Nieuws- en Aankondigjngsblad. Zalsg Nieuwjaar 2Jaargang. Nr 53. Prijs per nummer 30 centiem •mdag 1 Januari 1928. Zondag Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Overal waar hel laamselie genie zijne ster ke vleugelen heeft kunnen openslaan, heeft het zich lol alle hoo"-(cii verheven. Voor Vlaanderens Yzergedenkteeken SlhKO-I.GtlOV \I>G, Edgard louage YPERSCH LEVEN umda&UST. C \jk u»«]<er op Gemeenteraad Zitting van Zaterdag 24 Dscemüer om 19 uur. vooruit. raren Abonnementsprijs 16 !r "6 per jaar 9 fr. per hal; jaar. 3 Ir per drie maanden, buitenland 23 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overtenkomst. Tanef op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag te 1 iaat? te in ge eenden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Pastcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Naar oude geplogendheid wenscht De Ypersche Bode» aan al hare lezers en vrienden, een voorspoedig en zalig Nieuw jaar. 't Is den tweeden keer dat wij dien vro men nieuwjaarswensch mogen neerschrij ven, maar dit jaar hebben wij het genoe gen onzen nieuwjaarsbrief tot meer en meer trouwe kennissen te mogen richten. De pe ters en meters van De Ypersche Bode worden zóó talrijk, langs alle kanten, en bij al de klassen van Westlandsche menschen: geleerde, halfgeletterde, werklieden, boeren burgerije, geestelijken en wereldlijken. Zóó talrijk en zóó verschillend van stand en kunde, dat onze gazette niet weet hoe haren nieuwjaarsbrief gekrabbeld 0111 voor alle man begrijpelijk en passend te klappen. Echter, als er èèn zake is waarover al hare lezers en beschermers t'akkoord zijn, het is: ons aller warme liefde voor Vlaan deren, ons eenig vaderland en gevolg \an die echte liefde het onwrikbaar in zicht om ons Vlaamsch vaderland zijn vol le recht te bezorgen. 5*r M'Yii; c1" .VJLëSÈui beeld EEN WARBOEL Europa is een Babelsch beeld van ontzag lijke verwarring. Verwarring die we voor namelijk te danken hebben aan de verdra gen van Versailles en Trianon. Héél Oost- Zuid-Centraal Europa is één brandhaard, van de Baltische tot de Zwarte Zee Duitschland tegen Polen om den corri dor van Dantzig tegen wiens bestaan pas veertien dagen geleden zelfs tal van Engelsche parlementsleden hebben gepro testeerd; Duitschland tegen Polen om Opper-Silezië en Posnanië. Littauen tegen Polen om Wilna. Oekranië tegen Polen om zijn in Polen onderdrukte landgenoo- ten. Hongarië tegen Tsjechië en Roemenië om wille van enkele honderdduizend Magyaren, in zijn strijd jbijgestaan door een deel der Engelsche pers en voorname lijk door lord Rothertnere. Rusland tegen Roemenië om Bessarabië... en nog wat anders. Héél de Balkan is een heksenketel waar de moord een politieke methode geworden is. Getuige hiervan Yoego-Slavië, Bulga- rië, Macedonië. Meer naar ons beschaafde Westen op: Italië tegen Yoego-Slavië en niet minder tegen Frankrijk, diens bondgenoot. Enge land dat een onverholen sympatic laat blij ken jegens Italië en hardnekkig weigert het Europeesche statuut, vastgelegd door Versailles, militair te waarborgen. Duitsch land... dat diplomatisch de kat uit den boom kijkt. Midden deze Babelsche statenverwarring een nog onbeschrijtelijker geharrewar van nationale minderheden, enkele rumoerige milioenen, verspreid over de helft van Europa. Op de 30 miljoen inwoners van Polen zijn er 10 miljoen Joden en andere alles behalve Poolschgezinde elementen. In Tsjechië is het mengelmoes van Duit- schers, Tsjecken en Slowakken. De Balkan Dat begrijpen en beamen al onze trouwe vrienden, en daaraan zullen ze altemale meêwerken opdat ons doel zoo gauw mo gelijk bereikt worde, tot heil van ons va derland, dat zoo ziek en zuchtig is. Zalig Nieuwjaar! Alzoo eindigt ons bon dig nieuwjaarsdicht: tijdelijken voorspoed wenschen wij u in uw gezondheid, in uw werken en bestaan, onvergankelijke zalig heid, voor uwe ziel, nu en later. Wij betreu ren het, dat de menschen, hedendaags, ofte wel meesmuilen, om de oude, vrome spreu- ke, oftewel heur schuchter vezelen, lijk ver legen om het woord dat Vader en Moeder hun leerden, en dat ze nu luide vervangen door een kleur- en kernloos «gelukkig Nieuwjaar». Alzoo deden het onze vranke voorvaderen niet! Ook dat: oude geplo- genheid, tale en zede, wil en zal De Yper sche Bodehelpen redden, 0111 er mede te begiftigen en te sieren ons losgewor- steld Vlaanderen-van-morgen. Zalig Nieuwjaar aan eikendeen! 1 laat zich éinh pudjg niet meer Iv-' hriiven. e'.?..:l>i«!ie£ aan FTeiir.virfrtp «'irireify Uiai groridgi op, terwij 200 duize» Blachon Schrijver van Ponrquoi j'airne la Flandre De 7e lijst bracht het bedrag tot 102,031 fr 76. Na de 8e lijst hebben wij een totaal van 114.950 fr. 8b. Het Komiteit der «Bedevaart naar de Graven van den Ijzer» durft bij deze nog maals beroep doen op den milden steun aller Vlamingen. Velen hebben nog niet gestort, dat zij het nu doen, en niet langer uitstellen. Enkelen stuurden ons reeds een extra Nieuwsjaarsgift ten bate van 't monu ment, waarom zou U, die dit leest, het ook niet doen? Het tegenwoordig totaal onzer lijsten is maar 1/6 deel van water nood' is voor een 50 meter hoog gede^UjQ in r iirxo.fr £»r nrr»vrrv>- iannng 1 ,st' er gevo< Veft Vr% v vir ciai r"Tn N,p? :^,e\v. 'het in het Noorden, d Duitsche Tyrolers ^criirnkt Frankrijk kcmt inet Elzas-Lotharihgen niet vlot op dreef, bewijze de tienduizenden Elzassers uitgeweken of uitgewezen naar Duitschland. Met onze verloste broeders van Eupen en Malmedy staat het al even slecht, die moffelen hun Duitsche gevoe lens in geen hoeken of kanten, en ze heb ben gelijk. Als kroon op dit moderne Babel spant de knoeiende, kuipende, geheime diplo matie haar netwerk van intriges door aller lei bondgenootschappen en verdragen die enkel voor doel hebben het noodzakelijke overwicht te bereiken waardoor morgen de tegenstander beter kan klein gemaakt. Zoo zien we Frankrijk intrigeeren in Polen, in Tsjechië, in Yoego-Slavië, in België... tegen Duitschland, tegen Italië, en ja, tegen Engeland. De oorlog onlangs tusschen Griekenland en Turkie was feite lijk een oorlog tusschen Frankrijk en Enge land. Twee fronten staan in de Europeesche politiek tegenover mekaar, het eene wil de posities en voordeelen verkregen door de verdragen van Versailles en Trianon, hand haven het andere wil dezelfde verdragen grondig herzien en wijzigen. Beide fronten staan even koppig en hardnekkig tegen over mekaar. Een botsing kan niet uitblij ven. Ze wordt tijdelijk nog maar verhin derd door... de financieele moeilijkheden; zonder deze hadden we reeds den oorlog gehad. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger J- Hoornwerk, 2, YPER Voorticrkoopers worden gevraagd voor de strut. weze dat Gij gedaan hebt Al wat Gij kunt! Alle giften kunnen gestort worden op het Sekretariaat: Cl. De Landtsheer, Groo- te Kaai, Teinsche. Postcheck'tkening: 113.465. Dieven. De L.igytuinwijk begint eene treurige vermaardheid te krijgen. Vrijdag avond, om 7 uur praamden aldaar bij de We Seghers, twee zwart gemaakte mannen dedeur open en wilden binnen. De inwoon ster bij het zicht dier bandieten liep langs achter naar de geburen en riep om hulp. Daarop waren de kwaaddoeners weg Natuurlijk hadden zij medegenomen wat hun onder de handen kwam. Een onderzoek is ingesteld. Dief. Zondag nacht, gemoetten de gendarmen die op ronde waren een man die een zak op den rug droeg. Bij het zicht der schadebeletters sloeg de kerel op de vlucht, doch werd weldra ingehaald. Het was zeker V. van hier. In zijn zak had hij koperen klinken en kranen welke hij in opbouw zijnde huizen had weten af te wringen. De ongelukkige, die aan zijn eer ste proefstuk niet is werd naar het gevang geleid. Dieven. In de kerk der E. P. Carme- lieten werden dezer dagen een koppel kan delabers gestolen. Ook uit de kapel aan den wegwijzer zijn de kopere hulsels ge roofd. t Is te hopen dat de dief eindelijk- zal ontdekt worden. Sterfgeval. E. H. De Sauw, oud-be stuurder van het gesticht der H. Familie is te Brugge overleden in den ouderdom van 81 jaren en vijf maanden. Hij werd er Maandag in de O. L. V. Kerk om 10 uur begraven. Bronzoeker aan 't werk. Daar de dienst der Engelsche oorlogsgesneuvelden een nieuw militair kerkhof rond de stad wilde aanleggen had zij M. Saint-Just Charié, bronzoeker, wonend te Atrecht, uitgenoo- digd om proefnemingen te komen doen op een terrein van twee hectaren. De bemoeiingen van den bronzoeker werden met goeden uitslag bekroond en wijzen op een stelsel van ondermijning in dat terrein bestaande. Bezoek. Eenige weken geleden meld den wij, dat op den 15 oogst 1028, tien duizend Engelsclnnans een bezoek aan 't front zouden brengen. Nu, echter vernemen wij, dat voortaan zulks alle jare geschieden zal met de sluiting van het Congres der oud-strijders. vleescl' wat denj Meent ben 3 het MiLWoard ,4zëenhPfl n«'<in -de m ,p: uk KJ1 V.VL". ue 'r ,'vp ..iut-*"* H-n volgen? opdat liet ,VÏ SNvtv.11. "w'jfaf )e peinzev.,, een jek of twee Om 7 uur wordt de openbare zitting geopend. Waren tegenwoordig de HH. Sobry, Lemahieu Schepenen, D'Huvettere dd. Schepen, Van Nieuwenhove, Glorie, Vandamme, Capoen, Laton, Bonnet, Leu- ridan, Soete, Delahaye, raadsleden, Versail les, secretaris. I let verslag der zitting van 19 Decem ber wordt door den secretaris afgelezen, hetwelke goedgekeurd wordt. In de geheime zitting van den 19 Dec. was Mr D'Huvettere lid benoemd geweest in de Commissie der Nijverheidschool, als afgevaardigde voor den Gemeenteraad, in vervanging van M. Del hem. Waren aange duid als kandidaten afgevaardigde voor de bestendige afvaardiging in vervanging van M. Iweins, de H H. Houtman Oscar en Soete Marcelals kandidaten afgevaardig de voor het ministerie in vervanging van Mr Van Alteynes, de H H. Bossaerten Bon net. 2. Stadsbegrooting 1928. Eenige punten bleven enkel nog ter be spreking over, waarna over de begrooting in haar geheel zal kunnen gestemd wor den. Eene wijziging is aangebracht aan de wadden v. de H. H. Coomans, stadsbouw- kundige, en Cuvelie, stadsontvanger, na- menlijk eene verhooging van 20 0 op gelijken voet als deze aan de andere stads- bedienden toegekend. De Voorzitter brengt de kwestie van de Justiceschool te berde, en vraagt of het niet wenschelijk ware, in afwachteng van het advies, door de Hoogere Overheid uit te brengen over de beslissing van de gemeen teraad, die school voorloopig kosteloos te maken. Aldus zou de stad ontslagen wor den, van eene uitgave van 46.070 frank aan w edden besteed, dewelke ten laste zou

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1