Nieuws- en Aankondigingsblad. Een ülerKwaardioB vergadering De VAART van YPER naar den IJZER Sii>KO-LE.MO\AI>E, V I'KIS SC II EE VEX 27 Jaargang. Nr 64. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 18 Maart 1928. Beheer en Opstel: Tuinwijk Ligy, 80, Yfjer Edgard LOUAGE IMMIIIIHII III i Abonnementsprijs 16 fr. 06 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 23 fr. Men abonneert op alle postkantoren Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. DEÏÏU Versch ij nt Wekelijks .41,'e nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. S'aamlooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 1886.79. (E Vanderghote.) Wij troffen tot ons genoegen in de be richten van het Vlaainsch Economisch ver bond een belangrijke studie van den heer H. Schmidt-Baudrez, voorzitter der af- deeling Yper-Poperinghe. Ten behoeve on zer lezers geven we een uittreksel van dat hoogst belangwekkendartikel uat in de dag bladen zijn echo vond, en niet weinig heeft bijgedragen tot het bekend maken van het onrecht dat nu nog 10 jaar na den oor log de bevolking van den Westelijken hoek van West-Vlaanderen wordt aange daan. Wat moet er nog gedaan worden opdat de vaart nu volledig voltooid weze a) Van Boesinghe-Sas naar Yper-kaai moet de bedding uitgebaggerd worden. De onkosten van dit werk beraamt een mij bevriend en deskundig aannemerop onge veer 750.000 fr. b) De brug van Boesinghe, aan den weg van Boesinghe naar Langemark, moet ook nog gebouwd worden en zou vermoedelijk I.000.000 fr. kosten. c) Het Sas van Boesinghe, feitelijk een dubbel sas, want vóór den oorlog was het Sas van Boesinghe een der merkwaar digste van geheel Europa zou naar be raming van bovenbedoelden deskundigen aannemer twee jaar vergen en de kosten er van zouden cjrca 3.550.000 fr. bedragen. De plannen van het Sas zijn reeds, sedert het begin van het jaar 1Q27, klaar. d) De kaaien van Yper zouden dan ook nog moeten hersteld en in orde gebracht worden en deze werken zouden wel op on geveer 500.000 fr. kunnen geschat worden. f HA» .*j» VAypc» is werkelijk het spoedig voltooien van die vaart dringend noodzakelijk? Op deze vraag antwoorden wij formeel op de meest bevestigende wijze. Men be twijfelt echter te Brussel of er wel voor de door ons gevraagde voltooiing dezer wer ken eene zoo dringende noodzakelijkheid bestaat. Wij zullen hier echter trachten te bewijzen dat, in deze zaak, niet Brussel, maar wel wij het juiste eindje vast hebben. a) daargelaten dat die vaart een aflei dingskanaal is, dat t overtollige water uit de broeken van Noordschote, Merckem en Veume-Ambacht naar de zee voert, zal het niemand ontsnappen welk eeneenorme be zuiniging het in de algemeene bedrijfson- kosten der handelaars dezer streek wezen zou, indien de zeer groote hoeveelheden bloem, granen, maïs, vetten, hout, bouw stoffen, zand, Engelsche en Fransche kolen, koloniale waren en allerhande kruideniers- en andere waren, hier per water konden aangebracht worden, in plaats van met den steeds duurder wordenden spoorweg te moeten worden vervoerd. Het vervoer per water kost gemiddeld 6.00 fr. per 100 kg.; dit per spoor vergt eene gemiddelde uitga ve van 12.00 fr. de 100 kg. b) Het mag als zeker worden aange voerd, dat, indien er te Yper geen suikerfa briek is gekomen, de schuld hiervan ligt in de afwezigheid of beter gezegd in het on bruikbaar zijn van de vaart van Yper naar den Ijzer. Een suikerfabriek die vroeger te Waasten stond, werd dan ook te Veurne opgericht. Er bestaat nochtans gewisheid dat er een tweede zich te Yper vestigen zoude, ware hier de vaart voltooid. De land bouwstreek rond Yper is wellicht het be langrijkste centrum der suikerbeetenteelt van Westelijk België. c) Yper en omstreken zouden ook eeir goedkooper vervoer hebben 1. Voor hunne landbouwproduktensui- kerbeeten, suikerijwortels, enz. 2. Voor hunne konijnen, konijnenvellen nine leut en eieren naar nngerariu, wauimeuc op-xnr oogenblik zoo een reusachtig zakencijfer gedaan wordt en steeds gedaan zal worden. België kan zijn konijnen en zijne eieren anderhalven dag eerder aan de Engelsche markt zetten dan Italië, bijvoorbeeld. 3. Voor hunne baksteenen, welke nu de mededinging niet of slecht kunnen onder staan bij gebrek aan vervoermiddelen per water. d) In het algemeen staan de groothande laars onzer streek in minderwaardigen toe stand op het gebied der concurrentie met huns gelijken van andere streken, omdat zij als eersten meerder-inkoopprijs hunner goederen het verschil van vervoer per spoor bij dat per water te voegen heb ben, dit bij andere mogelijke hinderpalen. e) Wij meenen te weten dat de Boeren bond van Leuven er ook belang ia stelt de vaart van Yper naar den Yzer spoedig vol tooid te zien. f) Yper en omstreken voimeti het door de natuur aangeduide HINTERLAND voor de haven van Nieupoort, welke groote ver beteringen zal ondergaan. Ook het natuur lijke afzetgebied van die haven moet dus in orde gebracht worden en gemakkelijk en goedkoop vervoer hebben naar zijn aanbrengst- en uitvoerpunt. g) Die vaart is ook het eenige verbin dingsmiddel per water van onze streek met Noord-Frankrijk, vanwaar o. m. veel stroo komt. h) Ligt er een voorstel ter instudeering voor de verbinding van Roeselare met de zee, langs Diksmuide onp O. i. is dit de aangewezen weg om de nuttigste verbin ding te hebben van bovengenoemde stad in Midden-West-Vlaanderen met dengroo- ten waterplas. Heel West-Vlaanderen zou hierdoor weldadig beïnvloed worden... Er moet bezuinigd worden, dat weten we maar al te wel. Wij geven dan ook den raad te bezuinigen, waar er te bezuinigen valt. Maar voor onze zoo diep door den oorlog en zijne naweeën beproefde streek is en moet het ordewoord wezen NUT TIG WERK DOEN ZONDER DRALEN. Dearrondissementsvergadering K.V.N.V. van verleden Zondag mag wel merkwaar dig heeten om de talrijke opkomst en den ernst waarmede het programma afgehan deld werd. Niet min dan 25 afdeelingen hadden eraan gehouden een afvaardiging te zenden, alles samen een goê 75 man. 1) De aanstelling van het nieuw bestuur werd met algemeene stemmen bekrachtigd en aangevuld met een lid uit Poelcapelle (De Povere) en uit Gheluwe (Verloo). 2) Het lidgeld der rechtstreeksch bij den arrondissementsraadaangesloten leden blijft vastgesteld op 12 fr. Het princiep van min stens 5 fr per lid voor de regelmatige af deelingen blijft behouden. De arrondissementsraad drukt den wensch uit dat de uitgesproken Vlaarnsch Natio nale Bonden als Wervik, S' Jan-ter-Biezen, Abeele, Poelcapellè tot de politieke orga nisatie van het K. V. N. V. zouden toetre den. Zulks ligt in het belang der organisa tie en der bonden Tot nog toe werd geen afdeelinggesticht in enkele Vlaamsche gemeenten waar de VI. Nat. gedachte noch tans welig tiert. De wensch wordt geuit aan dien toestand te verhelpen. Een spreker voor 't stichten van bonden staat steeds kosteloos ter beschikking der leden (zich wenden tot E. Louage, Hoorn werk, Yper.) wordt dan besproken en de brief door het Bestuur aan de Politieke Commissie ge schreven wo'dt na een korte bespreking goedgekeurd. In verband hiermede wordt de wensch uitgedrukt dat voor alle inlich tingen of klachten steeds de hiërarchische weg gevolgd worde. De bonden wenden zich eerst tot den arrondissementsraad die die het schrijven aan P. C. of (louwraad overmaakt. 4) Er wordt beslist bij de komende ver kiezingen met volledige lijsten voor Kamer en Senaat op te treden, ledereen wordt verzocht uit te zien naar geschikte kandi daten. Kandidaturen inogen ingezonden worden naar het arrondissementssecreta riaat. Te gepasten tijd zal een c poll wor den gehouden. 5. De richtlijnen van het Algemeen Pro- pagandasecretariaat worden medegedeeld en zullen zooveel mogelijk gevolgd wor den. 6. Besloten wordt een telegram van deel neming te zenden aan de stad Hazebrouck bij het overlijden van den Vlaamschgezin- den burgemeester Lemire. 7. Tak Yper zal ervoor zorgen een in- schrijvingslijst te openen voor de deelname aan de feesten te Aalst (22 April) en den landdag te Kester (Deelnemers buiten Yper zich wenden tot secretariaat.) Deze verdien stelijke vergadering eindigt met een harte lijk dankwoord van den voorzitter aan den noesten en zoo verdienstelijke werker Mees ter Butaye op de vergadering aanwezig, en met warmen oproep tot onversaagde wer king. De Sekretaris. Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers u rden gevraagd voor de streek. Kattefeeste Nogmaals heeft de koude Yperfeeste haar naam naar waarde gedra gen. Nadat we met een heerlijk weder begunstigd werden, kwamen koude dagen meer dan gewenscht, en bovendien Zater dag van in den vroegen morgen en Zondag nanoen wirrewarrelden de witte vlokjes zonder nochtans te blijven liggen, 't Was beter ook. Hetzonnetjekwam bedeesddoor de wolken breken en 't weder verbeterde. De bijtende koude was weg en 't kermis volk kwam af. 't Was schoon om nagaan, voor iemand die om 2 uur in de Statie straat was, die groote gulpen volks uit de spoorhalle te zien stroomen. En zeggen, dat iedereen entwadde van geld achterlaat en. dat vele kleintjes een groot maken, 't Zal dezen keer met den laatsten Zondag van de Kattefeest voorzeker een groot geweest zijn. Zooveel te beter, 't er leeft er altijd ie mand van. Nieuwe Fabriek Sprekende van leef- tezijn wij gelukkig te kunnen mededeelen dat door den Heer Botiten eene aanvraag ten stadhuize nedergelegd werd voor het bouwen eener fabriek v. landbouwmachie- nen in de Pilckemstraat. 't Zal er toch ie mand werken en dezen die hier blijven en die wonen in het paddegat en zullen niet meer genoodzaakt zijn 's morgensom4 1 2 uur hun huis te moeten verlaten om met den trein naar Halewijn en Armentiers te 3ienen"a Vraagske Meer dan eens is het ge beurd toen wij daar langs 'l water van de wandeling, naar de Ypersche weverij toe wilden, bij ons de gedachte opkwam hoe gevaarlijk hier bij donkerte, en te verwon deren is het dat daar nog niemand door den duister misleid, 't water inliep. Eene leuning, al was ze maar van eenige planken en staken ware genoeg om de al daar voorbijgaande menschen alle gerust heid te geven, 't Ware een kleintje. Museum Naar wij vernomen hebben werd er bij het stadsbestuur aangedrongen opdat de zalen boven het vleeschhuis in den korts mogelijken tijd wepel zouden gemaakt worden, ten einde een gedeelte althans,der voorhande zijnde schilderijen met Thuyn- dag ten toon te stellen. 't Ware te wenschen dat de vraag inge willigd werd, want 't is hoogst noodig dat wij van nu af aan iets aan de vreemde be zoekers toonen kunnen. Triduum Wij moeten ver achteruit gaan om Triduums op te speuren die zoo goed gevolgd werden als deze ter eere van den H. Pastoor van Ars, in St Pieterskerk. Die groote weidsche tempel Gods was des avonds bij het sermoen van 7u.stamp- vol en dat heeft wat te bedieden. 't Is waar de predikant E. P. Tillo, capucijnenisgeen alledaagsche, maar hier vinden wij nog maals het bewijs dat onze Ypersche bevol king is goed gebleven en even bereidvol het verzoek harer priesters beantwoordt. Laat ons hopen dat de H. Pastoor van Ars, door zijne machtige tusschenkomstbijGod voor ons zal weten af te smeeken. Verbetering. Thans is men bezig de weg te verbreeden aan de oud-steenen- brug 't zal gemakkelijker zijn voor het ver voer en het uitzicht zal er niet bij verliezen. Ook langs de nieuwe laan, loopende op zijde van het Oefeningsplein zijn de gaan paden reeds aangelegd, wat een groot ge mak zijn zal voorde aldaar wonende men schen en heel dezen kant der stad groote- lijks zal verfraaien.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1