E Nieuws- en Aankondigingsblad. RanaeH.G.W.erijesenüe sosKes Prijs per nummer 30 centiem Zondag 4 Maart 1923. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yper. Of Droop voor liet Bornisfomls ZOADAGULST. De dienstdoende Apotheker op Zondag 4 Maart is M VANROBAEYS Boterstraat De redding van ons volk ligt in de vastklemming aan het geloof der vaderen, in de getrouwheid aan de taal en de tradities van onze natie en in de liefde voor volk en Vaderland. President STEYN. SIfi>HO-LEMO\AI>E, Algemeen Vertegenwoordiger Edgard LOUAGE V PEllSGIi LIÏYE> LKGi'VY K.* VLAGGKX Edgard LOUAGE Wordt l v. dg viaamsctte Harmonie 2r Jaargang. Nr 62. Abonnementsprijs 16 fr. 00 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op vraat de nu in Alle nieuws moet tegen den Donderdag ter laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen Verschijnt Wekelijks. Postcheckrekening1886.79. (E Vanderghote.) 't Gaat er om Vlaanderens onbreekbaren held, opgesloten in de cel 310 te Leuven. Bonus, die met een akte van Vlaamsch berouw, de beperkte aan banden gelegde vrijheid kan koopen, is vrijwillig zijn 10e gevangenisjaar ingetreden. Den knie val voor zijn beulen te doene, dat en zal hijNegen jaren moordend regiem hebben zelfs niet vermocht die mannelijke fierheid te breken om wat hij voor Vlaanderen heeft gewrocht, noch dien ijzeren wil kun nen plooien om met koelen hoofde, in 't goê moment, opnieuw de klare daad te stellen. Want zoo er bij de gewezen akti- visten, de helderzienden iets betreurd wordt, dan is het niet de sprong naar de keel des monsters, maar dat hij niet doodr- lijk was, dat hij niet gelukte Amnestie komt erDat is zoo klaar als de dag. In Vlaanderen vragen de straatstee- nen amnestie, de naam van dien heiligen min Borms is op de lippen v. ieder werk man of burger. Die naam wappert als een vlag, wekt vereering en liefde Spreekt tot het Vlaamsche hart Het leve Borms wordt niet meer stormachtig geroepen uit vreeze den naam te ontheiligen, maar gepreveld in de ziel daar waar wrok wordt opeengehoopt en eeden worden gesmeed. Al wat in Vlaanderen bestuurt luisterde naar de stemme de volks, stemde amnes tie-moties gemeenteraden, vereenigingen, p ovintieraden Vlamingen dit jaar mag niet onopge merkt voorbijgaan voor Dr BORMS. Daarom is het BORMS FONDS, datzich sinds 1920, bezig hield met de behartiging van de stoffelijke belangen van het gezin Borms, thans omvormd en uitgebreid tot eene Vereeniging zonder Winstbejag, met De leiders der Christene werklieden heb ben de antwoorden welke de besturen van Puinentroost en Studiekring hun zonden niet durven opnemen. Tot daar hunne eerlijkheid. Daar stond nochtans niets anders in dan de juiste waarheid, want, om er nog eens op terug te komen wij weten wel waarom de Christen Werklieden zich weerden om ons verdacht te maken. Reeds lang broedden zij er op om die mannetjes (dat waren Puinentroost en ande ren,) eens ferm aan de deur te zetten, maar nu dit opzet mislukt is, namen zij hun toe vlucht tot liegen. Daar was het uat de schoen wrong Ze mogen echter gerust zijn hunne beleedigingen raken onze koude kleeren niet, overtuigd dat we zijn dat beleedigingen voor reden dienen aan wie ongelijk heeft. Ook de Soskes hebben zich met het ge schil gemoeid Schoenmaker Missiaen blijf bij uwe leest Gij weet er niets, maar niets, niets van en ge wilt er u mee moeien Hebt ge nog geen werk genoeg .Missiaen met uw eigen zaken, dat ge uwen neus nog steekt in andermans? als doel, een kapitaal in te zamelen, te beleggen en enkel de intresten aan te wen den tot I" HET TOEKENNEN VAN EENE LIJFRENTE AAN D< AUG. BORMS. 2" Na het afsterven van Dr Borms, in dien het noodig blijkt, het ondersteunen van Mevrouw Borms en het gezin. De meest vooraanstaanden der strijdende Vlaamsche leiders, zoowel uit Vlaanderen als uit Nederland, traden als lid de stichting van het Bormsfonds bij. Ten einde aldus de Vlamingen in de ge legenheid te stellen hunne hulde en sym pathie aan Dr BORMS op eene tastbare wijze te betoonen, heeft het Bormsfonds het plan opgevat, eene grootschc volks inzameling in te richten over heel Vlaan deren. Geen enkel Vlaming blijve ten achter met zijn penning. Dr Borms offerde reeds 79 duizend uren in zijn eenzame cel. Indien ieder welvoelend Vlamingminstens één uur arbeidsloon stort ten voordeeie van het Fonds, is de toekomst van Dr. Borms verzekerd. Dus niemand blijve ten achter, en storte twee, drie of meer uren loon, als hij kan. De Ypersche Bode.» is.erv.au. over..-^, tuigd d4at ieder lezer het zijne zal willen bijdragen tot het doel: de toekomst van Dr. Borms, na zijn vrijzetting te verzekeren. Bijdragen kunnen gestort worden op de postclieckrekening Vanderghote 188.679 of bii R. Claeys, Statiestraat YPER. De leiders der Vlaamsche Bonden inons arrondissement verzoeken wij langs dezen weg hun beste krachten te wijden aan de inzameling voor het Bormsfonds. De Ypersche Bode» Zondag laatst greep de Ai gemeen t: Ver gadering plaats van onzen ziekenbond op geluisterd door de Vlaamsche Harmonie Om half vier opende de Heer Laton, Voorzitter, de vergadering met een dank woord aan de talrijkeaanwezige Vlaamsche vrienden om hun welwillende opkomst. Daarop gaf Schrijver-Schatbewaarder le zing van het verslag behelzende een korte beschrijving van de maatschappij. Daarna werd 't woord verleend aan Juffr. M. Devleeschauwer. De spreekster bewees in de eerste plaats dat een werkmensch zich altijd bij een ziekenkas aanslui ten moet. Dat heeft men van iu de oudste tijden verstaan. Onze oudste gilden zijn ontstaan in den vorm van maatschappijen van onderlingen bijstand en ziekenbeurzen. Het solidariteits gevoel van de ambachtslieden bracht hen zoover, dat zij uit vrijen wil, wanneer een werkman ziek werd, het hunne bijdroegen, om den nood te lenigen, niet alleen voor hen maar voor geheel zijn gezin met hem. Die ziekengilden waren het begin van de syndikale werking. De ziekenbeurzen had den altijd een krachtigen invloed op de gemeenschap, voor den enkeling en zijn gezin zijn ze niet van minder belang. Hoe spaarzaam een huisgezin ook weze toch zijn de luttele spaarcenten spoedig ver zwonden in geval van tegenspoed. Als het gezin aangesloten is bij een ziekengilde behoeft de huisvader of huismoeder zich, in dergelijk geval, niet te vernederen om een almoes af te bedelen. Het is ook een plicht van christelijke naastenliefde iedereen een behulpza me hand toe te reiken in geval den minderen broe der iets overkomt. Vervolgens zette de spreekster uiteen dat nu, meer dan ooit noodzakelijkheid be staat om bij een ziekenbond aan te sluiten. Als laatste punt werd behandeld hoe de maatschappij er in gelukt de voordeelen van haar leden te verzekeren. De spreekster werd luidruchtig toege juicht na haar boeiende rede. 1 ieer Marcel Vandewaetere gaf daarop een breederen kijk op de tarieven en vergoedingen, waar na de vergadering gesloten werd met een dreunenden Vlaatnchen Leeuw. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Hoornwerk, 2, YPER Voortvcrkoopers worden gevraagd voor de streek. St Vincentius Genootschap Zondag hadden wij in liet College de algemeene vergadering voor de leden van het genoot schap en uit al hetgeen wij te hooren kre gen, konden wij de hartversterkende over tuiging opdoen dat er meer en meer geie- verd wordt om onze min bedeelde broe ders te helpen en niet het minst door de studenten, die zich zelf vergetend er enkel op belust zijn werken van naastenliefde te doen. Doet voort, jonge lieeren, de Heer za! het u vergelden. Vertrek Dinsdag iste Antwerpen naar Congo scheep gegaan Albert Vanraes, oud 23 jaar, zoon van H. C. Vanraes, Beenhou wer wonende aan de Maar:c'aalk Erench- laan. Daar zal hij voor den staat als fokker optreden. Wij wenschen hem eene goede reis en deugddoende verblijf. Oud-arme Klaren Eenigerftijd ge leden hebben wij gemeld datdeheropbouw van St. MaartensSakristij goedgekeurd werd Thans zijn wij gelukkig mede te deelen, dat ook voor het optrekken van het arme klaren kwartier, dat vóór den oorlog juist voltooid werd, nu ook goedkeuring gege ven werd. Naar het schijnt zou de aanbe steding niet lang meer uitblijven. Wanneer krijgen wij meer nieuws over ons Belfort? Redboeien - Vóór den oorlog hadden wij aan de Rijssel- en Meenenpoort kleine iiokjes waar redboeien berustende waren. Daar nu als vroeger hetzelfde gevaar be staat, \x are het even wenschelijk ze aldaar te zien wederkeeren. En is men bevreesd dat de verderetoebehoorten, door deugnie ten zouden kunnen weggehaald worden, wel, dat men die in de naastgelegen her berg, ten gerieve van het publiek plaatse. Zwemkom De werken zijn aldaar be gonnen en de mannen vallen er niet slap. Gaat het zoo voort wij zullen eerder dan wij het wel meenden ons edel sport kunnen oefenen. Zooveel te beter want 't en kan maar deugd doen. Handelsfoor Met onze handelsfoor hebben wij telkenjare de naarstige kant werksters hun voortrekkelijk stieltje, zien oefenen. En veel vreemdelingen, bijzonder lijk staan er op te kijken. Doch ware 't niet boogst wenschelijk, terzelfder tijde in gla zen toogrameu eene verzameling bijeen te brengen om de vaardigheid v. onze werk sters te doen blijken eri tevens hunne pro- dukten te doen kennen. De verkoopers in zonderheid, zouden dat misschien kunnen bewerkstelligen. Deugddoende vondsten Verleden week was bijzonder goed vooronze koper zoekers. Zoo vernamen wij dat een man die bezig was te spitten op zijn land voor een 700 fr. koperen hulsels van schrapnels gevonden heeft. Een ander vaarde nog beter. Hij kwam op een onderstand waar er eene buitengewone groote hoeveelheid bijeen gebracht waren. Men spreekt van een pot je van 5000 fr. 't Geld en is waarlijk niette winnen met werken, 't Schijnt toch Kuttefeest Wij moeten ver achteruit gaan oin op onze markt zooveel fecstkra- tners te zien, lijk dit jaar. Ook is liet te ho pen dat het weder zal meêslaan en dat de toeloop van volk nog grooter zijn zal dan vroeger. gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER eererkwec -Tmrr—rwniw —■iiiinuhii «■■■iiwiiiul._m. Triduum. 12-14 Maart aanstaande, Triduüm in St Pieterskerk ter eere v. den H. J. BapL Vianney, Pastoor v. Ars. Sermoe nen gepredikt door den welbekenden volks redenaar P.Tillo, capucijn.Om 7u. sermoen. Op 15 Maart 's avonds te 7u., geeft dezelfde Pater in het Christen Volkshuis, een voor dracht met lichtbeelden over den Heiligen Pastoor van Ars, derde ordeling en pa troon der bloeiende priestervergaderingen iu België. Het feest zal door spel en zang worden opgeluisterd. Franciscaanscbe Bedevaart van Wesf- Vlaanderen naar O. L. V. van Oostacker op O. H. Hemelvaart, 17 Mei 1927. Er zal een speciale trein doorrijden, uit Abeele over Yper-Kortrijk naar Oostacker heen en weder. Uit Yper naar Oostacker gaan en keeren 25 fr. Vlaamsche Eranciscaansche Bedevaart. Naar O.L.V. van Lourdes in Frankrijk, aan gesloten bij de nationale Bedevaart der Lente. 19-20 Juni 1928. Inlichtingen en inschrijvingen bij Pater Constantinus, 36 Capucijnenstraat, Yper. De lijsten worden gesloten den 3 Juni.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1