- Nieuws- en Aankondbgingsblad. üa nep jaar Zaeiwaierpoiliiek YPEKSCH LEVEN 2* Jaargang. Nr 56. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 22 Januari 1928. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper Posteheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) SII>KO-LEMO\Al>K% EDGARD LOUAGE En waai men uil ne Mis Klapt... ■(tiBugyiiR L sisthu Bshaniciitg van üi BüRiiiS Staat in tien Staal nu sterk y;eiioeg laanderpii is oud pi» wijs gpnopg R. DE CLERCQ. WPi» n»Pt dp voni»dpii BNBBBBBBBBBBBB ZO\ l> YGIUJST, De dienstdoende Apotheker op Zondag 22 Januari is Mr HOUTISKIER, Meenenstraat LflNDBOUWVOORBRflGliT flnglo Belgian Peltry C° Ldi (fl. B. P. Y.) Leest vsrsprsiai "DE Y PEBSGHE bdbe" jliw m »y 'sr nuf. am Abonnementsprijs IC ft. '.«0 per jaar. 9 ir. per lull jur. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 Ir. Men abonneert op alle postkantoren AjnVondigrnecn bij overeenkomst Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen De lamzakken die onsdagin daguit ver- Mijten te verre te gaan en die zelve nog geen poot veroerren, beginnen goedschiks kwaschiks te bekennen dat hun schooipo- litiek in den Belgischen staat enhunhond- sche kruiperigheid geen aarde aan den Vlaarnschen dijk brengen. Wij weten wel dat dank zij deze politiek vele minimalistische belhamels allerlei winstgevende postjes gekregen hebben en dat sommigen door den staatmet millioeih tjes beloond werden oin zoo braafjes ge weest te zijn, voort braafjes te blijven... en hun troepen braafjes te houden. Maar Vlaanderen intusschen gaat verloren te Brussel, in de Vlaamsche Kempen, langs de kust en het eens zoo fiere (Jent wordt een nieuwe beulemansstad, Wat werd doordie heeren verwezen lijkt: Op Militair gebiedNiets, tenzij dat Fransche generalen die ons van tijd tot tijd de les komen spellen in eigen land. Op economisch gebied heeft onze regeering verworven dat Frankrijk zijn erf vijand Duitschland betere toltarieven toe staat dan ons. Onze uitvoer naar Frankrijk is nul en wij worden met Fransche pro ducten overstroomd een bloempje voor de amitié fran^aise a. u. b. Amnestie Jaspar en Flymans willen niét, en de fiere Ministers der Clnistene Werklieden hebben 't niet noodig geoor deeld de amnestie te eischen als vooi waarde hunner toetreding. De Gentsche Hoogeschool Is en blijft'een monsterjong zoodat in geen enkel ander land ter wereld zijn weerga te vinden is. Op politiek gebied Acht Waalsche Ministers op de tien. Zeven verwoede fran- schelaars op tien Ministers, in een land waar er op 7 millioen inwoners vier mii- lioen Vlamingen zijn. Kortom de grieven zijn niet verminderd en het blijkt meer en meer dat België niet wil aan Vlaanderens natie toekennen wat overal elders vanzelfsprekend is. De zoetwatervlamingen dienen waarach tig gelukgewenscht om die verwezenlijkin gen Nochtans zetten ze nu en dan een wijden muil open. De Standaard b. v. bij de wisseling van 't jaar om de abonne menten der overtuigde Vlamingen te blij ven lijmen. De Poperinghenaar even zeer, die in zijn vervolgingswoede der Vla mingen die wat verder kijken dan zijn eigen kortzichtigheid, totaal vergeten heeft dat er te Poperinghe nog zooiets bestaat als libe rale aartsfranskiljons. Fn die heeren durven dan nog als 't past gewagen van den goe den wil pnzer regeerders, en van hun voor uitgang dien zij gemaakt hebben op Vlaamsch gebied. Zij moesten die twee laatste woorden veranderen en schrijven De Zoetwaterflaminganten hebben het re cord van den vooruitgang in de lamlen digheid. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortvtrkoopers worden gevraagd voor de strirk. ..„.daar vertelt men het volgende over de houding der leiders van de Christene vak beweging, bij hun zelfstandige toetreding tot het walgelijkste franskiljonsche mini sterie dat sedert '18 tot stand kwam Met is onder den drang der hoogere geestelijkheid dat de Christene werklieden tot het ministerie zijn toegetreden. Op de vergadering van den voormiddag in de RJetinckstraat bewees een voorloopige stemming dat er slechts twee partijgangers waren van een samengaan met de franskil jonsche en liberale conservateurs, namelijk Fleyman en een andere. Gedurende de namiddagzitting werd er besloten niet tot de eindstemming over te gaan voor 4 uur. Dit baarde vei wondering en lokte protest uit. Rond vier uur kwam een expressbrief uit Mechelen en werd voorgelezen. Mij kwam van Mgr. Van Roey en bevatte het uitdrukkelijk bevel tot het ministerie toe te treden. Dit werd dan ook beslist door de algemeenheid min een Van Cauwenberg van Mechelen. ..Er zijn geen christene werklieden meer. Wanneer zullen onze bedrogene werklieden inzien dat hun plaats is bij een zelfstandige vakorganisatie Vlaamsche werklieden ook uw schuld wordt groot tegenover Vlaanderen als gij nog lange»'een organisa tie blijft steunen die een pijler geworden is van een regiem van onrecht en verdruk king. Waarom draalt gij nog langer lid te worden onzer ziekenbonden, onzer vak organisaties Heeft iemand onzergedachtehoe Borms het had in z'n cel gedurende deze bittere koude dagen zoo pas voorbij Men griezelt bij 't vernemen van de hard vochtigheid tegenover een machteloos ge vangene, en in Leuven moet men wel overtuigd zijn, van de lafheid van Vlaande ren om zoo iets aan te durven. Dr Borms dus beschikt over twee ka toenen dekens wie van ons zou het er mee doen? doch juist voor de koude periode had hij er een van laten wasschen. Toen nu de strenge vorst en 't gure weder intrad vroeg Mij zijn gewasschen deken terug doch... men weigerde het Hem te ge ven Die gansche tijd dus, wanneer wij hier alles bijeen zochten, om het des nachts toch maar behoorlijk warm te hebben, lag Hij, die om z'n dierbaar Vlaanderen, dat groot offer brengt, met slechts EEN EN KEL KATOENEN DEKEN, deze lage temperatuur te trotseeren. Ten einde niet te bevriezen was Hij verplicht zich 's avonds met z'n dagbladen te bedekken. Vermoedelijk hadden z'n vijanden ge hoopt Hem ditmaal in z'n uithoudingsver mogen te kunnen breken. Hij echter heeft die gemeenheid opnieuw beschaamd. Dr Borms schreef zelf: Gelukkig ben ik gepantserd tegen een langdurige gevan- genschao en ze mogen mij hier of elders op gesloten houden zoolang ze willen, ik zal nooit versagen Zoo spreekt Borms bij den aanvang van 1928, anneer Hij weldra z'n tiende gevangenisjaar zal ingaan. Ln bij dat alles blijft Vlaanderen kalm En de minimalisten onder leiding van Fr. van Cauwelaert liggen in zalige rust op hun amnestieontwerp, angstig te loeren n n hoeveel eereteekens en mooie betrekkin gen hen dit zal opbrengen. Volksadel. Zondag 22 Januari te 6.30 uur 's avonds stipt in het Christen Volks huis, St J icobsstraat Algemeene Vergade ring en feestavond voor al de aangesloten bonden en leden van Volksadel, of Bond van Verzedelijking. Belangrijke voordracht door den Heer Griffier Maurice Dehem, Voorzitter, van het aktiecomité van Volksadel. Verslag der werkzaamheden van het eer ste dienstjaar door Zeer Eerw. Heer Proost. Het koor van den Studiekring zal den feesta vond opluisteren Al de afgevaardigden en de besturen der katholieke bonden der stad zullen het hunne willen, bijdragen opdat de leden zce_r talrijk zouden aanwezig zijn. 'J 'Kinderen benkdeh de f> ]aar zijn ntet tOE- gelaten. Ingang vrij. v ■zjx-zrrsmaumm tl—iMMII—Ml—m m li I I I Diefstal - Vrijdag werd in de herberg de «Brijkerij» op het Pauwkenshoekje, een uurwerk gestolen door zekere vrouw G.. van den Tuinwijk. Haarman kwam uenzelfden dag nog verschillige veroordee lingen op te loopen. Van de goeie soort dus! Op hol Zaterdag ntorgend om 8 uur stond bij het hoogcommissariaat een wa gen met twee paarden bespannen en toe- behoorende aan landbouwer N... van den Brandhoek. Op zeker oogenblik verschrikt ten de paarden en stormden met denzwaar- geladen wagen vooruit, al door de kloo sterpoort over de Leet, regelrecht naar den inopbouw zijndett Protestantschen tempel, beukten tegen de muren en liepen einde lijk op dengevel van het huisLebbe. Twee zich aldaar bevindende vrouwen werden omgeworpen en gekwetst. Lene ervan werd haar arm gebroken. Brievenbestellingen. Vóór den oorlog hadden wij hier terstede vijf brievenbestel lingen. Nu echter drie. Dat danken wij aan de bezuinigingsperiode. Ongelukkiglijk dreigt zulks nog te verergeren. Geregeld hadden wij in het midden der stad onze nieuwsbladen rond 8 1 2 uur. Nu is het 9 uur en later. I loe komt zulks Hierdoor: dat de brievenbesteller de boterstraat en de Stuersstraat (een voordeelige deze) nu nog de Tempelstraat ook te dienen moet. Dat gaat waarlijk over zijn hout. Een mensch en heeft toch maar twee handen en twee voeten en meer doen dan hij kan is toch v erboden. 't Zelfde mag gezegd worden voor het postbureel. Daar is er mogelijk heid de verduldigheid te oefenen. Indien men daar bediend geraakt na eene halve uur, drie kwart tijd, dan mag men waar lijk van geluk spreken. Hier ook is er een bediende te kort Laat ons hopen dat deze wien het aangaat een woordje ginder zal laten klinken. Hij zal zekerlijk de dank baarheid genieten van al de benadeeligden. Bezoekers. - Wij vernemen dat een groep van een zes honderdtal sportlieden (mannen en vrouwen), van Mansfield (Not tingham) Engeland, op den 2» Sinxendag aanstaande het Britsch Gedenkteeken aan de Meenenpoort komt bezoeken en dat er dan een korte dienst zal plaats hebben ter nagedachtenis hunner gesneuvelde broe ders. V. O. S. - B. V. O. S. Volgens 't be sluit genomen in de algemeene vergade- dering van December laatstleden zal er op Zondag 22 Januari te 11 uur in 't lokaal overgegaan worden" tot de definitieve stichting van de spaarkas. Dus liefhebbers op post. 's Avonds te 5 uur in De Hommelzak Poperinghe- -stcaat Priissraeling. BOERENBOND VAN YPER Met behulp van het provinciaal bestuur zal erdoor M. Dequeker landbouwlee- raar te Bixschoote een kostelooze en open bare voordracht gegeven worden over het doelmatig gebruiken der scheikundige nu sten. Op Zondag 22 Januari 1928, te 5 12 u. namiddag in het tokaalder Boe- rengilde, herberg Bascule, Meenensteeu- weg tc Yper. Ingang vrij voor iedereen. De Voorzitter der Boerengitde (Get.) CVR. IXMAHIEU. Naamlooze Vennootschap te Yper De Heeren Kapitaal-Aandeelhouders en bezitters van stichters-aandeelen, worden verzocht tegenwoordig te zijn in de buiten gewone algemeene vergadering die zal gehouden worden te Yper, in het Hotel Continental (Statieplaats) op Maandag 30 Januari 1928 om twee uur 's namiddags. DAGORDE Samensmelting met andere Vennoot schap. Om tot de vergadering toegelaten te zijn of er vertegenwoordigd te worden zullen de Heeren Kapitaal-Aandeelhouders en bezitters van stichters-aandeelen de voor schriften moeten naleven vervat in artikels 26 en 27 der standregelen. De neerlegging der aandeeltitels met het oog op bedoelde vergadering zal tot vijf volle dagen voor de vergadering aanveerd worden in den zetel der Vennootschap. Namens den Beheerraad De Voorzitter, M. BYTTEBIER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1