NiEUWS- EN AANKONDEGINGSBLAD. Vlaanderen en de Zee. leecw eweagcen 2* Jaargang. Nr 76. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 10 Juni 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yeer. De Verkiezing van Zondag Hol roolit om lo loon is iiol oorslo roohl Hot vootio is ooii int?) lo in, ffoon knoolit. Edgard louage VLAMINGEN Boterstraat, 50, YPER. WB*m I I Abonnementsprijs 16 Ir. 60 per jaar. 6 fr. per half jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men l bon neen op alle posi kantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. T-rief op aanvraag. Versch ijnt We kei ijks Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Xaamiooze artikels worden niet opgenomen. Postchcckrekening: 2131.97. (Ruc. Claf.ys.) De bekende Waalsche dichter uit Cou- vin, Rone-Lyr, die onlangs aan Karei van de Woestijne, onzen grooten Vlaamschen dichter, bij zijn huldiging den groet bracht van de Renaissance d'Occident sprak de volgendegedenkwaardige woorden«Ik voel mij gelukkig dat ik de Vlaamsche redevoeringen zoo goed kan volgen. Im mers wat zouden wij zijn zonder Vlaande ren? Op kunstgebied komt in 't land alles uit Vlaanderen. Onze voornaamste kunste naars zijn Vlamingen of hebben voorva derlijk Vlaamsch bloed in |de aderen. Ik bedoel dat,indien Vlaanderen zou verdwij nen, Wallonië geen reden van bestaan meer hebben zou. Ik steun in deze mijn ziens wijze op de overwegende rol door Vlaan deren gespeeld in de geschiedenis. Maar niet enkel op kunstgebied muntte Vlaanderen uit, ook op handelsterrein en op zeevaartgebied. Zoo wij een blik wer pen in het verleden, zien wij genoeg dat een Vlaming op zee in zijn element was. Hij vond op zee zijn bestaan en schreef er menige roemrijke bladzijde onzer ge schiedenis. De zee zit den Vlaming in 't bloed waarom kan dit niet zóó zijn bij zijn na komelingen Ons volk uit den Noonj-West- hoek van België isvannatuurswege aange legd op dezee en wij begrijpen wel waarom de Brusselsche regeering niets doet om dat volk in zijn natuurlijken drang voort te stu wen ten bate der gemeenschap. Wij hebben een zee en welk nut trekken wij er uit? Wij hebben havens en zij liggen verlaten Wij hebben een stoer volk en het doolt steeds in den vreemde voor de korste brood. Het heden en de toekomst kan nochtans een her haling worden van het roemrijk Vlaamsche zeeverleden. Maar Brussel wil niet. Julius Cesar, aan de kust komende, vond er zeeschepen die beter gebouwd waren dan deze der Romeinen, die nochtans mees ters in 't vak waren. Zoo trokken de voorloopers der Vlaam sche zeeschuimers in 't begin onzer tijdre kening op schepen zonder brug de hooge zee in om in de Middeilandsche zee-steden in te nemen en zich neder te zetten op de kusten van den Hellespont. Na een verblijf van 15 jaar keerde een deel terug naar hun mistig vaderland. Toen de Vlaamsche kruisvaarders naar Jerusalem togen vónden zij in die verre zeeën hun nakomelingen die een bloeien- den handel dreven met Phenicië, Syrië en Egypte. En wat gezegd van de machtige Vlaam sche vloot De Zeehonden die onder 't bevel van admiraal Mathys Mathyssen in de jaren 13Ó0 de Vlaamsche kleuren deden eerbiedigen op de Noordzee, op de Baltische en Middeilandsche zeeën. 't Was de Vlaamsche vloot van Jacob van Artevelde, die als bondgenoot der En- De stemming is zeer kalm verloopen. Eer het ongeveer middag was hadden schier al de kiezers reeds hun werk gedaan. Hun werk gedaan, bij maniere van spreken! want in sommige bureelen waren er tot 20 ten honderd stembrieven wit gebleven of wel ongeldig! De uitslag der verkiezing is voor het Vrij Vlaamsch Syndicaat uiterma te bevredigend, beloftevol voor den gedu- gelschen ten jare 1340 de machtige Eransche vloot van 400 zeilen, aangevoerd door Ni- colaas Bahuchet en I lugucs de Kernei, in den grond boorde. Was het niet een Bruggeling josse Van den Berghedie in 1440 de Azoren-eilanden ontdekte on ze den naam gaf van Vlaam sche eilanden Gedurende het Spaanscli tijdvak hadden wij de uitgelezen schaar Vlaamsche vloot voogden, waarvan sommigen Grooten van Spanje werden. Wie kent er de geschie denis niet van Jan Bart, een uitgesproken Vlaming, die van uit Duinkerke de schrik der zeeën was Of deze van Jan Leeuw in de XV? eeuw, een verbannen Gente naar, die om zijn moed op zee de «Leeuw» werd geheeten. Deze van Simon Danser, die met een klein eskader, zijn persoonlij ken eigendom, zich ten dienste stelde van den bey van Algiers, die hem koninklijk behandelde en door de muzelmannen dui vel genoemd werd om de stoutmoedige stukken die hij op zee uithaalde. Deze van den Oostendenaar Jan jacobsen die in 1622 een glorievollen dood vond op zee, na tal van schepen in den grond te hebben ge boord. enz. Indien die mannen uit't verleden beschikt hadden over de moderne uitrusting, wat zouden zij niet tot stand gebracht hebben, en indien zij reeds uit eigen macht en ini tiatief zich beroemd maakten, wat hadden zij verricht met regeeringssteun Onze Vlaamsche zee en onze Vlaamsche kust, zij liggen daar verwaarloosd, vergeten en nochtans een wekroep uit Brussel is vol doende en al de levenskrachten van het Vlaamsche zeemansharte schieten wakker en geven aan het uitgeputte land een steun waarop het niet rekende. Men moet meer uitvoeren zegt men. Welnu de Vlaamsche kust is de deur, dat men ze opene en open houde Als Oostende in de jaren 1700 de zetel was van de Oost-Indische maatschappij en goede zaken deed, zou het nu meer moeten kunnen dan een overzetdienst onderhouden op Dover. Gedurende het goede jaargetijde komen twee schepen, die den dienst doen tusschen Zeebrugge, Hull en Harwich, één of twee maal per week aanleggen te Zeebrugge. En dit alles, eenvoudig alles 1... En nochtans zijn de kaaimuur van Zee brugge, de haven van Brugge geen hersen schimmen. Zij bestaan maarzij hebben het ongelijk te ver van Brussel te liggen. Waarom kan Vlaanderen geen profijt halen uit de prachtwerken, waarom kan de haven niet herleven en voorspoedig wor den West-Vlaamsche belastingbetalers, ant woordt in onze plaats Omdat gij slechts goewillige melkkoeien zijt, onweerdig van uw groote vrije vaderen. rigen groei en den komenden strijd. Tot Maandag-noen bestond het vermoeden dat de eerste kandidaat van de Vlaamsche lijst, Isidoor Florissoone, zou gekozen zijn. Inder daad, in de bureelen der stad Yper, had de lijst van het Vrij Vlaamsch Syndicaat méér stemmen behaald dan de christene werklie den. Dat, ten andere blijft een onweerspre kelijke vaststelling, die zelfs de conserva- teurs en de franskiljons onzer stad doet grijnzen van spijt. Een tweede, even on weerlegbare vaststelling: de vijanden van <n R. DE CLERCQ. de democratie, al wat behoudsgezinde en Vlamingfretter is, zijn opgetogen omwille van het schoon sukses der christelijke de mocraten, verre boven die vervloekte na- tfonalistisch gezinde werklieden. Wat moe ten die christelijke werklieden gevaarlijke democraten en geduchte Vlaamschgezin- denzijn! Straks zullen de partijbazen het wel bewijzen, in de kamers, met de nieuwe legerwet! Een derde beschouwing: de aanzienlij ke krak van het socialisme, in dit arrondis sement. Ze behalen 7Q7 stemmen; het Vrij Vlaamsch Syndicaat bekomt er 703, 't zij 34 minder. De socialisten slaan met vele jaren syndicale actie en politieken strijd achter hun rug; het Vrij Vlaamsch Syndi caat bestaat, hoop en al, sedert zes maan den. Voor wie is de zegepraal? Het is voor niemand een geheim dat het Vrij Syndicaat zijn propaganda op den buiten niet doelmatig heeft kunnen ver richten: te jonge organisatie en te korte tijd van voorbereiding. Daarbij, de land- bouwwerklieden, onder wie het Vlaamsch nationalising het.hrec-flst eg diepst versiyeid is, hebben geen kiesrecht voor defi weTk* rechtersraad. Slechts het derde deel der Vlaamsch-Nationalistische troepen heeft de kans gehad te strijden. De kiezing van Mei 1020 zal het de tegenstrevers wel dui delijk maken, hoe Belgisch-gezind onze landsbevolkitig nog is! Ziehier de uitslag der velschillende kan tons. Wij geven kortheidshalve alleen de lijststemmen van de werkelijke kandidaten, en de sanientelling van lijst en voorkeur stemmen van elke lijst. Kanton Yper 6 opnem ngsbureelen Liberalen 252 Katholieken bil Na tionalisten 481 Socialisten 3t>ü Kanton Meessen 3 opnemingsbureelen Lib. 105 Kath. 258 Nat. 57 S 43 Kanton VVervik 2 opnemingsbureelen Lib. 103 Kath. 388 Nat. 57 Soc. 180 Kanton Poperinghe 1 opnemingsbureel Lib. 133 Kath. 270 Nat. 80 Soc. 131 Kanton Passchendaele 1 opnemingsbureel Lib. 7 Kath. 84 Nat. 34 Soc. 9 Algemeen Totaal: Lib. 61CD 42 voorkeurstemmen 052 Kath. 1672 77 1749 Nat. 718- 45 763 Soc. 744 53 797 Kiesdeeler 797. gewaa;borgd tegen regen en zonneschijn te bekomen bij Hoornwerk, YPER, Koopt bij de handelaars die hun aan kondiging in ons blad plaatsen. YBEKSCII ee YEN Geknipt Zondag, met al dat warm weder en toen ook met de kiezing was er in de Boterstraat een kerel die, wat bedron ken zijnde, het nogal bont m.iakte. De po- Iicie had er last mede en kreeg het nog al: te verduren. Burgers werden bijgeroepen om hulp te bieden want de weg was nog al lang naar de Thouroutstraat. Benauwelijke schouwbrand Zondag avond om 9 uur zagen menschen uit de Mondstraat geheele gulpen gensters uit eene schouw vliegen van een der hoek huizen der Tempelstraat. Daar de brand zoolang duurde en dreigend scheen te worden, achtten de geburen het geraad zaam op het dak te klauteren en de brand te dempen. Zij gelukten er eindelijk in. liet was best ook. iieraanbesteding De heraanbesfc- ding vanStMaartensSakristie welke Maan dag laatst plaats had in St. Maartens pa tronaat had den volgenden uitslag: J H- Ma^i jeu van Yper 1104.009 fr. TT: Vair -,-.m rrry,-elw [1T74..000 ir.. 11. Caron van Ardoye 1.220.000 fr.. H. Soete van Yper 1.235.000 fr. Laat ons hopen dat de goedkeuring er van niet lang uitblijven zat 'iii'xn SCHOENEN EÜE Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN IL Louf«Vandoopne o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en KinderartikeFen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.--AJUerh&nde herstellingen KOMT ZIEN EN OOWDEPLT. Plechtige Communie Zondag laatst Ivadden wij de jNechtige Communie op de verschillige parochiën onzer stad. De god delijke diensten werden goed bijgewoond en ouders en kinders waren overgelukkig. Onnoodig te zeggen dat er geen kosten ge spaard werden. Branduitdoovers. Dezer dagen be merkten wij Aft de barakken van het Min neplein e-n toebehoorende aan het AJbert- fonds bijna alle verdwenen zijn. Misschien staan er nog een twintigtal waarvan drie vier bewoond zijn. De branduitdoovers welke zooveel geld gekost hebben werden uit hunne kotjes gehaald, ten gronde ge worpen en van hunne kopesen koppen be roofd en was het met geweest dat- eet» lieerde zaken aantrok, of de kostelijke uit- doovers waren een voor een alle verdwe nen. Processie. Ter gelegenheid van de processie ter eere van liet H. Sakrament, welke Zondag toekomende zal. plaats heb ben noodigt de raad der gilde van O. L. V. van Tiiuyne hare leden uit, het Allerheilig ste met licht te willen vergezellen, alzoo

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1