Voordracht over* "DE K E KI P E K 1' Jaargang N' 51. DE YPERSCHE DODE Bijvoegsel. Zondag 18 December 1927. VLAAMSCHE TOERISTENBOND. Op Donderdag, 2^ DcceinlH'i' e.k. I*1 8 uur in het HOTEL DU NORD Statiestraat ineer dan met 130 prachtige lichtbeelden door den Heer G. Maucqioi. Iedereen is welkom.Na de voordracht gezellig samenzijn V T B Atdeeiing Yper. Vaai hier en eiders heeft in de concentratiekampen werden door de slechte behandeling meer levens weggemaaid, dan door de ontbering en de bommen op de slagvelden. Voor het held haftige overwonnen volk van Zuid-Afrika was het een tijd van onderworpenheid, maar steeds bleef het een oog uitzien naar den dageraad, wanneer betere dagen zou den aanbreken. De boeren-generaals Botka en Smuts ko men aan het hoofd van de regeering; een betrekking die nog nooit in den loop der geschiedenis van Z. Afr. door Afrikaners be kleed werd. Het volk vatte moed, want het scheen werkelijk dat betere dagen in aan tocht waren. Maar de geheime diplom itie en de politiek van in-siaap-te-wiegen werk ten als een onderstroom in het politieke le ven van die twee generaals. Bij een groot deel van het volk heerschte wantrouwen in de Botha-Smuts-regeering, want al gauw zou het blijken dat die twee mannende be langen Engelandmctr op het oog hadden dan die van Z.-Afrika. President Stevn en generaal De Wit deden dan al wat zij kon den om tegen dat gevaar te waarschuwen. Toen in 1014 de oorlog tegen Duitsch- land uitbrak, kreeg het volk het vermoeden dat de Zuid-Afrik. Unie zou gevraagd wor den om Duitsch Z. W. Afrika aan te vallen Dit bleek alras waar te zijn doch er kwam onmiddelijk verzet van wege de bevolking. De regeering proclameert den staat van be leg over heel de Unie. Doch hierdoor ont waakt een sterke nationale geest. Een nieuw tijdperk van donkerheid breekt aan voor Z. Afrika. Wie in den Transvaalschen oor log aan den dood in de verwoestende con- centratiecampen ontsnapt waren en nu dienstplichtig waren werden nu bevolen om in het belang van Engeland te gaan vechten, van Engeland dat hunne moeders en zusters en broers in de kampen den dood aanbracht. Dat de ware Afrikaners, vervuld met den vrijheidsgeest hunner glorieuze voorvade ren, de Boeren, hiertegen protest aantee- kenden is licht te begrijpen. Maar er was een tweede oorzaak van protest. Daar lag een vriendschapsband tusschen hetTrans- vaalsche en het Duitsche volk, want toen hettransvaalsche volk in armoede was heeft het Duitsche volk niet alleen zijn sympa thie getoond maar ook nog 35.000 Engel- sche pond gegeven om de smarten te leni gen. De vriendenschapsband kon niet zoo licht gebroken worden. Pogingen werden aangewend om alle gewelddaden te staken. Maar toen dit vruchteloos bleek wapenden de burgers zich zelf. Dan zijn er van regeerittgswege de eerste schoten op de burgers gelost en is de opstand werkelijkheid geworden. En zoo komen we tot den opstand waaraan Jopie Fourie deel genomen heeft en volgens zijn eigen overtuiging - met een rein geweten en open oog gevochten heeft, tot hij in de handen van de overmacht ge vallen is. Einde volgende week.) Passchendaele. Bij het afsterven van onzen geliefden Burgemeester. Lijkrede uitgesproken door den heer Sche pen OEFORCHE Hooggeachte Familie, Dierbare Medeburgers, Passchendaele is wederom m rouw. Op een groot jaar staan we voor de tweede maal bij een open graf en betreuren het afsterven van een geliefden, voiksgezinuen Burgemeester. De aanwezigheid van die groote schaar volk, de ingetogenheid en die algetneene rouw zijn wel het treffendste bewijs dat de dierbare overledene inder daad, in al zijne eenvoudigheid en nederig heid de herten had gewonnen van de heele bevolking. Het is mij een dure plicht in naam dier bevolking, van het gemeente bestuur en van het Schejiencollegie, eene laatste hulde te brengen aan dien diep vro men, neerstigen burger, aan dien voorbeel- digen burgemeester. De titer Serafien-Cyriel Vandepitte werd alhier geboren den 23 Maart 1853, werd gemeenteraadslid in 1000, Schepen in 1021 en burgemeester onzer gemeente in 1Q26. Door zijn gemoedelijken omgang, zijn rechtschapen karakter had hij weldra het vertrouwen gewonnen van die heele bevol king en nadat hij samen met den heer Bur gemeester Noyez medegewerkt had aan den herstel van onze zoo gehavende ge meente in den vreeselijken oorlog, volgde hij den betreurden Heer Burgemeester Jus tin Noyez op. 't Is niet noodig zeker hier te herinneren aan de laatste gemeentever kiezingen waar de lijst van den heer Bur gemeester Vandepitte zoo glansrijk zege vierde wel tiet klaarste bewijs dat hij. lift vertrouwen had gewonnen van de gansche bevolking. Wij hebben hem aan het werk gezien. Met ijver en zorg, nam hij zijne taak op, en alhoewel hij zoo ver woonde van de plaats, was hij immer en altijd op zijn post, om de vergaderingen van den gemeente raad en het Schepencollege op te leiden en met wijzen raad en gezond oordeel zich ten beste te geven voor het geluk van dat groot gezin, ons geliefde Passchendaele Zondag avond nog, 27 November had hij de eerste vergadering bijgewoond der Commissie van 't monument onzer ge sneuvelde soldaten en vermoorde burgers. Het was dan ook waarlijk een donderslag wanneer Donderdag morgen, die route- mare verspreid werd de Heer Burgemees ter is overleden. Niemand wilde, niemand kon het gelooven. Eilaashet was de wer kelijkheid. Zijn familie verliest in hem een voorbeeldigen vader, Passchendaele ver liest in hem een voorbeeldigen Burgemees ter. Elierboven zal hij voor den Heer ont vangen het loon van zijn vlijt, van zijn deugdzaam en kristelijk leven, van zijn zor gen voor zijn medeburgers. Een laatste bewijs van dankbare hulde brengen we hier aan den dierbaren afge storven en als troost voor zijn geachte fami lie en uit diepgevoelden plicht van dank baarheid vanwege de heele bevolking. üod loone U, Heer Burgemeester, om alles wat ge gedaan hebt voor de gemeente. Dank, nogmaals dank, en tot wederziens hierboven. Na een laatste groet, trok de diep inge- togene menigte, nogmaals ter kerke, om voor de zielerust van den aller vriend een kruis gebed te bidden. Dat de diepbeproetde familie sedert enkele maanden zoo heviggetroffen haar betrouwen stelle op üod, die slaat en heelt; maar dat die spontane, vrijwillige hulde, gebracht aan dezen die steeds een minzame echtgenoot ert vader, een voorbeeldig chris ten, een rechtschapen burger en voor allen een ridderlijke burgemeester was, haar eenigen troost mogen brengen in hare tij delijke beproevingen. Dat hij in vrede ruste Wervik. Zondag hadden we het genoegen onzen vriend Dries Vandenber- ghe aan het woord te hooren. Zonder aan kondiging noch verwittiging hadden wij een negentigtal mannen samen hetgeen hoogst verheugend is en blijk geeft van vooruitgang.Spreker had het over de socia listen en den zesmaandendienst. Daarna over fiet zoo beruchte schandaal-ministerie waar er 8 franskiljons op 10 de lakens uit- dcelen. alsook een uitval op de twee ge buisde heeren die hunne beleefdheidsgroe- ten aan den Koning brachten.Dit kon er natuurlijk niet uitgelaten worden en de leider der Kristene Deinokraten mag het ons niet euvel nemen indien hij er zich door gekwetst mocht gevoelen. Onzen vriend Vandenberghe wou er bijzonderlijk op wijzen dat uwe voormannen er alleen lijk op uit waren ministerzetels te winnen. De regeering is gevallen en onmiddelijk zijn er twee uwer leiders gevonden gewor den om die franskiljonsche reactionaire regeering te dienen want zonder die twee ministerzetels van Heyman en Carnoyzou er geen regeeringsmeerderheid bestaan Dit wil daarom niet zeggen dat er voortaan geen samenwerking meer mogelijk is, inte gendeel, immers uwe werking te Wervik is goed en meer dan ooit houden wij eraan dat de vroegere verhouding blijft voortbe staan want we moeten samenspannen in het bestrijden der hier zoo verstokte frans kiljons. In 't kort mogen we nog eens den heer Dokter Catry verwachten die ons verleden maal eene onvergetelijke voordracht gaf over de tering. Wij hopen op eene talrijke opkomst en vragen aan al onze Vlaamsche vrienden dat zij het zooveel mogelijk aan hunne makkers zouden mededeelen. Ook mag er niemand ontbreken aan de groote kaarting op Zondag 1 Januari er zal Vlaam sche leute zijn Elverdinghe Heden Zondag, 18 December, vergadering voor de leden van den Kath. VI. Bond. De vrouwen ook uit- genoodigd. Dagorde: 1) Jaarverslag 2) Be taling v h jaargeld 1028 3) Voordracht R. Deb.uit Qent. Voor niet leden: Ingang0,50 Poperinghe Ongelukkige val De vrouw van den heer P.Vermeulen, wo nende te Poperinghe kwam Maandag mor- gendv d en Abeele (Watou) Toen zij langs de baan den heer Desmedt van den Abeele met zijn auto ontmoette, vroeg zij hem om c; in te stappen, hetgeen haar gereede- lijk toegestaan werd. Aan haar huis geko men, stapte zij af, doch viel zoo ongeluk kig dat zij haar rechterbeen op verscheide ne plaatsen brak. In der haast werd zij naar het hospitaal van Yper overgebracht. Vlaarnsch Kruis. Deze vereeniging werd onlangs gedicht. Op Maandag 10" dezer te u. 's avonds in den Katholieken Kring begint de prak tische werking met eene voordracht door Apotheker Depoorter uit Iseghem. Hij zal handelen over Vergiftenleer en eerste hulp bij vergiftiging Despreker zal zijne voordracht aanschouwelijk maken met gc- kieurde tcekeningeu. Niet één lid mag afwezig zijn. We doen tevens een oproep aan de vrouwenen man nen om deze les bij te wonen en zich aldus in staat te stellen verdienstelijk werk te doen bij ons volk. Nieuwe inschrijvingen zullen worden opgenomen. Het Bestuur. Lidmaatschap van Vlaarnsch Kruis Eerelid 250 fr. (voor 5 jaar). Beschermend lid 100 fr. (voor 3 jaar). Steunend lid 25 fr. 'sjaars (met tijdschrift). Werkend lid 10 fr. 's jaars (met tijdschrift). Werkend lid 3 fr. s jaars (zonder tijdschrift). Gemeenteraadszitting van 10 Dec. I) Be groeiing voor 1920 der Kerkfabriek van O. L V. 2) Rekening voor 1026 der Kerkfabriek van O. L. V. 3) Overname der barakken van het Alben-bouds 4) Toe lating tot inrichten van Autobusdiensi Mcrckem-Po- pennghc Alde/e punten zijn algemeen goedgekeurd 5) Begn>. ting xtr 192S der Commissie van Open baren Ondertand. H. Hilaire Lefebvre zegt niet te zullen goedkeuren omdat hij klachten vernam van n< dliidende gezinshoofden van talrijke huisgezin nen die gedwongen werden een deel der onkosten te betalen voor opname hunner Vrouw in het Moeder huis. t Is misschien 'n oud-strijder antwoordde men en dan trekt hija! 100 fr. van de Soldaten n spaar boekje voor 't kind dat soms maanden later in zijn bezit komt en op eigen naam van 't kind moet blij ven) en dan nog 50 fr. als kroostrijke huisvader('n echte kapitalist dus Omer Carpentier zegt dat de klacht van raadslid Lefebvre heel ernstig te vinden en zelf ook niet akkoord te gaan met de algemeene besteding der gelden De Commissie heeft voor doel hulp te bie den aan noodlijdenden. De verschillende gestichten onder haar Beheer zooals onderlinge gestichten, Gasthuis, Moederhuis zijn er voor de behoeftige ou derlingen, kranken en zwangere vrouwen. De com missie heeft er eerst voor te zorgen dat dit doel be reikt wordt. Welnu, in het Gasthuis heerscht ereenen ellendigen toestand, kwestie der gebouwen waar de zieken liggen en de zustertjes kunnen zelf aan dien toestand niets verhelpen moest er eens eene ziekte uitbreken wat zou het zijn? Dien toestand had dus moeten verholpen worden vooraleer gebouwen op te richten ten behoeve van de welstellende burgerijzoo- als de nieuwe te verhuren kamers in het Moederhuis die gebouwd werden niet geld voortkomende van het verkochte Hospicengoed. Dat is 't geld van den arme besteden ten nutte van de burgerij. Als wanneer die verkooping van goed moest goed gekeurd worden werd ons wijsgemaakt dat 't zulke goede geldplaatsing was vermits die kamertjes in'het Moederhuis zooveel opbrachten voor de Hospicen. Nu blijkt het dat zij nog niets opbrachten en het maar de nieuwe gebouwde zijn die zullen opbrengen voor de Hospicen. Zal dat waar zijn? Bij de stemming onthouden zich: Hil. Lefebvre Dr. Verbeke O. Carpentier. De begrooting wordt gestemd door de Meerder heid. Dr Brutsaert is afwezig. Schepen Gombert stelt zich aan als 'n wildeman die bijt en snauwt en verwijt Carpenlier voor on- noozelaar en Honderdduizend keeren onnoozelaar die niets kent van de Hospicen en de leden dier Commissie beleedigt. Carpeutentier vraagt waarin hij personen beleedigd heeft. Zfjn oordeel is maar hetzelfde van een katholiek CominissieïïcTöat zelf ook weigerde de begrooting te teekenen. 0. Gemeentelijke opcentiemen voor 1928. Door de Meerderheid wordt voorgesteld 40 in plaats van 20 in 't verloopen jaar, niettegenstaande de Heer Burgemeester in 't begin van dit jaar nog verklaarde dat er in Poperinghe slechts lasten betaald worden vooreen hond en een meisen, zoo zei Hilaire Lefe- vre. Dat bezorgde onzen vriend Hilaire op zijne beurt 'n uitval in regel vanwege, Schepen Gombert eu tal van lieve benamingen waaronder Domme onnoozelaar Hoe deftig die liberale Heeren toch zijn Hilaire Lefebvre verklaarde nog de opcentie men te zullen stemmen die er noodig zijn op voor waarde dat de meerderheid ook voldoening geve, de gelijkheid erkenne van vrij en officieel onderwijs en toelagen verleene aan de Vakschool der E. Zusters Benedictinen, aan ziekentroost en compensatiekas en vermindering van lasten erkenne voor Kroostrijke Gezinnen. Eerst opcentiemen stemmen zei Schepen Van- dooren, dan zullen we zien. Ja gelijk verleden jaar zei Carpentier, als gij zelf bedient zijt schiet er niets meer over, maar als gij op 't voorstel van Hilaire Lefebvre ingaat stemmen wij ook de opcentiemen die er voorbij zijn. Dr Verbeke verdedigt de erken ning van het Vrij onderwijs terwijl de liberalen al dooreen onderbreken. Nu doet Schepen Vandooren 'n aanval inregel op de E- Zusters Benedtctinen die zoovele duizenden trekken van staat en provincie (wat alleen bewijst dat er zeer groote uitgaven zijn en de stad ook voor haar deel zou moeten tusschen- komen) Hij eindigt met te verklaren dat Hij (?)geen centiem zal geven om een inrichting te steunen die Concurrentie doet aan de naaisters. (De vakschool der E. Zusters Benedictinen is eene huishoudschool waar men tracht toekomende huismoeders te vormen die bekwaam zijn hun eigen huishouden te beredde ren) Ook aan vie vraag op de andere kwesties wordt geen gevolg gegeven. Bij de stemming onhouden zich Hilaire Lefebvre. Dr Verbeke en O. Carpentier. 7. Toelaag aan Foothall-club. Goedgekeurd. Ont houding van Hil. Lefebre. 8. Goedkeuring der aanbesteding voor opbouw eener Gymnastiekzaal bij de Staatsmiddelbareschool. Gestemd door liberalen tegen katholieken. Verders worden punten behandeld in geheime zitting waaronder de aanstelling van een te vernieu wen lid voor het bureel der Hoppekeurders. Het mandaat van H. René Devos wordt met algemeene stemmen vernieuwd. K- V. Af. V. Afdeeting Poperinghe. West-Nieuwkerke Ons tooneelfeest Wie veel gewoon is, valt moeilijk te vol doen, en zulke menschen verwachten steeds meer omdat zevroeger steeds meer kregen. Zoo was liet bij ons.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 3