Kenijje puntige ONOTO STYLO??? <i. Bras-Tavernler, Vlaanderen* Blond en Bruin, Jo/el* BLCALSTEOiLB Opening sedert 18 Februari 1988 van den nieuwen goudwinRel M. Vanderniarliere, PlBenenSlfaai, 24. Ypsr SijlT ÜUBTENS ABDIJ Pij iHeoard DEFOOBT-illÖLLET SMEDERIJ van 10.000 EIEREN HLLERHfljiDE VOORWERPEN 30 fr per maand Remy serryii Piaaisi uw aankondigingen it ons Blad £00 RIEEBI, vraa^l inlichtingen^'hij St. Aiitoiiiiisbi'omvorij, O E S T E f Zielmis 'THOENDERPARK,, iiiiBsmsiifl r r O Yninlcnhrieh'-GornpiHie I.. La mooi-Panne koucke Openbare erkooping BOOKERS V 1087 Mozes Fonteyne In het Kousje 15.Delrevn-De I5uvsscher s= Y P R I A N A Willem AKTESOOAE Drukker Boterstraat, 58, YPER Veel goedkooper dan vulpennen en gemakkelijker te behandelen Bijzonder aanbevolen voor handelaars en reizigers Weduwe J. Peirsegaele-Vanoverberghe heeft de eer I aan vrienden en belanghebbenden te berichten dat zij te van den Heer R. Brutsaert-Develter een Handel in alle stag machienbenoodigheden overgenomen heeft. Riemen in leder, Balata, Washington en kemelhaar, Poulies, Kussenblokken, Klingerit Amiant, Caoutchouc (buizen, blad en koord), Bourrage, Graisseurs, Kranen, Poetskatoen, Riemvet, enz.. Oliën, Vet en Vaseline voor Machienen en Wagens, Lampolie, alsook beste Saludeolie. TAFELBIER, het gezondste en goedkoopste menagiebier aan 8. fr. 40 het bakje, te verkrijgen bij ÜOUD, Dl A MAN TEN, BRILL A N TEN, ZIL VER WERK. BRILLEN Sint Maartcns Kerkfabriek BLANCKEVERCAMER uitgelezen KIEKEN S, vanaf Maart tot Juni O y> ilJfu 7J c> 5 (li O m I. Op Maandag 16 April 1928 II. Op Woensdagl8 April 1928 beproeft tabak TE WOESTEN. DRUKKERIJ- BOEKHANDEL 11 Boterstraat - YPER. i6 De Neerhof-Uitlezingstatie 349, Dickebuschstecnwcg, 349 YPER - J lililMW:. AKADK.MIESTItAAT, Zij beveelt haar bij Ued. aan voor uwe aankoopen van artikels als We j. PEIRSEGAELE-VANOVERBERGHE OPVOLGSTER DER FIRMA R. Brutsaert-DEVELTER TEL. 785 TEL. 785 \\T:iJ>i:\hi;\l)i: YLWII\GE\, drinkt STAD YPER h\ l> E A G O 1 I) E I» i X G ALLE SLACH VAN UURWERKEN De laatste nieuwigheden De schoonste keus De voordeeligste prijzen Komt zien en oordeelt. Alles gewaarborgd. STAD YPER Üp 18 April 1928 om 11 unr te overstaan van den Heer COCLE, Schat bewaarderder kerkfabriek van S; Maartens, Lange Meerschstraat te Yper, zal er tot de AANBESTEDING worden overgegaan Werken van heropbouw van den Oostvleugel Lastkohier, plannen en bestek ter inzage in de bureelen der Bank voor Handel en Nijverheid, Boterstraat te per. Plannen, bestek en lastkohier aldaar te koop tegen 150 fr. Aanbiedingsaanschriften onder aatige- teekenden omslag, ter post besteld ten laatste op lö April 1928, dienen gericht tot den Heer COCLE, Schatbewaarder der Sint Maartenskerkfabriek, Boterstraat, m 46. te Yper. Beide omslagen zullen bovendien het volgende opschrift dragen Inschrijving Yper Sint Maartens abdij. DIENSTMEID minstens 18 jaar en MEISJE om teleeren naaien. Zich wen den bureel van 't blad onder letters S. B. GEVRAAGD ter Samenw. Maatschappij Spaarzaamheid Elverdinghestraat. HALVEN BAKKERSGAST zich wen den in het lokaal tusschen 18 en 19 uur. Vrienden en kennissen worden vriende lijk uitgenoodigd tot de ZIELMIS die zal gelezen worden op Zondag 1 5 April om 8 1 2 uur in de kapel van het hospitaal Lange Thouroutstraat tot zielelafenis van echtgenoote van JULI EN DETHOOR Te bekomen in de kiekenkweekerij BEVEREN YZER L a ÜJ r w. O m 2 O (/V F 03 m H m Vischniarkt, YPER. O WIJNEN en APERITIFS KÉPIS voor Militairen en Maatschappijen DECORATIELINTEN PLAATSINGBUREEL voor alle bedieningen HUIS Gesticht in 1890 Mkbster Kleermaker HOEK der Tempelstraat, N° 2, YPER. Schoone keus van zwart- blauw en fantaisie- stoffen. Gemaakte kleederen en op maat. Werkkleederen in pane en moleskin? reoenmantels Verzorgd werk. Spoedige bediening Matige prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. De Ontvanger der Domeinen te Yper, zal overgaan en volgende dagen, telkens om 9 uur 's morgens, ter plaats genaamd Dienst der MotorbebouwingAugustinenstraat, YPER tot de van voortkomende van gemelden dienst en namelijkVervangingsstukken v. trac tors merken Fordson, Internatio nal en Titan en van motorploegen, merken Oliver, International vol ledig smidsalaam, materiaal, meube- leering, 2 autos, enz. om 3 uur namiddag in het Gasthof «Aux trois Suisses» Groote Markt te YPER tot de openbare verkooping bij opbod en gesloten aanbiedingen van 3 groo te barakken en 2 hangaars in houtverdeeld in 5 koopen. Uitvoerige zakenlijsten (cataloog) zijn kosteloos te bekomen bij den Ontvanger der Domeinen, Rijsselstraat, 75 te Yper. Zie de plakbrieven. NiBuwViaanderon LICHT en HALFZWAAR 2 FR. DE lOO GRAMMEN sa LWDHOIWEKS, Voor het aankoopen uwer Landbouwma- chienes, Raapmolens en Vettestrooiers. Bel gische Vervaardiging, wendt u in volle ver trouwen tot SELECT \l. 15 O S S A i: 15 T School- en bureelbenoodigheden Alle boekhoudingregisters. Modealbums voor Naaisters en Modisten. Korte Thouroutstraat, 30, YPER Groote keus van gebreide GOLFS, SJALS-ÉCHARPEN CACHEMIRE-MERCERISÉ- F.N ZIJDEN KOUSEN MANSZOKKEN, Gewone en Fantazies; SPORT- en KINDERKOUSEN :0: RIJKE VERSCHEIDENHEID :o: Onze kous nweverij laat ons toe eerste rangsartiketen te verkoopen tegen prijzen buiten mededinging Op aanvraag bezoek van onze reizigster Heeft groot beloop, kan perken trekken en hokken zetten naar behoefte. Groot be loop is gelijk met levenskracht, goede paring en dus ook kiemkracht der op fok-, dieren. Winterleg door sterk voedsel, opsluiting, kunstlucht, is hier niet toegepast. KWEEKERS, tracht allen naar zware bruine eiers ten voordeele van onzen eierhandcl en ge dient uwe eigene zaak. Flier te verkrijgen, prijs 1 fr. of markt prijs indien hooger bij «üüfiSSüfiWtfitflfiWifiStifüfüfüfiifiSifitf, uRMEULEN BRUSSEL^ n Depothouder voor Yper en omliggende Diksmudest. 30 YPER. Verschillende modellen in i alle prijzen De artikelen zijn gewaarborgd [garantie].

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 5