i i Lüüi - i N. V. - YPER Üaloüfiaaii, YPER PIC&HOUT Belgische Fabriek van Chicorei TataKften naiuuriijke smaaK Hisemsene UiiverKoopaan FaKiuurprjs \oor iVIsen en IN'IsiiianlcIs HET HUIS Steeds Kin de spits roor hoedanigheid en henriffheid der fijn afgewerkte modellen. Chicorei in rijn poeder, scinoulc en graan De spaarzaamste in 't gebruik, de best koopste en de beste Een enkele proefneming moet alle onh. raoraor- deelde liuisrrouwen overtuigen. Vertegenwoordiger KNOCK AERT 42, Mee ncnsches tee nwcg. 42. BasculeYPER TABAK F ABRIKANT laandrrens lïloml en Bruin, TAFELBIER, het gezondste en goedkoopste menagiebier aan 8. fr. 40 het bakje, te verkrijgen bij jozef rn:c\i:sn:ciii:n Ill SS! ItOIII E uw hii Mls Honduwelle-lhimorlier, ^v* 22, liijselstraat, V E II en vraagt er de premiezegels. fi, Aecrmarkt1 IE li Allerhande en zeer verzorgde HERSTELLINGEN Echt en Sterk IN DEN NIEUWEN BOER trouwe bediening SBSBHEBBIBSISI SELECT DRUKKERIJ- BOEKHANDEL 11 Bot er straat - YPER. Ilookl COIWIN liretpie- I anStevhelman lyvvq I i OPGELET! Eerste Huis Links, Dixmudestraat, n' 1op 5 m. van de Groote Markt. - SCHOENEN - J VBN DE VÖOBDE-BEniHBEZ IMTERSTKAAT, Y I» E B urn AFFIN Ot l>EAAEliDSGEI BIEB van PETltE DEYOS SINT ARNOLDUS BROUWERIJ "I' oesïvn voor don aankoop van uw TABAKSOOBTEA, SKïAllKX 011 SKïAKK I I K\, alsook voor allo rookorsarlikolon li es te waar aan de mordeeliijste prijzen El hi;\ki:\ni: YLAUIATÜEA, drinkt Sl. Anloniiisluoiiworij, O ES I E KOOPT u». k It li l> l-:.\ IKIISW A It EX lii Pii vDEA I KEIZH.EKS Stipt op hei uus* zijl U steeds met een 'OME(iA hot huis: j uw celen Zilverwerk I rouw ringen l ii rw or konHogiilalours I BB EIÜRIBISII GROOTE MARKT. 7, ROUSSELARE BERICHT Landbouwers. Burgers, Werklieden en al wie zich tegen regen, wind en vorst wil be schermen. wende zich in volle vertrouwen naar het kleederenmagazijn De Nieuwe Boer" üroote Markt, 7, Rousselare, daar zal hij vinden eene groote hoeveelheid ge maakte Pardessus. Raglams, Inipermeables, Rencort voor heeren, damen en kinderen. Ook Sportvesten voor Motos, enz. enz. Verkoop in 't groot en in 't klein. Goede kleermaker gevraagd om op den winkel te werken, Ook eene kinderkostuim- maaksters. Onnoodlg zich aan te bieden als zij niet bekwaam zijn. Standplaats Zaterdag Markt Yper, recht op de Hondstraat Ai. BOSS A E B i School- en hureelbenoodigheden Alle boekhoudingregisters. Modealbums voor Naaisters en Modisten. Lichie en Zwat-s oor pijp on ei <»:i rellen 2 r. het pak r. .*>0 (pain. OUD HUIS Behanger, Groote Markt, 19, YPER MeubelpapierMatrasseri, Linoleum, Balatum, Engelsehe Bedden Lijnwaad, Stoors en Gordijnen. Het huis plaatst Rouwkapellen. Aanveerd al ander Tapijtwerk. <i. YAXIIAES myper°" Uit reden v. vertrek tot einde Nov. van Linnen, Ondergoed, en allerhande MERCER/EA R Ti KELEN. j eyzcj*.;- Sfaf v •F" v. A pOEDE AGENT-DEPOTHOUDER wordt gevraagd voor de tabak KER- EINOA voor Yper, Poperinghe en om streken. Schrijven naar H. DERVEAUX- DEVLOO,tabakfabriek Kerlinga te Veurne. TABAkPLAXTEKS Laat uwen tabak snijden in de tabakfabriek A. Mahieu-Wauters R E N I N G H E (Pypegaeie) voor getrouwe en spoedige bediening. Laagsten prijs, goed gedroogd en vol komen verzekering van goede bewaring (De meest gekende) Weelde artikel Gewoon artikel Botten op maat - Eerste klas vermakingen genageld ot genaaid Hoedanigheid en prijs buiten konkurrentie Vlug en verzorgd werk Onze leus is Doe wel en zie niet om. ÏÏRAAGT PLAATS: meubelmaker, goed op de hoogte van zijn stiel. Zich wen den ten bureele van 't blad.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 5