Nieuws- en Aankondigingsblad. Vlaanderen en Wallonië 03 SGGiaiistan en de zesmaanoendfsnst 27 Jaargang. Nr 68. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 15 April 1928. Verschijnt Wekelijks Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Rid. Claeys.) SAAM FR. 804.585 3 maal meer voor een vierde der bevolking minder. Normaalscholen-Athenea SAAM 26 50 2 462 285 Hoeveel Rijksmiddelbare Scholen heeft Vlaanderen te weinig? 12 22 Abonnementsprijs 16 ft. 00 per jaar. 9 Jr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. de mm m Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. De officieele cijfers van de Belgische begrootingen brengen ons voor de zooveel- ste maal bevestiging van den diefstal die sedert 1830 door de elkaar opvolgende Bel gische regeeringen tegenover het Vlaamsche volk werd gepleegd. Sedert haast honderd jaar worden de Vlaamsche centen onzer belastingsbetalers misbruikt om Wallonië en onze Waalsche broeders» te bevoordeeligen, stoffelijk en geestelijk. Wij willen aan 't Vlaamsche volk geven de macht, de middelen en de vrijheid om bij middel van eigen wetgevende en besturende organismen het geestelijk en stoffelijk welzijn tot den hoogst mogelijken trap te voeren. Lezers, welke middelen bieden de drie Belgische partijen om hieronderstaande diefstallen te herstellen? De begrooting van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid brengt ons, per provincie detoelagen van DE GEWONE BEGROOTING gedurende 1927 voor gezondheidswerken uitbetaald. De vier VLAAMSCHE provincies ont vingen: Antwerpen fr. 198.975 West-Vlaanderen fr. 321.497 Oost-Vlaanderen fr. 143.359 Limburg fr. 140.754 De vier VLAAMSCHE PROVINCIES voor een bevolking van 3 miljoen 500 duizend inwoners kregen 804.581 fr., de vier WAALSCHE PROVINCIES voor een gezamentlijke bevolking van 2 miljoen 750 duizend inwoners ontvingen de 2.402.285 fr. of De lagere muziekscholen v. West-Vlaan deren, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg ontvingen saam 84646 fr. vooreen totale bevolking van goed 3 mil joen 500 duizend inwoners. ln de vier Vlaamsche provincies zijn er Voor jongens 3 staatsnormaalscholen of I voor 80 leerlingen. 7 athenea of voor 367leerlingen. Voor meisjes: 2 staatsnormaalscholen of voor 108leerlingen. 1 athenea of 1 voor 78 leerlingen. In de vier Waalsche provincies zijn er Voor jongens: 6 staatsnormaalscholen of 1 voor 78 leerlingen. 12 athenea of 1 voor 277 leerlingen. Voor meisjes: 5 staatsnormaalscholen of 1 voor 14 7 leerlingen 4 athenea of voor 58 leerlingen. Gp einde 1927 waren er in de vier Vlaamsche provincies Antwerpen West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg rijksmid. scholen 5 9 8 4 Voor jongens. In de vier Waalsche provincies Henegouwen rijksmid. scholen Luik Luxemburg Namen 25 10 5 10 Henegouwen Luik Namen Luxemburg voor jongens, of 24 MINDER in de 4 Vlaamsche provincies voor 750.000 inwoners meer. Er was in Wallonië 1 middelbare school voor 171 leerlingen. In Vlaanderen 1 Middelbare school voor 244 leerlingen. Dv lieltf, <livn ik nooit vor^olon zal, llo M'iond van mij, van u, van al haai* is maar óón De vier WAALSCHE provincies integen deel ontvingen Henegouwen fr. 1.354.599 Luik fr. 527.055 Luxemburg fr. 401.584 Namen fr. 179.047 De Waalsche provincie Henegouwen ontving alleen 74680 fr. vooreen bevolking van 1 miljoen 231 dui zend inwoners. Voor meisjes: Op einde 1927 waren er: rijksmiddelba re scholen voor meisjes: Antwerpen 3 West-Vlaanderen 4 Oost-Vlaanderen 4 Limburg 1 13 5 3 1 of 10 meer in de 4 Waalsche provin cies voor 750 duizend inwonersmin. Er was in Wallonië 1 middelbare meisjesschool voor 152 kinderen. Er was in Vlaanderen 1 middelba re meisjesschool voor 190 kinderen. En oltlors goon r> In laamlorlaml als Bo^ms! René De Clerco Sinds jaren schrijven de socialisten den zesmaandendienst op hun programma, en in hun kiesmeetings doen ze precies, of zij alleen zijn de echte de onvervalschte ver dedigers van die rechtvaardige hervor ming. Maar de Kamerverslagen spreken wel anders. In 1920, toen de socialisten mee inde ministerszetels zaten, waren er twee voor stellen een voor 10 maand en een ander voor 6 maand. 49 socialisten stemden tegen de 6 maan den 8 onthielden zich en slechts 3 stem den ervoor (Samijn, verlinden en De Schut ter). In 1921, toen de socialisten nog deel 'uitmaakten van het Ministerie, kwamen de Vlaamsche Nationalisten opnieuw voor den dag met den zesmaandendienst. 13 socialisten stemden tegen, 19 socialis ten onthielden zich, 11 socialisten stemden ja- Maar nu komt 1923, toen de socialis ten het hadden afgetrapt en dus geen minis ters meer hadden. Nu zijn zij ineens volop voor de zesmaanden 55 socialisten stem men ja, 2 onthouden zich en geen enkele stemt tegen. En dan komt 1926, wanneer de socia listen opnieuw bij het Ministerie zijn inge lijfd. De Vlaamsche Nationalisten, trouw aan het gegeven woord, komen nogmaals aan dringen op zesmaandendienst. En wat zien we 38 socialisten stemmen tegen 5 stemmen er voor 2 onthouden zich 23 waren afwezig, om niet te moeten stemmen tegen hun beloften. Als we dat alles nu nagaan, moeten we toch zeggen, dat er ook buiten de schouw burgen heel wat komedie gespeeld wordt. En is het niet bedroevend te moeten vaststellen dat ons Vlaamsche volk 3, 4, 5; kiezingen achtereen zich met dezelfde ko medie laat bedriegen en altoos opnieuw zijn vertrouwen schenkt aan mannen, die het zoo onbeschaamd teleurstellen Zal ons volk dan nooit eens die kome dianten den rug toekeeren De socialisten en het antimilitarisme De socialisten zijn met een groot gebaar uit de regeering getreden, omdat ze zooge zegd geen voldoening kregen in zake ver mindering van kazernedienst. Maar... om te oordeelen over den ernst en de rechtzin nigheid der Roode Kameraden, moeten we eens even de Kamerverslagen raadple gen. In 1920 en 1921, toen de begrooting van oorlog moest gestemd worden, maakten de socialisten deel uit van de regeering. Onder dien invloed vergeten ze alles, wat ze in hun meetings tegen onze legerinrich- ting aangevoerd hebben. In 1920 stemden 47 socialisten JA op de begrooting een enkele onthield zich geen enkele stemde tegen. In 1921 stemmen 40 socialisten JA; 15 onthouden zich; geen enkele stemt tegen. In 1922, 1923, 1924 waren de socialisten buiten het Ministerie. Luister naar den uitslag van hun stem ming In 1923: één socialist stemt JA; één socialist onthoudt zich 45 stemmen tegen. In 1924 géén enkele socialist stemt JA géén enkele onthoudt zich allen stemmen tegen. Onze besluiten uit die stemmingen: naar mate de socialisten mee in de ministersze tels ziiten, stemmen zij al of niet voor de begrooting van oorlog. En als men nu weet, dat de legerinrich- ting niemendal veranderde naarmate de socialisten al of niet van de regeering deet uitmaakten, dan moet iedereen toch toege ven, dat de gunstige stemming, ten opzichte van de legerlasten, bij de socialisten enkel, afhangt van het al of niet deel uitmaken van het Ministerie. VIM; li SE li LEY EX Handelsfoor De handelsfoo-r is \xtel gelukt en zeker zal ze veel bijgedragen heb ben tot meerdere ruchtbaarheid van onze nijverheidsinstellingen. De inrichters halen er eere af en mogen met voldoening neer zien op hun werk. Hier is het er niet om te doen, ieder stand te bespreken, dit zou ons te ver brengen, laat ons alleen dit zeg gen dat alle tentoonstellers hun uiterst best deden, want allen ook hadden hetzelfde doel op 't oog verbetering van onzen tegenwoordigen nijverheidstoestand en zijn er ten volle ingeslaagd. Deze tentoonstel ling zal rijke vruchten afwerpen. Indien we nogthans ons gedacht mogen te kennen geven, zouden we liever zien dat de han delsfoor niet alle jaar plaats hadde, maar alle twee, drie jaren, en dat om vele redens. Eerstens, de kosten loopen vrij hoog en daarbij we zijn overtuigd dat het getal mededingers er bij zou aangroeien (want sommige en van de beste bleven ten achter) wat zekerlijk niet schaden zou aan onze reeds zoo goedgekende foor. Het weze nogthans goed verstaan dat wij bij dit schrijven noch vitten noch bedillen willen, verre van daar, we herhalen slechts datgene wat we reeds hier en daar vernamen en we zouden hoogst gelukkig zijn volgende keer te bestatigen dat onze zienswijze niet de echte is. Onze Weverij Ik ben de tentoonstel ling van de Ypersche weverij gaan bezich tigen en 'k moet het zeggen 't was met ee- ne oprechte voldoening en ja met een tik je preuschheid, dat ik die prachtige uitstal ling onzer Ypersche geweefsels heb gade geslagen. Zooveel te meer stond ik er nu in bewondering voor, daar ik mijne gedach ten varen liet naar de eerstejaren dier stich ting, die, 't mag wel gezegd, somtijds zeer

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1