Nieuws- en Aankondigingsblad. -- 2* Jaargang. Nr 66. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 1 April 1928. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Red. Claeys.) Ock de H. Kerk vraa gtA rrmestie De dienstdoende Apotheker op Zondag 1 April is HOUTEKIER, Meenenstraat HET ZOMERUUR Edgard LOUAGE Abonnementsprijs 6 tr. >.'0 per jaar. 9 Ir. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. liflgics lioofilsltul ISmssH o Brusselzegde eens, een onzer grootste dichters, is een woord dat bij ons nooit overdelippen komen mag». Toen kende ik Belgie's hoofdstad nog maar door 't gene wat ik in de klas er over gehoord had en door gedurende den oorlog in voe ling te komen, met eenïge haar bewoners, die me een zeer treurige herinnering nage laten hebben. Onze Brusseleers waanden zich van een beteren deeg gebakken en ocharme, de eenvoudigste landman van de poldervlakte bezit meer persoonlijkheid, meer eigen kuituur, meer voornaamheid dan die halfslachtige wezens. Nog maar pas een drietal dagen gele den kwam ik in een voornaam hotel bij het Noordstation der hoofdstad. Eenige kell- ners stonden niet ver van mij af in 't Brus- selsch dialect te kibbelen. Een ervan kwam naar mij toe en vroeg mij in 't Eransch wat er mij beliefde. Ik wist dat hij Vlaamsch begreep en sprak hem dan ook tnaar in 't beschaafd Nederlandsch aan. Begrijpen deed hij niet en 'k moest hem in 't Eransch te woord staan. Hoe ver dat Brussel het toch gekregen heeftIn hetzelfde koffiehuis komen ver scheidene kooplieden binnen. Ze spreken allen Vlaamsch, doch in hun taal durven ze Het is van gargon un demi ganjon un sandwich enz. Waar is de Vlaainsche fierheid toch gevaren Op de tram had ik 't ongeluk naar de Jan Van Volxemstraat te Elsene te vragen. De geleider bekeek me met een paar oogen alsof ik uit het land der Samojèden kwam. De Congreskolom stak ine de oogen uit, 'k trok er naartoe en stond met ontdekten hoofde bij 't graf van den onbekenden sol daat die meer dan waarschijnlijk entwaar een flinke zoon uit Vlaanderen was. 'k Peinsde, arme duts, waar dat ze u toch gesleurd hebben, hier zoo onder eenzwaren steen, waar dat er noch kruis noch christen teeken op en staathier zoo te midden van die vlaamschhatende stad, waaruit 't vuilste spuwsel komt dat gespogen wordt in 't lij dende gelaat van ons arm Vlaanderen. Gij ligt daar, mijmerde ik, gij, eenvoudige chris- tene jongen, die binst uw leven wars waart v. alle ijdel gedoe, gij ligt daar nu en uw ver weerd lichaam is geworden de afgod van al dezen die gewoekerd en gezwijnd heb ben met den vijand, die gebraakt hebben op Vlaanderen, op u, op uw bloedeigen vader en moeder misschien, üe zijt nu ge worden de god van al dezen die uw wa ren God buiten, en zijn dienst in gruis wil len. Brusselsche publieke vrouwen, ko men na bacchanale en geile nachten ugroe- ten en eeren en uw priesters zijn onze sa belslepers die met de ernstigste tronie v. de wereld wierook voor u branden, voor ud'e misschien door -hen gehoond en bespot zijt geweest toen ge simpel Vlaamsch piot waart. Onbekende soldaat, dacht ik nog ik, misschien uw vriend uit den^bloedigen tijd, 'k sta hier zoo gegeneerd bij u. Waar dat ge toch versukkeld zijt goeie jongen!.. hier waar dat wij, uw Vlaamsche makkers, maar in 't geniep en onbekend u bezoeken kunnen. Hoeveel heerlijker laagtge begra ven, in't zompige slijk van onzen kalmen Vlaamschen ijzer, daar ondereen klein terp je met bloemen begroeid, en met 't eenvou dige kruis, geplant op uw doorschoten borst. De electrieke tram voerde me weer bij 't Noordstation in de krioelende Nieu^straat. Ware Brussel nu een keer een Vlaamsche stad geweest een zuiver Dietsche... hoe zou ik me hier gejeund hebben. 'k Hield halt voor de groote magazijnen van den Bon Marché te midden van dat koortsig leven en 'k had zoo graag fier gevx«»e3t ovcy liael. dte. myotitgche doerringe. doch niets dat tot mijn Vlaamsch gemoed sprak... De Engelschen dacht ik die hebben Londen, hun toonaangevend center, tot in de fijnste vezels Engelsch, de Franschen hebben Parijs, hun Parijs dat tintelt en schittert van zijn Eransch-zijn, de Hollan ders hebben Den Haag, de voorname stad, die haarcultuur en haar verfijnd leven jaagt door 't heelc Nederlandsche rijk, en wij Vlamingen wij hebben Brussel, het leelijke Brussel de vuile sirene, die ons Vlaamsche bloed naar haar hart magnetiseert om het te vervormen, te ontkleuren, te ontzouten. Gij stad die omlijst zit in een heerlijke natuur, die ligt te midden v. 't weelderige Vlaande ren. Welk eer deedt ge aan uw land, welk goedschonktge aan uw volk?... üe schondt de harmonie door God geschapen en ge spreiddet langs alle kanten van Vlaanderens gouwe li w honderden monsterachtige vangarmen uit om ons verlaten volk 't ont zenuwen en te dooden. Brussel, gij die moest ons voorbeeld zijn, gij die onzen trots moest uitmaken ge zijt voor Vlaanderen, uw bloedeigen land, het wandrochtelijk monster dat over onze ge zonde Vlaamsche gewesten, het zwartsteen doodenste vergift spuit. Christene menschen,tot u zijn deze woor den gericht; tot u, die christen mensch zijt in den grond van uw hart, maar bijzonder lijk tot u, die het slechts zijt met den naam, en niet met de daad. 't Zijn onze woorden niet, welke hieron- dei volgen, maar de eigen woorden van on ze Moeder, de Heilige Kerk, in het officie van Goeden Vrijdag. Paschen, het feest van de verrijzenis, na dert. We hebben eerst nog de goede week met haar heerlijke herdenking van het on- menschelijke lijden van den üod-menscii. En tijdens die plechtigheden denkt de ka tholieke Kerk aan al haar leden. Niemand wordt vergeten, zelfs de ketters en de jo den niet. In het officie van Goeden Vrijdag, dus, bidt de priester: Bidden wij allerliefsten, God den Vader Almachtig, dat hij de we reld zuivere van alle dwalingen; de ziekten wegnetne; hongersnood afkeere; de ker kers opene; de boeien verbreke: aan de reizigers terugkeer verleene; aan de zieken gezondheid aan dezeevarenden de haven van veiligheid Valsche christenen, katholieken met den naam alleen, huichelende farizeiers, ziedaar wat onze Moeder, de Heilige Kerk, ons voorhoudt, op dien grooten dag waarop de dood van onzen Zaligmaker herdacht wordt: De kerkers open! De boeien los! Terugkeer van de reizigers! Is er één woord uitleg noodig aan zulke klare taal? Is het niet het zelfde wat door ieder oprecht-christelijk mensch bedoeld Lezers, koopt hij do odvoiioordors van ons hind on vermeldt DE VPEKSldIK DODE wordt door Algemeene Amnestie De kerkers open vooralle menschen die er onschiuldig in geworpen werden; ja ook voor degenen die misschien eenige schuld gehad hebben, maar die toch geen misdadigers zijn. De boeien los die de vrijheid beperken van eerlijke lieden. Terugkeer van de (gedwongen) reizigers die het land hebben moeten verlaten, om te kunnen ontsnappen aan het schrikbewind van hun eigen regeering. Algemeene amnestie voorde zoo genoemde activisten, van wie Oud-Mi nister Vandervelde, in volle kamer verklaar de, dat geen 2 op honderd, gehandeld heb ben uit winstbejag. Dat werd gezegd door iemand, die in het geheel geen Vlaamsch- gezinde kan genoemd worden: dat min stens 98 op 100 gehandeld hebben uit lief de tot hun volk. Slechts 2 op 100 heulden met den vijand. Als 't waar is, stellen we ze op den voet als de andere landverraders, waar het grootste aantal te vinden is in het kamp van de vlaamsch haters. Zij mogen evengoed als de anderen, een,-*— £1 straf vrfftlr^W- Maar voor de eerlijke activisten, waar van Dr. Borms het heerlijke zinnebeeld is geworden, voor onze vlaamsche voor mannen, waartegen ongeveer 3.000 jaren gevangenisstraf werd uitgesproken door het belgiesch gerecht; voor alwie handelde uit liefde tot het volk, moei Amnestie ver kregen worden. Hun moet alle onrecht vaardige straf kwijtgescholden worden, niet alleen in o ize hoedanigheid van Vlaam sche broeders; maar de kwijtschelding moet insgelijks komen van wege „diegenen die de activisten veeleer nog als vijanden be schouwen, onder het eene of het andere voorwendselinaar ook van wege de Bel gische regeering zelf, die door haar on rechtvaardig optreden, de eenige oorzaak van het activisme is geweest. Heeft Mgr. Heylen de bisschop van Namen niet gezegd dat België veel moet vergeven aan Vlaanderen, om Jat Vlaanderen veel geleden heeft door Bel gie's schuld Amnestie moet geëischt worden niet al leen door de vrienden van de activisten, die hetactivisme niet verloochenen; maar ook door degenen die het activisme als een kwaad aanzien hebben daar moeten de woorden van de Heilige Kerk alle aarze ling verdrijven; en ook door degenen die er de schuld van geweest zijn. Wie tegen amnestie is, kan niet langer meer aanzien worden als een echt «chris ten en zelfs niet meer als een echt mensch Indien alle christene menschen, met hun priesters voorop, volgens het woord van de Kerk zelf, krachtdadig ijveren voor Alge meene amnestie, dan zullen, eer het nog maals Paschen is, alle activisten op vrije voeten zijn. Christene menschen, ziedaar uwen cliris- telijken plicht! ZOXDAGIILST. Het staat thans vast dat, naar het voor beeld van Frankrijk de zomertijdrekening in België zal aanvangen in den nacht van 14-15 April. Engeland zal metde uitzonderlijke rege ling niet medegaan, daar het tijdperk voor het zomeruur aldaar is vastgesteld door eene wet, die zou moeten gewijzigd wor den. VI'Eli S< ll I,E VE V Bedrog. Sedert eenige weken v. hier, kocht Vr. Ei. v. de Dickebuschsteenweg, alhier op de Markt, eieren voor een koopman. Ver scheidene keeren reeds had deze een tekort aan eieren en geld bevonden en hield daar om een oog in 't zeil. Zijne vermoedens waren maar al te wel gegrond en de vrouw wierd vergezeld naar het politiebureel alwaar ze naar verderen uitleg gevraagd werd. Korten tijd nadien mocht ze vertrek ken. Het begonnen onderzoek w^dtyoort- <rczct., Nazareth. Onze oude mannetjes welke /ich te Handzaeine bevinden en die reeds, zoo dikwijls met beloften gepaaid werden, /uilen niet weinig blijde zijn te vernemen, dat de werken van het gesticht, gelegen daar 't einde de Rijsselstraat, reeds aan den gang zijn. Wij hebben een goecien aanne mer die de zaken zal weten door te drijven en we mogen de vaste hoop koesteren dat er zal spoed medegemaakt worden en dat we in den kortst mogelijken tijd liet geluk zullen hebben onze geliefde ouderlingen in onze stad weder te zien. Die menschen ook en vragen niets beter. Vraagt overal een SIDKO-LEMOAADE, fijn, smakelijk en verfrisschcnd Algemeen Vertegenwoordiger Hoornwerk, 2, YPER l oortverkoopers worden gevraagd voor de streek. czatKmzxMTm rao ninwin mi imi— r- - - N Rijke Klaren hof. Zij zijn gereed ge- rocht de 3ó huizetjes van 't rijke klaren weduwen hof. Wat zullen al die menschen blijde en gelukkig zijn, eindelijk hun droom te zien verwezenlijken en die schoone huizetjes te gaan betrekken, waar ze hopen het overige hunner dagen in peis en vrede over te brengen. Wij wenschen het hun van harte. Kroostrijke gezinnen Zondag laatst hield de bond der kroostrijke gezinnen een welgeslaagde vergadering in 't christen volkshuis. De voorzitter opende het feest en verwel komde den spreker, Heer Vandenberghe, provinciaal raadslid, alsook den Heer So- bryburgemeester der stad. Vervolgens deed hij het studie- en het woningfonds kennen, ten bate der kroostrij ke gezinnen ingericht. Eindelijk gaf hij het woord aan den Heer spreker, die begon met de steeds groeien de macht te doen zien van den bond, die in 3 jaai tijd van 3000 gezinnen tot 65.000

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1