Nieuws- en Aankondigingsblad. wg gaan naar mist. 11.1 llooi>'stn.*in<i<' POLITIEK WIE GAAT ER MEDE YI>I;KS<;II LEVE X 2e Jaargang. Nr 73. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 20 Mei 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Misleide Volkeren Zware ve rant woo rdc lijk he i d Abonnementsprijs 16 Ir. 06 per jaar. fr. per halt jaar. 5 ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen b.i osereenkomsr Tariel op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks Postcheckrekening: 2131.97. (Rld. Claeys.) De Brusselsclie Regeering kan of wil maar niet tot amnestie besluiten. Ze is en blijft de kleine regeering van een klein land. Grootheid tegenover andersdenken den is haar onbekend edelmoedigheid tegenover idealisten, die niet in haar zijde staan, is boven haar begripsvermogen. Als een rijke baron beschuldigd wordt benzol geleverd te hebben aan de duikboo- ten der Duitschers, en als die rijke baron door de Brusselaars vrijgesproken wordt... dat begrijpt ze. Als woekeraars volop vee geleverd heb ben aan het leger der vijanden, en als die dan een deel hunner kolossale winst aan de staatskas afgeven en een groote trico lore vlag uithangen... dat begrijpt ze. Als laaggevallen Belgische burgers vrij willig aan 't spionneeren gaan voor de Duitschers en als die genade krijgen na enkele jaren gevang... dat begrijpt ze. Als een rijke Mevrouw veroordeeld wordt voor medeplichtigheid aan den moord op haren echtgenoot, en als die rijke Madame na drie jaar genade krijgt... dat begrijpt ze! Als groote geldmannen uit de Crédit Foncier honderden menschen ruineeren en in 't verdriet storten, en als die na drie jaar voor gezondheidsredenen losgelaten wor den... dat begrijpt ze Maar wat ze niet begrijpen kan dat een Borms, ook tijdens .de bezetting aan de Duitschers durfde vragen, om ons volk in zijn eigen taal te besturen Dat is voor het kleinzielige en haatdragende België de mis daad der misdaden Roep honderd moeders uit het volk en honderd vaders, en vraag hun elk in hef bijzonder wat ze over het militarisme den ken en over het oproepen van hun jongens bij een mogelijken oorlog. Allen, zonder uitzondering, zullen den oorlog verwen- schen, en bij allen zal het verlangen opko men om hun kinderen op een of andere wijze aan dien gruwel te doen ontsnappen. En toch Laat morgen de rijke financie- mannen en de groote ijzerfabrieken maar eens besluiten, dat er een nieuwe oorlog noodig is... Dan zien we nogmaals die dui zenden arme drommels op bevel naar den dood marcheeren... Ja, hier en elders moeten de arme men schen sterven voor het Vaderland, en de rijke menschen moeten er vppr leven Zij die geen coffre-fort hebben, mpeten vechten voor den coffre-fort der grooten Zou het niet veel schooner en niet veel redelijker zijn, dat koningen, prinsen, ban kiers, grootfabrikanten en ophitsende ga zetschrijvers van weerskanten alléén in t vuur gingen Die ten minste schijnen te weten waarvoor er gevochten wordt Ja maar... als dat ooit moest besloten worden, dan was er nooit oorlog meer. Die hooge en groote kerels kunnen wel bevel geven om op te marcheeren, maar zelf gaan... hola piet DE EER Als men aan de militaristen en aan de patriotten doet opmerken, dat ons Belgisch leger, hoe men het ook tracht op te blazen, toch maar dienen moet om verpletterd te wórden door de grootmachten die ons om ringen, dan antwoorden zij met een dwaze verwaandheid: «Welnu, dan is de eer toch gered Maar van welke eer spreken die groot- oomes? De eer van de grooten en machtigen der aarde? De eer van de bankiers en v. degroo- te kanonfabrikanten? Maar.... met die eer hebben de kleine menschen toch niets te maken! Voor die eer geven de moeders hun beste zonen niet! Als de eer van de grooten der aarde dan toch op het spel staat,dan moeten die groo ten maar zelf een geweer nemen om hunne eer te redden. Waarom moeten nu toch die kleine menschen de eer van de grooten redden Moge de dag komen dat alle mindere menschen dat eens begrijpen! Nu de socialisten niet meer in de minis terzetels zitten en met het oog op de kie zingen van toekomend jaar, zijn de roode kameraden bereid den zesmaandendienst in de Kamer te stemmen, alsmede de ge westelijke indeeling en de amnestie. Als nu acht Vlaamsche Katholieken ge noeg rechtzinnigheid en genoeg durf had den, om op hun plechtige beloften te den ken en als de acht Vlaamsche katholie ken het ministerie nu eens in den steek lie ten om hun eigen volk te dienen, dan wer den zesmaandendienst, gewestelijke indee ling en amnestie doorgevoerd. Maar... zullen er acht katholieke Vlamin gen gevonden worden, die de eerlijkheid boven de politiek zullen stellen? Zullen er acht katholieke Vlamingen opstaan, die zich beroepen zullen op de heiligheid der afgelegde beloften, en die het belang van het kleine volk zullen stellen koven de ver gramde oogen v. de Brusselsclie üroqten Laat ons hopen en toezien! (Vervolg en slot) Wanneer men de politiek op ernstige wijze beschouwt, dan moet men tot de overtuiging komen dat de menschen die zich als politieke leiders aanstellen en een politiek mandaat bekleeden, en zich van deze grootsche taak in volle geweten kwijten, zulks niet doen voor hun persoon lijk plezier, maar uit plichtbesef en verant woordelijkheidsgevoel tegenover het volk. Het is dus totaal verkeerd wanneer men denkt dat de kiezers waarlijk plezier doen aan de personen die zich kandidaat stellen voor een verkiezing. Het is het volk dat aan zich-zelf plezier doet met te stemmen voor iemand van wien het overtuigd is dat hij. ernstig is en de belangen van het volk goed zal dienen. Indien er nu politiekers zijn die van huis tot huis aan de kiezers gaan vragen of ze voor hen zouden willen stemmen, die aan de kiezers geld beloven of pinten bier te drinken geven, dan moet het volk oppas sen voor zulke politiekers want als som mige politiekers zulke middelen gebruiken om te kunnen gekozen worden, dan is zulks een bewijs dat zij gaarne een politiek man daat zouden bekleeden om er persoonlijk voordeel door te hebben. In de verschillige politieke partijen kan men overal personen aantreffen die het waarlijk goqd meenen, en te goeder trouw Handelaars, plaatst uwe aankondigingen in ons blad. Lezers, koopt bij die handelaars die in ons blad adverteeren. handelen. Maar wanneer hun daden bewij zen dat ze mis zijn, dat zij handelen in het nadeel van het volk, dan moeten zij dat durven bekennen, en dan moeten zij van richting veranderen, indien zij liet waarlijk ernstig meenen. Iemand die het ernstig meent, durft vrij en vrank voor zijn gedacht uitkomen, en indien hij overtuigd is dat hij goed handelt, dan zal hij geen debat (te- gensprekelijke meeting) vreezen met een politieken tegenstander. Indien hij weigert, dan is zulks het klaarste bewijs dat zijn ge weten niet in orde is. De kristelijke naastenliefde, en ook de zoogenoemde vrijzinnigheid eischt dat men verdraagzaam weze tegenoverde menschen die een ander politiek gedacht hebben. Broodroof plegen tegenover sommige personen omdat zij tot een ander politiek gedacht behooren, is het schandaligste dat er inde maatschappij bestaat. De menschen moeten gewonnen worden door liefde en niet door haat; door overtuiging en niet door list en geweld. Wij hopen dat onze medeburgers, door deze uiteenzetting wat beter zullen verstaan hebben «wat» politiek eigenlijk is,en dat ze nu meer de noodzakelijkheid zullen in zien van zich op de hoogte te houden van de politiek, van hetgeen door de politieke leiders gedaan wordt, voor of tegen het volk. De Vlaamsche Harmonie is reeds van de partij. Laat u inschrijven voor de reis per auto bus bij: Hilaire Verbeke, Rijsselstraat Wackenier, Janseniusstraat, Marcel Soete Statiestraatof in het Vlaarnsch Huis, Stuersstraat. Ook wordt er gerekend op de vrienden van Poperinghe, Wervik en elders, Inschrijvingsprijs: 30 fr. St. Maartenskerk Wij zijn gelukkig te kunnen mededeelen dat de aanbesteding voor den vloer der kerk goedgekeurd is. De aannemers zijn de H. H. Mahieu en De- jonghe. Ongelukkiglijk is het slechter ge steld met deze voor de sakristie. Alles is te herdoen tusschen de viervroegere inschrij vers. Nogmaals uitstel dus. Van waar zulks komt kan men gemakkelijk gissen Er zijn ook honderd vijftig duizend fr. toelage verleend voor het beeldhouwwerk. Dat's beter. Het beschaliën van het dak gaat rap vooruit en 't is aangenaam te zien hoe de mannen erop kloppen. Ze slapen niet. Ons Gerechtshof Onze bevolking zal blijde zijn te hoorendat er eindelijk toe lating gegeven werd voor het opbouwen van het torentje van ons gerechtshof. En 't zal waarlijk schoon zijn. 't Heeft heel iets weg van dat van Audenaerdes stadhuis. Te genwoordig is men bezig met het beeld houwwerk derpaneelen ook met het wapen dat boven de ingangspoort komt en wij zijn gelukkig hier nogmaals te herhalen wat we vroeger reeds zegden, dat we naar den vreemde niet gaan moeten om kunstwer- kers te vinden die hoegenaamd voor de an dere moeten onderdoen, 't Zal ook aange naam zijn later te mogen zeggen dat dat werk heelemaal door Yperlingen gedaan werd. 't Is jammer dat men zulks niet zeg gen kan voor het meerendeel der praalge- bouwen. St. Pieterskerk De werken aan Sint Pieterskerk zijn zooals gemakkelijk te zien is verst gevorderd (sprekende van de kerken). Al de benoodigheden zooals altaren, pre dikstoel, vont enz. staan er reeds, zoodat men zou mogen zeggen dat zij opgedaan is. Nogthans zijn er nog sierwerken voor zien welke men voor het oogenblik bezig is te vervaardigen, namentlijk een gedeelte v.het gebintdatomende om 't sanctuarium, loopt en heelemaal in eikenhout is. In af zienbare tijd komt heel de afsluiting. Ook in 't kort krijgen wij een paar aanbidden de engelen in wit carraremariner, welke dan op het altaar van het H. Sakrament zullen bijgezet zijn. Ik bedoel dat altaar, staande achter het hoogaltaar, en dat gege ven werd door de weledele familie Sur- mont. Ons museum. Twee weken geleden schreven wij dat de kunstvoorwerpen on zer kerken die op het vleeschhuis geborgen werden mochten weggehaald worden. En, toch niettegenstaande de stellige gedane belofte zou de toelating nog niet gegeven zijn geweest indien M- Molitor in eigen persoon de zaken niet was komen heredde- ren. Nu to,ch is 't geklonken. St Pietei's, haalt het zijne weg en St Maartens' goed zal wat op kant gelegd worden in afwach ting dat de kerkfabaiek o.ver eene geschikte plaats bezit om dit alles op te bergen. Zocv veel te beter, want zoo gaan wij naar de gewenschte oplossing. Het British Legion Zooals reeds gemeld zal de prins van Wales de oud- strijders van het British Legion verge zellen op hunnen pelgrimstocht naar de kerkhoven van het front. De tocht van het British Legion geschiedt op 5. fx 7 en 8 Augustus aanstaande. De prins van Wales komende van Tuquet-Paris-Plage, zal te Rijssel zijn op Dinsdag 7 Augustus ten 4 1 2 ure hij zal er de gast zijn van den prefekt van Eransch-Noorden die hem te 5 u. een thee zal aanbieden, 's Avonds reist de prins naar Toerkonje, waar hij een con cert zal beluisteren. Hij zal er vernachten in de prefektuur, en, in den morgen van Woensdag, zal hij naar Yper kómen, om er de grootsche betooging bij te wonen welke zal plaats hebben aan het Engelsch gedenk- teeken, aan de Meenenpoort. De nieuwe Fabriek Bij het delven van de grondvesten voor de nieuwe fabriek heeft men verleden week verscheidene uit geboorde boomstammen gevonden, die een plaats zouden verdienen in het stads museum. Naar wij vernamen is die volgende ge schiedenis aan die vondst verbonden. In 1Ó78 viel Yper in de handen van Lo- dewijk XIV, koning van Frankrijk, die de stad geweldig deed versterken. Daartoe be zigde men het water der vijvees, zoodat de

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1