traktaten der Heilige Kerk al te gemakkelijk door den oningewij- den lezer misverstaan cn verkeerd verklaard. Die te bespreken en uit te leggen is veeleer de taak onzer leidende tijdschriften als: Hooger Leven Vlaanderen en Jong Dietschland Maar die reden nog daargelaten, wij be kennen vlakaf dat het ons oprecht zou las tig vallen te redetwisten met heerschappen wier hoofddoel is: politieke en «andere» munte te kloppen uit voorgewende princie pen. Ter stichting onzer lezers gaan we een hoekje belichten van de buitengewone princiepsgetrouwheid of beginselvastheid van den nieuwen Poperingschen ketterja ger. Misschien wordt het dan overbodig later terug te keeren op de ware inzichten welke de princiepenruiters van dit allooi in hun tartufenzielen koesteren. Luistert lezers: 1° Tijdens de eerste kamerverkiezing voerde De Poperinghenaar» propaganda voor Berten Pil. Sedert dien kreeg het weekblad geregeld nationalistische bevliegingen, kondigde vergaderingen aan met nationalistische sprekers (nog over 14 dagen voor Leuri- dans vergadering te Stavele.). Nu rijdt dat weekblad machine en ar- rière terwijl de chauffeur roeptKetters, Ketters, Ketters 2° Bij de laatste gemeenteverkiezingen gewaardigde zich de uitgever het propa gandamateriaal dezer nieuwe slechte ka tholieken te drukken Wij en zouden geen bandieten aan de middelen helpen om hun misdadig werk voort te zetten. 3" Het weekblad Vlaanderen der uit geweken activisten noemde de Poperinghe naar destijds het ernstigste blad dat ooit in Vlaanderen verscheen, en dat alle ont wikkelde Vlamingen zouden moeten lezen. Vader, uw zoon volgt uw raad Het verwoedste nationalistische proza vart dien verwenschten Keriinga *^ieeffr" De Poperinghenaar» maanden langvoor- gedischt als principieele kost, en dat nog- wel in hoofdartikels. I lier moeten wij echter ter verontschul- diging van den uitgever aanvoeren dat hij in den grond nationalist is. Hij wacht en kel zegt hij, tot de Frontpartij in Vlaande ren de meerderheid behaalt, (tot dat ande ren de kastanjes uit 't vuur nehaald hebben) om bij te springen en opnieuw machine en avant te rijden. Wij zullen om te eindigen den bal niet misslaan met te beweren dat in deze nieu? we ketterjacht te wege zekere staatskalho- lieke leider achter de schermen aan de touwtjes trekt; een van die verdedigers van 't vrij onderwijs in den gemeenteraad der keikoppenstad, waarover «De Poperinghe naar zoo schoone en stichtelijk weet te spreken. Daar zouden onze twee vrienden Dr Verbeke en Bouwmeester Carpentier een woordeke kunnen meepraten. Jammer dat er in deze kwestie gèen woordeke gerept wordt over de vaandel- vlucht, van den Congo-reiziger (overmor^ gen minister van koloniën om den bur gemeester in 't gevlei te komen, 't Is waar dat het hier den hoogen beschermeling van De Poperinghenaar geldt. Het zal een plezier zijn voor ons bij de eerste gelegenheid de korte memorie van dien vergeetoore wat op te frisschen. (Naslot) Ten tijde dat de Hytsengaelschen t' Yper logen, kregen twee Ypersche vrienden, Ko Ketele en Neel Naelde, gading eens de twee Dominees, dezen van de Lutherschen e i deze van den Calvijnschen te hooren. Den eersten Zondag gingen ze naar den Calvijnschen. 't Paste effen dat hij het tegen Luther had. Zinspelende op de bekende onmatigheid van Maerten Luther, zei hij dat de drank niet enkel op de beenen werkt, maar ook op de hersens, en dat het dus niet te verr wonderen was dat Luther s beu ijsvoerin gen somtijds wat onvaste op hunne heenep stonden. Met den strengen Calvijn, zei hij, en ge beurde dat nooit, en .Meester Calvijn ging er zelfs groot op dat hij eene bewijsvoering kon snoeren Het besluit van zijn preek lood dan uit dagend van de tweegeloofsbelijdenissen, de Luthersche en de Calvijnsche, is deCal- vijnsche de beste. o n Van zoohaast ofdat Ko en Neel buiten waren: Ewêe?» zei Neel. Die man heeft gelijk zei Ko. «Tot Zondage»,zei Neel. Den volgenden Zondag luisterden onze twee vrienden met gespannen aandacht naar den Lutherschen predikant. Van Lut hers zuipzucht en repte hij geen woord, maar hij beukelde ongenadig op de onge nadige genadeleer van Calvijn. I lij kon niet aanveerden.» zei hij «dat Cod een deel der menschen voor den hemel schiep en een deel voor de helle, zonder dat zij er iets konden aan doen. Calvijn mag er groot op gaan, zoovele als hij wil, dat hij eene bewijsvoering kan «snoeren», dat zijn woorden, terwijl men den werkman kent aan zijn werk. Welnu als Calvijn, God de menschen, die verstandige wezens zijn, doet uitkiezen d' eene voor den hemel en d'an dere voor d' helle, evengelijk de pottebak- ker zijne bakaarde, die zonder verstand en afondergerorkfs, willekeurig uitkiest d'ee ne om er tafelvatwerk, en d' andere om er nachtvatwerk van te maken, dan zondigt Calvijn tegen de volgmatigheid (logica) en beleedigt God met eencn. Ook, zoo ging hij voort, zijn er Calvijnsgezinden die op dit punt hunnen baas niet durven volgen. Overigens, zei hij, «zijn er wel zeven menschen die Luther volgen tegen èèn Calvijn. Zegepralend besloot hijvan de twee geloofsbelijdenissen, de Luthersche en de Calvijnsche, is de Luthersche de beste. Van zoohaast of dat Ko en Neel buiten waren: «Ewêe?» zei Neel. Die man heeft ook gelijk zei Ko. Dat en kan niet zijn zei Neel, ze spre ken malkander tegen, z'en kunnen niet alle twee gelijk hebben. Gij hebt ook gelijkzei Ko. Ongeval Zaterdag morgend kwam Kamiel Desmedt, 27 jaa - oud, landbouwer op den Geitenhoek te Vlamertinghe met zijn vrouw L. Legrand, per rijtuig naar de markt gereden. I let paard dat heel voorzichtig vooruitstapte, misleid door de dikke mist, kwam met den poot terecht in de gracht be zijden den weg. Het viel, en het rijtuig waarvan de tremiën braken ging ook de gracht in. De man die uitgesprongen was wilde zijn paard recht helpen doch kreeg een vervaarlijken stamp op den voet die heel vermorzeld werd. De vrouw werd deerlijk gekwetst aan het hoofd door het bovenste gedeelte van het rijtuig welke haar op het hoofd terecht kwam. .Met alle voorzichtigheid werden ze beiden naar huis gevoerd. St Maartenskerk. Sedert eemgen tijd zijn de werken hier tamelijk goed vooruit gegaan. Zoo heeft de toren eene hoogte van veertig meter bereikt. De muren er van welke 1 m. 83 c. breed zijn werden met eene laag klei bedekt om 'ze te bevrij- Zondag, 18 December. H. Begga. 1910. Grootsche betooging te Antwer pen voor een Vlaamsche Hoogeschool. Maandag, IQ December. H. Thimoteus. Dinsdag, 20 December. H. Eugeen. 1914. Jopie Fourie te Pretroria (Zuid- Afrika) gefusilleerd. (Zie artikel) Woensdag, 21 December. A. Thomas. Donderdag, 22 December. H. Honoratus. 1917. De Raad van Vlaanderen roept de zelfstandigheid van Vlaanderen uit. Vrijdag, 23 December. H. Victoria. 1909. Zijne Majesteit Koning Albert legt bij zijn troonbestijging den eed ook in 't Nederlandsch af Zaterdag, 24 December. H. Alda. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers worden gevraagd voor de streek. den tegen de vorst, ook opdat ze gedu rende eenige maanden zouden kunnen rus ten en zich zitten. Indien het weder mede slaat zullen de overige gebinten der daking dezen winter nog kunnen gegoten worden en zal het gedeelte aan den toren palende, gereed zijn om beslagen en gedoken te worden. Zonder groote tegenslagen mogen wij dus verhopen dat wij in de kerk zullen kunnen gaan en er de goddelijke diensten bijwonen op het einde van het jaar 1928. God gave't. Voordracht Door de zorgen van de Franciscaansche derde-orde, hadden wij Dinsdag avond om 7 1 2 in het Volkshuis een voordracht, gehouden door E P.Maes Dominikaan. Het onderwerp was het Pro- testantismus.Nadat de E.Spreker onsdebij zonderste punten van de protestantschege loofsbelijdenis had toegelicht toonde hij ons devalscheid van het Lutersche Syrnbo- lum eerstens door de teksten der FL Schrif tuur welke de afgevallen monnik vergeten had te vervalschen en ten tweede door de listen en het bedrog van Luthers werk aan het licht te brengen. Ook oogstte de rede naar een welverdiend applaus. Het dank woord werd in aller naam door den E P. Constantinus toegestuurd, eerstens aan den geleerden Domikaan en dan aan de juf vrouwen Desaever en Delaliaye die onder de tusschenpoos ons door keurig gezang en spel vergast hebben. D. O.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 1