Nieuws- en Aanf ondigïngsblad. Den boom kent men aan zijn vruchten. T Jaargang. Nr 60 Zondag 19 Februari 1928. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80. Yper. Hoe men de Vlamingen fusiljeerde in het Belgisch leger bopr aan <le taalgrens begrijpt dal de moedertaal en de nationale zeden erfgoederen zijn,? die voor nageslacht niet mogen verloren gaan. wlllmann YPERSCH LEVEfU SI DRO-LEMOXADE, Edgard louage Abonnementsprijs 16 fr. i>0 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondieimsn bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. DE TH BODE Alle nieuws moet tegen dei Donderdag ten laatste in ge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Wij hebben het hier over onzen Katho lieken Vlaamschen Meisjesbond. Bovenstaande volksspreuk kwam ons te binnen bij 't vernemen dat, in min dan een iaar tijds, zes leden van dien bond, gehoor gevend aan den roep des Heeren, en het voorbeeld volgend van drie harer voor gangsters, vertrokken zijn voor het kloo sterleven drie voor de missiën, twee voor liet onderwijs, één voor het beschouwend leven, tin we dachten bij onszelven: «die bond moet algelijk zoodanig slecht en te verafschuwen niet zijn zooals het, zelfs door Katholieken, beweerd wordt. Waar is in heel het land, de meisjesver- eenigingdie zich zoo'n glorierijke kroon op het hoofd kan zetten? Kloosterleven! dit woord is weinig aan lokkelijk, omdat het niet begrepen wordt. Kloosterleven, dat is leven van zelfverloo chening en onberekende toewijding voor het goede, en 't en zijn maar de uitverko renen die doorüod tot dit leven geroepen zijn. Een bond op wiens leden de Godskeu ze zich zoo overvloedig afteekent en open baart, moet ongetwijfeld hoogstverdienste- lijk zijn, en terecht mag deze bond zich ver heugen bij de zekerheid dat zijn doel envrijn streven ten volle in het teeken staan van de Goddelijke goedkeuring, die toch wel meer waarde heeft dan alle kleinmensche- lijke beoordeelingen. Met fierheid,inaghij zijn bekampersvlak in d'oogen zien, en hunne onrechtvaardige verdachtmakingen, misprijzend trotseercn. Katholieke franskiljons, en ook niet-frans- kiljons, onze Vlaamsche Meisjesbond iseen school van christene echt Vlaamsche ka raktervorming, van onbaatzuchtige, zelfop offering; hij is, als 't ware, een zilveren wa terspiegel van jeugdreinheid en ziele- schoonheid waar Christus in liefde zijn evenbeeld komt aanschouwen; een hemel geurend prieel waarin de zon der gods vrucht schittert, op deugdenbloemen: Roode rozen van liefde tot God en Volk, witte leliekelkeu van zuiverheid, paarse seringen van offervaardigheid! Offervaardigheid voor Vlaanderen! Hier raken we die zoogezegde gevaarlij ke ergernis, die onvergeeflijke euveldaad, sede~t jaren aangeleerd en gepleegd i nden schoot van den Meisjesbond, zoowel door die negen door God gezegende en uitver- TWEE FEITEN De zaak Van den Bosch Twee feiten, heeren ministers en gene raals mogen vandaag volstaan. Wij vragen U rekenschap voor den Vla ming Van den Bosch, gefusiljeerd door een twaalftal gendarmen, in den aanvang der Lente 1915, tegen de muur van de kerk te Pollinchove, achter het front in West- Vlaanderen. Heeren van den krijgsraad, gij hebt dezen jongen ter dood veroordeeld, nadat hij, met gebroken zenuwstel, terugkeerde van den bloedigen voorpost van Driegrach ten. Gij hebt Van den Bosch veroordeeld, omdat hij weigerde nog op te trekken naar koren zielen, als door de huidige leden die met onversaagde vastberadenheid nog op den strijdpost staan. Innige godsvrucht, die het meerendeel der leden dagelijks ter H. Tafel leidt, kinderlij ke liefde en voorkomendheid die van den huiskring een hemelhuis maken, nimmer ontmoedigde toewijding voor alle goede werken, voorbeeldige eerbaarheid die door hare tooverende schoonheid bewondering en navolging wekt, dat alles is van geen tel van den oogenblik dat men weigert de laagheid te begaan, in zijn gemoed te ver smachten dien liefdedrang, aller rechtscha pene Vlaamsche ziel eigen, naar het mis kend en verachting Vlaamsche Volk. En men wordt verdacht, en vervolgd, en met misprijzen aangewezen. Zóó ver is het hedendaags gekomen in zekere Katholieke middens, waar men noch tans den mond vol heeft van vrede en broe derliefde, van eenheid en eendracht. Hedendaags, zeggen wij, maar daaruit moet niet verstaan worden dat het iets nieuws is! Het is vijftig jaar en meer dat dit verdrukkingsstelsel in België hoogtij viert, wanneer er dus nog geen spraak was noch van activisme, noch VI. Nationalis me. Klaarde? bewijs is er -niet dat» het - divJ* Vlaamsche beweging is die moet getroffen worden. 't Is een zegen voor Vlaanderen dat zijn Vlaamsche Meisjes zich door al deze her rie niet laten storen, en vastberaden, hun weg voortzetten. IJzersterk bij degedachte van hun on- vervreetnbaar recht en bij degeruststellen- de getuigenis van hun geweten, blijven zij onwrikbaar trouw aan wat zij weten plicht te zijn, overtuigd dat plichtvervulling alle lijden met vreugdeglans doorstralen kan, en ieder offer met zielsgeluk vergoedt. Ontmoediging, is hun onbekend zij erkennen de leiding der Goddelijke Voor zienigheid, die de volkeren zoowel als den enkeling geneesbaar schiep, en tot bestem ming leidt doorheen den warboel der aardsche moeilijkheden. Zij weten dat macht, die het onrecht hul digt en het recht vertrapt, wel een tijd kan zegevieren, maarzij weten ook dat macht alleen dan heerschen mag. wanneer ze de ootmoedige dienstmaagd is van het recht, en dat zwakheid, al bezat ze niets anders dan het recht, het sterkst staat. een voorpost, die eiken avond 't leven kostte aan enkele jongens en die gij, verant woordelijke officieren van den legerstaf, vlak na het fusiljeeren van dezen jongen, eindelijk prijsgegeven hebt, omdat hij on houdbaar bleek en de verliezen niet waard die men er leed. Van den Bosch is;schreiende en roepende op zijn vrouw en kind. gesleurd voor de geweren der gendarmen. Met een laatsten kreet om vrouw en kind heeft hij de twaalf kogels opgevangen, die hem het hart en de borst verscheurden. Vlaamsche soldaten van het lst« regiment karabiniers, jongens van het 3e bataljon wij vragenJL' langs dezen weg, uwe adressen. Wij vragen eerherstel en schadeloosstelling voor de vrouw en het kind van den gefu- siljeerden Vlaming Van den Bosch. Een moord is niet te herstellen, zelfs met geen miljoen schadeloosstelling, maar wij eischen recht op menschwaardig bestaan voor de weduwe en het kind. .Minister Carnoy, kunt F' F» gij met uwe demokratische en katholieke gevoelens daar niets voor doen, gij die zoo mooi komt pleiten voor versch Vlaamsch oorlogsproviand Het drama van Waalhem Wij vragen hetzelfde voor de twee Ant- werpsche jongens, die men op bevel van den generaal der eerste iegerafdeeling, heeft doodgeschoten tegen den muur der kerk van Waalhem. Het was bij de gevechten rond Antwer pen, Verhakkelde regimenten gingen t'allenkante in aftocht, üok het 2'V linie. Twee Antwerpsche jongens, zonder na te peinzen over de gevolgen van hun daad, gingen even naar huis bij hun vrouw en kinderen te Antwerpen, om ze nog eens weer te zien en afscheid te nemen. Ze werden afwezig gedragen op de naam- afroeping der kompagnie, aangehouden door de gendarmen, opgeleid naar Waal hem en nagenoeg zonder vorm van proces veroordeeld tot den dood met den kogel. Een afdeeling soldaten van het 23e moest het doodvonnis voltrekken. De twee Ant werpenaars werden aan een paal gebonden, vóór-het vuurbevel klonk trachtten ze hun geboeide handen zoodanig naar mekaar te wringen dat ze malkander met den top der vingers raakten. Alzoo wilden ze mekaar meer moed geven bij 't sterven. Enkele sol daten schieten hun kogels verloren tegen den muur der kerk van Waalhem, anderen die uitzinnig waren van opgewondenheid, schieten zoo slecht dat na het vuur-bevel, twee stuiptrekkende lichamen aan den paal hingen, nog half levend. Het was een af schuwelijk schouwspel, Sergeant Louis Devrieze van Oostende, die het strafpeleton commandeerde, was radeloos. De kom- mandant Moulin, die met zijn revolver in de hand stond om het genade-schot te geven, werd bleek als een doode voor die twee van de pijn kronkelende lichamen en dorst zijn revolver niet afschieten iir de hersens van de tweeafschuwelijkverminkte jongens. Met een gebaar stak hij den revol ver in de handen van eenWaalsclien kor poraal, om het genade-schot te geven. Deze was meer dood dan levend toen hij dat bevel ten uitvoer bracht. Hij wendde zijn aangezicht af van de twee lillende menschenklompen aan den schandpaal, en drukte den haan over, vlak tegenhet hoofd der gefusiljeerden,zoodat de hersens uiteen spattend in 't ronde sloegen. Dien dag heeft het weinig gescheeld of de soldaten op het fort van Waalhem gin gen in opstand, zoo opgewonden waren de jongens. Zij die den moord op hun geweten heb ben, zijn nog altijd in leven. Wanneer zal de gerechtigheid ook uitspraak doen over deze moordenaars Zooveel officieren zijn naar Holland gevlucht, hebben hun tort in den steek gelaten of overgeleverd. Hoevelen van hen werden gefusiljeerd Geen één Maar arme Vlaamsche jongens, die eens naar huis trokken om hun vrouw en kinde ren te omhelzen, heeft men met twaalf bel- gische kogels in hun hart, als honden neer geschoten. Ward HERMANS. Examen Onder de kandidaten die zich voor de Jury aanboden tijdens den zittijd der examen van Januari 1928, tot het bekomen van een brevet als zee-officier bevond zich Vanherreweghe Gustaaf die zijn brevet behaalde van 2e Luitenant ter lange omvaart. Onze beste gelukwenschen. Opgelet Deze dagen heeft men ge tracht met valsche sleutels binnen te gera ken in sommige huizen der Boesinghe- straat. 't Zal goed zijn op te letten, want luiaards hebben ook geld noodig. Onze Vestingen Onder het beleid van heer Schepen Declercq zijn onze Vesting- wandelingen in eere Irersteld. Elem zij daarvoor dank gezeid. Ongelukkiglijk aan de leege vesten, bij de statie, heeft er nu eene groote inzakking plaats gehad en alzoo is het altijd te herbeginnen. Nieuwe Pelsenfabriek Eene aanvraag werd ten stadhuize neergelegd om een nieuw nijverheidsgesticht opte richten waar pelsen zullen geverfd en bewrocht worden. Laat ons hopen dat niemand tegenstribbe len zal, want 't zal nog ne keer zijn voor de welvaart onzer stad. Kristen Middenstand. Maandag 20 dezer om u. 's avonds in 't Christen Volkshuis St Jacobsstraat, Groote Feestver- gadering. Z. E. H. Alossery, algemeene Proost van West-Vlaanderen zal het woord voeren. Een groep onzer jeugdige Middenstan ders zal een luimig tooneelspel opvoeren. Alleman welkom. Ingang vrij. Avondfeest Op 19 Februari om 4 1 2 uur zal in de feestzaal van het College, door de studenten opgevoerd worden: Padrecito van Ysabie drama3 bedrijven Kosthuis Bulier kluchtspel 3 bedrijven De opbrengst er van zal dienen tot. on derstand der beschermelingen van St Vin- centius Geno'otschap. Alwie het goed meent met onze min be deelde broeders, zal er aan houden dit avondfeest bij te wonen. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voort-, rkoopers worden gevraagd voor de streek. Stormweder Vrijdag laatst hebben wij hier lijk over het gansche land een on- weder gekend dat wel kwaad verricht heeft Dakpannen afgewaaid, telefoondraden ge broken, boomen atgewrongen, dit alles nogthans zonderverdere ongelukken. Maar waar het had kunnen een slechteren uitval hebben, 't was bij M. Vandenberghe, krui denier aan de Meenenpoort. De hooge schouw door den wind omvergeblazen, vloog door het vensterraam van de veran dah, juist toen de inwoners de tafel verla ten hadden. V as het een oogenblik vroe ger gebeurd we hadden hier een schrikke lijk ongeluk gehad.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1