Nieuws- en Aankondigingsblad. YZERBLOND en DUBBEL 5 URMEN J. Deliiiwir-Amelool 2* Jaargang. N' 65. Zondag 25 Ataart 1928. Beheer en OpstelStatiestraa:. 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Rid. Claeys.) Hoe België m viaairiscne Yzeisoiüaten Decoraties! lkki wi Edgard LOUAGE I Dal l Waalscli <»ez\Y('ts zal bovenstaan I en zal 1 Guido Gezelle Snooten fCleinen SlhllO-LEMOXADE, Edgard LOUAGE yim;us(;h li:ye\ Drinkt Beverensch Bier mii li BtlH Abonnementsprijs 16 fr. 06 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen de:i Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. De ondergeteekende Van Neylen, (oor- logsinvalied, tonende en gehuisvest te Santvliet), heeft de eer U de volgende aan klacht te doen geworden gesteund op per soonlijke ervaringen of getuigenissen, welke hem werden gedaan of welke hij vernomen heeft en waarvan de getuigen hierbij wor den opgegeven. Deze feiten hebben alle betrekking op de onmenschelijke behandelingen waarvan soldaten het slachtoffer zijn geweest gedu rende hun verblijf in de kampen v. Auvours, Ruchard of in de gevangenis van Fresnes en de nouvelle Mairie te Kales. De feiten hier aangehaald zijn zoo weer zinwekkend en zoo onmenschelijk dat gij het zult noodig achten een onderzoek over deze wreedheden te bevelen en de schuldi gen te doen straffen. De genaamde Gaston Van den Abeele, 114 rue de Gohissart te Dampremy, drie maal gewond aan het front, werd voor een licht vergrijp tegen de tucht in de nouvelle Mairie te Kales met 130 andere Belgische soldaten opgesloten. Soms werden er door een eersten Sergeant Majoor, een gendarm van Gent, in een hok opgesloten en met de matrakken geslagen. Men kon de gevan genen tot in de zaal hooren huilen. Louis Vanghele van Brüssel werd op'dêze" wijze vreeselijk mishandeld en Bois van Luik werd bijna een oor gansch afgerukt door den slag van een matrak. Deze feiten gebeurden in September 1917 te Kales. In de gevangenis van Fres- nes waren de mishandelingen die de solda ten te verduren hadden, niet minder onmen schelijk. De gevangenen hadden dikwijls kousen noch ondergoed buiten hun hemd. Het voedsel dat hun werd toegediend, was niet toereikend en van zulke slechte hoedanigheid dat de gevangenen letterlijk verhongerden en genoodzaakt waren gras te voeden. In den winter was er geen vuur en de soldaten versteven van koude zoodat het onmogelijk was te slapen. Deze toestand had voor gevolg dat sommige dagen drie tot vier soldaten omkwamen ten gevolge van ontberingen en anderen het gezicht verloren ten gevolge van algenieene ver zwakking. Dergelijk slachtoffer was o. a. Wij zijn voor enkele dagen te Brussel geweest, en onze boodschappen leidden ons langs de straat van Manneken-pis. Deze voorname burger van de Belgische hoofd stad had juist het nieuw kostuum aan dat hij van Japan gekregen heeft. Weten onze lezers dat Manneken-pis ge decoreerd is? Ja zeker, die is echt gedeco reerd en de Brusselaars hebben dat feit als een groote gebeurtenis gevierd. Alsof de decoraties op zich zelf al niet belachelijk genoeg waren, hebben ze nu nog zoo'n speelding gaan hangen op de vest van een manneken, dat daar in volle straat staat te p Pallieter, het puike Vlaamsche spotblad uit Brussel, heeft het beroemde Brusselaar ken op zijn eerste blz, uitgeteekend. On der andere lezen wij daarbij deze flinke proza: Een groot beschavingswerk zou zijn de menschen het misprijzen van alle deco raties in te prenten. Decoraties maken een voornaam deel uit van de nationale en in ternationale leugen zij breken al het even wicht bij het beoordeeleu van verdienste lijkheden. Zij zijn de kransen om het hoofd en de halsbanden om den nek van het slachtvee zij zijn een brevet van geruststel ling voor oorlogswoekeraars; zij zijnde munt van politieke omkooperij. Dan heb ik liefst van al dat ze decora ties gebruiken voor iets zooals Manneken- pis. Is er wel iemand op de wereld bela chelijker dan de vent die met een ernstig gezicht zoo iets decoreert. En als een volk dat zoo iets als een na- tonale plechtigheid opvat? gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER de zoon van een deurwaarder woonachtig Liedtsplein (Schaarbeek). De zoon van een deurwaarder, Liedts- j plein te Schaarbeek kwam uit Fresnes naar J Ruchard. De ongelukkige was blind ge worden, was zeer vervallen woog nog slechts 53 kilos van de vroegere 90 kilos. Hij was tot 10 jaar gevangenis veroordeeld vooreen klein vergrijp tegen de tucht. Hij is in het gasthuis gestorven en ligt te Avon- lez-Tours begraven. De kameraad, die dezen ongelukkige ten grave vergezelde, werd hiervoor ge straft. De brancardier Stefaan S..., getuigt dat Charon (Luik) sergeant te Auvours en Bruskin (Brussel) eerste Sergeant Majoor te Auvours beide als gevolg van een ge neeskundig onderzoek irresponsables werden verklaard; wat niet belette dat zij in het strafkamp van Auvours als dienstdoende gegradeerden bleven aangesteld. Getuige heeft hen persoonlijk hooren verklaren wat kan het mij schelen als ik er een doodsla, ik ben toch onverantwoor delijk verklaard. Bruskin vroeg niettemin bij den wapen stilstand dat de dokter zijn feuillet de ma- tricule.wijzigef zou en dus de woeg&Rb verklaring dat hij onverantwoordelijk was, zou vernietigen, omdat hij anders zijn betrekking van policieagent te Brussel niet meer zou mogen waarnemen. De soldaat Van de Wiele van Lokeren 5b Kerkstraat, heeft op 1 Mei 1917 vier disciplinairen aan den strafpaal ter hoogte van 2.50 gehecht gezien te Auvours. M. v. E. getuigt dat Frans Thijs van Hoboken met matrakken afgeslagen werd, omdat hij na 7 tiren in het zand te hebben geloopen niet meer voott kon. Thijs werd gedurende 15 dagen in de ijzers gelegd met dagelijks 500 gram brood. Het water bevroor in zijn cel. Den soldaat die, door honger gedreven, het overblijvende voedsel uit den eetbak van een hond der gegradeerden had mee genomen, werd geslagen en opgesloten. Tengevolge der mishandelingen hoorde men den ongelukkige huilen tot in de barakken der discipline, enz. Ward HERMANS. (■ij /egt, (hit I Itiamseh te niet zal l en zal Mr Duystcrs, burgemeester van Berchem had de gelden van het sekwester gebracht waar ze niet zijn moesten. Hij weru totver- schillende jaren gevangenis veroordeeld, maar heeft op verre na niet de helft van zijn straf uitgezeten. Ja... Duysters behoor de tot de grooten van België! Mevr. Stemman had niet anders gedaan dan meegeholpen om lieur man te ver moorden! Ze kreeg verschillende jarenge- vang, maar... zat niet de helft van hare straf uit. Ja... Mevrouw Steinman behoorde tot de grooten van België! M. Fierens, de man van de Crédit Fon der d'Anvers, had meedoogenloos al de s|">aarcenten van honderden kleine men schen naarden bliksem geholpen. Hij moest voor verschillende jaren den bak in, maar hij is er al uit en heeft niet de helft van zijn straf achter den rug.* Ja... M/Fierensbe hoorde tot de grooten van België! Een nieuw financieel schandaal iste Ant- werpen uitgebroken. Er is een te kort van verscheidene millioenen. en er werden valsche bilans 0|3gemaakt. Ze zijn al volop aan den gang met de verstandvermogens van den voornaamsten beschuldigde teon- derzoeken, om hem dan zot te verklaren. Wij zijn benieuwd om liet einde van deze zaak te kennen. Ja... de betrokken heeren behooren tot de grooten van België! Borms vroeg aan de Duitschers, die ons land bezet hadden, om het Vlaamsche volk in zijn eigen taal te besturen. Hij zit al volle 9 jaar. Ja... BORMS behoort tot de KLEINEN in België! Vraagt overal een fijn, smakelijk en verfrisschend Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER Voortverkoopers worden gevraagd voor de streek. Schilderijen. Vrijdag laatst zijn nog twee schilderijen, van groote afmetingen, toehoorende aan St Pieterskerk, wederge keerd. Zij werden hersteld door den heer Legenhoek van Brugge en zullen er veel toe helpen om aan onze schoone kerk nog een mooier uitzicht te geven. De eene stelt voor Jesus aan het Kruis, de andere de afneming van het Kruis. De namen der artisten zijn niet gekend. Nog eenige weken geduld voor het opmaken der lijsten en eerst dan bij het ophangen, zal men ze naar waarde weten te schatten. Examen. De heer .Michel Vanacker die pas zeven maanden geleden het leger is gaan vervoegen, komt met groote onder scheiding zijn examen van onderluitenant af te leggen. Hij was de tweede op 75 kan- ditaten. Wij wenschen den jongen heer en zijne achtbare ouders van harte geluk. Rijwiel gestolen. Zaterdag morgend omstreeks 10 u. was eene vrouw uit den omtrek hare aankoopen gaan doen in den juweelwinkel van M. Bonte in de Stuers- straat. Zij liet haar rijwiel aan de deur staan. Toen zij buitenkwam bestatigde ze tot hare groote verwondering dat hare fiets verdwenen was. De dief is onbekend. Een onderzoek is ingesteld. Een deugdelijk feestje. Zondag laatst had inStMaatenscongregatiehet jaarlijksch avondfeest plaats, dat van oudsher onder onze christene bevolking zulk eenen uit- bundigen bijval genoot. Gelijk altijd had een talrijk publiek de uitnoodiging van het bestuur beantwoord,, alzoo betuigend dat het al het goed dat in deze zoo verdienstelijke inrichting te weeg gebracht wordt, naar waarde weet te schat ten. Gok heeft de E. H. Bestuurder van deze zoo wel geschikte gelegenheid gebruik gemaakt om al de aanwezigen, en vooral de ouders, aan te zetten zooveel het in hunne macht is hunne medewerking te willen verleenen om de kongregatie altijd meer en meer te doen bloeien, spijts de tegenwerking van liberalen en socialisten, en ongelukkiglijk van een zeker soort zoo gezegde katholieken die onze duurbare jeugd eiken zondag van kerkelijke diensten en Congregatie aftrekken om haar naar sjaeel- en sportplein aan te lokken. Volmondig beamen wij de woorden van den E. H. Bestuurder en veroorloven ons nog te doen opmerken dat onze chris tene jongens in de Congregatie alle slach van aangename en nuttige spelen vinden, en er bejegend worden met de teederste vriendelijkheid en devaderlijkste tegemoet koming, Papiennsnipperingen. Dezer dagen toen ik uit boodschap naar de Meenen- straat moest, zag ik in het voorbijgaan, op de Markt, verschillige hooge en groote driewielkarren staan proppensvol geladen met gekleurde pa|ïiersnipperingen die de jonge lieden en ook anderen tegen veel geld aankoopen om ze dan goed komt 't uit in het aanzicht te werpen van de eene of de.andere freule die ze in 't gemoet komen. En ik dacht bij mijn zeiven hoe dwaas, hoe kostelijk En hoeveel hebben die domme menschen niet moeten werken om zich die nuttelooze papierlingen aan te schaffen, welke ze goedsmoeds weg wer pen en waarmede zij zich zoo n' klein ple zier aanschaffen. Waarom dat geld niet beter gebruikt, waarom dit niet gegeven om zich te verzekeren tegen ziekte en werk loosheid. Waarom niet meer gezorgd voor morgen Wilden de menschen maar hun verstand gebruiken Maar ja 't Verstand komt niet vóór de jaren

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1