mLm li DE GOUDE ii.s< Jiniirr hauhu-:/,,,,^ Henoni Vermeulen, LAVDBOl WKKS, azes Fsjnieyjis TE WOESTEN. Tared .joefg -fjoerha'g /■ei/BSJLSf ■oó ïrasgen, =Wal Yaiidoiibriolo-Ciomeillio •y,^t-2 r. per maand ■MtUlxn brossel e Leest en Verspreidt DE YPERSCHE BODE 1 iwsiwwwtittfiifiatfiifiifiwifiifiws-f IJZER, STAAL, PLATEN POUTRELLEN £2 GEUTIJZER - METALEN BIJZONDERE PRIJZEN PER HOEVEELHEID Alle IJZERWAREN HUISRAAD Bouw- en Smidsartikelkn Gereedschappen GROOT KLEIN Naamlooze Maatschappij 1 - lloter,straal - YPER Telefoon 88 Postcheckrekening 47629 Oi.OO I II Will i. EX COMMISSI!-! ^|>||||>i|s Lht'l't'llVC-keSlclOllI L EMfcaK£S39 KRUIDENIERSWAREN, WIJNEN, RUWE en GEBRANDE KOFFIES OLIËN en VETTEN voor AUTOS en MOTOREN Depothouder der Belgian Benzine C° 33, STATIESTRAAT, YPER SIflBHIBIIIIIII i H m B Doorga nijsl raaiI, YP! li. AANNEMER VAN ALLE - VERKOOP VAN HBBBBSBBB 5 OPGEPAST M B Alle man koopt geerne aan de beste voorwaarden. fl Juist daarom moet ge U eerst wenden bij Uw Vriend gg ■Alphonsr nTnillio-l kreun nint-k" IN DE GOUDEN SPADE Koterstraat52, YPER die altijd goed voorzien is van een zeer groote hoeveelheid stoven, Alle benoodigheden voor het huishouden, verlakte artikelen. glas- en gieiswerk. es B 3S1 HUIS GESTICHT TE PIJSLEL IN 1892. mi /ii hivsi üi :»ii:m ex voor Harmonies en Fanfaren Uitsluitend vertegenwooidiger v. de strtck van de Fiima Hieiciiiiir se vbif§ is Lier Bijhoorigheden, Ve rkoop, Verwisseling. Rob. B< ral-.M*; a(o\no Isidoor Oi:HAE\E on ZOO AS Rysselstraat, 94, YPER. vraag voorwaarden i.umiel Haenc-Rondmre v KADERSmm t t KADERLIJSTEN Aolchacri- Mahicii O— 0 DE;i KIEBWEÜ ST-PIETER »l 01 Roi 'ior hollJU NO Tordinand DEBOXDT J t Bijzondere prijzen roor roortverkoopers i HANDEL in INLANDSCH HOUT. J m t klein in turootj MHollohoko-Roorh'.vo Hondstraat, 35, YPER. Volledige binnenhuismeubileering 1 Iluis Aoslohn-Vanloko i Sedert 1907, invoer van Soortenreine en Ziektevrije PLANTAARDAPPELEN uit POMMEREN (Duitschland). Levering na den Winter. Seden ik - INDUSTRIE invoer, heb ben mijne klienten immer de beste uitsla gen bekomen en nimmer eene teleurstelling opgeioopen. Ik ga ter. plaatse gedurende den groei der aardappelen, zie ze nadien in de beu aar plaatsen, ben bij het laden tegenwoordig en ben zelf verzender der wagons. Geen enkel ander invoerder kan L' zelfde waar borgen geven. LANDBOUWER, „S/ V T-JA S'bij- Yper, Tel. Yper 24. Voor het aankoopen uwer Landbouwrna- chienes, Raapniolens en Vettestrooiers. Bel gische Vervaardiging, wendt u in volle ver- trouwen tot Sn l/fanqderer^S/ahesiraafi S Vischmarkt. YPER. Huis gesticht in 1906 o— WIJNEN en APERITIFS KÉPIS voor Militairen en Maatschappijen DECORATIELINTEN Reinigen van gouden en zilveren galons. ->iiri it r»i 11 Van Meenenp'aata Depothouder voor Yper en omliggende Diksmudest. 30 YPER. Verschillende modellen in alle prijzen De artikelen zijn Kewai rbor^d [garantie). izu WWWStfiïSÏSÏtfïïfiSÏSfiifüfiSifiifi IfiïWifiifiifiifiifiïfiifUfiSifiifiSSfiifDfi hbhbhhbihihbbhbbmbhmbi fy nar WifiïSifiSifiifiifiaïKKifiiflSïififir Glas en Schilderwerken. glQS, verf C!1 vernis, en:. TROUWE BEDIENING jachtstoven in alle modellen, ook met loopende vuren, kolomstoven, gegoten stoven, bijgenaamd franschepuiden, enz., enz. Alsook basculen en weegschalen, boterkernen, gegoten en gegalvani* seerde douches ook waschfournouizen. FABRIEK van MEUBELS f Werkhuis voor Reparation in allen aard. Vernil-Iceling Verzilvering. Pianos, Violen, Mandol.nen. Banje Jazz Band 20, Tempelstr,.at, YPER. X- Alle slach van Meubels met gemak van betaling I MEKANIEKE SCHRIJN- EN MEUBELMAKERIJ 'A Rcluikstraat Yper Alle schoenmakersbenoodigdiieden^ MEENENSTRAAT, YPER LEDER, TIGEN i KOOPT uwe KOFFIES in 1 JAVA De Beste Rechtstreekscbe invoer t -O - R1JSSELSTRAAT, 124 YPZR. Glas, Gleis, Beelden Kader Spiigels Fantaisieartikelen Ve:lakt. t 23 Statiestraat, YPER. t GEWONE- en PRACHTMEUBtLEN HUIS Verzorgd werk Genadige prijzen. GEWAARBORGDE bediening. K iBEiB'JHB Haarkapper voor Dames en Heeren Het huis h last olie loch van postichen Grimeering voor tooneel n andere feesten Dixmude-straat YPFR

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1927 | | pagina 8