Nieuws- en Aankondigingsblad. YPERSCH LEVER 2Jaargang. N' 54. Zondag 8 januari 1928. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote. ip <Ip waarlipid dien Edgard LOUAGE Lodewijk DOSFEL. De dienstdoende Apotheker op Zondag 8 Januari is MVANWALLEGHEM,SlalieSfr I IHIIIl I ir Tl' TTTTfr Abonnementsprijs IC Ir. OC per jaar 9 fr. per tuH jaar. 5 fr. per drie maanden Builen land 25 fr. Men abonneert op alle posil.anloreo. Aankondigingen bij overeenkomst Tarief op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Saamlooze artikels worden niet opgenomen 19 2 8. Met al zijn heimelijke onbekendheid, met de hope op zijn gaven, met de vreeze voor zijn tegenslagen, staat het lange jaar ons raadselachtig voor de oogen. Die on wetendheid nopens wat onste wachten staat is, na de Christelijke berusting in Gods be schikken, de grootste weldaad van het leven. Hoevelen onzer zijn er die in den loop van het jaar 1928 door smart en rampspoed zullen bezocht worden? Moesten wij het weten, nu reeds, hoe ondragelijk ware de bange verwachting! I loevelen die dit lezen zullen Nieuwjaar 1929 niet ineerzien dagen? Zal deschrijver dezer bepeinzingen het ein de van het aangevangen jaar beleven? De Godsgedachte wortelt in het besef onzer menschelijke krankheid en onzer afhanke lijkheid van onzen Schepper en Meester. De drie Wijzen zijn pas uit het verre Oos ten herwaarts gekomen, met hunne offerga ven voor het Kindje van Bethlehem: hun goud, wierook en myrrhe. Deemoedig heb ban wij ook voorliet heilbrengend kribbe ken neergeknield, en in de palmen onzer bevende handen hebben we slechts kunnen aanbieden: de schamele opdracht onzer on volmaaktheden, het leedwezen om onzfc mis stappen, het welgemeend maar mensche- lijk-broos voornemerf dat we zullen beter doen, al de dagen van het komende jaar. Dat onze deelachtigheid aan de bovennatuurlij ke gaven, door de wondere bemiddeling van den menschgeworden Zoon Gods,aan- yulle: den bodemloozen afgrond van de schamelheid onzer offergaven. jet Goddelijk borelingske van Judea komt telkenjare ook naar Vlaanderen, en zijn kribbetje is er opgericht in de huizen van duizenden Godsgetrouwe familiên, en 't herte van honderdduizenden Katholieke Vlamingen wordt het tabernakel waarin het nederdaalt. Wij hebben het Kindeken Jezus in Vlaanderen, werkelijk,zooals Felix '1 immermans het ons beschreef,en deSter- re van Vlaanderens arme dompelaars, de armen naar 's werelds opvatting maar de Wijzen en de Rijken volgens Gods inzich ten, ze blijft stille staan boven den foorwa gen van het zwervende Vlaanderen, zijn eigen en oorspronkelijk, arm stalletje van Bethlehem. Dat is van alle eeuwen zoo ge weest, in Vlaanderen, het Katholieke land bij uitmuntendheid. Dat was reeds zoo toen de prinsen der schilderkunst, de Vlaamsche grootmeesters, hun kerstnacht-vizioenen op de onvergankelijke doeken uitjubelden,en alleen devoot geknield de Heilige Moeder durfden uitbeelden. Dat was zoo, toen de Vlaamsche kei kenbouwers met de torens hunner gothische kathedralen de lucht doorpriemden, ter eere v. God en ter wij ding van het vrome Vjaanderen. Zoo was het toen de Vlaamsche slrijders den grond drenkten met hun gudsend bloed, in hun kamp tegen beeldstonners en geuzen, in hun hopeloos bezwijken onder de over macht van Sans-Culotten en Fransch ge boefte pro aris et focis, voor altaar en haard stede. We waren steeds het Katholiekste volk van Europa, we zijn het nog. en gave God dat we het blijven. Daarom, dat 1928 een vruchtbaar jaar van katholieken strijd weze, in de ziele van elk onzer, maar ook in den schoot van heel ons volk. want de machten die het aanval len, op den man af ofwel sluiks ter zijde, zijn geweldig en onbeschaamd. Dat de gezag dragers van Vlaanderen, geestelijke en wereldlijke, tot het besef komen dat Vlaan derens geloove maar kan gered woeden samen met zijn Vlaamschen aard, zijn Vlaamsche ziele. Het eene is zoo onaf scheidbaar met het andere verstrengeld, dat den godsdienst beveiligen zonder het Vlaming-zijn te eerbiedigen en te verster ken een ondoenlijk werk is. Roof den een- voudigen Vlaming zijn landaard, en, vol gens de getuigenisse van alle maatschap pelijke werkers, gij maakt er een brutaal mensch van. Jezus' rijk kan in dat verbas terd wezen niet gedijen. Mochte het sacrificie van den heiligen afgesto.ven Dosfel, den bezweken activist, die op zijn doodssponde fluisterde dat hij 't offer van zijn leven bracht om voor Vlaanderen een goed gezag te verdienen, toch vergeld worden Er gaat zooveel te loor, op de vruchtbare velden van het katholieke Vlaanderen, omdat de gezag hebbers de mannelijke kracht en de jeugd v.Vlaanderen willen onder het juk dwingen van een politiek partij, waarvan ze walgen. Het jaar 1928 zal het jaar wezen van Vlaan derens heerlijke katholieke jeugd-kracht- meting, indien de rangen van het opruk kende leger opengezet worden voor gelrpel de Vlaamsche jeugd, de Vlaamsch-natio- naal-gezinde even goed als de Belgisch- gezinde, en indien de politiekers geweerd worden met hun heimelijk plan om er valsche munt uij te sjaan. Moge in 1928 liet Katholieke Vlaande ren niet weerom vóór de onmenschelijke keuze tusschen zijn geloove en zijn Vlaamsch verlangen gesteld worden Voor beiden was en blijft die tegennatuurlijke dwang rampspoedig. Helpe ons God en Sint Ludgardis De nsgeiide Bedevaar! naar den ïzer Het Komiteit der Bedevaart naar de Gra ven van den Yzer wenscht aan de belang stellende een gelukkig Nieuwjaar en roept alle Vlamingen op, om op Zondag 19l; Oogst 1928 deel te nemen aan de negende Bedevaart welke als naar gewoonte te Diksmude zal plaats hebben. In den voormiddag wordt het reuzen- voetstuk van Vlaanderens Yzerrnoiiunient onthuld en in den namiddag heeft een grootscheZannekin-Herdenking plaats, zulks bij gelegenheid van de 600? verjaring van den slag van Kassei. De historische gebeurtenissen zullen plastisch vporgesteld worden door de turnvereeniging Ganda, onder leiding van Prof. Dr Verdonck voor ieder van de veertien uit te beelden tafc- reejen zal een toelichtende tekst, door den Heer De Vleeschauwer van Nieuwpoort vervaardigd, bij middel van luidsprekers aan de toeschouwers overgeseind worden een bizonder muzikale begeleiding, door Renaat Veremans geschikt, zal ieder tafe reel onderlijnen. Het past dat de Vlamingen den slag van Kassei waar 20.000 Vlamingen onder 't ge leide van Zannekin sneuvelden, waardig herdenken. De gesneuvelden van Kassei moeten ons even duurbaar zijn als die van Groeninge en die van den Yzer. Het Komiteit. Dieven. Vrijdag nacht werd de heer Coulembier, brouwer en handelaar in ster ke dranken, wonende in de Bukkerstraat, 's nachts gewekt door een zonderling ge rucht dat hij vernam. Dij stond op en de vreemde bezoekers, licht ziende, kozen het hazenpad. Een uur en half nadien, waren ze daar weder. Wederom had de bewoner gerucht gehoord en andermaal ontstak hij het licht. De dieven, die waarschijnlijk op een goedkoope wijze nieuwjaar wilden vie ren, waren er aan voor de moeite. Dronkenschap. Zaterdag avond om 6 uur werd de Tempelstraat in rep en roer gezet, door een dronke vrouwspersoon. De gendarmen die juist langs daar voorbij kwamen, hebben het vrouwirtensch die klabetterde lijk een zwaluw, voorop doen gaan naar de Thouroutstraat, waar ze op eene nieuwe manier Nieuwjaarnacht heeft mogep vjeren- Meuwjaardag. - Binst den dag véle nieuwjaarwenschers. 's Avonds tamelijk vele beschonkene, bijzonderlijk jonge gasten die 't nog meer gebaarden dan zij in werkelijk heid waren. De menigvuldige bals werden ongelukkiglijk te goed gevolgd. De zorge- looze ouders zullen daar later meer over weten te vertellen. Onderscheiding. Wij vernemen dat M. Tyberghein, bestuurder der Stadsjon- gensschool komt vereerd te worden met de zilvere palmen der Kroonorde, als beloo ning voor zijne menigvuldige en waarde volle muziekgewrochten. Wij wenschen den te nederigen kunstenaar van harte geluk Vraagt overal een SilHtO-LLUOWIH:, fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers worden gevraagd vaar de strtek. Mariadag Zondag aanstaande, 15 Januari, wordt in de kloosterkerk bij de Boterstraat te Yper een Mariadag op touw gezet ter gelegenheid der inwijding van het nieuwe beeld van Onze Lieve Vrouw van het 11. Scapulier. Zooals iedereen weet, is de karmelietenorde de bevoorrechte orde van O. L. Vrouw, die reeds meer dan tien honderd jaar hare orde blijkbaar besche mt en begunstigd. We hoeven inaar te spreken over het H. Scapulier het sabbetijnsche voorrecht, de verzekering door .Maria aan een karmelietenheilige gedaan, dat hare orde zou blijven bestaan tot het einde der wereld toe. Dat wisten onze Vlaamsche voorvaderen, en daarom noemden zij de Paters niet den witten mantel niet kortweg karmelieten of discalsen, maar Qnze-Lieve-Vrouw-Broe ders. Sedert eeuwen reeds heeft de goede stad per in het zoete Wcstiand, -haar karmelie- difiil lift n n tenkerk en klooster als een geestelijk juweel binnen hare vesten beschut en dankbaar steeds waren de goede menschen uit Yper hunne paters genegen; zulks bewijzen ons de echte klooster- en stadskronieken. Nu meer dan ooit bloeit de Karmel- Derde-Orde te Yper en ten bewijze daar van hebben hare leden rijkelijk hunne gif ten samen gelegd om een mooi gekleed beeld, te laten vervaardigen de Karmelko- ningin ter eere. om het eiken maand op den 3" Zondag plechtig in processiestoet rond te dragen. Zondag toekomende is de plechtigheid der inwijding. In al de missen in de kar- melietenkerk, zal een korte onderrichting gegeven worden óver O. L. Vrouw van het H. Scapulier. Om 1 4 vóór 9 uur wordt het beeld gewijd door den Z. E. P. Provin ciaal der Vlaamsche Orde-Provincie. Om 9 uur zeer plechtige Hoogmis voor de weldoeners. Om 11 14 vergadering der Broeders- DerdenQrdelutgen. Om 5 uur plechtig Lof en processie waarna sermoen. Moge die dag eere doen aan de Moe der des Lleeren en deugd doen aan vele christene zielen, die toch allen kiniertn zijn van Onze Lieve Vrouw. zo\i>\<;au si. DegenaamdeVermeersch Elodie-Ma- rie geboren te Yper den 22 Maart 1884, dagloonster, wonende Voetweg, ó4, Gent, ten harent van de trappen gevallen, kwetste zich aan het hoofd en werd naar het hospi taal overgebracht, alwaar zij overleden is. Droevig weder Maandag avond be gon het een weinig te zimperen, doch een half uur iater was het niet meer gaanlijk, op straat zag men de menschen de eene na de andere vallen, zoo glad was het ge worden. Buiten de Meenenpoortwas er bij na geen middel den berg boven te komen. Ook stonden de automobiels daar in lange reken betere tijden af te wachten. Verderop, kwam deauto van H E. D. naar huis, met Nieuwjaarwenschers. Op een zeker oogen- blik moest hij afsteken,doch zijn voertuig kantelde om en verscheidene der inzittende waren gekwetst. Om t' huis te geraken was men verplicht, vodden rond de wielen te binden, t En was niet doenlijk. Woensdag morgen was het niet veel beter, niettegen staande het aanhoudend voort dooide. Godsdienstigheid Dat het schoon ge bruik van nu er ter H. tafel te naderen toe neemt bewijst zeker wel het volgende. In de Kerk der E. P. Discalsen werden uit ge deeld in 't jaar 1923 - 15056 H. Commu niën, in 1924 - 3u965„in 1925 - 48649 in 1926 - 61593, in 1927 73894. V aarschijnlijk dat dezelfde vooruitgang in andere kerken ook te bespeuren is.Zocv- veel te beter. Yper is en blijftgodsdienstig.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1