DE GOUDEN VDI OPGEPAST Remy SEBRYtl ll.SCinill>1 -15AI I) 15EZ Tl.'inrils Ghcrchvr-Kestcloot Fiima ittüior de yries ie Lier I 30 fr per maand ïRMEULEN11 Beaoni Vermeulen, LAXDBOCWEKS, Mozes Fonteyne TE WOESTEN. srcel Soete-Roerhave T,? l/lajrjderepS^a '-ieslTaaf V - iit- v /Ï3L/££LS W 1 Van(l<*nbrielp-CornpiIlip o— Leest en Verspreidt DE YPERSCHE BODE IJZER, STAAL, PLATEN POUTRELLEN GEUTIJZER METALEN BIJZONDERE PRIJZEN PER HOEVEELHEID wssufitfiastfiaswifisswifiifis Naamlooze Maatschappij 13 - Balerstraat - 13 Y P E B Postcheckrekening 47629 Telefoon 88 HUISRAAD Bouw- en Smidsartikelen Gereedschappen GROOT KLEIN GKOOTIIAXI)EL EX COMMISSI E KRUIDENIERSWAREN, WIJNEN, RUWE en GEBRANDE KOFFIES OLIËN en VETTEN voor AUTOS en MOTOREN g Depothouder der Belgian Benzine C° 33, STATIESTRAAT, YPER- a IIYISHIIBIIIIIIII! BBBBBBBBBBBKS' B Alle man koopt geerne aan de beste voorwaarden. H Juist daarom moet ge U eerst wenden bij Uw Vriend g g ■Alphonsr Vrrlti illic-lictnmimlj" IN DE GOUDEN SPADE H Boterstraat32, VB EB B die altijd goed voorzien is van een zeer groote hoeveelheid stovenB B jachtstoven in alle modellen, ook met loopendt vuren, kolomstoven, gegoten stoven, bijgenaamd franschepuiden, enz., enz. Alsook basculen en weegschalen, boterkernen, gegoten en gegalvani seerde douches ook waschfournouizen. g Alle benoodigheden voor het huishouden, verlakte ariikeieo. gias- en gieiswerK. E)oori>an<»rstraal, I, YPKK. AANNEMER VAN ALLE Glas en Schilderwerken. VERKOOP VAN glas, verf en vernis, enz. F HUIS GESTICHT TE RIJSSEL IN 1892. MI /II KIXSI IUMEXTEA voor Harmonies en Fanfaren Uitsluitend vertegenwoordiger v. de streek van de Bijhoorigheden, Verkoop, Verwisseling. Werkhuis voor Reparatien in allen aard. Vernikkeling Verzilvering. Pianos, Violen, Mandolinen. Banje Jazz Band Koh. l>cral-Montc\ no 20, Tempelstraat, YPER. FABRIEK van MEUBELS Isiiloor DE HA EXE pd xooxs Rysselstraat, 94, YPER. Alle slach van Meubels met gemak van betaling 4 Cd mi el B Huene-Buuduu e KADERSmm J KA DER LIJSTEN t Beluikstraat Yper i A. Xolebaprl-Mahipu vraag voorwaarden KOOPT uwe KOFFIES in I JAVA Ferdinand DEBOADT 23 Statiestraat, YPER. j la t klein Ia t oroot HANDEL in INLANDSCH HOUT. I u t klein MIIollpbpkp-Boerliavp Hondstraat, 35, YPER. Volledige binnenhuismeubileering Verzorgd werk Genadige prijzen. I* BEK KIEDWEK ST-PIETEB Jer. Kpiiier-Dphapnp Huis kpslrlvn-Yjinlckc Sedert 19 T. invoer ui Soortenreine en Ziektevrije PLANTAARDAPPELEN Uit POMMEREN (Duitsehland). severing na den Winter, sedert ik INDUSTRIE invoer, neb ben mijne klienten immer de beste uitsla gen bekomen en nimmer eene teleurstelling opgeloopen. Ik ga ter plaatse gedurende den groei der aardappelen, zie ze nadien in de bewaar plaatsen, ben bij het laden tegenwoordig en ben zelf verzender der wagons. Geen enkel ander invoerder kan U zelfde waar borgen geven. LANDBOUWER, SI.\T'JA.\'bij-Yper, Tel. Yper 24. Voor het aankoopen uwer Landbouwma- chienes, Raapmolens en Vettestrooiers. Bel gische Vervaardiging, wendt u in volle ver trouwen tot Vischmarkt, YPER. HflS GESTICHT IN 1906. WIJNEN en APERITIFS KÉP1S voor Militairen en Maatschappijen DECORATIELINTEN Reinigen van gouden en zilveren galons. fj "1 Depothouder voor Yper en omliggende Diksmudest. 30 YPER. Verschillende modellen in alle prijzen De artikelen zijn gewaarborgd [garantie]. tfStfiifiSfiSitfiSfiifiifiSifUfiSWStfiifi Alle IJZERWAREN m oud Huis TROUWE EEDIENING X t MEKANIEKE SCHRIJN- EN MEUBELMAKERIJ MEENENSTRAAT. YPER LEDER, TIGEN - 1 Alle schoenmakersbenoodigdheden De Beste Recbtstreelcscbe invoer i Bijzondere pr, zen roor roortrerkooj Bijzondere pr. zen roor voortrerkoopers GEWONE- EN PRACHTMEUBELEN HUIS GEW AARBORGDE BEDIENING. - O RIJSSELSTRAAT, 124 YPER. Glas, Gleis, Beelden Kaders, Spiegels Fantaisieartikelen, Verlakt. Haarkapper voor Dames en Heeren Het huis belast zich met alle slach ran postichen Grimeering roor tooneet en andere feesten Dixmude-straat YPER

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 8