«E 0! OPGELOSTE PERU-GUBNO IHOREELS !MKDE PLOEG t Voor onze Huisvrouwen en Hle ejes Wordt lid v. de Yiaamsciie Harmonie Jaargang Nr 69. Zondag 22 April 1928. Landbouwers vraagt aan uwen handelaar voor het bemesten uwer velden l)i<» 1 <l«' (iHOOTSI E n*»st niet Syntliknlp Rubriek <|p RESI H hoedanigheid Algemeen Adresboek van de Belgische Pers STERFGEVAL LEO VANDERGHOTE ïlsnra hier» en eiders zal verzekeren. Elfde puntde taksregeling op het leu ren. Minister Carnoy wijst den gemeente raad er op, dat er dient een verschil te zijn in het bedrag der taksen, volgen» de wijze van leuren met of zonder vervoermiddel- De nieuw-voorgestelde taks wordt eenpa rig goedgekeurd. Nu zal het gansche nieuwe reglement op het leuren van kracht worden, na de goedkeuring an hooger- liand, en zal de markt, de Meenenstraat, de Engelsche gedenkpoort en de statie aan de leurders verboden zijn. Twaalfde punt de klacht door 4 inwo ners der stad tegen de onteigening en de werken achter het huis van den heer Sobrv, burgemeester, wordt besproken door den gemeenteraad, in afwezigheid van den Voorzitter, doch schepen Declercq en Lemahieu meenen dat ze niet in aanmer king moeten genomen worden, zoodat de onteigeningsproeeduur bij meerderheid de goedkeuring bekomt, spijts het gewel dig verzet van den heer Glorie. Punt dertien de mededeeling van het d ienuandelijksch verslag van den staat der stadskas en van de kas der Commissie van t )penbaren Onderstand. M. Leuridan vraagt nog hoe het staat met de filters van Zillebeke in het korte zal de aanbesteding kunnen geschieden, antwoordt schepen Declercq. Op de vrage ot het verzoek van het Comiteit van den Carnavalstoet om een bestendige toelage zal behandeld worden, luidt het antwoord dat dit in de toekomende zitting gebeuren zal. Na nog eenige vraagjes om uitleg en verbeteringen wordt de openbare zitting geheven. Dan ving de geheime zitting aan. De loonrooster van het personeel van sekre* tariaat, burgerstand en politie werd er be sproken, en tot aller voldoening opgelost, schijnt liet. De plechtige ontvangst van den Burgemeester van Londen werd er gere geld. 't Belooft indrukwekkend te zijn, zegt men, ofschoon in allen eenvoud. 't Was schier kwart vóór elf topn onze verslaggever de lichten der raadszaal zag uitdraaien, van op de verlaten groote markt, terwijl de zwarte schimmen onzer vermoeide gemeentevaders in de grim mige donkerte verdwenen. Deernisweer- dige dwangarbeiders KEUKENRECEPTEN Bereiding van versche groenten a) Ruw opgediend: als salade, moet men zeer opmerkzaam zijn op het wasschen. Blijft er te veel water tusschen de bladeren hangen, dan wordt bij het aanmaken de saus te veel aangelegd wordt ze te veel gedrukt, dan worden de bladeren soins gekneusd, of slap, verliezen hun brosheid en smake lijkheid. Kropsalade moet uitgedrukt wor den. Het aanmaken der salade, 't is te zeg gen het vermengen met de saus, geschiedt vlak vóór het gebruik. Daarom maakt men de saus geheel klaar, legt de salade erbo ven op, en doormengt maar juist vóór het op tafel brengen. Voor het opdienen van salade gebruikt men een saladelepel en houten of hoorn vork. oor 6 kroppen salade neemt men mayonnaisesaus van 2 eieren. 2. Gemengde salade. 200 gr. doperwten, 100 gr. asperges, 200 gr. jonge wortelen, 3 tomaten, olie, azijn peper en zout. De gekookte groenten laten verleken en afkoelen, vermengen met een deel olie en azijn de tomatenschijfjes onderleggen, bestrooien met peper en zout. De overge bleven olie overgieten. M. D. Uit de kroniek der Zusters Missionnaris- sen van O. L. Vrouw van Afrika Sahara, Biskra, 6 Januari 1928. het is voor 't oogenblik zeer koud. Het heeft ook een gansche week aan een stuk- geregend, iets wat zoo zeldzaam is en zoo weinig voorzien wordt in deze streken, dat vele plaatsen in echte meertjes herscha pen zijn. De inlandsche huisjes vallen in met de vleet. Zelfs in de woestijn is er veel water gevallen, 't Doet waarlijk zonderling aarnin plaats van de eentonige zandduinen hier en ginds groenend velden te ontwa ren, die U bijna zouden doen droomen van de weelderige weiden van Vlaanderen. Jammer maar, dat bij de eerste warmte alles zal verschroeid zijn. Er zijn hier vele zieken. Gansch het hos pitaal is bezet. De lieden zijn het regenwe- der hier niet gewend... Zuster M. Flavienne. (Juff. A. Vanderghote, uit Yper.) Een antwoord dat er geen is. Het Vlaamsch Nationaal Vakverbond had de werking der christene en socialis tische centralen van Metaalbewerkers ge hekeld, omdat deze zonder de werklieden daarover te raadplegen, met de Patroons bond een akkoord afsloot die aan de werk lieden geen of zeer weinig voordeelen gaf, maar bij de Patroons de deur openliet voor allerhande misbruiken. «De Volksmacht» orgaan der christene syndikaten antwoordt het VI. Nat. Vakver bond, met door te bewijzen dat we geen waarheid schreven, maar alleen met louter persoonlijke aanvallen op den propagandist, en niet 'n heelen hoop verzinsels aangaan de stakingen in de West-Vlaamsche auto garage, in Tliielt, bij de Vlasbewerkers enz. Het antwoord veronderstelt ook nog dat ons Vlaamsch Nationaal Vakverbond en kel en alleen bestaat omdat J. Declercq bij de christenen geen politiek baantje kreeg, We wenschen den koenen Bruggeling, die dat antwoord schreef van harte profi ciat, omdat hij op zoo'n flinke maniervoor ons Vakverbond propaganda voert. Zijn leden als ze verstandig zijn, zullen zoowel in Brugge als elders in dat antwoord heb ben gezien dat de Bruggeling, die één maal geen Bruggeling was, maar wéinig pijlen op z'n boog heeft. Gaan we naar loonsverbetering bij de textielbewerkers? 't ls algemeen erkend, dat de looneti der textielbewerkers in 't arrondissement Roe- selaere-Thielt 15 t. li. te laag zijn. Gevolg aan een artikel van M. Dierkens in De Ont waking», deed ons Vakverbond langs het weekblad «De West-Vlaming» om, een voorstel, om bij samenwerking der drie vereenigingen, 'nalgemeene loonactievoor de textielbewerkers in te zetten. M. Dier kens had beweerd dat de socialistische vak bonden hun eischen van 5 en 6 fr. per uur gingen stellen. Tegenover wie, had hij er niet bijgevoegd. Wij stelden de vraag op een praktisch terrein en verwachtten dus vanwege M. Dierkens een instemmend ant woord. Tot onze groote verwondering draai t M. Dierkens rond de pot, en spreekt geen woord over den inhoud van ons voorstel Is het geroep van M. Dierkens over 5 en 6 fr. per uur dan louter propagandamate riaal voorde verkiezingen van 1929?? In 't belang onzer textielbewerkers zou den wij het anders wenschen maar het ant woord van M. Dierkens doet ons daarom trent het slechtste vreezen P 't Is jammer, maar de textielbewerkers zullen intusschen toch weten wat ze aan die verpolitiekte vakbonden hebben. Het VI. Nat. Vakverbond] Bij den uitgever, Emile A. De Lys, Leo- poldlaan, 14 te Gent. verscheen de Tweede uitgave van het Algemeen Adresboek van de Belgische Pers. Dit boek bevat niet minder dan 2Ó00 namen en adressen der in België verschijnende dag- week- maandbladen en vaktijdschriften. Door de practische indeeling is dit boek onmisbaar voor hen, die belang stellen in de Belgische Pers en voor allen, die veel annonceeren. Het boek bevat 400 bladzijden en kost, stevig gebonden, 40 fr. vrachtvrij. Deze week overleed alhier MEVROUW WEDUWE De Ypersche Bode biedt de geachte familie Vander Ghote haar oprechte en innige gevoelens van christelijke deelneming aan. Vlamertinghe. Zondag laastleden trad hier als spreker op onze vriend Van den Berghe uit Iseghem. De beide zalen van de herberg Breda waren veel te klein om de talrijke toehoor ders te bevatten. De Heer Six stelde spreker voor, die anderhalf uur sprak over Belgie's onrecht tpgen Vlaanderen. Spreker schetste Vlaanderens positie in verhouding tegen de andere mogendheden, wees op de ongehoorde bewapeningskoorts die thans in de wereld heerscht en liet lot dat wij Vlamingen zouden ondergaan moest de finantie nog eens een nieuwe wereld brand losketenen. Hij wees op de verantwoordelijkheid der staatspartijenen steunde bijzonderlijk op de lafhartige houding der sociaaldemokraten. In klare taal zette hij zijn geval tegen over den Heer Missiaen uiteen en vroeg dat de aanwezige socialisten een bood schap aan het kamerlidweglooper zouden overmaken. Hij wees met tekstaanhalingen uit De Werkman dat M. Missiaen op een lafhar tige wijze zijn geschreven woord verbreekt om aan een onverbiddelijke afrorsing te ontsnappen. Na tegenspraak van een onbekwamen afgezant van den Heer Missiaen, die deer lijk op zijn plaats werd gezet en boeten moest voorde durfloosheid van zijn groo- ten meester, werd de vergadering met den besten indruk gesloten. Voorwaar een goe den dag voor Vlamertinghe. Komen. Brand. De gewezen herberg De kleine Statie gelegen Hout- hemstraat, op een 100-tal meters van de statie, wordt gebruikt door M. Th. Simoen, die landbouwmachienen verkoopt en een groot depot van essence houdt. De essence-depot bevattende 8000 liters in bidons, is een 10-tal meters van het huis gelegen Dinsdag morgen rond 9 1 2 ure, brak plots brand uit in het depot, gevolgd van gedurige ontploffingen. De pompiers ter plaats gesneld, konden eenige tonnen essence, die buiten het de pot lagen verwijderen. Gelukkigiijk zat de wind goed en was er geen gevaar voor de rij huizen uit de Morelsteeg. De oorzaak is niet gekend de schade aan het gebouw bedraagt 3500 fr. Waasten De landbouwer Fernand Dumortier had de hofstede tijdelijk moeten verlaten en had eene buurvrouw, de eclit- genoote Depoortere, geboren Antoinette Halluin, aangesteld om op de hofstede te blijven, tijdens zijneafwezigheid. De vrouw had haar 6-jarig knaapje medegenomen en samen met de kinderen van den pachter vermaakte hij zich aan een hakmolen toen op zeker oogenblik de roekelooze knaap met de hand gevat werd, hetzij tusschen het raderwerk, hetzij tusschen de tandwie len en 3 vingers afgerukt werd. Een genees heer moest dadelijk tusschenkomen. West-Roosebeke Schieting op Zondag 22 April. 1000 fr. prijzen als volgt verdeeld Oppervogel70 fr. 2 zijdvogels ieder 35 fr. 70 fr. 2 kallen 20 fr. 40 fr. 10 primes 12 fr. 120 fr. 70 kleine vogels 10 fr. 700 fr, Inleg voor iedereen 11,50 fr. Het Bestuur. Nleuwcapelle Gaaibolling Op Zondag 6 Mei a. s. jaarlijksche gaaibolling gegeven door de Maatschappij De Ver- eenigde IJzervrienden, in de overdekte dra in de herberg Hetvliegplein bij H-. De- coene. Oppervogel 40 fr. 2 zijdvogels ieder 20 fr. 40 fr. 2 kallen ieder 5 fr. 10 fr. Gewone voorwaarden. Zillebeke. Vrijdag 13 dezer om 2 12 uur 's namiddags heeft E. H. Pastoor van Zillebeke de nieuwe kerk van het Hooge gewijd en Zondag laatst werd de eerste mis er gedaan in tegenwoordigheid' van de edele familie de Vinck, wiens leden onder de H. Mis ter heilige tafel nader den. Jammer, dat door een misverstaan, de menschen met die plechtigheid niet be kend waren, anders was heel het gehucht gepint en bevlagü en de nieuwe kerk, het werk van bouwmeester Gits die er bijzon der inslaagde, zou veel te klein geweest zijn. Eindelijk is de droom der Hooghe- naars vei wezentlijkt. Jammer dat de oude baron dien lieugelijken dag niet meer be leefd heeft. Wervik Welgeslaagde Meeting Zondag 11. ging in het Vlaamsch Huis een uiterst welgeslaagde meeting door. Deze openbaar en tegensprekelijkaangekondigd zijnde verliep dan ook niet zonder hoogst interessante gedachtenwisselingen die op een schitterend succes voor het nationalis me uitliepen. Onze vriend Vanden Berghe uit Iseghem sprak een volslagen uur over de beteekenis van het Vlaamsch Nationalisme in den huidigen tijd. Hij had het hoofdzakelijk over onze corporatieve opvatting op sociaal ge bied, die de levendige goedkeuring der talrijke aanwezigen wegdroeg. Als tegen spreker trad eerst op een sociaal demokraat die het antwoord schuldig bleef op al de vragen door onzen vriend Vanden Berghe gesteld. Daarna kregen wij een kommunist te hooren, namens de oppositioneele, trots kistische groep, uitgesloten uit de kommu- nistische internationalen. Spreker waagde zich wei de nationalisten, en zelf ons corporatief stelsel bepaald aan te vallen. Hij betichtte bezonderlijk het standpunt deroppositioneele communisten tegen sociaal democraten en meerderheids kommunisten, hetgene dus feitelijk ver af was van de gevraagde tegenspraak, en ein digde met zijn geloof te verkondigen in

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 3