N. V. - Y P E R (lliicorci in fijn poeder, E Hostezn-Gruwez Gebrosderf» PICKHOÜT II E Z O E k I Onoto Belgische Fabriek van Chicorei beiden op u sthtieplhflts ie rdeselhebe Pen G. BRAS-TAVERNIER B. W. tils vermakingen wordei aaovaard eo spoedig uiigevoerd. De spaarzaamste in 't gebruik, de best koopste en de beste Een enkele proefneming moei alle onbevooroor deelde huisvrouwen overt uitjen. Spreekdraad 102 ENRI Statiestraat, 40, YPER HOENDERVOEDSEL J. COULEMBiER, BMÜIRiraill. 32-36. YPER Stipt op het uur 2ij*! U steeds met een Kunstglaswerk in koperen lood. Civwoon en Decoratie schilderwerk Genadige Prijzen. Vertegenwoordiger KNOCKAERT 42, Meen en sches t ec nweg, 42, Bascule, YPER Hondstraat, 35, yper. Volledige binnenhuismeubileering Verzorgd werk Genadige prijzen. Trouwringen Allerhande en zeer verzorgde HERSTELLINGEN Echt en Sterk s sHsasisiiaiiaiEii TROUWE BEDIENING l? Eü iË O S! SÜ aas 9 l^oaes Fonteyne TE WOESTEN V LAliINGEi VdflRflFPlFK medeeiUel'sc"',aP cn medezeggenschap in het lUUnULLLL) VI.AAMSC.H HUIS fkcl/aamheid indewinsten Men kan inschrijven, met te storten op de Hank van Handel en Nijverheid of op Posteheckrekening 130361. MENGELWERK Van al <lt* Vulpennen is de OXOTÖ PEA ver uit de BESTE, WHflRDTi 1 Omdat zij een zelfvuller heeft. Omdat zij een veiligheid-kabotseken draagt en niet leken kan TME ALLEENVERKOOPER Boterstraat, Y P E R WY?ELIER-TAFF seiHoule en i>Taan r» Bijzonderheden van Legmeelsoorten. Voedermeel voor poeljen en kuikentjes. Alle graansoorten. Drie verschillige mengelingen, alsook alle benoodigheden om dezelfde voeders te maken. Eischt ons merk VITAMIDORA, bevattende een maximum van Vitaminen.^ - Eenig depot voor Yper en omstreken. - Ontledingen kunnen ten kantore door iedereen gezien worden. - Men bestelt ten huize. Voor uwe dranken wendt u tot het welgekend huis waar u altijd eene groote keus WIJNEN, LIKEURWIJNEN en STERKE DRANKEN zult vinden aan voordeelige prijzen en gewaarborgd van herkomst. Al deze dranken kunt u ook bekomen in de volgende huizen aan dezelfde prijzen Coöperatief EENDRACHT, Elverdinghestr. VAN ELSLANDER, De Haernestr., 36 Weduwe BAL, Zonnebekesteenweg. 89 KERRINCKX Juüen. Hoornwerk, 3 SCHOONHEERE, Pennestraat. 3. Bonduwelle-Dumortier, Rijsselstr., 22 OVERAL VOORTVERKOOPERS GEVRAAGD a IG 3 5 BEDIEABEA BEIZH.EUS OMEGA v. hel huis: VfMirnesteoiiw^ff, 'Tl», G B Ol BE\AEBDSGH BIEB van PET BE DEYOS SINT ARNOLDUS BROUWERIJ GEWONE- en PRACHTMEUBELEN HUIS MHollebeke-Boerhave gewaarborgde bediening. Huis kestelvn-Yanleke Haarkapper voor Dames en Heeren. Het huis belast zich met alle slach van postichen Orimeering voor tooneel n andere feesten Dixmude-straat YPER. 6\ A c rnnirblT P E I# 0 tnveelen Zilverwerk 1 in werkenBeinilaleurs M vermaard flitisrijaa Baby's powder onmisbaar voor de kleine kinders en door de geneesheeren aanbevolen, is alleen ver krijgbaar in DE KINDERKORE Ge zusters ROEDOLF Rijsselstr. 21, YPER. j LAXBBOUW EB8, Voor het aankoopen uwer Landbouwnia- chienes, Raapmolens en Vtttestrooiers. Bel gische Vervaardiging, wendt u in volle ver trouwen tot Oil g ST. JACOBSTR. (recht over de kerk) YPER. INGENIEUR AANNEMER van Electriciteitswerken bellen, Telefoon, Licht. Specialiteit van Electrieksche drijfkracht Depot A.C.E.C. Tel. Nr 212. ifisfiifiifiYisfiSfiSfiwsfitfisifiKifiaias#»» if»**»®»;;#;!* YLAAMSCH ill IS, kolllelinis <■11 hi-l LOKAAL V.O.S. <.;isihof' wordt aandeelhouder der Samenw. Vennootsch. M.AAUSCII ill IS TE YI»Ell zoo sigudi gij Ml onze Inricniing. - Do «aiileeleg zijg vag so !r. 29. De dOGhiervan den gevangenbewaarder o— Roz^, benauwd, bleek, bevend, van on rust, wachtte tol dat men haar riep om ook op haar beurt de tulp te komen bezichti gen. Zij hoorde goed Boxtel's stem. Waarlijk 't is wel hijriep zij uit. De prins die den uitroep gehoord had, deed haar binnen komen. Het is mijn tulp, riep Roza uit, 't is wel de mijne, ik herken ze zoo goed. O mijn artne Cornelius Daarop barstte ze in tranen los. De prins richtte zich ops ging tot bij de deur waar hij eenige oogwenken halt hield. De oogen van Roza kruisten de zijne, meer dan ooit was ze er nu van overtuigd dat ze dien flin ker» vreemdeling nog gezien had. Mijnheer Boxtel, sprak de prins, kom hierbij mij binnen. Boxtel kwam aanstonds toegetreden en bevond zich rechtover Willem van Oranje. - Zijne Hoogheid sprak hij uit al zich eerbiedig terugtrekkende. Zijne Hoogheid wedervoer de gansch onthutste Roza. Bij het hooreti van dien uitroep die van den linker kant der plaats kwam, keek Box tel onwillekeurig scheef en bemerkte Roza. Bij dit zicht, vaarde er een eigenaardige siddering door 't lichaam v. den nijdigaard - Ah murmelde de prins bij zich zelf, ik stel vast dat hij door het zien van dit meisje aangedaan is. Doch Boxtel, herstelde zich dadelijk. Mijnheer Boxtel, sprak Willem, het schijnt dat gij het geheim der zwarte tuld ontdekt hebt - Ja, Monseigneur, antwoordde Boxtel, met een stem waarin men duidelijk een zweem van onzekerheid kon hooren. Nu 't kon ook goed, dat die onzekerheid voortvloeide uit de emotie die de tulpen- kweeker onderging omdat hij met Willem van Oranje sprak. Maar, sprak de prins weer, het komt me aardig voor dat dit jong meisje insge lijks beweert de tulp gekweekt te hebben. Op het wezen van Boxtel teekende er zich een verachtelijken glimlach en terzelf- dertijde stak hij de schouders op. Willem volgde zijn minste beweging met een uiterst geinteresseerden blik van nieuws gierigheid. Welaan, zegt me, sprak de prins, kent ge dat jong meisje. Neen, Monseigneur, absoluut niet. En gij, jonge dochter, kent gij M. Box tel. Neen, M. Boxtel ken ik niet doch wei M. Jacob. Wat wilt ge zeggen Dat hier, edele prins, ik wil zeggen dat deze die zich hier Boxtel doet noemen, te Loevestein M. Jacob heet. Wat antwoordt ge daarop, mijnheer Boxtel Niet anders, Monseigneur, dan dat we hier te doen hebben met een schaamte- looze leugenaarster. Liegt ge het at, nooit in Loevestein geweest te zijn Boxtel aarzelde, Het vaste en onderzoe kende oog van den prins belette hem het liegen. - Ik kan niet loochenen nooit in Loeve stein te zijn geweest, Monseigneur doch ik loochen ten stelligste deze tulp te hebben gestolen. - Wat, riep Roza uit, zeker staalt jge ze me, ge naamt ze uit mijn slaapkamer, lee- lijk mpnsch - Ik loochen het, zeg ik u. Het is reeds meer dan twintig jaar, Monseigneur, sprak hij, dat ik te Dordrecht tulpen kweek, zelfs heb ik in die kunst een zeker vermaardheid verworven. Welnu, ziehier de zuivere waar heid. Dit jong meisje wist dat ik de zwarte tulp gevonden had, en te zamen met een zekeren verliefde die zij heeft in de ver sterking van Loevestein; besloot zij mij te ruineeren, met zich den prijs van honderd duizend gulden toe te eigenen, die ik win nen zal, hoop ik, dank zij uw rechtvaardig heid. ('t Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 6