Nieuws- en Aankonh-gsngsblad. BBEIDERS AIIIIEl I^STEIIS 1 D B 9 m Heden 3 Juni, krij»1 de gelegenheid een daatl Ie siellen voor Vlaanderen. \Y I it ii 1 i: i» i. Werkelijke kandldaien Werkelijks kandidaten Wrrkeillke kanainaien Werkelijke kandldaien 1 2 Piaaisvsrvangsrs Piaaisvervangsrs Piaaisvirvancers Plaatsvervangers RrDtiflers van wesi-viaanaereit. vrouwen als mannen. 2r Jaargang. Nr 75. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 3 Juni 1928. Versch ijnt Wekelijks Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yi er. Vertrouwt Y<»rdedii»iii<j van launtlnvns >olkslM'lnni><Mï aan BKWl Sik Yltimiiigcn Dus TWEEMAAL DOPPENééns boven Plorissoone en ééns boven Desramault. Voor wie zult ge stemmen? Maar f Doch er is meer. Neen duizendmaal neen Hoe moet gij stemmen Abonnementsprijs 16 fr. 00 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. DE ras® BODE Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels woiden niet opgenomen. Postcheckrekening: 2131.97. (Fud. Claeys.) n n P P R Florissoone Isidoor Waignein Karei Logie Cyriel I —t= i Desramault julien Lewyllie Jules Dael Marcel Hebt gij, werkbroeder of werkzuster, reeds over de belangrijkheid dezer verkiezing na gedacht? Ditmaal stemmen Werklieden, Bedien den en Patroonsheelemaal afzonderlijk. De werklieden stellen dus hun eigen rechters aan. Ook gij vriend lezer kunt met Uw pa troon in onverschil komen, hetzij nopens Uw loon hetzij nopens het geleverde werk en in dat geval zijn het de Rechters doorU verkozen die U zullen oordeelen. Voor U in 't bijzonder en voor de werk liedenstand in het algemeen is deze kiezing dus van overgroot belang. Voor menschen die Uw vertrouwen waard zijn. Deze vindt gij op de lijst van het Vlaamsch Nationaal Vakverbond, dus onder Nr 3. In deze verkiezing liggen ook de begin selen besloten. Deze kiezing heeft met de politiek niets te maken en toch ziet ge hoe weeral de politieke partijen op suksesazen. De politieke partijen hebben de socialis tische en liberale evenals de christene vak bonden ingepalmd. Steeds hebben zij den werkmanen in 't bijzonder den Vlaamschen werkman belogen en bedrogen. De vak bonden die.zulke politieke partijen onder steunden en nog ondersteunen hebben daardoor zelf meegeholpen aan dit bedrog zoodat het terecht mag gezegd worden dat onze Vlaamsche werklieden steeds met hun eigen vet werden ingesmeerd. Deze vakbonden zijn veel meer gewor den instrumenten in de handen van slim me partijpolitieke postjesjagers, dan lief- boomen tot het bereiken van meer welstand voor onze werklieden. DAT IS GEBEURD EN 'T GEBEURT NOG zonder Uwe toestemming, zelfs te gen Uwe goesting in. Echter is de verkie zing voor de werkrechtersraden voor U een bijzondere gelegenheid om Uwen af keer daarvoor te openbaren, Voor de ver politiekte vakbondleiders moet zij een groote les insluiten. Nopens allerlei maatschappelijke vraag stukken kan van regeeringswege het oor deel der werkrechters worden ingewonnen De menschen die gij nu tot Uw rechters kiest zullen zich dan hebben uit te spreken. Zult gij dat overlaten aan de verpolitiekte mannen wier partijpolitieke drift hun een klaar inzicht in het Vlaamsch arbeiders vraagstuk belemmert? Aan de mannen van wie gij zelf getuigt dat zij steeds als poli tiekers U als arbeiderstand wisten te be driegen? Uwe stem moet een protest zijn tegen het jarenlange bedrog waarvan den Vlaam schen arbeiderstand het slachtoffer is. Gij zult mannen kiezen die weten onaf hankelijk te oordeelen, die zich door geen politieke partij de les laten spellen of de wet stellen. Menschen die rekening houden met AL de belangen van den Vlaamschen arbeider stand. Mannen die door houding en hun werking bewijzen dat ze zelfstandig zijn en durven opkomen tegen alle bedrog en on recht. Deze mannen vindt ge op de lijsten van het Vlaamsch Nationaal Vakverbond. In tegenstelling met hetgene gebeurt bij politieke verkiezingen stemt men nu niet alleen boven de werkelijke kandidaten, maar ook boven de plaatsvervangende kan- A. didaten zooals hierboven is aangeduid, en telkenkeer onder nummer ditmaal zult ge uw plicht begrijpen. Uwe stem zal een protest zijn tegen het reaction- naire Belgisch bedrog. Als één man zult ge doppen voor de kandidaten eener gezonde vrije werkersbeweging Namens het Vlaamsch Nationaaal Vakverbond Yper. Sluit u aan bij het Vrije Vlaamsch syndi- kaat. Vormt een sterke af deeling in uw Stad of gemeente. Wendt u tot den gebroodroof- den onderwijzer Rudolf Claeys In Vlaan deren Statiestraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1