.lozof bi:c:ai:sti:c:bi:b WORDT GEVRRHBD: ermeulen ,1vt.lü"7rp'"u Kent u de puniigg ONOTO STYLO??? El.hEXKEXhE YEAMIXOE.V, drinkt Opening seden 18 FsDruari 1988 van den nieuwen goudwinkel i i>ex <;ot iti<:.\ it i v t; it it ei ki:\ sciiEEi (,iioi:ii\(;i:a öij megara defdort-iiiollet BROEDERIJ van 10.000 EIEREN Erooie iniernaiionaie DrafKoersen Piaatsi uw aankondigingen In ons Muil CiIJras-Tavcrnioi', Drukker Boterstraat, 58, YPER 'eel goedkooper dan vulpennen en gemakkelijker te behandelen Bijzonder aanbevolen voor handelaars en reizigers Weduwe J. Peirsegaele- Vanoverberghe heeft de eer aan vrienden en belanghebbenden te berichten dat zij te I van den Heer R. Brutsaert-Develter een Handel in alle slag machienhcnoodighcden overgenomen heeft. Riemen in leder, Balata, Washington en kemelhaar, Poulies, Kussenblokken, Klingerit Amiant, Caoutchouc buizenblad en koord), Bourrage, Graisseurs, Kranen, PoetskatoenRiemvet, enz.. Oliën, Vet en Vaseline voor Machienen en Wagens, Lampolie, alsook beste Saladeolie. We j. peirsegaele-vanoverberghe R. Brutsaert-Develter Ylaaiitlcrens Bland on Bruin, TAFELBIER, het gezondste, en goedkoopste menagiebier aan 8. fr. 40 het hakje, te verkrijgen bij Si. Aiiloiiiiishrouwt'i'ij, \Y O L S I li A. AI. Vainlorinarlioro, Pleüflenslraal, 24. OOUD, MAM AKTES, BRILLAK LEK. ZILVER WERK, BRILLEK Voor alles eischen wij enkel de betaling na goedkeuring van uw geneesheer WrtSonek-.VIinne Korte Thouroutstraat, 16, YPER. SELECT DRUKKERIJ- BOEKHANDEL 11 Boterstraat - YPER. BEVEREN YZER uitgelezen KI EK E K S, vanaf Maart tot Juni m VLAMINGEN *j" /.iel m is HENRI VANDAELE Burgerlijke slaml Yper beproeft tabak De Neerhof-Uitlezingstatie YPRIANA 349. Dickehuschsteenweg, 349 - YPER - 'lijp Remy SERRYll ZOO NEEN, vraagl inlu*hhii<»<'ii hij ItlW C.C.i:, A KA I) EM I EST li A AT, Zij beveelt haar bij Ued. aan voor uwe aankoopen van artikels als OPVOLGSTER DER FIRMA TEL. 785 TEL. 785 STAD YPER ALLE SLACH VAN UURWERKEN De laatste nieuwigheden De schoonste keus De voordeeligste prijzen Komt zien en oordeelt. AUes gewaarborgd. Onze breukbanden zonder staal en zonder elastiek houden alle breuken binnen zonder 't minste ongemak. Wij maken buikbanden voor zwaarlijvigheid en eventratie en ook voor nier-, darm- of maagzakking. Wij rechten op zeer korten tijd alle scheef- groeiingen der ruggegraat, kromme beenen en stompvoeten. van OOSTENDE, Hendrik Serruyslaan,7, is sprekelijk aiie 2Jen en 4Jcr Zaterdag van ieder maand, van 9 tot 11 u. in zijn bijhuis Zwicht U van alle rondleurders met breukbanden die U spreken van genezing zonder opératie. Om niet bedrogen te worden wend U eerst tot uwen geneesheer. HUIS L. La moot-Pan 110koiick<> Oesticht in 1890 Mebster Klbbrmaker HOEK der Tempelstraat, N" 2, YPER. Schoone keus van zwart- blauw en fantaisie- stoffen. Gemaakte kleederen en op maat. Werkkleederen in pane en moles k ine- regenmantels Verzorgd werk. Spoedige bediening Matige prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. M. BOSS A E H T School- en bureelbenoodigheden Alle boekhoudingregisters. Modealbums voor Naaisters en Modisten. Te bekomen in de kiekenkweekerij 'T HOENDERPARK.. aiulonhriolo-Lornoillio Vischmarkt, YPER. —o WIJNEN en APERITIFS KEPIS voor Militairen en Maatschappijen DECORATIELINTEN PLAATSINGBUREEL voor alle bedieningen iniEiinaavsi m II IIIIINIHW ■IHBIWai Koopt bij de handelaars die hun aan kondiging in ons blad plaatsen. Vrienden en kennissen worden vriende lijk uitgenoodigd tot de ZIELMIS die zal plaats hebben in de parochiale kerk v. Sint Maartens, op Zondag 22 April om 8 uur, tot lafenis der ziel van Heer Verklaringen van 13 tot 19 April 1928 Geboorten Knockaert Solange, Groote Markt, 30. Louage Reinhold, Hoornwerk, 2, - F.len Bernard, Meerschstraat. CuvelierOodeliva, Door gangstraat. Verdonck Cecile, Pannenhuisstraat. Huwelijken: Decommer Jnlius, landwerkerte Poelcapelle en Decommer Flavia, werkvrouw te Yper. - Vandevivere Edouard, landmeter van het Kadaster te Stanleyville (Congo) en Deconinck An gela, onderwijzeres te Yper. Overlijdens; Leupe Robert. 12 j., scholier, Maarschalk Fochlaan. Claeys Helena, 44 j.. huis houdster, echt. Coffijn Louis, Bruggesteenweg, Maerter Jacques, 1 m„ Kauwekijnstraat. Lavio- k-tte Mzrie, 6-t j., z. b. wed. Vanderghote Leon, Zon- nebekestee'nweg, 1. Van l'ytfang Rosalie, 73 j.. z. b. ongehuwd. Doorgangstraat, 10. SINT JAN Geboorten Vanbecelaere Tlieofiel, Groenstraat, Varthulle Paula, Bruggesteenweg. HIPPODROOM - YPER (Hoekje) Zondag 3Juni om 3 ure 10.000 FRAK KEK PRIJZES met de medewerking van het Stadsbestuur en opgeluisterd door de Harmonie Ypriana. en MEISJE om teleeren naaien.Zich wen den bureel van 't blad onder letters S. B. GEVRAAGD ter Samenw. Maatschappij «SpaarzaamheidElverdinghestraat. HALVEN BAKKERSGAST zich wen den in 'het lokaal tusschen 18 en 19 uur. ROOKERS LICHT en HALFZWAAR 2 fr. de loo grammen l<>87 £i In het Kousje ,y B. DHYcvn-Dc Buvsschpr Korte Thouroutstraat, 30, YPER Groote keus van gebreide GO LES, SJ ALS-ÉC HARPEN CACHEMIRE-MERCER1SÉ- EN ZIJDEN KOUSEN MANSZOKKEN, GEWONE EN FANtazies; SPORT- EN KINDERKOUSEN :o: RIJKE VERSCHEIDENHEID :o: Onze kousen weverij laat ons toe eerste rangsat tiktlen te verkoopen tegen prijzen buiten mededinging. Op aanvraag bezoek van onze reizigster Heeft groot beloop, kan perken trekken en hokken zetten naar behoefte. Groot be loop is gelijk met levenskracht, goede paring en dus ook kiemkracht der op fok- dieren. Winterleg door sterk voedsel, opsluiting, kunstlucht, is hier niet toegepast. KWEEKERS, tracht allen naar zware bruine eiers ten voordeele van onzen eierhandel en ge dient uwe eigene zaak. Hier te verkrijgen, prijs 1 fr. of markt prijs indien hooger bij Willem AKTESOOXE SïifüfüfüfüfitfitftfiWifiSlftaüfüfüfiifiifi!#, \V/T yrry ^^*0 jsZ30 fr. per maand Depothouder voor I l Yper en omliggende: Diksmudest. 30 YPER Verschillende modellen in De artikelen zijn gewaarborgd V— [garantie;.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 5