SPORTKRONIEK (*pm<Mkiileraa<l Zining van maandag 16 Bpril 1926 om 18 uur V. T. B. tak YPER Burgerlijke stand Yper B 1 LJ A RT ypersch leven (vervolg) Stad Yper NAAR DE OEN ISCHE FLORALIES Op Zondag 22 April Of.boorten Deconinck Agnès, Hondstraat, 21 (van Dranouter.) Wybo Denise, Zonnebekesteen- weg, KW. I.ussaert Lucie, Dickebitsclisteenweg Garrein Willy, Hoornwerk, 23. Overlijdens: Lowier Joseph, 1 m. Paddepoel- straab Lmderwijn Julien, 63 j„ daglooner, echt. anbecelaere Hermina. Patteelstraat, 2. Rans Anna, 77 z b wed. Bosnians Cornelius, Rijselstr - Vermeersch Sidoma, 36 j„ z. b. wed. Bogaert Fe lix. Rijselstraat, 34. - Mote Alphonse, OJ j.. timmer man. echt. Andries Alix, Basculestraat. Tanelie Auguste, 76 j., z. b; wed. Vanthomme Nathalie Ca- pucienenstraat. Volledige waarborg voor 't bekomen van 100 fr. boete of 1 uur gevang. Alleen is ver- eischt het sierlijk handteeken van den aan- gestelden burgervader. Elk zegge het voort. Zondag 15 April (Herberg Breda) bij Gabriel Demarey, om 6 1 2 u. zal Dries Vandenberghe handelen over Vlaanderen en den aanstaanden oorlog. De meeting is tegensprekelijk en bijzon derlijk wordt het socialistisch kamerlid Missiaen verwachtHij krijgt hier immers voor de tweede maal de gelegenheid zijn vlucht van de Werviksche brug goed te maken. Namens het Bestuur K. V. N. V. Tak Vlamertinghe. Stjan Burgtrlijke stand Huwe lijksaankondiging: Karei Lasoore, Herber gier te Yper,\Xreduw naar v. Marie Pycket en Blomme Elodie St Jan Weduwe van Henri Ampen. Overlijden: Marie Louise Verfailliege hucht het Wieltje in den ouderdom van 13 jaren. Zillebeke. Zondag laatst, om 2 1 2 ure namiddag, was het een heel buitenge wone gebeurtenis voor de parochianen van Zillebeke 't was immers de plechtige wij ding van het nieuw orgel hunner paro chiekerk. De tempel, een van de mooiste dorpkerken der streek, was proppensvol. Na de zegening van het orgel door den Eerweerden Heer pastor, werd het bespeeld door M. G. Desramault, orgelist van Sint Jozefs Kerk te Yper, die bij het uitvoeren der stukken de verschillige spelen ervan goed wist te doen uitkomen. Na een kort gelegenheidssermoen door den Eerweer den Pater werd er door eenige leden van het Sint Jozefs Koor van Yper, met bege leiding van viool en orgel,Jeen plechtig meerstemmig lof gezongen. Inderdaad 't was voor Zillebeke een heel buitenkansje. Na het lof sloot de orgelist de plechtigheid met eene Fuga op het Paasch alleluia voor groot orgel. Iedereen verliet daarmee over- voldaan de kerk. Met genoegen hebben wij den uitslag vernomen van den prijskamp welke plaats had te Meenen en waarvoor er 2000 fr te verspelen was. Onze Ypersche as, Arthur Eggermont was er op dreef en behaalde er den twee den prijs. Zijn makker, een liefhebber van Gent speelde gedurende de eerste ronde de 40 punten in een trek uit terwijl hij in de volgende ronden niets meer kon verrich- ren. Hett scheelde dan ook maar aan een niets dat "Arthur den eersten niet wegkaapte vermits hij maar 16 punten moest maken om de partij uit te spelen en alzoo den oppervogel naar huis te brengen. Ongeluk kiglijk, hij miste zijn laatste punt en zag op die manier de 700 fiank voor zijn neus wegvliegen» De eerste prijs was immer 700 frank, de tweede 500 't was dus een kos telijk punt nietwaar Arthur en 't spijt ons dat gij de schaduw der zege gezien hebt. Wij kunnen dan ook niet nalaten u har telijk geluk te wenschen voor uwe schoone prestatie, de Ypersche bevolking bewon dert uw spel en zou nog een stap uit den weg doen om u met de ivoren marbels te zien spelen. Biljardaire. W1ELRIJDEN Zondag en Maandag, ter gelegenheid der Paaschfeesten, waren er zoowat overal baankoersen te betwisten. Zelfs te veel om te kunnen een redelijk getal renners aan lokken aan den steert. De bijzonderste koers van Zondag was dan ook wel Brussel-Liedekerke (132 km.) waar Gheskiere en D'Hondt aanwezig wa ren. Meer dan 100 renners hadden hun la ten inschrijven. Alfons, niet goed wetende waar den velodroom van Liedekerke lag hield zich koes in de groote bende die wel met 25 mannen de piste binnenstormden, en daar er maar een ronde af te leggen viel kon hij niet beter doen dan de 11* plaats behalen. Hadde er 2 toeren af te draaien geweest, Ponten ging veel dichter komen maar de laatste coureur der zelfde bende kwam binnen toen de le aangekomene, 't is te zeggen de overwinnaar juist gedaan had met zijn toer af te leggen, 't Zal niet meer gebeuren zegt Alfons; al doene leert men. Boertje die in denzelfden koers zat, zag zijn band den laatsten adem uitblazen en moest daarbij nog 14 min. voor een geslo ten bureel staan wachten. Ziende dat hij geene eerbare plaats meer kon bekleeden gaf hij ten slotte op. 's Anderdaags trokken ze alle twee naar Zonnebeke waar er 75 km. af te lappen vielen maar er waren er wel 90. Gelijk of er een koers voor juniors was te Roeselae- re en een te Pithein, was de opkomst maar een mager beestje. Een tiental namen dus het vertrek met een groote halve uur ach terstel op het voorziene uur. Fonten zijnen kleinen uitslag van daags ervoren niet kun nen de verkroppen, schroefde er van de eerste ronde van onder terwijl hij naar een premie deed en bleef weg. Hij legde om zoo te zeggen bijna de koers alleen af en snakte al de premiën mede. Hij eindigde met meer dan 10 min. vooruit. Boertje klop te vier renners in den sprint en behaalde er eene schoone 4* plaats na eens te meer zijne uitstekende sprintersgaven te hebben getoond. Buiten den baankoers voor beginnelin gen aangekondigd voor 1 Mei met 500 fr. prijzen, zal er nog een baankoers betwist worden voor Juniors van rond de 100 km. met 1000 fr. prijzen met doorweg langs Vlamertinghe, Poperinghe, Woesten, Elver- dinghe, Brielen 3 of 4 maal af te leggen. Een andere schoone koers ingericht door de Ypersche wielrijdersclub, met me dewerking van Sportwereld en de firma Vander Eist zal ook betwist worden door de juniors. De afstand van Brussel naar Yper (135 km.) of een anderen grooten omtrek zal daarvoor uitgekozen worden. Yperlingen maakt u lid of eerelid van de Ypersche Wielrijdersclub, Wij rekenen op U. Uwen steun zal Yper doen herleven en onze renners ten goede komen. Ypersche wielrijdersclub.. VOETBAL 't Was dus Zondag laatst met Paschen en tweede Paaschdag dat het zoolang ver wacht tornooi van C. S. Y. zou plaats heb ben. Om twee uren hadden wij de match Langham F. C. London tegen onze C. S. Y. De toeschouwers waren buitengewoon talrijk opgekomen, daar de prachtige match van verleden jaar nog steeds in ieders ge heugen lag. Wij wenschten eene nieuwe uitgave, maar ongelukkiglijk, wij kregen maar de schaduw te zien van het elftal dat wij alsdan zoo gretig bewonderden om zijn fair spel en sportieve geest. Langham had eerst succes maar dan kwam Yper gevaarlijk afzetten en kort na een werden twee doelen geboren door toe doen van Molein en Coene. Het spel ging snel voort in Ypers voordeel maar de stand bleef onveranderd aan de half-time. Na de citroentjes gaat het spel over en weer. De tempo vertraagt langs beide kan ten, en vooral langs de Ypersche kant laat de hitte en de weinige belangrijkheid van de match zich fel gevoelen. Langham tee kent nog eens aan. Dus 2-2. Het spel wordt ruw langs engelsche zijde. Odent wordt gekwetst boven het oog. Vansevenandt wordt ferm gehaakt en zal van geen nut meer zijn. De Engelschen maken op onge hoorde wijze van hun gewicht gebruik en 't is met een ware voldoening dat wij het einde hooren fluiten. Hadde het spel nog wat langer moeten duren, er zouden mis schien nog wat meer slachtoffers gevallen zijn. De tweede match werd betwist tusschen F. C Poperinghe, en de oudegloriën van C. S. Brugge. Daaronder spelers die over een tweetal jaren nog in eene divisie aftra den. Het was een wclgespeelde partij, waar beurtelings beide elftallen aan den aanval waren, en er voordeel wisten uit te trekken. Ook eindigde die welbetwiste kamp op een drawn (4-4) dat wel de weer gave was van 't spel. Een van beide zou 's Maandags de finaal moeten betwisten en 't was Poperinghe die door het lot bevoordeeligd werd. Paaschmaandag om 2 ure vertroosting match tusschen G S. Brugge en G S. Yper. Yper treedt op met een licht gewijzigd elf tal. Beide elftallen min of meer vermoeid van de gedane krachtinspanningen van daags te voren, spelen een futlooze partij en de drawn 4-4 spreekt genoeg over de spelgehalte. Om 4 uur de finaal tusschen S. G Mee nen (die Longham vervangt) en F. G Pope ringhe. De ploeg van Meenen, die het kam pioenschap van 2* afdeeling komt te beha len en 't volgende jaar in bevordering op treedt, wordt fel toegejuicht. Albert Deleu, kapitein van G S. Y. offert een prachtige bloemengarve aan zijn Meenensche colle ga, kapitein Adelaere, de uitstekende goal keeper. Scheidsrechter Marchand stelt de beide ploegen in lijn, van eerst af toont Meenen zich de meerdere, alhoewel de keikoppen zich niet verloren geven. Met de rust leidt "Meenen reeds met 5-0. Na de rust kunnen beide ploegen nog twee maal doelen, en ondanks hunnen moed moeten de Pope- ringhenaars zich met 7-2verwonnen geven Alhoewel de zege verdiend is voor Mee nen, moeten wij toch bekennen dat de scoor gevleid is en een 4-2 pverwinning had be ter de spelverhouding weergegeven. De keikoppen dienen geluk gewenscht om hun kranig verweer en 't is te wenschen dat hun verblijf in tweede afdeeling niet lan ger dan een jaar zal duren. Morgen Zondag trekt ons eerste elftal naar de Sparrestede, roerlijke verplaatsing voorwaar, doch hopen wij dat allen eensge zind zullen ten strijde trekken om zoo niet twee, toch een puntje van die verplaatsing mede te brengen. En geern. SLECHTS 10 Fr. VOOR EEN ABONNEMENT OP ONS BLAD KtfüfüfiWtfüfitfüfiWïitfiififfiifiïfitfiifiïüfi'fi DAGORDE 1. Proces-verbaal der zitting van 12" Maart 1928. 2. Stadseigendommen. Verkoop van grond. 3. Openbare Onderstand. Afstand van grond. 4. Stedelijk kerkhof. Grondvergun- ningen. 5. Onderwijs. - Heropenen der avond scholen voor volwassenen. 6. Autobusdienst tusschen Vper- Meenen. 7. Bestekken der werken uit te voeren bij middel der aangegane leening a) We- geniswerken; b) Plaatsen van een dijkwand in gewapend beton aan den Noordoost kant van den vijver van Zillebeke c) Stort baden en bouwen van twee aanhoorighe- den in de gemeentelijke meisjesschool der S' Janstraat; d) Opbouw van afsluitingsmu ren en eene overdekte galerij in de ge meentelijke meisjesschool der Rijsselstraat e) Moto-pomp voor de pompstatiete Dicke- buscli en levering van electrieke kracht. 8. Gemeentelijke meisjesschool der Rijselstraat. Uitbreiding. Aankoop van grond. 9. - Leening van 1.500.000 fr. bij het Gemeentekrediet. Aanvullende beraad slaging. 10. Kerkfabriek van S« Pieters. Be- groojirig voor het jaar 1927. 11. - Wijziging aan 't reglement op het leuren. 12. Wegenis. Ruiling van grond. 13. Mededeelingen. VlaamscJte Meisjes. Donderdag laatst leden woonden wij het feestje bij gegeven door de Vlaamsche meisjes in de feestzaal van Sint Vincents College. Gansch de avond was uiterst puik, doch wat natuurlijk in aller geheugen zal blijven voortleven, is het mooi tooneelstukje dat we er te zien kregen. Onze beste gelukwenschen aan alle speelsters. Vooral duimpje heeft de sympa thie van alle toeschouwers veroverd.Moch- tenwenog meerdergelijkefeestjesin 't ver volg bijwonen Delegatie Bij Koninklijk besluit van 28 .Maart is goedgekeurd de delegatie gege ven door den Heer Burgemeester aan den heer schepen D'Huvettere, en bij deze ont stentenis, aan den heer schepen Declercq, om het ambt van openbare ministerie bij de rechtbank van politie van de twee kan tons Yper te vervullen, bij verhindering van den politiekommissaris en den burge meester. Botsing Dinsdag namiddag om 3 u. kwam een auto de Markt opgereden, regel recht naar de Meenenstraat. Gekomen aan deHondstraatbotstë deze, niettegenstaande de menner al zijne krachten inspande otn een ongeluk te voorkomen, op een inoto- cydist die uit de straat gereden kwam. De jongen rolde over den grond, en liep ver schillige verwondingen op, gelukkiglijk niet erg. De machien was leelijk gesteld. Eene overeenkomst in der minne werd gesloten. Bezoek. De Lord Mayor van Londen en zijn gevolg bestaande uit 17 personen zullen den 22 April aanstaande onze stad een bezoek brengen. Rond het middaguur zal hij hier ter statie uit Gent toekomen en door het gemeentebestuur op het stadhuis ontvangen worden. Na de plechtigheid wordt hem een lunch aangeboden en dan beginnen de bezoeken van de Halle, Sint Maartenskerk en de Vestingen. Hij vertrekt om 5 ure. Ongeval. Uit de Tem pel straat Abel Berat muziekhandelaar, was naar Beveren gegaan otn een gramophoon te leveren. Daar de dochter Magdalena Vanbelle niet 't huis was vroeg de moeder hem die met zijn motocycle te gaan halen. Bereidwillig voldeed hij aan haar verzoek. Zij kwamen dus naar de Plaatse gereden en hoe het kwam weet mee niet, maar zij vielen en beide liepen aan de beenen erge wonden op. Zij werden naar het gasthuis overge bracht. Cortemarck Gent Sint Pieters Kortrijk Reisplan Vergadering voor het station te 6 u. stipt. De kaarten zullen daar uitgedeeld worden. Vertrek uit Yper te 6,10 i A. 7 u. t V. 7,09. A. 8,26. I V. 18,05. A. 18,57. V. 20,13. Yper A 21,11 T e Gent bezoeken we onder bevoegde leiding de Bloemententoonstelling, het Gra venkasteel en het Museum van schoone Kunsten. Nadere inlichtingen gedurende de heenreis. Verklaringen van 6 tot 12 April 1928 Hi \x el ijken Hondeghem Jules, daglooner eii Bollengier Margareta, naaister, beiden te Yper. Dassonville Pierre, kunstslotmaker te Roubaix en Desmet Jeanne, naaister te Yper. Vandenberghe Jerome, landbouwer te Stavele en De Grijse Helena dienstmeid te per. Ringot René, leeraar te Riisei en Vanlerberghe Marie-Louise, z. b. te Yper. Driessen Jean, foorreiziger te St Amandsberg en Semay Irma, foon-eizigster te Geeraardsbergen Duthoo Gerardus, landbouwer en Mulle Magdalena t. b. beiden te Yper. Vanelslander Gerard, bak ker te lamertinghe en Matton Bertha, dienstmeid te per. Seys Maurice, werkman en Gheysen Vic toria, dienstmeid, beiden te Yper. Degraeve Gas ton, smid en Depuydt Maria, z. b. beiden te Yper,

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 4