DECARNE Onzï BtODntni8nienprijsi(a!Dp i.i:i;hvi:\vi, Edgard LOUAGE STAVELE andré vergracht De dienstdoende Apotheker op Zondag 25 December is M vanrobaeys Boterstraat 1.600 fr.. 't zij het bedrag van twee man daten, teruggekeerd van de bestend.ge af- veerdiging, zonder hare goedkeuring. Zitiing van Zaterdag 24 DecemDer om 18 uur. V. G. S. Onderscheiding Menige keeren reeds werd Mf Lobelle. wonende ui de Boter- straat in verscheidene tentoonstellingen vereeremerkt om zijn suikerbakgoed. Nu op 15 December, ontving hij te Rijssel, de hoogste onderscheiding met de gelukwen- schingen van de jury. Er waren niet min dan 320 tentoonstellers. Van harte geluk! gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, Y P E R Verdronken weiden T Vriest dat het kraakt! De verdronkene weiden liggen toe en in de Rijsselstraat, was het Zondag na middag lijk op de groote feestdagen, zoo veel volk! De mannen met de handen op z ik, de kraag recht en de schaverdijnen on der den arm trokken op in lange roten. Ook i enige meisjes, meer op gezelschap belust. En vele toeschouwers. Van alle kanten, stroomden ze toe per fiets, pér auto, de lief hebbers van 't edel spel der schaverdijnders Zij zouden hun hartje eens ter dege opha len. Maar wat brengen nieuwere tijden ook veranderingen mede! In vroegere jaren, waren ze ontelbaar dezen die die soort sportmannen helpen zouden en die met hun karweitje een schoon stuivertje ver dienden. Hier en daar stonden kramen waar ze druppeltjes, appelcienen, broeders en ook al frits verkochten. Dat alles is verdwe nen Misschien komt het met den tijd we der. Ouderen van dagen weten nog te vertellen van die onvergetelijke avondfees ten toen de groote plas omringd, omzoomd was van honderden en honderden bran dende lichtjes van die venitiaansche lan- taarnen, van die laaiende petroolvaten die heel de vlakten verlichten. Maar ja, dat alles is uit den goeden ouden tijd. 't Is nu al cinema en dancingsüaat het er beter om? fi&ork- pii Steendrukkerij TEL: Rousbrugge, 28. o KUN5T-AFFICHEN-ETIKETTEN, RKKLA AM WERK EN INPAKKINGEN, BROCHUREN, AKTIEN, REGISTERS. PAP1ERENZAKKEN, ENZ Alle teekeningen op aanvraag. Schrijfmachien MAP De Hongaartjes. Zij zijn dus vertrok ken, die schamele dutsekens, die hier met zoovele medelijden en vriendelijkheid ont vangen werden. Ze waren met 43. En nog nooit en is er een vertrek droeviger ge weest. Zij wisten het maar al te wel, die kleine schaapkens dat ze naar dat land der ellende weder keerden en dat ze toch zoo veel zouden moeten missen van al hetgeen hun hier zoo ruimschoots toegemeten werd En dan die bijtende koudeNeen, de pleegouders en mochten er niet aandenken. Ook was het een geroep en een geween zooals wij nog nooit gezien noch gehoord hadden. Wat zal Kerstdag voor hen wezen? Zij zullen ja vader en moeder misschien wedervinden, ook broedertjes en zustertjes, maar in welken staat En toch getroosten wij ons bij de gedachte dat weten minste zoovele ellende hebben geweerd en zoovele kinderkens hebben gespaard van den dood. Want wij mogen het zeggen zonder vrees van tegengesproken te worden, wij Vla mingen zijn niet ten achteren gebleven en wij zullen ze nog zoo licht niet vergeten ook. Wij hebben het gedaan omdat het een goed werk was en daarom ook zal de Heer ons zegenen. Z i e I in i s Vrienden en kennissen worden uitge- noodigd de ZIELMISSEN bij te wonen die zullen gelezin worden in Sint Maartens kerk tot lafenis der ziel van Mijnheer d Zondag 25 December (Kerstdag) om 1112 uur van wegens de b .der schap van het H.Sacrament, enden Maan- dag26 December om 8 uur van w egens de broederschap der geloovige zielen. ZOXDAGRIS i Gemeenteraad Zlitifio van maandag 19 DccemDer om 20 uur. Om 8 uur rinkelt de bel en wordt het publiek ter zittingszaal toegelaten. De H. H. Declercp Schepen, Capoen en Bonnet, raadsleden, zijn afwezig. De Voorzitter overhandigt een eeretee- ken aan den heerCamiel Gastel, stadsbe diende, voor 35 jaar goeden dienst. De Secretarisgeeft lezing, eerst van 't ver slag der zitting van 5 en vervolgens van 12 December, dewelke beiden zonder opmer king goedgekeurd worden. 2 Stadskerkhof - grondvergunningen Een dertigtal aangevraagde grondver gunningen, waarvan een deel voor eeuwig en een ander deel voor twintig jaar, wor den algemeen aanveerd. 3 Wegenis Aankoop van grond Verscheidene onteigeningen door de stad gedaan, 't zij voor het verbreeden of recht- maken harer straten, worden goedgekeurd. 4 Oroenselmarkt Standplaatsen Verpachting Voorwaarden Eene bijzondere verordening bestaande uit -vijf artikels, met bijvoeging van eene vraag v. Mr Missiaen ten einde toe te laten, allerlei fruit op de groenselmarkt te verkoopen, uitgezonderd den Zaterdag, wordt alge meen aangenomen. 5 Openbare Onderstand Ruiling en verkooping van grond De gemeente St Jan heeft voor het verbreden en recht maken v. verscheidene harer wegen grond moeten nemen toehoorende aan den Open baren Onderstand van Yper, voor een totale oppervlakte van 3601, vm.94. In rui ling heeft zij grond terug gegeven, eene to tale oppervlakte uitmakende van 1772 vm. 85. Bijgevolg blijft zij schuldig 1829 vtn.09 dewelke de Openb. Ond. wilt overlaten aan 1 frank de vin. 't zij de totale som van 1829, 09 irank. Goedgekeurd. 6. Openbare Onderstand. Herzie ning van pacht. Adolf Plilypo van Merckem pacht 5 Ha. 75 a. 77 ca. voor 1040 frank 's jaars. Een pachtprijs voor negen jaar wordt voorge steld, namentlijk 4850 frank. Alidor Canv van Zillebeke pacht 10 Ha. 00 a. 29 ca. voor 1510 frank 's jaars. Er wordt voorgesteld deze pachtprijs te bren gen voor de eerste drie jaren op 3000 fr. en voor de overige zes jaar op 6500 frank. Beide voorstellen worden algemeen aan genomen. 7. Kerkfabriek von St Pieters H'grooting voor het jaar 1928. Dit punt lokt ook geene bijzondere bespreking uit. Bij de stemmen onthouden zich de liberalen en socialisten de katholie ken stemmen eenpaariglijk ja. 8. Stadsmuziekschooi. Begroo ing voor het jar r 1928. Deze wordt aanveerd, mits bijvoeging der som van 240 frank, dewelke moet ten goede komen aan een leeraar als verhoo ging van wedde. 9. Slachtrechten. - herziening. Deze rechten, vroeger gesteld op 2 cen- tiemen per kilo worden voorgesteld op 5 centiemen. Aangenomen. 10. Taks op de terrassen. herziening. Het Schepencollege stelt voor de terras sen aan de statie en op de markt te belasten met 10 fr. per mi M. Leuridan doet eene opmerking over het toepassen van eene gelijke belasting voor de twee kanten der Groote Markt, niettegenstaande de \oor- deelen, der terrassen aan den zuidkant gelegen, dat deze van den noordkant ver overtreffen. De Voorzitter vindt het eene groote moeilijkheid, een juist onderscheid te maken, vermits langs beide kanten, ter rassen zich bevinden, die de eene meer, de andere min profijt aan den uitbater op brengen. Het voorstel van het Schepen- colliegie wordt dan ook met eenparigheid aanveerd. 11. Leening van 1.500.000 fr. bij 't gemeentekrediet van België. Deze kwestie is in voorgaande zittingen reeds breedvoerig besproken geweest Deze leening moet dienen deels (vijf honderd duizend fr.) als teruggaaf aan den Staat der som door hem na den wapenstil stand aan de stad verschoten, teruitkeering der stadskasbons, en deels (1.'000.000 frs.) voor de uitvoering van noodzakelijke open bare werken aan stadswegenis. Wordt ge stemd met acht ja tegen vier. (Liberalen en Socialisten stemmen neen.) 12. Stadsbegrooting voor 1928. Er bleven nog eenige punten goed te keuren, welkevan persoonlijken aard waren voorbehouden. De jaarwedden van burge meester en schepenen waarmede aange vangen wordt, worden behouden. De jaar wedden der bedienden worden insgelijks behouden, met bijvoeging voor sommige, (wier bediening hunne eenige bron van inkomsten is) van eene verhooging van 20 o op hunne vaste wedde. Deze ver hooging wordt enkel voorzien, doch zal naderhand door eene bijzondere Kommis sie onderzocht en bepaaldelijk toegekend worden. De voorgestelde uitgave voor de kiezers lijsten en kiezingen, 't zij 10.000 fr. wordt behouden, vermits de sekretaris beweert dat deze som toereikend is. De drukwerken zullen zóó noodig geoordeeld wordt, in aanbesteding gegeven worden. Art. 34. Bijvoegsel van pensioen der stad aan gewezen gemeenteambtenaren en bedienden, wordt van 4000 fr. gebracht op 6.706 frank, dus eene vermeerdering van 2.706 frank. De vaste jaarwedde van politiecommis saris en agenten, wordt als deze der stad huisbedienden, tot nader onderzoek, voor zien met eene verhooging van 20 Deze van den geneesheer gelast met de bestati- ging der overlijdens wordt eenvoudiglijk verdubbeld, het zij, gebracht op 1600 fr. Voor het openbaar slachthuis wordt de wedde van een bediende, zijnde 4400 fr. insgelijks met 20°, o verliooging. voorzien. De andere wedden worden behouden. Alt. 83. Dienst der muziekschool. Deze begrooting van 38.800 frank wordt ver hoogd met 246 frank welke moeten ten goede komen aan een leeraar, als verhoo ging van wedde. Art. 80. Voor Geneeskun dig schoolopzicht wordt de wedde van 2000 fr. op 7000 fr. gebracht. Art. 97 behelst de interesten en afkortin gen der aan te gane leening bij 't gemeen tekrediet, namentlijk 162.000 frank gestemd door de katholieken tegen liberalen en socialisten. Daarmede loopt de bespreking van de stadsbegrooting voor 1928 ten einde. De Voorzitter doet opmerken dat het niet mogelijk is, op dit oogenblik èenen juisten blik te geven op de cijfers der ontvangsten en der uitgaven, daar nog verscheidene sommen zullen moeten bijgevoegd worden, onder andere 11.350 frank voor verbete- ringswerken aan de badzaal dei Middelbare School, gezien die werken 21.350 frank vergen en de minister enkel 10.000 frank wilt verleenen 7000 fr. voor den weg der buitenwande ling 5000 fr. voor uitbreiding der waterleiding. 50.000 fr. voor buitengewone uitgaven. Tegen de naaste zitting, waarschijnlijk Zaterdag te houden, zuilen de totalen heel juist kunnen bekend gemaakt worden. Dan volgen eenige mededeelingen na mentlijk dat met Paschen de 5 de Handels foor zal gehouden worden, met de mede werking van het ministerie van Coloniën. Het Comiteit der handelsfoor verlangt eene toelage van 2000 fr. dewelke toegekend wordt' De Bestuurder der stadsschool vraagt eene vermeerdering van toelage voor prijs- deeling en boekerij. Na eene kleine rede twist, wordt de toelage van 1000 tr. voor de prijsdeeling behouden, en deze van 400 fr. voor schoolboekerij verdubbeld. M. Missiaen doet opmerken dat zijne vraag over meer dan vier maanden gedaan en te richten naardeCommissie van Openb. Onderstand, ten einde een overzicht van den toestand der kas te geven, nog altijd onbeantwoord is gebleven. De Voorzitter beloofd hem, deze vraag aan de Commis sie van Openbaren Onderstand te herin neren. Zulks moest reeds lang gedaan ge weest hebben, en nogmaals is het Schepen college aan zijn plicht te kort gekomen, zegt M. Missiaen. M. Vandamme, laat weten dat hij verno men heeft dat er moet gezorgd worden aan bevoorrading van visch, in de stadswaters. Er wordt eene som van 1000 frank gestemd voor den aankoop van visch, ten einde de stadswaters te bevolken. Hij vraagt ook aan den Voorzitter dat opnieuw naar de maatschappij van spoor wegen zou geschreven worden, ten einde een schutsel aan de statiekaai aan te vragen. Gezien de hevige koude van Zaterdag I. 1. zal er, des gevalle, in het toekomende, veuzers of open vuren, op de botermarkt zullen geplaatst worden. Om 9.20 uur wordt de openbare zitting geheven. DAGORDE 1 Proces-verbaal der zitting van 19 December 1926. 2 Stads begrooting voor het dienst jaar 1928. Het is dus op KERSTDAG dat het Kerstfeest voor de kinderen harer leden doorgaat in 't Christen Volks huis, St Jacobsstraat te 4 uur. Deuren open te 3 1 2 Vrijen ingang I loewel de De Poperinghenaarons 't licht van de zonne niet gunt en ons van klare liefde tegen zijn borst zou dooddu- wen, is onze Ypersche Bode beschikt toch nog een klein beetje te blijven leven. Onze vrienden hebben zelfs gewild dat ons blad door duizenden meer gelezen worde en de abonnementenprijskamp is buiten mate gelukt. rienden nog een week scheidt ons het einde van den wedstrijd. Nog een laatste duw En laat de genegenheid niet na om hen te wijzen op de loensche ma nieren van hen die probeeren onzen heiligen godsdienst in de schaal te werpen tegen ons, zij de eenige goe katholieken» waarvan zooveel stichtelijke historiekes te vertellen zijn. Nietwaar vrienden van Popc- ringlie en Watou. Zondag aanstaande ten laatste inoefen alle boekjes besteld worden aan den uitge- er. 1 ïeef ze dan af aan den baas van 't Vlaamsch Huis of aan den voorzitter van den bond, die zal wel zorgen dat alles terecht komt De tiekking heeft onwederroepelijk plaats op 7 Januari. Honderden waardevol le prijzen. - De Ypersche Bode.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 2