Brandende: Grenzen Oplossing v. o. raaöseiprijskamp nr 6 KINEMA "OMNIA Zaterdag 21. Zondag 22. maandag 23 en Dinsdag 21 APRIL Di'ic lianen voor één llen DAWN VOETBAL Groot Russisch drama, dat zooveel succes heeft behaald, als de SC li IR PERS DER WOLGA. Het wel gekend orkest van M VIAENE, personen) zal dat meesterstuk begeleiden. Binnen kort het treurspel van MISS CA VEL. de ecnigste ware film. die den naam draagt van Hij is in Engeland verboden en al de dagbladen hebben erover geschreven. Dus liefhebbers van schoone en ware stukken, gaat allen naar de OM\IA, Grootc Markt, waar al de laatste nieuwe stukken gespeeld worden. Elk zegge het voort. YPERSCH LEVEN (vervolg» Franciscaansche Bedevaart GEVRAAGD O. L. V. van OOSTACKER den vinnigsten klassenstrijd als een eenig middel om bestaande wantoestanden uit den weg te helpen. De repliek van onzen vriend Yanden Ber- ghe was verpletterend. Hij wees op het fal- liet der klassestrijd-inethoden in Rusland, 1 falliet luidop aangeklaagd door de oppo sitioneele kommunisten zelf en verklaarde zulks door de grove, brutale materialistische op\ atting die ten grondslag ligt van het Marxisme, dat Lenin met onverbiddelijke logika aan russische toestanden heeft aan gepast. Hij legde er nadruk op dat wij alle ver trouwen verloren hebben in het optreden der verscheidene internationalen omdat de ze zich ten slotte laten gebruiken ten bate van de buitenlandsche politiek van dit of dit land. Wij staan regelrecht tegenover de kom munisten zoo zegde hij omdat onze corpo ratieve sociale leer alle klassen harmonisch wil doen samenwerken ten bate van gansch de natie i n ze niet onderling verscheuren wil tot deze, verzwakt, het weerlooze prooi wordt der plutokratie. Hij wees op de voosheid van het histo risch materialisme, filizofische ondergrond van het kommunisme, dat geen rekening genoeg houdt met het zedelijk element in den mensch en aldus de grootste krachten, de zedelijke krachten, sloopt, die alleen bestand zijn te triompheeren over alle menschelijke kleinheid en kortzichtigheid. Wars van alle partijpolitieke bedoelin gen wees hij op de vergedreven anti-gods- dienst-actie der soviets; die openbaar ver klaren alle godsdienstig gevoel in de mas sa te willen doodcn Aldus hebben zij de kracht van het metaphysisch element on derschat en de grootste kracht tot werke lijk duurzame verheffing der volkeren uit geschakeld. Spreker wees er op hoe alle streven dat niet wortelt in eeuwige beschouwingen fataal onvruchtbaar wordt en op verbitte ring uitloopt. Spreker sloot met eens te meer ons ge loof te belijden in de onverwoestbare levenskracht van ons volk dat indien het aanknoopt met de aloude Vlaamsche tradi ties krachtig en innerlijk sterk genoeg zal blijken om de machten die het thans wur gen neer te halen en langs den weg van zijn algeheele zelfstandigheid zijn stoffe lijke en zedelijke welvaart te verzekeren. Oorverdoovend handgeklap onderlijnde deze rede. Een paar leden van de kommunistische meerderheidsgroep erg onvoldaan over het optreden van hun kameraad uit de oppositie stelden nog enkele vragen en werden flink geantwoord. Kortom de indruk was opperbest. Deze meeting is wellicht de best geslaagde welke wij in onze stad ooit te hooren krijgen. Velen drukten den wensch uit dergelijk debat ook inet de franskiljonsche staatska- tholieken te zien doorgaan. Of zij het zullen durven aanpakken is een andere zaak in ieder geval mogen wij verzekeren dat dezelfde hoffelijkheid en veiligheid als verleden Zondag hen ge waarborgd blijft. mei oen V. T. B. naai ne BENTSCHE FLDflflLIES. We trekken naar de Blormententoonstel- ling van zoohaast we te Oent aankomen. Wel zal er gelegenheid zijn te Oent mis te hooren te 11 3 4u., doch 't ware misschien verkieslijker voor dezen die kunnen hier te 5 uur de vroegmis bij de E. H. Paters Dis- calsen bij te wonen. Voor een hotel om te noenmalen is reeds gezorgd. Vertrek te 6 u. 10 over Kortemark. Door overvloed aan kopij werd de uitgesteld tot TOEKOMENDE WEEK SPO KT k ROXI EK WIELRIJDEN Terwijl het Zondag schoon weder was in den vreemde, was het in België een echt hondenweder. Al de aangekondigde koer sen zoowel op pist als op de baan moesten uitgesteld worden, zoodat er op die ma nier weinig of niets te zeggen valt over on ze Ypersche rijders. Bij vergetelheid werd er 1. 1. de uitslag niet kenbaar gemaakt eener kleine baan koers voor beginnelingen betwist op het gehucht Pilckem waarin Verstraete de 2e plaatst veroverde en Florizoone de 4 de. Fonten welke de verplaatsing gedaan had naar Thienen om er een ploegkoers van 100 km. te betwisten op een aarden piste, mocht ommekeer doen naar huis uit oor zaak van het slechte weder. Boertje zag zich genoodzaakt thuis te blijven en wat schooner weder af te wachten. Morgen trekken zij het op naar Deerlijk waar er nog wat baarden te verdienen zijn. Wij durven verhopen dat zij er nogmaals kunnen streng zullen staan en met een zij vogel zooniet wel een oppervogel zullen naar Yper terugkeeren. Taillieu, de beroepsrenner, welke de 16e plaats veroverde in Parijs-Robaais maar veel dichter moest komen uit oorzaak van 2 bandbreuken en een val, reist heden naar Parijs om den jaarlijkschen Parijs-Tours te betwisten. Dezen koers bedragende onge veer 400 km. wordt ieder jaar door de bes te wielrijders betwist. De afstand is juist zoo wat aan de goesting van Odile die nog al rekken kan als 't lastig gaat. Wij zien hem dan ook eene schoone plaats beklee- nen en gespaard blijven van ongelukken waarmede hij te dikwijlsafte rekenen heeft. Yperlingen, wordt lid of eerelid van den Ypersche wielrijdersclubuw steun zal ons aanmoedigen en de Ypersche renners ten goede komen. Ypersche Wielrijdersclub. BOKSEN Op Zondag 29 dezer, wordt in de Lapie- rezaal een prachtige boksavond ingericht waarvan hieronder het voorloopig program ma. ühesquière Oér. (Yper) tegen een lief hebber van Rijssel (zwaar gewicht). 4 rounds van 2 min. Verkouter (Yper) pluimgewicht, tegen een nog aan te duiden liefhebber, 4 rounds van 2 min. Bal Georges (Yper) midden gewicht, tegen Houtekier van Harelbeke 4 ronds van 10 min. Als hoofdkamp, Billiet Aug. van Roeselaere, velter, tegen Descheema- ker van Kortrijk 10 rounds van 2 min. Zaterdag volledig programma. Siki. Het weder was buitengewoon ongunstig en vele trouwe supporters trokken op het laatste hun ooren in om naar Thourout te trekken. Sedert de vier jaar dat wij in twee de afdeefing spelen is het telkens in een hondenweder dat de kamp C. S. Y.-Thou- rout plaatsgrijpt. Nu laat ik den makker van tweede van Thourout aan het woord die dit zoo be handelde in Sportwereld. Een twintigtal Yperlingen waren in au tobus aangeland. Scheidsrechter Minon roept de ploegen bijeen en... ze zijn aan den gang. rhourout heeft licht windvoordeel en stelt zich aanstondsop in 't Ypersche kamp 't Spel is lastig door 't gladde veld. Na 10 min. dribbleert Bekaert half en back, geeft lichtjes naar Brakel die nr 1 binnen kopt. De aanvallen der Yperlingen worden meest geleid langs hun linkervleugel. Keeper Pollentier heeft weiniggevaarlij- ke ballen te weren. De groen zwarten zijn baas. Veel kansen worden gemist, Alleyn schiet verschillige ballen nevens. Na mooi veinzen van Alleyn en Brakel zendt Delis- sn>dcr over de lat. Een ontspanning van Molein wordt op t uiterste door Becu ge stoord. Het leder gletst veel buiten. Op center van Jacques komt Brakel op eenige meter \ooi t doel, maar schiet in Marcon- neau's handen. Seffens na t heropzetten wordt de kooi JJ >-( (iltOOTK MAK KT V I» E K. )-( gaal illicit zit'ii aait tit' Men zal beginnen met het groot komiek KINDEREN NIET TOEGELATEN EET WEL OP der bezoekers bedreigt Brakel ontsnapt en schiet boven het hoofd van den keeper nr. 2 binnen na enkele minuten. De lokalever- dediging heeft het niet erg lastig, te meer dat de rood witte linkerhoek mankt. Een herhaald overzetten der midden aanvalstrio eindigt met een shot van Alleyn, welke de goede richting vindten nr 3 wordt begroet. De Yperlingen hebben ongemerkt hun linkerhoek veranderd. Opeen wijd doorge ven rent deze schuin naar Pollentier eert grondscherend shot en de eer der front- stad is gered. Het antwoord van Thourout draalt niet, een kwart uur voor 't einde ijlt Bekaert langs het lijntje, geeft tot aan de eerste goalstaak Margonneau bokst 't le deronvoldoende wegen Brakel kopt nr. 4 binnen. Weldra het einde en een verdien de zege voor de sparrestede. Het vertoonde spel droeg zichtbaar den stempel van het seizoeneinde. Yperen was goed in verdediging, bijzonder keeper Margonneau, die toch soms een fantasiear tikel boven haalt. De groote back rechts, zag ik gaarne spelen. Center-half Odent is onvermoeibaar maar te zenuwachtig. De voorlijn aan haar lot overgelaten viel niet erg op. Midden voor Molein was enkel in 't oog te houden. Hooge bezoekers. De groep hooge Engelsche bezoekers bestaan uitlord- mayo. sir Charles Batho en de lady-mayo- resse de sheriff H. E. Davenport en Mrs Davenport de sheriff T. D. Green en Mrs Green de alderman sir Vansitart Bowater, gewezen lord-tnayor, en lady Bowater M. en Mrs Herbert Roper Barett de City Marshall Captain Massey en Mrs Massey de Sworbearer Captain Boston. Dinsdag 24 April schepen zij in te Ant werpen om langs de ILrwichlijn terug naar londen te stevenen. Ter gelegenheid van het bezoek van den lord-mayor zal Ypriana om 1112 uur een concert geven. Ziehier het programma: 1. Blaze Away, March Holzman. 2. Carmen. Fantaisie Bizet. 3. a) While the Sahara Sleeps H. Nicholls b) Shalamar, Valse lente id. 4. Jubel, Ouverture Weber, (arr. Alb. Van Egroo). 100 FILEER ST ERS 1,30 fr. de duizend maillies, verzekerd werk Zich wenden R/JSELSTRAAT, 4Q. naar op O.H. Hemelvaart 1 7 Mei 1928 per specialen trein. PrijsYper-Oostacker weg en weer: 25 fr. Wie wilt meêreizen, schrijve spoedig in bij de plaatselijke ijveraarsters ofwel in het klooster bij P. Constantinus, Capucijnen- straat, Yper. De lijst wordt gesloten 5 Mei aanstaande. Onze Vlaamsche Bedevaart naar Lour- des wordt van één dag verlengd 19-27 Juni (zeven dagen verblijf te Lourdes). Inschrijvingen tot 3 Juni bij P. Constan tinus voornoemd. Onderwijs Met veel genoegen ver nemen wij dat Juffrouw Paula Merlevede, thans tusschentijdige onderwijzeres aan de kostelooze stadsmeisjesschool der Sint Jans straat met groote onderscheiding het dip loma tot het onderwijs aan de vier lagere graden in de meisjesscholen bekomen heeft. Onze beste gelukwenschen aan deze ij vervolle onderwijzeres die sedert het Paaschverlof 1927 reeds vier bijzondere diploma's behaald heeft. Aanbesteding voor de sacristie der Sint Maartenskerk. 1. Mahieu Gebroeders 1.354.000 fr. voor een gewijzigd aanbod v. 1.229.000 fr. 2- Caron 1.388.000 fr. 3 Soete 1.414.000 fr. 4. Van de Kerkhove 1.525.000 fr. Woensdag namiddag was Albert De- leu wonende inde Tempelstraatom 2 uur t huis gekomen daar hij eene boodschap gedaan had en zette zijn velo, een schoo- ne" tegen dengevel van zijn huis daar hij nogmaals moest uitgaan. Toen hij echter buitenkwam was de fiets verdwenen. 1 let schijnt dat het de tweede is die deze week hier in de stad gerobberd werd. Opgepast zij de leus. Erg moto-ongeval. - Jozef Hanssens, jaar oud, oorlogsinvalied, wonende te Brussel was naar hier op weg om zijne dochter die in een pensionaat wordt opge voed te bezoeken. Langs den weg bij Vyve- g de m0to om met ,iet onge lukkig gevolg dat de man onder een voor- £dind; aUt° ,crecht k*'am- Het slacht offer werd met gebroken ruggraat opge nomen. Men vreest een doodelijken afloop

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 4