Nieuws- en Aankondigingsblad. <ic koord om don itals... Het Vaderlijk Gezag 2s Jaargang. N' 57. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 29 Januari 1928. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Socialistische Politiek Wat onze werklieden moeten overwegen SIIUIO-EEMOWPE, Edgard LOUAGE Mochto mij dal nieuws gebeuren, dal ik zage, wel en wis, iaand ren, I Waalsehe wambuis scheuren, daarin I nu genepen is Guido GEZELLE. TPERBÜH LEVEN De dienstdoende Apotheker op Zondag 29 Januari is Mr vanrobaeys Boterstraat v. o. s. b v. o. s Provinciale Tooneelwedstrijd Zondag 5 Februari en lïiaagdag 6 FeDruari (e 8 u. l>E GEFOPTE OOM EEEEU EX' V E.\E\ Edgard LOUAGE Abonnementsprijs IC fr. oP per jaar. 9 Ir. per Iwii jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Me.- abonneert op alle postkantoren Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Zooals liet ongelukkiglijk te vreezen was, is de Belgische onderhandelaar M. Van Langenhoven, onverrichterzake uit Parijs moeten terugkeeren, daar het onmogelijk was tot eene redelijke overeenkomst te komen met de Fransche regeering nopens een ekonomisch verdrag. Waarlijk, tien jaar na den oorlog, lnag het voor Belgiegeen zege worden genoemd van nog altijd op den gebrekkigen voet van een voorloopige regeling te moeten leven met zijne beste vrienden... I let mag nochtans met gezegd worden, dat Belgie geen voldoende toegevingen gedaan heeft, om tot eene overeenkomst te komen, maar de moedwil van de Fransche onderhandelaars was zoo groot, dat M, Van Langenhoven het eindelijk heeft moeten opgeven. De Belgische korrespondent van het groot Parijzer blad l e Temps heeft een lang en belangrijk artikel gewijd aan de tegenwoordige onderhandelingen tusschen Belgie en Frankrijk. Natuurlijk wil de man niet rechtstreeks ongelijk geven aan zijn land, maar in zijn opstel kan men voelen, dat hij schrik heeft voor eene afbreuk, en hij laat verstaan dat Frankrijk wellicht zou genegen zijn desnoods zekere toegevingen te doen. I let is een spijtig iets, dat men zoolang gewacht heeft om tot eene definitieve oplossing te komen, en het is nog treuriger te moeten bestatigen dat onze toe stand tegenover Frankrijk minder voordeeligis dandeze van Duitschland tegenover dit land. Met ware dus wenschelijk, dat deonder- handelingen konden hernomen worden, maar wij kunnen het voorstel niet aannemen door het Parijzer blad gedaan, dat M. Hy- mans,onze minister v.buitenlandschezaken, zich persoonlijk naar Parijs zou begeven. Het ware echt Belgisch dat Hymans met de koord aan den hals den knieval zou ,gaan maken te Parijs voor M. Poincaré en den hardvochtigen minister Bokanowsky, die de oorzaak is van al het kwaad. Derge lijke politieke daad ware vernederend voor ons land. Maar de Belgische kruiperigheid kent geen grenzen. De onderhandelingen moeten gevoerd worden door onze vertegenwoordigers. Wanneer men tot eene overeenkomstge- koinen is, dan is M. Hymans vrij het ver drag te gaan onderteekenen in de Fransche hoofdstad, als zulks plezier kan doen aan onze Zuiderburen. Maar zoolang deze definitieve oplossing niet aangenomen is, moeten de onderhan delingen niet gevoerd worden door den minister van buitenlandsche zaken zelf,maar door zijne afgevaardigden. Frankrijk weet echter te goed dat het zich met den Belgischen vassaal niet «ge- neeren» moet. België heeft door het mili.- Lfire accoorch immers zichzelf gekooid en' gemuilband geleverd. Wij gelooven dan ook niet dat het tot een breuk zal komen maar dat de «fiere Belgische ministers» het kopje in den schoot zullen leggen, voor den zooveelsten keer de belangen onzer handelaars slacht offerend. De socialisten breken nu af wat ze, zoo lang ze tot de Regeering behoorden, altijd verdedigd hebben. En ze vertellen dat ze het socialistisch programma van IQ25 heb ben verwezenlijkt We gaan hun een handje toesteken Van den zesmaandendienst hebben ze bij de wetgevende verkiezingen van 5" April 1925 niet gesproken. Het ging vooral tegen het duur leven, en tegen de belastingen die te veel op de volksklas drukten. Wat hebben ze in dat opzicht verwezen lijkt De levensduurte stond in April 1025 aan 506 punten. Nu is het rond de drie honderd punten méér. Inderdaad, de index staat thans een heel eind boven de 800 punten. En van maand tot maand is er nieuwe stijging. Vóór April 1025 was er eene groote be drijvigheid in handel en nijverheid. De loonen pasten zich gemakkelijk aan den levensstandaard. Het brood kostte toen 1 fr. 60 de kilo. Nu is het bijna één frank méér. De huishuur was toen 100 0 meer dan in 1014. Nu is het 150 0 meer, en sedert Nieuwjaar wordt liet 175 o in de steden en gemeenten van min dan 50.000 inwo ners en 225 - o méér in de gemeenten boven de 50.000 inwoners. En de belastingen Zijn ze nu kleiner dan in 1025 Wat zouden ze Het tegenovergestelde is waar. De socialistische ministers in de eerste regeering Jaspar hebben, over vier jaar, één milliard, vijf honderd millioen frank nieuwe belastingen goedgekeurd. Die belastingen wegen van 80 0 o op de verbruiksartikels. Vandaar het duur leven waarover zoo algemeen wordt geklaagd. In 1925 was onze frank nog 25 centiem waard. Nu nog 14 centiem naar de stabili satie en 12 centiem naar de koopkracht. De socialistische minister Anseele heeft viermaal de post- en spoorwegtarieven verhoogd. Den 15" December 1.1. is eene nieuwe verhooging ingetreden. Heer An seele heeft het zóó beslist. De koopkracht van de loonen is intus- schentijd op de helft gedaald. De werkloos heid wordt grooter, vooral in de kleine nij verheden. Sedert den wapenstilstand hebben wij nooit gedrukter toestand gekend. En 't is vooral de volksklas, die te lijden heeft. ja, ja, 't is alzoo dat de socialisten hun programma van 1925 hebben verwezenlijkt! Werklieden wanneer zullen eindelijk uw oogen opengaan? Van de roode kluchtspe lers heb ge reeds zooveel beloften gekregen, wanneer vraagt gij hen eens rekening over hun totentrekkerij Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Vvrtrerkoopers worden gevraagd voor de streek. Overreden Jules Platevoet, voerman, oud 66 jaren kwam Zaterdag om 6 u. met zijn wagen naar huis gereden, toen hij door de glibberigheid uitschoof en onder de wielen te recht kwam met het ongelukkig gevolg dat beide beenen deerlijkgesmeierd werden en zelfs stukjes been afgestooten waren. De man leed verschrikkelijk! Ongeval Bertje K. de kapper kwam Maandag noen naar huis van Zillebeke waar hij met eenige vrienden Sint Sebas- tiaan gevierd had. Gekomen aan het fa meus Komens routje, moest hij met zijn ve- lo afsteken voor een aanbollenden auto. Bertje echter werd gepakt bij zijn achter wiel en rolde met zijn welgevuld buikje lijk een kattejong over de strate. Wat bui len en bietsen en een slepende been. 't 1 fad kunnen erger zijn. Auto-ongeluk Maandag namiddag om 2 uur kwam Camiël Casier, oud 50 j. en vader van zes kinderen met zijn wagen gereden langs den grooten steenweg. Op een zeker oogenblikkwam een auto aange snord, en toen de man wilde afsteken werd hij gegrepen door den auto, een eindeme- degesleept en zijn rechterbeen heelemaal afgerukt. De man had reeds veel bloed ver loren toen hij de eerste verzorging ont vangen kon. Ook is zijn toestand bedenke lijk. /Jzera/val In eene belangwekkende rede onlangs te Londen, door veldmar- schalk Robertson, overste van den grooten staf van het Britsche rijk, gedurende de jaren 1915-18, gehouden, lezen we dat het gewicht van de artillerie munitie, welke in de eerste negen weken van den slag van Yper, afgevuurd werd, 480.000kg.bedroeg kostende 20 millioen pond sterling, 't zij 350 millioen fr. van ons geld. 't En is dan ook niet te verwonderen dat wij tot over 't hoofd in de schulden steken en dat men nog jaar uit jaar in, onophoudend ijzeraf- val uit onze streek weghaalt. Om er maar een klein gedacht vantege- ven: In't jaar 1927 werden hier uit onze statie op 629 wagons 10059 ton of liever tien millioen negen.en vijftigduizend kgr. ijzeiat'val weggevoerd. Dat kantellen, hé? En men bemerkt het wel daten is nog maar uit onze statie alleen, 'k En spreek nog niet van deze der omliggende gemeenten. Voorwaar een schoon stuivertje is er met dit karweitje gewonnen geweest. En hoe geerne wij ook het geld in destreek zien blijven, tot w elzijn van ons volk, toch had den w ij veel liever gehad dat heel dat boel tje van hier weggevlogen was, want toen en hadden wij die ontelbare ongelukken niet gekend, wier aantal veel hooger be loopt dan dit der ongelukkige gesneuvel- van ons front. STAD YPER o in het Christen Volkshuis, St Jacobsstraat Opvoering van Tooneelspel in 3 bedrijven d. Edm. Roelant en blijspel in één bedrijf door Karei Van Ryn. Prijzen der plaatsen5 3,50 2,50 Kaarten van heden af te bekomen bij H. VERBfiKtl in 'TBELFORTRijsselstr. J Kroostrijke gezinnen Zondag aan staande 29 Januari om 6 uur in het Volks huis, vergadering voor het plaatselijk ver bond der Kroostrijke gezinnen Aan spraak ontvangst der bijdragen en uit- deeling der lidkaarten voor 't jaar 1928. Kamavalstoet Groote Karnavalstoet op Zondag 19 Februari, met de welwillen de medehulp van het Stadsbestuur. 4000 fr. premiën. Vertrek van de Meenenpoort om 2 uur. Voor alle inlichtingen over de voorwaar den van deelname zich wenden ten lokale Hotel du Nord Statiestraat Yper. gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER Spaargilde. Zondag laatst werd in den schoot der V. O. S. een spaarmaat- schappij ingericht. Een bewijs te meer van den hernieuwde levenskracht die onze maatschappij bezielt.De makkers Hollebeke, Lew yllie, Parrez E. en Dael Marcel werden in het bestuur gekozen. Den zelfden dag waren er reeds rond de 50 leden ingeschre ven. Dat begingetal zegt reeds genoeg. Kameraden doet allemaal meê. Onze maat schappij bevordert den goeden spaargeest en zorgt voor een waardige viering van 11 Juli en 11 November, de twee feestda gen aller Vlamingen. De V.O.S.-spaargilde van Yper diene ten voorbeeld aan de bon den uit 't omliggende. V. O. S. B. V. O. S. Een goè zestig leden waren Zondag bij een vriend Becar- ren om meê te doen aan de prijskaarting. Het moet niet gezegd worden dat 't er leutig toeging bij kaarters zoowel als vloerbollers. Wij kunnen onze vrienden niet genoeg aanwakkeren deze feestjes van onzen bond talrijk bij te wonen. Ze versterken den geest van kameraadschap en broederlijk heid die onze Yiaamsche Kerels van V. O. S.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1