DECARNE Be KronstrljKE gezinneEi eii de spoorwegen OP BEZOEK Edgard louage De dienstdoende Apotheker op Zondag 15 April is M vanwalleghem,SlatieSlr. Drinkt Beverensch Bier YZERBLOND en DUBBEL 5 BRADEN .1. IMi iiene-Amëloot HET ZOMERUUR Het Fransch-Belgisch Economisch Akkoord staVELE :*i k b ss es b ri lastig geweest zijn. Gelukkiglijk zijn die angstige tijden voorbij en nu gaan we voor uit immer vooruit De lijdensweg is ten einde, we gaan eene grootsche toekomst te gemoet En het doorslaande bewijs vin den wij hierin, dat wij nu van alle kanten, geldzouden toegeworpen zijn wilden we het maar aanvaarden, wanneer we vroeger zooveel moeite hadden om een behoorlijk kapitaal bijeen te krijgen. Maar ja, t lukt nu en de schuimers zouden er dadelijk wil len bij zijn, maar de beheerraad blijft doof Te beter, de straf is niet onverdiend. Voor het oogenblik is men bezig tien nieu we getouwen op te stellen en tien andere werden nog besteld. De orders komen toe bij de vleet En niet te verwonderen ook, want het voortgebrachte werk is schoon en dwingt eenieders bewondering af. Naar we vernemen er is ook spraak eene verwerij bij te bouwen en volgens het schijnt zou het niet lang meer aanloopen eer de tot nu opgetrokken gebouwen te klein zullen zijn. Wij jubelen er om het welzijn van ons volk van onze geliefde moederstad. lkei w I:\VL AGGE.X gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, Y P E R De Meubelfabriek Van die fabriek welke op zoo'n korten tijd zoo'n grooten weg afgelegd heeft, moet er zeker niets meer gezegd worden. De daden spreken het luidst. Met reuzenstappen is ze vooruit gegaan en we gelooven vast dat ze het hierbij niet laten zal. Voor het oogenblik zijn hier reeds een honderd menschen werkzaam en daar de verkoop met den dag aangroeit is er sprake nog bij te bouwen en de zaken een grootere uitbreiding te geven, 't Ware te hopen en we wenschen ze goed heil. Esperanza. De stand van Esperanza in de handelsfoor was het zien overwaard. Alle slag van eetbare deegsoorten werden er keurig opgesteld en trof fel de aandacht. Hier ook hebben we te doen met eene nieuwe nijverheid die stil maar zeker hare wegen gaat, zonder groot beslag of ge weld. Ook gaan de zaken er goed en wij verhopen dat ze meer uitbreiding nemen zal. Chicoreifabriek. De fabriek der ehico- rei Wyppelier-Taffin bestaat hier nog maar sedert eenige maanden en gerust mogen we zeggen dat ze reeds eene vooraanstaande plaats ingenomen heeft. Ook moet zulks geen verwondering wekken, want de waar is van de beste hoedanigheid en het bewer ken ervan is uiterst verzorgd. Wij zijn er zeker van dat die instelling eene glansrijke toekomst te gemoet gaat, zij zit trouwens in goede handen. De uitbetaalde dividen den spreken luide genoeg voor wie niet hoorende doof is. /OADAGIU ST. Ingenieur Houtman heeft ons de laatste nieuwigheden, althans de voor ons prak tische, onder de oogen gebracht en wij zijn er van oveituigd dat velen welke tot nu toe hunne orders niet bestellen niet langer zul len wachten zulks te doen willen ze nog aan die genadige prijzen bediend worden. Hetzelfde dient gezegd voor het huis Verfaillie, die reeds vele bestellingen kreeg en er nog krijgen zal gezien de goede en goedkoope tentoongestelde waren. Ook de potters zullen er hunne gading vinden Wij moeten stoppen, echter niet zonder nog een woord gezegd te hebben van den lieven stand van Heer De Ruyver, die ons zoovele schoons onder oogen bracht er te vens op wijzende hoe wij ons binnenhuis smaakvoller moeten leeren opzetten om er med'eenen zooveel meer voldoening aan te beleven, want daar ligt juist de reden waar om zoovele lieden zoo graag uithuizig zijn. Over de huizen Stevens en Boutten had den wij het in ons vorig nummer. Vele valt er nog over die en die standen te zeggen, zoo van de gaz. de diamantslij perij, de afroomers, de meubelmakerij M. Hollebeke, enz., doch reeds schreeuwen ze dat we ver genoeg zijn. Hoog vereerend bezoek. De prins van Wales zal den 8 Augustus aanwezig zijn bij de herdenkingsplechtigheid aan de Mee- nenpoort. Het Britisch Legion richt een bedevaart in van 10.000 personen om tus- schen 4 en 9 Augustus onze slagvelden te bezoeken. Allen zullen hier den 8 Augustus te samen komen. Het getal der inschrijvers is van nu af reeds zoo hoog geklommen dat er geen vrouwen meer aanvaard zijn. Erge val. Verboucke Adolf, konijnen koopman van Noordschote, oud 28 jaren en vader van twee kinderen was hier Zater dagtijdens de markt bezigden auto-camion van Tanghe van Jonckershove te helpen laden, toen hij door een misterden met het hoofd op de steenen viel en eene schedel breuk opliep. Ter plaatse ontving hij de H. Olie. Dadelijk werd hij naar het gasthuis gedragen om er de noodige heelkundige bewerking te onderstaan. Volkstoeloop Met Paschen werden wij waarlijk met een hemelsch weder be gunstigd ook was de toeloop van volk bui tengewoon groot. Vreemde maatschap pijen, van Engeland ook van Holland en uit het buitenland waren naar hier geko men enjjverbleven er verschillige dagen. De verschillige muzieken die beurtelings hun ne concerten gaven op de Oroote Markt hebben er niet weinig toegeholpen om leven bij te zetten, 't Zijn voorzeker voor vele neringdoeners goede dagen geweest Dat is wat wij hebben moeten. Het Krankzinnigen gesticht Nog ee nige dagen en dat groote ziekengesticht zal opgedaan zijn voor zooveel zulke ge bouwen het ooit kunnen zijn. Sedert eeni ge weken reeds zijn verscheidene zusters met de beste zieken hier werkzaam geweest zoodat we heel de Colonie op het einde dezer maand verwachten mogen. Nog eene nieuwe leefte voor stad. Hoe lang zal het nog aanloopen eer wij de andere uitblijven de gestichten in onze stad zullen weder zien. Laat ons hopen want de hoop is zoet en doet leven. Rood Kruis. Sedert eenigen tijd wor den hier in stad plakbrieven uitgehangen teneinde propaganda te maken voor het Rood Kruis van België. Welnu, als je maar eens terloops wilt zien wat die heeren voor de Vlamingen aan eerbied over hebben lees dan wat het bestuur van het Rood Kruis van België geschreven heeft aan som mige afdeelingen Mijnheer de Voorzitter van het plaat- zelijken komiteit is beleefd verzoekt in de pladzelijken bladeren den bijge- voegde artikel te willen uitgeven. Het artikel in kwestie handelde over Rood-Kruis-actie in Congo. Daarom waar schijnlijk dat neger-Vlaamsch. De Vlamingen hebben een uitstekende gelegenheid om dien kaakslag naar behoo- ren te beantwoorden het Vlaamsch Kruis steunen. Dus als men U vraagt het Rood Kruis te steunen ziet dan, dat je niet het Rood Kruis van België, waar het Vlaamsch Kruis hulp verleent. Tusschen 14 en 15 April het uur werk een uur vooruitzetten. BORMSFONDS 3* LIJST Opdat Oost-Vleteren ontwake D. B. 100 fr. 10 fr. Wij zijn een keer te meer stiefmoederlijk behandeld door onze grande sceur van over de grenzen en nochtans de belzike- naars zullen met geestdrift het verdrag goedkeuren... Men is broer en zuster of men is het niet en daarom moet men on der familie zoo zindelijk niet zijn ook. Wij moeten kunnen toonen aan Frankrijk dat wij voor onze zuiderburen veel kunnen doen... en laten, wij de arme dutsen van die rijke familie. Dat is ten andere maar redelijk ook. Later... veel later zal het allemaal wel beteren en er komt een dag, in 't jaar nul, dat wij van onze voogden belooning naar verdiensten krijgen. Waarom niet Men schen spreken menschen. Ten andere het Fransche volk voelt zich te zeer verwant met ons opdat Eet ons een stroo in den weg zou leggen... De nieuwe toestand uit het Fransch-Belgisch verbond geboren is niets anders dan een voorbij gaande vergissing waaraan de Fransche- Regeering alleen schuld heeft, 'k Ben zelfs nog overtuigd dat onder de verantwoorde lijke verdragmakers en onderteekenaars ieder van hen afzonderlijk genomen ons den grootsten voorspoed toewenscht... Dat is allemaal maar een jammerlijke vergissing, wij moeten onafhankelijk en met fierheid betere dagen afwachten. Deze afwachtende roepen wij met geestdrift leve het Fransch-Belgisch economisch akkoord... (kunt ge u nog inhouden van te lachen liock- en Steendrukkerij TEL: Rousbrugge, 28. O KUNST-AFFICH EN-ETIKETTEN, REKLAAMWERK EN INPAKKINGEN, BROCHUREN, AKT1EN, REGISTERS, PAPIERENZAKKEN, ENZ. Alle teekeningen op aanvraag. Schrijf mach ie n MAP PRINS LEOPOLD von Sachsen Coburg heeft onlangs de celgevangenis van Leu ven bezocht, De prins'moet immers zijn stiel van toekomstigen koning leeren. De prins heeft er menschen zien zitten die er niet t'liuis behooren, en andere, zeer vele, niet gezien die er zouden moeten zitten. Wij hopen dat hij in dat sombere gebouw een koningswoord heeft leeren naar waarde schatten. Wij vernemen dat de troonopvolger van België met belangstelling geïnformeerd heeft naar de gezondheid van zekere hee ren genoemd Scheldenwaet, Thibaut, Bot- ty, Bamps, Remy, Dehoux, A. Gendarme, N. Maes en Dumonceau. De directeur ant woordde: «Zij stellen het opperbest,Mon seigneur, want sedert jaar en dag zijn zij vrij. Allen werden veroordeeld ter dood of levenslang om gespionneerd te hebben voor de Duitschers, en door hun verklik king hebben ze tientallen trouwe Belgen doen fusiljeeren. Maar het teerhartige Va derland heeft zich ontfermd over hun lot, en nu zijn ze weer geëerde burgers». En die cel daar, 310? Foei, monseigneur! die werd ook ter dood veroordeeld, want hij heeft durven zeggen en schrijven Vlaanderen Vrij Vergeef mij dat ik die krimineele woorden herhalen moet! Ook kent het wrekende va derland voor Bormsgeen genade, hoog heid! Het gerucht loopt, dat de prins op een muur van de Leuvensche Bastille vurige letters heeft zien staan._ (Wie herinnert zich de woorden uit de Gewijde Geschiedenis: Mane, Thekel, Pha- res. Geteld heeft God uw rijken maakt er een einde aan. Gewogen werdt gij op de schaal en te licht bevonden. Verdeeld wordt uw rijk en aan de.... en de... gegeven!) B I I I E E A l> VOLKENBOND De voorbereidende commissie is in tweede zitting saamgekomen tegen wil en dank der meeste mogendheden. Men her innert zich dat de eerste vergadering uitliep op een sisser: eerst zou een commissie ver gaderen om de staten veiligheid te waar borgen (eerst veiligheid, dan ontwape ning en vervolgens rechtsscheiding). Dat langs dien weg niets te bereiken valt, be grijpt men gemakkelijk van veiligheid is er alleen spraak wanneer er wederzijdse!) vertrouwen bestaatwie zijn nabuur wan trouwt zal zich nooit veilig wanen en als die nabuur als machteloos is, dan is er ne vens hem nog altijd een die niet machte loos iszoo wordt een staat verplicht of wel de heele wereld te onderjukken of tot het uiterste bewapend te blijven. De echte grond, waarom F'rankrijk eerst veiligheid wil, is de vrees van zijn inv loed te verlie zen in Europa, immers vermindert zijn bevolking gedurig en bezit het een weinig- ontwikkelde nijverheid. De algeineene opvatting van de mogend heden is den gebuur ontwapenen doch hun eigen oorlogsmateriaal en hun eigen leger besnoeien, daarvan komt natuurlijk niets terecht. Reeds van in het begin van de vergade ring lieten de mogendheden blijken dat ze geen goesting hadden iets te bereiken. Doch... de Russen brachten uitkomst. Zij hadden een voorstel voor volledige ontwa pening neergelegd afschaffing binnen de vier jaar van alle staande legers, zoodat elke oorlog onmogelijk werd. Reeds van in het begin werd getracht het voorstel naar een hulpcommissie te verzenden, waar het in alle stilte zou begraven worden doch Litwinoff, de Sovjet-afgevaardigde, stuurde het spel in de war. 1 lij eischte dat de commissie zelf zou beslissen of ze van zin was binnen de vier jaar te ontwapenen en zelfs te maken dat na het eerste jaar de oorlog buitengewoon moeilijk zou zijn. De mogendheden, als Frankrijk, Japan, Ver- eenigde-Staten, waren het allen eens, oni het voorstel van Rusland te bekampen doch natuurlijk trachtte elk zich... schoon te wasschen. Zoo staan we nu voor liet feit, dat reeds in 110 zittingen over ont wapening geredekaveld werd, zonder ooit een doel te bereiken. Wordt het nu eenmaal klaar voor onze oogen dat niemand wil ontwapenendat niemand vrede wil.? De heer senator graaf de Brouchoven de Bergeyck vroeg aan den minister van Spoorwegen 1) Dat elk lid van een kroostrijk gezin de vermindering zou genieten wanneer hij al leen of in groep reist, terwijl thans een de zer leden altijd den vollen prijs moet beta len. 2) Dat wanneer er geen vier kinderen min dan 18 jaar oud meer zijn,de prijsver mindering zon verworven blijven tot het jongste kind 18 jaar oud is. Antwoord: 1) Het tarief van de groote gezinnen weerspiegelt in zijn huidig begin sel de bezorgdheid de verplaatsingen in groep te bevorderen en derwijze een ver hooging van ontvangsten te bereiken, waar door de toegevingen van de spoorwegen worden vergoed. In overleg met de Nationale Spoorweg- maatscahppij en de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen onderzoek ik de mo gelijkheid deze regeling te wijzigen in den door het geachte lid gewenschten zin. 2) Ernstige redenen verzetten zich tegen de verwezenlijking van den tweeden eisch.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 2