Nieuws- en Aankondig ngsblad. ViaafliSGD Huis S. Yper CÜLPEHSPORENFEESTEH 1928 x persch ia:xe\ Beter geus dan Vlaamscli-Kaiholiek II JULS-FEESTEfê Alarmkreet 2Jaargang. N 78. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 24 Juni 1928. Verschijnt Wekelijks Beheer en Opstel: Statiestraat. 39, Y;*er. Postcheckrekening2131.97. Rud. Claeys.. BERICHT VLAAMSCHE HARMONIE J. DE GEYTER. Boterstraat, 50, YPER. HERDENKINGSTOET op Zondag 15 Juli 1923 om 15 u. Abonnementsprijs IC iflit per jaar. 9 ir. per half jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert up alle positanioren. Aankondigingen b.j overeenkomst. Tarief op aanvraag. Hl Alle nieuws moet tegen Jen Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels woiJen niet opgenomen. De uitsluiting van de Vlaamsche Har monie uit de 11. Sacramentsprocessie, en, naar het schijnt, voortaan uit alle proces- siên, heeft bij tal van Yperlingen de verba lende meening doen ontstaan als zou Ypriana eene katholieke maatschappij zijn en de Vlaamsche Harmonie niet. Waarheidshalve willen we hier eens na gaan of deze meening wel op vasten grond steunt. Ypriana geeft haar zelf uit voor on zijdige maatschappij. Daardoor alleen is zij op haar plaats niet in een loutere godsdien stige plechtigheid als in een processie. Maar is het wel zoo Het is van algemeen bekendheid dat de leden van Ypriana minstens voor de twee derden liberalen zijn, en bijgevolg onder de veroordeeling vallen door de laatste Pauzen en bisschoppen uitgevaar digd tegen het liberalisme als zijnde eene ketterij, fin onder deze twee derden zijn er een zeker getal leden die noch van God noch van zijn gebod willen weten en nooit een voet in de kerk zetten zij behooren tot het welgekend soort godsdiensthaters en papenfretters die men vrijdenkers noemt. De wetten der H. Kerk over den Zondag en den Paaschplicht, over het vasten, over het lezen van goddelooze en neutrale bla den en geschriften, ze spotten er meê, of ten minste, aanzien ze als niet bestaande. Altijd wordt de medewei king van Ypria- nisten gretig en met geestdrift toegestaan voor danspartijen en dansfeesten waar de strenge en herhaalde onderrichtingen der kerkelijke overheid over de onbetamelijke kleederdracht schaamteloos onder devoe- ten vertreden wordt. En zou het waar zijn dat één van Ypriana's bestuursleden vrijmetselaar is Wat de Vlaamsche Harmonie betreft, eikendeen weet ook dat al haar leden plichtvervullende christene menschen zijn. De eenen deftige, eerlijke en voorbeel dige huisvaders, wien niets méér ter harte ligt dan een katholieke christelijke opvoe ding voor hun kinderen, al ware het zelf ten koste van de lastige offers. Onder hen zult ge van die verblinde en ontaarde va ders niet vinden, lijk bij vele franskiljons, die hun zonen en dochters vrijen toom laten om te straatzwieren en naar verdachte bijeenkomsten te gaan. De anderen zonen uit onze echt Vlaam sche en diepgodsdienstige familiën, van die schare gaafgebleven jongelingen, op wier gedrag er hoegenaamd niets te zeg gen valt. En wil men weten in welke middens de Vlaamsche Harmon ie het meerendeei harer leden aanwerft Onder die vurige en rechtzinnige christenen wier getal helaas gedurig vermindert (waarom en die men aantreft in alle kerkelijke plechtighe den en godsdienstige stoeten, zooals over twee jaar, de H. FJartefeestenJe Brugge. Ja waarlijk, Ypriana is ten volle op haar plaats in de processie, en 't en is maar met reden dat de Vlaamsche Harmonie er wordt uitgeweerd Nu is oe wensch vervuld van de Dames franyaises catholiques Zou dit soms de inzet zijn van de nieuwe katholieke actie in Yper De 11 Juli-feesten worden dus gevierd onder leiding van het Groeninghe-Komi- teit. Goddank, want de onvoorwaardelijke Vlamingen uit Yper vreesden ernstig er voor. Men wilde er officieele stadsfeesten van maken dat ware opperbest geweest zoo men te doen had gehad met durvende Vlaamsche stadhuismenschen. We weten e:hter permentelijk goed dat onder zulke officieele leiding onze 11 Juli feesten hun karakter grootendeels verliezen zouden- Dat wordt immers door de franschgezinden zeer beoogd.. Men zou zoo graag 't fut er uit krijgen... die overweldigende goud- zwarte bloemenzee van verleden jaar ver zoop de razend- bevende Ypersche frans kiljons. Er moet iets op gevonden worden om 't weerkeeren van zulke overstroomin gen te beletten. Het Ypersche Volk 't zeer ziekelijk orgaan der zoogezegde katholieke stands- groepeering, had het ook liever anders zien gebeuren zij —die menschen uit die gioepeering deden een eerste poging op dat het Stadhuis het Groeninghe-komiteit zou miskennen. Zij wilden van 11 Juli-fees ten i een waar en oprecht volksfeest ma ken, om alzoo de Vlaamsche Volksfierheid op te beuren zoo zegden ze. Die doorluchtige heereu van 't Yper sche Volk zouden beter hun bek houden over Vlaamsche volksfierheid. We kennen die kerels. Dat er onder hun volgelingen, goè Vlamingen zijn,akkoord.Maar de «goe» die een woordje te zeggen hebben zijn in feite maar knechten der iranschgezinde conservateurs, die duivels blijde zijn, dat er nog zulke snullen van Vlamingen zijn, om de macht dier hooge ooms, hier in Vlaanderen voort staande te houden. Om volksgezind te zijn en ook wel uit natuur lijken drang zijn ze Vlaamschgezind, doch in ongenade durven ze niet vallen bij hun meesters de Vlamingenhaters. Neen van lieden die twee heeren dienen, verlos ons Heer De faam is gekend van die kool en geitenpolitiekers hun ik onthoud me» of ik onderwerp ine aan de meerderheid» is hun radikaal spreken. Wat heeft Vlaan deren aan zulke mannen Wat wordt 11 Juli onder hun leiding?... Daarom leve, leve honderdmaal ons Groeninghe-komi teit De HH. Aandeelhouders worden verr zocht hunne lidboekjes te willen afhalen ten zeti 1 der Maatschappij, op Maandag 25 Juni van 7 1 2 tot 9 uur's avonds. Zij gelieven zich te voorzien van de ont vangstbewijzen die hun bij hunne inschrij ving overhandigd werden. De Beheerraad. TOMBOLA Teneinde ten spoedigste mogelijk te kun nen overgaan tot de trekking worden de verkoopers van boekjes zeer dringend ver zocht, deze te komen vereffenen bij den Voorzitter der Harmonie. Er worden nog enkele lotjes te koop aan geboden tegen 1 fr. 't stuk in t Belfort, in 't lokaal In Vlaanderen en in 't Vlaamsch Huis. IH'CIl, IH'CIl alleen !iro<'<l<'i'h:ial op aarde Vlamingen, gij wordt bedrogen Wat is het legervoorstel der Regeering voor de Vlamingen Het huldigt in beginsel de provinciale indeeling, maar laat de toepassing over aan de willekeur van den legerstaf. We weten wat zulks beteekent. Het officierenkorps blijft Fransch. De wet bevestigt de opperheerschappij van het Fransch. Fransch omhoog. Vlaamsch omlaag. Fransch het bestuur Fransch de com mandotaal Fransch het militair onder richt Fransch de onderlinge betrekkingen onder officieren van allen rang. Geen Vlaamsche eenheden. Fransch de techniek! Uitsluiting van de Vlamingen uit alle posten die in vredestijd meest gezocht worden en in oorlogstijd het minst gevaar opleveren. De Vlaamsche jongens .onzer kleine bur gerij, onzer werklieden, onzer boeren blij ven slachtvee Fleet dat Vlaamsche Democratie Wie geeft onze Zeifstandigheid prijs Wie pleegt verraad De Generale Staf maakt ons leger tot de voorhoede van Frankrijk en lokt den toe- komstigen oorlog midden in ons land. Wij worden de ondergeschikten in vredestijd op militair gebied en de vazallen op poli tiek gebied. Dat staat te lezen in een arti kel van de Revue Beige van 15 April 1. 1. lijkbaar door liooger officieren geschreven. Vlamingen, er wordt comedie ge speeld. De regccring wil de bespreking en de aanneming der wet met allen spoed door drijven. Zij wijst op het gevaar eener Ministe- rieele crisis wijl de Koning weg is maar zij zelf raadde den Koning, die zijn reis naar Kongo wou uitstellen, aan om heen te reizen teneinde dien troef uit te spelen... Op de volksvertegenwoordigers wordt ongewone druk uitgeoefend. Vlaamsche volksvertegenwoordigers wei den aan 't Hof ontboden, en allen zullen niet durven zeg gen wat ze daar beloofd hebben.... Ook de financie speelt haar rol... Gevaar voor een Ministerieele crisis 1 let oude deuntje dat reeds klonk ten tijde van Delacroix en Theunis. Zijn die onmis baar geweest Wie heeft het Ministerie Poullet doen vallen en een crisis verwekt, wel de gevaarlijkste en noodlottigste die 't land ooit heeft gekend Nu zou het reeds beslist zijn dat én Frans kiljons én sommige zoogenaamde Vlaam sche volksvertegenwoordigers amende menten in tegenovergestelden zin zullen neerleggen, maar op 't laatste oogenblik intrekken uit verzoeningsgezindheid om een crisis te vermijden. Zoo wordt de co medie voorbereid en gespeeld. VERRAAD Vlaamsche Kamerleden, onder drukking der regeering, hebben reeds beslist in aller- haast het legervoorstel te steunen zonder voldoende wijzigingen in Vlaamsch opzicht. Tegen dit Vlaamsch verraad is 't noodzake lijk overal protestbetoogingen te beleggen en protestmanifesten naar 't Parlement te zenden. De heeren uit 't Parlement moeten de stem van Vlaanderen hooren. Wee den dooven die het niet willen hooren Het bloed van 't volk eischt Vlaamsch De Vlaamsche Legercommissie zet den strijd voort tot den dag waarop de afreke ning geschiedt IfiïfiSüfiSifiSiSfiifitfüfüfüfüfiifilfilfüfiïSS GROOT SCIIOKA i; KTËÏN Let goed op het adres //V DEN POSTHOORN IBLouf-Varedoorne o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.--ALLr'nandcherstellingen KOMT ZIEN EN OOHDEELT. Voordracht. Zondag hadden wij in St Pieterspatronaat een voordracht voor de militianen gehouden door Dr Daele- inans, die voor een honderdtal jongelieden in alle waarheid en kieschheid de gevaren van het kazerneleven voor oogen legde. Dat zijn woorden ingang vonden bewees het luidruchtig handgeklap der overtuigde jongelingen die zoo hunnen welgemeen- den dank te kennen gaven. Op 1 Juli komt E. H. Debcir krijgsal- moezenier die heel den grooten oorlog medemaakte.om 11 uur in hetzelfde lokaal, voor dezelfde jongelingen en nog eenige makkers erbij een voo. dracht houden die uitnemende deugd doen zal. Daar moeten de militianen naartoe, want zij zullen iets medekrijgen. Begin van brand. Zaterdag avond om 7 ure sloeg er een geweldige rook op, uit het in opbouw zijnde huis van den Heer C. Six, de Stuersstraat. In den beginne leenden de voorbijgangers er geen aan dacht toe, doch 't en duurde niet lang eer de vlammen opsloegen en het heele schut sel dreigden te vernielen. Geburen kwa men toegeloopen, riepen den eigenaar op en wierpen emmers water op de brandende afsluiting. Op korten tijd kon allesgebluscht zijn. Denkelijk zal de eene of de andere wandelaar zijn half opgerookte cigaret tus- schen de sprinkels weggeworpen hebben. STAD YPER Het Oroeninghe-Comiteit. rni

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1