DECARNE lAAA \vi;\vl YZERBLOND en DUBBEL 5 DRADEN J. IM> apiip-Amelool VLAANDERENS IJZERfiEDENKTEEKEN Y I' K It SC II I.KVEX EDGARD louage Drinkt Beverensch Bier %OM)A<;iU SI De dienstdoende Apotheker op Zondag 22 April is Mr SNOECK Groojte Markt. Landdag te Kester De Landdag met optocht gaat door Book- on Stoondrukkerij STAVELE aiiiiiiEiHi («rmoonlornml Zitting van maandag 16 April 1928 om 18 uur bende advokaten, pleitbezorgers of deur waarders en in de tweede plaats een zeker vrees een voldoende meerderheid te vin den in het Parlement Overigens mag worden gezegd, zooals het gehouden con gres liet uitschijnen, dat de V'laamsche advokaten en de V'laamsche rechtzoeken- den, in deze aangelegenheid getuigenis zouden kunnen geven van heel wat meer taaifierheid. Vaak wordt de Fiansche taal gebruikt door de V'laamsche advokaten en zulks in processen die V'laamsche fransch- onkundige menschen aanbelangen. En zoo kan men voor menig rechtbank-och waar om het niet in ootmoed bekennen V'laamsche advokaten hooren pleiten in een Fransch, waaraan de Fransche Acade mie heel wat genoegen zou beleven. Een regeling is stellig noodig, ook voor de be trekkingen in de innerlijke diensten der rechtbanken en hoe cordater het voorstel zal luiden, hoe doeltreffender het zal wer ken. Ons inziens echter, had men beter hetzelfde princiep kunnen huldigen dat voor de strafrechtbanken in voege is, name lijk dat voor een verwerende partij in een Vlaamsche gemeente de akten van rechts pleging in elk geval in de Vlaamsche taal moeten gesteld worpen, doch dat deze partij het recht erkend wordt voor het verder verloop zich van de Fransche taal te bedienen, waar zij zulks verkiest. Aprilsche grillen. Een of meer keeren in de lente beleven wij de teleurstelling dat het weer na een paar schoone, warme dagen plotseling afkoelt en dan soms lan gen tijd koel blijft. Wanneer wij even na gaan hoe het ditmaal gegaan is, dan zien wij dat den eersten Paaschdag het weer vrij plotseling warm was geworden, en een paar dagen zoo bleef, waarna een sterke afkoeling intrad, bij zooverre, dat we Zaterdag en Zondag en vooral Maandag weer in vollen winter zaten. Intusschen kunnen wij ons ermede troos ten dat de algemeene strekking der maan den April en Mei isiguut weder. Een andere troost is ook, dat wij in geheel Europa lot- genooten hebben, die evenzeer als wij door de ingevallen koude teleurgesteld zijn. Sneller treinverkeer. Zooals men weet heeft de Nationale Maatschappij zich onle dig gehouden met het versnellen der ver bindingen tusschen punten op grooten afstand geleden. Buiten andere nog zullen de verbindingen Brussel-Kortrijk nog ver sneld worden, zekere treinen zullen dezen afstand in 1 u. 35 doorloopen. De treinen 2807 en 2811 zullen 40 en 24 minuten tus schen Poperinghe en Brussel inwinnen, de treinen 2823 en 2827 22 en 12 minuten tus schen Yper en Brussel, de trein 2810 12 minuten tusschen Brussel en Yper, de trei nen 2820 en 2818 39 minuten tusschen Brussel en Poperinghe. Al rapper en rap per danj gewaarborgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER Al trommelroffelend rond het land. In September 1927 heeft Jan-Baptist Mairy 59 jaar oud, wonende te Corbaix, op vier dagen tijd, 220km. afgelegd. Hij doorliep al trommelroffelend, de provincies Hene gouw en Namen en Waalsch Brabant. Ter gelegesheid van zijn 60^ verjaring wij hij nog meer doen en heel het land doorreizen. Den Zondag 6 Mei zal hij Corbaix verlaten, om den volgenden w eg af te leggen Cor baix, Namen, Dinant, Spa, Tongeren, Leu ven, jMechelen, Antwerpen, Qent, Brugge, Yeurne, Poperinghe, Yper, Meenen, Door nik, Bergen, Charleroi, Waterloo, Brussel, Wavre en Corbaix. Op deze voetreis zal Jan- Baptist door vrienden, met den controol belast, vergezeld zijn. Hij zal in al de belang rijke steden wat vertoeven om daar eene auditie van trommel te geven op het pro gramma staan vier oude stukken. De man is ook voornemen al tromme lend van Corbaix naar Parijs te gaan, maar dat zal voor later wezen. Bezoek. Het personeel van het huis Adolf Delhaize van Brussel, richt op 21 en 22 Juli eene reis in naar Oostende Brugge en Yper_. Ze vernachten in Oostende en zullen het noenmaal nemen hier ter ste de. De inschrijvingslijst voor de reis draagt reeds zoo'n groot getal leden dat er geen nieuwe meer kunnen bijgenomen worden. Zeldzaam feestje. St Jans Godshuis was Dinsdag volop in feest Men had er het profes eener nieuwe Zuster, Jufvrouw Maria Vervisch van Passchendaele, geeste lijk hernaamd Zuster Johanna-Baptista. Z. E. H. Kanonik Dignant zat de plechtig heid voor. Heel de commissie van den Openbaren Onderstand was er tegenwoor dig alsmede talrijke familieleden vrienden en kennissen. De vreugde heerschte alom, niet het minst bij de oude vrouwtjes die een nieuwen engel van troost van God gekregen hadden. Mochten nog andere dochters denzelfden weg inslaan om 's wereldsongelukkigen te helpen en te troo sten en ook hunne eigene zaligheid te ver zekeren. De nieuwe fabriek. De zwartzieners zijn nogmaals in hunnen schik niet. Zij wisten te vertellen dat de nieuwe weverij niet komen zou en jammer genoeg voor hen, Donderdag laatst zijn ze begonnen met de aardewerken. De ondernemer van Roesselaere, is er een die reeds verschil- lige soortgelijke fabrieken gezet heeft. Vlaamsche Meisjes. Zondag trokken ze op naar den gouwdag van Thielt. En niettegenstaande het doorslecht weder heeft de vreugde hen niet een oogenblik verla ten. In de feestzaal hebben ze dan ook'den reidans uitgevoerd die hier zooveel op- ziens baarde en dan lijk hier werden ze eene tweede maal teruggeroepen en met een overdoovend handgeklap begroet. Ze kwamen weder 't huis, welgezind, opge beurd versterkt, gereed voor nieuwe wer king. Goed nieuws. Naar wij uit goede bron vernemen werd Maandag laatst nog een stapje vooruitgegaan in zake herbouwing van onze hallen. De overdekte markt komt er nuwat later het Belfort met onzen beiaard. Ook de werken van St Maartens kerk zullen wat rapper doorgedreven zijn. Een woord van dank aan alwie eenigerinate medegeholpen heeft tot het doordrijven van dat langverwachte werk. St Pieterskerk. De twee groote zeer goed herstelde schilderijen werden dade lijk in hunne grijsde lijsten gestoken en op hunne oude plaatsen opgehangen in het zijkoor. Daar komen ze tot hunne volle waarde uit. Kerkfabrieken. Hr Benoot werd met algemeene stemmen gekozen als lid van St Pieterskerkfabriek in vervanging van M. Boone ontslaggever. Hf Cornillie werd insgelijks met alge meene stemmen gekozen als lid van St Niklaaiskerkfabriek in de plaats van Weled. Hr Tack die overgegaan is naarSt Maar tens en wiens benoeming als voorzitter dier kerkfabriek wij reeds bekend gemaakt hebben. Bezoek. Sedert verledene week zijn er eenige veranderingen gekomen in het be zoek van den Lord Mayor. De hooge bezoe kers in gezelschap van delady-ma voresseen de hooge ambtenaren der City komen ter statie aan om 11 uur. Zij zullen aldaar afge wacht worden door den Heer Burgemees ter met zijn gemeenteraad. De pompiers onder bevelhebberschap van Hr M. Ver- gracht zullen de eerewacht uitmaken en met de Ypriana voorop trekken ze naar het stadhuis. Gedurende de ontvangst zal het muziek een concert geven op de Groote Markt en daarna zal de lunch plaats heb ben in den Britannique. Na den noen bren gen ze de reeds aangekondigde bezoeken aan den zegeboog, de hallen St .Maartens kerk en de vestingen. Het vertrek zal plaats hebben om 3 uur 25 minuten. Bede aan de inwoners Zondag hunne huizen te bevlaggen. Naar wij uit de beste bron vernemen, zal de Landdag met optocht dit jaar niet verboden worden Het aantal toetredingen die uit alle ge westen van het Vlaamsche land, op het Secretariaat u orden besteld, staan er van nu af aan reeds borg voor dat de Landdag van 1928, al deze van vroegere zal jaren overtreffen Aan de leiders der verschillende afdee- lingen en groepeeringen, die ons de vraag stellen of het gewenscht is dat vrouwen en kinderen dien dag naar Kester zouden ko men, antwoorden wij Ja De Vlaamsche Nationalisten» zullen zelf voor de orde zorgen De toelating werd gevraagd om een kiosk te mogen oprich ten op de dorpplaats De namen der spre kers en alle nadere inlichtingen betreffende de speciale treins en trams, worden in het volgend nummer van dit blad verstrekt. De 12^ üjst gaat tot de eerste helft van Maart en beloopt 183611.81 fr. Alle giften storten op het sekretariaat Cl. De Lantsheere Temsche. Postcheck n. 1/3465. TEL: Rousbrugge, 28. O KUNST-A FFICH EN-ETIKETTEN, REKLAAMWERK EN INPAKKINGEN, BROCHUREN, AKTIEN, REGISTERS, PAPIERENZAKKEN, ENZ. Alle teekeningen op aanvraag. Scli rijf ma ch i c n MAP De zitting vangt aan met het overhandigen aan den heer Politie-Commissaris der stad van het Burgerlijk Eereteeken van eerste klas, voor 30 jarigen trouwen en ijvervollen dienst. Na het lezen van het goedgekeurd ver slag der vorige zitting worden onverwijld de dertien punten der dagorde aangepakt, doch aldra blijkt het dat de raadsleden veel zullen klappen, zoodat zelfs de taaisten zullen moede worden Punt tweevrage door bouwmeester Speybrouck om grond te koopen aan het oud waterkasteel, voor een nijverheidsge bouw. Aanvaard, na een harde schermutse ling. Zelfde vrage vanwege notari§ D'Huvettere: ook toegestaan, mits 'tgebouw er kome in de 2 eerste jaren. Derde punt de militairen hebben inden tijd een paar straten veranderd te Poelca- pelle en te St Jan, met grond in te nemen van de Ypersche Commissie van Openba ren Onderstand. Deze vraagt de goed keuring van den Raad voor deze verwisse ling en onteigening. Verleend, want 't is toch al lang effen Vierde punteen heele reeks grondver- gunningen op het kerkhof worden ingewil ligd. Vijfde punt Heropening der avond scholen, 't gaat tamelijk lastig! Na een uit eenzetting van M. Missiaen, die de vrage deed, stribbelt de Burgemeester langdurig tegen: «die leergangen bestaan, zegt hij nijverheidschool en lessen in den Christen Middenstand. M. Glorie denkt er anders over, en M. Leuridan betoogt dat de moe- gereisde werklieden 's avonds te 8 uur naar geen avondschool meer kunnen gaan, als ze pas om 7 uur thuiskomen en 's morgens reeds om 5 1 2 op den dool moeten. Zoo lang ze zooveel tijd op trein en autobussen moeten verslijten, laat zelfs de 8-urenar- beid hun geen respijt. Yper moet zijn volk in en rond de stad brood kunnen bezorgen Dan eerst zal het schoon opvoedingswerk der avondscholen gedijen voor de minst bedeelden.» M. Leuridan drong er ten stelligste op aan, namens zijnengroep, daterlandbouw- lessen zouden ingericht worden. Yper» zei hij,heeft een talrijke landbouwbevol king. Tot heden werd er in het naschoolsch onderwijs daarmee geen voldoende reke ning gehouden. De afgeveerdigde van den Minister van Landbouw, bij de handelsfoor- opening, heeft ook op Ypers agrarisch ka rakter gewezen. Welnu, al de gemeenten in 't omliggende hebben hun landbouw- avondlessen. De Staat en de Provincie ko men ruimschoots tusschen in de kosten, zoodat het een kleine geldelijke last zal wezen voor de stad zelf.» De heer schepen M. Lemahieu beaamt M. Leuridans uiteen zetting, en zegt dat er in 't korte aan zijn wensch zal voldaan worden. Een voorstel van M. Delahaye en M. Leuridan om 's Zondags lessen in te rich ten vindt den noodigen steun niet. Het voorstel 3 maal per week avondlessen, wordt dan gestemd. Punt zes de autobus-dienst Galloo tus schen Yper-Meenen wordt toegelaten. Zevende punthet is geen klein bier De verechtveerdiging, door de opge maakte bestekken van de leening van één millioen en halfeene duizelinginvallende wemeling van cijfers: voor wegeniswerken in en rond de stad, voor een dijkwand in gewapend beton aan den Noordkant van Zillebeke vijver, voor stortbaden en kool- koten in de meisjesschool der St Jansstraat, voor afsluitingsmuren en overdekte galerij in de meisjesschool der Rijsselstraatvoor eene moto-pomp en de leiding derelectri- sclie drijf- en verlichtingskracht aan de fil ters te Dickebusch. Alles wordt goedge keurd, zoodat de Bestendige Afvaardiging nu haar zin zal hebben, en dat de leening zal kunnen bekrachtigd worden. Een vinnig incident: de heer Vandamme beweert dat de inrichting van stortbaden volstrekt ongewenscht is, dat de ouders er tegen zijn, en ook vele leden van den Raad die het niet... durven zeggen! De heeren Missiaen en Leuridan bedienen hem van antwoord, en deze laatste breekt eene lans ten voordeele der heropvoeding onzer be volking in zake de heerschende verkeerde begrippen over de openbare zprge voor volksnetheid.Zie naar Antwerpens schooi- regiem, meneer Vandamme, en wees hier in geen reactionair vertegenwoordiger der kristelijke werklieden! besloot de heer Leuridan. Onverwachte botsing! Terwijl de heer Vandamme zijn kritiek op de stortbaden uitoefent gaat ereen gemompel op. M. Van damme verzoekt heftig het publiek tezwij- gen - de heer burgemeesterook. M. Mis siaen: «ge moet u niet kwaad maken!» M. andamme wedervoert, gezwind en gevat: gij vecht wel in de kamers!Eikendeen heeft leute. Achtste punt: de stad vraagt om een stuk grond van ongeveer 800 rt]2 te koo pen aan de Commissie van Openbaren Onderstand, aan 15 fr. per m2 in plaats van 20 fr. Punt negen is de goedkeuring van de uitleggende verklaring voor de leening van 1.5(M).000 fr. beschreven in punt zeven. Tiende puntde begrooting voor 1927 van St Pieterskerkfabriek wordt goedje- gekeurd. mits onthouding van Liberalen en Socialisten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 2