Nieuws- en Aanikondigiwgsblad. ZALIG PAASCHFEEST De Deieekenis van 10 Juni ie Raisi 2* Jaargang. Nr 67. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 8 April 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. riciuh'ii van onz<' lezers neemt dadelijk een abonnement op t bind van uw hart DL YPLK- SCIIL DODL legen 10 IV. krijgt ge ons blad tot einde 1028. Vlaamsch-Nationale Landdag te KESTER (9de jaar) VI» LD SC II LEVEN Abonnementsprijs 16 fr. 04 per jaar. 9 U. per half jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 Ir. Men abonneer: op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. DE nu Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen Versch ijnt Weke!ijks Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) Evenals de zon alle andere hemellicha men in schittering en licht overtreft, zoo blinkt Paschen uit boven al andere feesten: Paschen, het feest der blijde hoop, der zonnige liefde, der eeuwige vreugde! Twee maanden lang heeft de H. Kerk allen vreugdeklank in hare gebeden en ge zangen gedoofd en de laatste dagen vooral was haar gebed een boeteen rouw om den dood van haar Stichter doch zoodra de eerste morgenschemering na den Paasch- nacht gloort, jubelen de klokkenklanken hun machtigen Alleluiakreet uit en ver konden aan heel de Katholieke wereld de blijde Paaschvreugde. Pen dank- en jubelhymne zingt de Kerk omdat zij zich verheugt over Christus'over winning en daarbij het vaste vertrouwen bezit eens eeuwig mee te zullen juichen in het Hemelsch Alleluia. Wanneer wij op het Hoogfeest van Pa schen de liturgische diensten in onze ker ken, en de heerlijke gezangen, doortinteld van de blijde Alleluiaklanken, bijwonen, dan alleen voelen wij dat de Katholieke Kerk hare geloovigen weet te brengen in een stemming vanzonnezuiver vreugdege- not. En we worden als 't ware meegesleept door dat idealenlied dat onze ziel opvoert naar het bovetiaardsche, en we voelen dan dat ons christelijk leven een idealenleven is, waarin gestreefd wordt naar verwezenlij king van grootsche plannen, waarin, de Katholieke godsdienst blijheid en warm te brengt. Als trouwe kinderen der kerk, laten wij ons verheugen, in den Heer, in de vervul ling van de taak die de hemel ons heeftop- gelegd, in het volbrengen van onze dage- iijksche plichten, in het overwinnen van onze moeilijkheden, in den strijd van het leven die soms hard en lastig is. Indien er in onze moderne maatschappij zoo weinig echte vreugde heerscht, is het niet omdat de Katholieke levensopvatting bij velen is te loor gegaan? (jod zij gedankt, dit gemis aan christene blijmoedigheid, vooral op onze groote feestdagen, blijft in het Katholiek Vlaande ren nog onbekend. De christelijke vreugde is er nog gesmaakt, daar de godsdienstige plichten er nog worden vervuld, niet uit gewoonte, maar uit die overtuiging en dat geestelijk genot, die de gemoederen warm De begoocheling der gelijkheid in rechte en in feite is sedert lang bij om het even welke Vlaamschgezinde verdwenensedert lang zal bij U, als bij allen wie de liefde tot eigen volk bezielt, de overtuiging gebo ren zijn dat België, het centralistische aan Erankrijk geknechte België, Vlaanderens vrijheid, Vlaanderens welvaart en ontwik keling in den weg staat... En allen die dit aannemen, moeten in bewondering staan, moeten met waardee ring opzien naar het vooruitzicht, den bewusten durf, den baanbrekersstrijd van degenen die in de bangste uren van het nog kort-voorbije verleden, in de moeilijk ste voorwaarden, den sprong naar de vrij heid hebben gewaagd- Dat ze niet lukten, dat een samenloopen van omstandigheden hen in 't gevang of in de ballingschap heeft gebracht, doet geen afbreuk aan de schoonheid van den idealis- tischen strijd waarin de aktivisten de ver maken voor al de schoonheid en de verhe venheid van het christelijk leven, en de op welling van het blijde Alleluia doet er nog de vreugdegalmen uit de zielen ten hemel stijgen. Dit is de dag dien de Heer heeft ge maakt: laten wij daarop jubelen en ons verblijden.» Deze woorden uit het kerkelijk officie van den dag, hebben bij ons Vlaamsch Volk nog niets van haar indrukwekkende beteekenis verloren, omdat nu, zoo goed als eertijds, als altijd, het hart bij hem nog klopt van diep geloofsgevoel, en nog het meest te midden zijn nooden, omdat het doordrongen is van die voorvaderlijke ver wantschap tusschen zijn Vlaamschzijn en zijn Katholiekzijn, omdat bij hem, alles wat het eene verstevigt, het andere, in de hand werkt. Quido Gezelle, die Vlaanderen in zijn hart droeg, zong het zoodichterlijk schoon: Mijn Vlaanderen, uat en moogt ge, noch en zult ge nooit verand'ren onleugenachtig heet ge nog het Katholiek Vlaand'ren. En hoe meer het verderfelijke franskil- ionpismtfi^ VLuuwsohje zie) poogt af te stooten, hoe duidelijker het wordt "voor doordringende geesten.dat het behoud van eigen aard, eigen zeden, eigen cultuur, de sterkste vesting is van eigen voorvaderlij ken godsdienstzin. Deze waarheid, onomstootbaar zooals alle waarheid, zou moeten als glinsterend zonnelicht de geesten omstralen; en he laas? hoevelen zijn er niet die voor haar moedwillig de oogen sluiten, zelfs onder hen die, uithoofde van hun stand en hun ne bediening, alle belang erbij hebben dat die waarheid zou erkend en in eere. ge houden worden. Waarheid trouwens brengt redding, dat is ruste, vrede, orde. Bij velen ligt die waarheid nog in het graf, en dit graf blijft bezegeld en bedekt met den zwaren steen van verblinde voor ingenomenheid, van schuldige onwetend heid, zoo niet van haatdragende wrok. Moge voor haar ook welhaast het blijde Paaschalleluia de glorierijke vredebren gende verrijzenis inluiden! Zalige hoogdag aan al onze lezers en lezeressen. vulling van hun Vlaamschen plicht hebben nagestreefd. En het wordt tijd, dat in het politiek en niet politieke koor dat om amnestie vraagt, wij allen onze stem verheffen om, naast onzen eisch voor amnestie ondubbelzinnig te laten blijken dat, niet de opportuniteit van een algemeene kwijtscheldingsmaatre gel, niet het humanistisch voorbeeld van een naburigen staat ons leidt, maar dat we, ouderen en jongeren uit het herlevende Vlaanderen, met tienduizenden reeds SOLI DAIR STAAN MET DE DAAD VAX GISTEREN. Deze uiting van solidariteit door de mach tigste élite uit Vlaanderen, weze onze hulde aan al de bekenden en onbekenden die hun plicht hebben gedaan, tot hen die de ver volging hebben gedragen door alle leed, in allen tegenspoed. Het is hoog tijd dat men verneme, bin nen en buiten onze grenzen, dat het werk activisten niet nutteloos is geweest, want dat een macht gereed staat om de naaste maal te zege-lukken. Voor deze grootsche uiting vinden we de gelegenheid bij de inhuldi gingsfeesten van het grootste en schoonste Vlaamsch Huis van Vlaan deren, op 10 Juni a. s. te Aalst. 10 Juni worde dan ook een kracht proef aan dewelke elke nationalis tische kern of afdeeling uit Vlaan deren meewerke. Dat er geen georganiseerde afdeeling bestaat op sommige gemeenten, mag geen belet zijn men richte de reis in de drie of vier deelnemers vormen de kern die morgen de taak zal aanpakken. Het Inrichtingskomiteit doet nogmaals een beroep op wie fotos van Vlaamsche Huizen, van betoogingen, meeting, Vlaam sche koppen op degene die in het bezit zijn van vlugschriften, boeken, belangrijke stukken betrekking hebbende op onze be weging, om die wel te willen in leen sturen het komiteit blijft verantwoordelijk voor ten.uw ven terugbezp*j?iv£^oor den den staat waarin alles zal worden terugge keerd. Opdat de deelnemende afdcelingen hun voorzorgen zouden willen treffen, vestigt het inrichtend komiteit er van heden af de aandacht op, dat het dragen van spandoe- ken ten zeerste aanbevolen wordt. Het is klaar dat deze altijd ernstig en def tig dienen gehouden te worden als het karakter zelf der betooging en liefst zoo sprekend mogelijk voor wat tekst en vorm betreft, zoodanig dat ze propagandistisch werken bij het doortrekken der stad. Het inhuldigingskomiteit houdt zich ter beschikking om wenken te geven in dien zin, ten einde een beetje verscheidenheid te verkrijgen. Geruchten in omloop: 1. De burgemeester van Kester, op aan raden van Brussel, zal den Landdagop- nieuw verbieden! 2. Twee honderd gendarmen te paard en te voet zullen het dorp bezetten! 3. De herbergen van het dorp zullen dien dag gesloten worden 4. Wie de Leeuwenvlag durft laten wap peren, zal ingerekend worden. De groepen Vlaamsche Nationalisten zullen kan de verschillende ingangen van 't dorp, doorde Rijkswacht, tegengehouden worden! Bericht Valt nu te bezien in hoeverre die geruch ten waarheid bevatten Wat er ook van zij 1. Verbod of geen verbodtwee honderd gendarmen of twee duizend gendarmen de Landdag gaat door! Wij herhalen het: noch de burgemeester van Kester, noch Brussel kunnen zulks be letten. 2. De hongerigen zuilen gespijsd en de dorstigen gelaafd worden 3. De Leeuwenvlaggen zullen wapperen lijk vroeger. 4. Om Kester af te sluiten zijn er 1470U gendarmen noodig en dan staan ze nog op een meter afstand van mekaar in een enke le rij Tot op heden 2 April kwamen de toetre dingen van ól Vlaamsch Nationalistische groeperingen binnen. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Brabant staan aan de spits. De provincie Antwerpen verroerde nog niet, tenzij 'n paar bonden. Van de Vlaamsche Nationalisten zelf zal het nu afhangen of de Landdag doodgaat en Brussel zijn zin krijgt! Op 6 Mei van dit jaar moet Brussel de ervaring opdoen, of ja dan neen, het VI. Nationale Vlaanderen erin berust zich de vrijheid van betoogen en op straat te ko men te laten ontzeggen Dit weze dan ook het doel van den ne genden Landdag. Staf De CLercq VI. Nat. Volksvertegenwoordiger Overlijden. Uit Ghent, Minesota, komt het bericht toe van het overlijden van vrouw Jozef Masselein. De afgestorvene, geboortig van Yper, verbleef reeds een twintigtal jaren in de Vereenigde Staten. De begrafenis heeft plaats gehad onder eene talrijke opkomst van vrienden en kennissen. Dood gevonden. Daar de lokalenjjvan onze steeds toenemende handelsfoor een onderkomen te verschaffen, te klein blijken te zijn; zoo heeft het huis Stevens-Pattou, op de Groote Markt een hangar opgetim merd waar alle slag en soort landbouwma- chienen bijeengebracht worden. Om alle schade en diefte te beletten had men er een nachtwaker aangesteld. Dinsdag morgen toen de politie hare gewone ronde deed vond zij den man, met naam Karei Degryse, wonende op de Kruisstraat en 63 jaar oud, uitgestrekt op den grond liggen. Hij was dood. Bij een nader onderzoek bleek het dat de man aan een hartaderbreuk bezweken was. Vlaamsche Posttarieven. In een post kantoor vroegen we een boekje, aange vende het port voor onderscheidene zen dingen. We kregen ten antwoord dat nog enkel Fransche exemplaren beschikbaar waren. De inlichtingen waren ons noodig voor den regelmatigen gang onzer zaken en... we kochten dus noodgedwongen een Fransch exemplaar. Op zulke wijze worden de Vlaamsche belangen miskend Derwijze zal het den Minister, op 't eind van 't jaar, gemakke lijk vallen te beweren dat ruim 10 Fran sche exemplaren verkocht worden op één Vlaamsch en dat dus het drukken van Vlaamsche exemplaren als een nuttelooze uitgave kan aanzien worden. Rijwieldief. Dezer dagen ging een man binnen in een winkel der de Stuers- straat en bestelde er wat lakverf. Buitenge-

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1