Nieuws- en Aankondigïngsblad. O. \j. Vrouw vuil de Wslon CliLDEiJSPDRENFEESTEH 1923 2s Jaargang. N' 79. Prijsr per nummer 30 centiem Zondag 1 Juli 1928. Verschijnt Wekelijks. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Ypei. Postcheckrekening: 2131.97. iRud. Claeys.) vim;wscii LI;\ i; Fpmlracltl cn koppige voHim'tHug wpzp ons i» rootvh' krnmork V- SCHOtCHtgJ I Dij Hiialrd VEkStKE-BÜEiiHRVE ScnoeosD naar roaat-flilerlianüe Herstellingen Belgische Fabriek van Chicorei WVPELget? TÜFFS^ Oproep ioi Higemeene vergadering van fiandeeiaouders HERDEN KINGSTOllT op Zondag IS Juli 1928 om IS u. ZOADAGRL ST. De dienstdoende Apotheker op Zondag 1 Juli is HOUTEKIER, Meenensfraat Abotinememsprifs !C fr. 00 p«r jaar. 9 ir. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Alie nieuws moet tegen Jen Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. - IS!»8 I ff I II1-28 Daar op Maandag 2 juli 's avonds om 8 uur de wijding zal plaats hebben van het nieuwe beeld, zal het wellicht niet onge past heeten hier een broksken geschiede nis mede te deelen. Van onheugqlijken tijd, en voorzeker van in 't midden der dertiende eeuw, placht er een klein O. L V. Beeld geplaatst te zijn in een kapelleke op de vesten, wat west waarts van de Mondstraat, en Zuidwaarts van de Tempelpoort. Te dien tijde stond de Tempelpoort daar waar de Tempelstraat en de Statiestraat nu ineen loopen. Wan neer de Jesuieten, in 1622, hun klooster bouwden op den grond der groote kazerne, kwam hun hof al achter tot tegen de ves tingmuren en het beeldeke dat in het ka pelleke op de vestingen stond, werd O.L.V. van de Vesten genaamd. De toeloop van het volk naar O. L. V. van de Vesten nam bijzonderlijk toe in 1623 ter gelegenheid van verscheidene mirakuleuze genezingen en zijne Hoog waardigheid Maarten Prats, Bisschop van Yper wilde den 24 Mei 1666 het beeld naar St Niklaaiskerk overbrengen. De Jesuieten kwamen er tegen op en voor fangeri tijd nog bleef het beeldje staan tenden den hof der paters. Wanneer nu de Jesuieten Yper verlieten, kwamen de Capucienen die niet ver van daar woonden de kerk der Jesuie ten en de kapelle van O. L. V. van de Ves ten bedienen, tot de aankomst der predik- heeren in dat klooster, ten jare 1780. 't Is binst dien tusschentijd van 6 jaren, namenlijk op 26 September 1777 dat het beeld van O. L. V. van de Vesten, 't welk tot dan toe in steen was, vervangen wierd doorheen houten beeld, gesneden door den Yperschen beeldhouwer Jan Hinderyckx. In 1707 wielden de predikheeren door de fransche revolutie in ballingschap ge zonden en 't verlaten klooster werd open baar te koope gesteld op 20 November 1700. De toren alleen bleef staan tot in 1800 en eindelijk met het bouwen van eene groote kazern in 1820, verdween liet laatste spoor van 't gewezen klooster. I let houten beeld was weer verloren en een ander beeld in arduin werd in de nieu we bestemmingsplaats der St Niklaaisstraat opgesteld. Dadelijk hernam de nieuwe toeloop van het volk en met het hernemen der godvruchtigheid, hernamen ook de menigvuldige groote weldaden door O.L.V. van troost bekomen. De dankoffers en de vele krukken welke vóór den oorlog nog aan de muren der kapelle hingen, waren de welsprekende getuigen der barmhartig heid van O. L. V. Maar d> dankbare Yperlingen en waren dianned. nog niet tevreden, zij wilden nog meer doen voor O.L.V. van troost, cn toen de nieuwe kerk van St Niklaais iu 1846 opgetrokken werd, brak men een jaar later de kapelle van O. L. V. van de Vesten af, om er eene nieuwe te maken, waar het altaar niet meer naar het Noorden maar naar het Oosten gekeerd werd. De Confré rie van O. L. V., Troost der Bedrukten, werd opgericht en telde al gauw een aan zienlijk getal broeders en zusters. Jaarlijks op 2 Juli, zijnde O. L. V. Bezoe king, begint de Octaaf van O. L. V. Troost der beduikten, of van de Vesten, 's Avonds te voren, den 1 Juli, wordt het beeld pro cessiewijs uit het kapelleken naar de kerk gebracht. De octave werd voor de eerste maal gevierd den 1 Juli en volgende dagen van 't jaar 1848. Op 10 Juli 1898 vierde men den vijftig sten verjaardag der octave en den 600» verjaardag der vereering van O. L. V. van de Vesten. St Niklaaiskerk was prachtig versierd, eene prachtige jubelprocessie trok door de straten der stad en de toeloop van volk was overgroot. Den 6 Mei van 1915 brandde St Niklaais kerk af. Denkelijk zal het beeldje van O. L. V. ook door het vuur vernield ge weest zijn en 't is om die sclioone god vruchtigheid tot de goede Moeder voort te zetten dat aanpalende aan St Niklaaiskerk eene nieuwe kapel gebouwd werd, waar het nieuwe beeld een onderkomen zal vin den en waar de Yperlingen lijk voorheen bij O. L. V. van de Vesten zullen komen troost zoeken. De dag van 2 Juli weze dus voor de Yperlingen cn inzondei voor de parochia nen van St Niklaais een groote dag op de welke zij aan de voeten van hun goede Moeder den tol hunner kinderlijke gene genheid zullen nederleggen. Hopen wij dat Maria op hare beurt hare kinderen niet verlaten zal maar deze bejegenen met troost in hunnen nood naar ziel en lichaam. Schuimer in de klem. De herbergier A. Lep, woonachtig buiten de Rijsselpoort, is op f rausch grondgebied door de Rijks wachten aangehouden geworden. Hij had onlangs uit een spoorwagen linnen ont vreemd voor een globale waarde van 3478 fr. De dief hierover onderhoord legde bekentenissen af en verklaarde slechts met zulke middelen te leven. Hij zou tevens pog een paard en verscheidene rijwielen gestolen hebben. Overreden. Heer Omer Geerardijn hoogstudent oud 20 jaren woonachtig te West-Nieuwkerke kwam Zondag avond langs de statie met zijn velo gereden toen hij men weet het niet hoe, door den auto van een huurhouder der Statieplaats aange reden werd met het ongelukkig gevolg dat hij ten gronde geworpen, overreden en de twee armen gebroken werd. Dadelijk werd hij naai het hospitaal overgebracht. Nieuw museum. Naar alle waarschijn lijkheid zal het oorlogsmuseum in de Bol- lingstraat,dicht bij de Zegeboog, opengaan met 5 Juli. Prachtige diorammas zullen er voorstellen Het bosch van St Jeiijn, de hiile van Hollebeke (Sixty Hill), de Mee- n en poort in 1915, De opgang der stikgas, den slag van den Yzer, het laatste offensief enz. Naar we vernemen zullen de kinderen der vrije zoowel als officieele scholen er kosteloozen toegang hebben. Het zal voor die leerlingen eene deugddoende les van geschiedenis zijn. We meenen te mogen zeggen dat er niet zal verwaarloosd wor den om de voorstellingen zoo waardevol mogelijk te maken. Thuyndag. Daar de meer dan elf dui zend engelsche oud-strijders met den Thuyndag op de Markt een opmar^ch wil len maken, z.il men gedwongen zijn al de kramen en barakken op de Vandenpeere- boomplaats op t stellen. De circus zal naar het plein van liet hoog commissariaat ge bracht worden. GROOT S<:ilOE<:\ EA Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN Boterstraaf, 50, YPER. o OVERGROOTL KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.-Allerhande herstellingen KOMT ZltN EN OOIIUEELT. O. L. V. van de Vesten. Maandag op 2 Juli 's avonds te 8 u. zal het nieuwe beeld van O. L. V. van de vesten gewijd worden. Daarna sermoen en lof. Dinsdag en vol gende dagen sermoen na de mis van 6 ure. Te 7 u. plechtige mis. Te 8 u. sermoen en lof. De sermoenen zullen gepredikt worden door E. 1'. Maant, redemptorist. De Ypeilingen, en groot is het getal dier Mariavereerdcrs zullen zeker er aan hou den, lijk vóór den oorlog deze godsdien stige plechtigheden bij te wonen. Zoo dik wijls zijn ze in het zoo welbekend kapelletje troost gaan zoeken in hunnen nood en grooter dan ooit zal nu de toeloop groot zijn, daar onze nood zoo tijdelijk als gees telijk grooter is dan vroeger. i --HT-aaQSBft in 't Belfort 9, Rijsselstraat, YPER vindt ge zeker uwe keus van werk- of prachtschoenen zoo voor mannen, vrouw en of kinderen. GOEDKOOP en GOED! Eenmaal klient, gij keert er wéér N. V. YPER Yper, den 18 Juni 1928. De lieeren aandeelhouders der Belgische Fabriek van chicorei Wypelier-Taffin N.V. te Yper worden bij deze vriendelijk ver zocht de algemeene vergadering van aan deelhouders te willen bijwonen, welke plaats grijpen zal den 30 Juni 1928 om 10 ure s morgens zeer stipt ten huize van den Heer JAN NEYS, Hotel Ypriana, Mee- nenpoort te Yper. DAGORDE Verslag hooren van den Beheerraad en Raad van toezicht over de noodzakelijk heid en het nut van het bouwen van e< n woonhuis palende aan de fabriek van dit huis. Kennis nemen van de aanbiedingen ge daan door de Heeren J. SOETE-CAMER- LYNCK aannemer te Yper, SNICK en LOYSON aannemers te Brielen, A. TA1 ION en J. DEWEERDT, aannemers te Brielen en te Yper. Goedkeuring te verkenen om over të gaan tot het uitvoeren van dit werk. Om tot algemeene vergadering toegela ten te worden moeten de aandeelhouders zich gevoegen naar de standregels der Maatschappij, hoofdzakelijk naar artikels 29 en 30. Voor de u Belgische Fabriek van chicorei Wypelier-Taffin, N. V. de voorzii 1 er-beheerder, H. SCHMIDT - BAUDRE.Z STAD YPER Het Groeninghe-Comiteit. V. T. B. Zondag 8 Juli gaat den V. T B. Tak Yper naar Kortrijk waar te 3 uur namiddag in den stadstheater een grootsch muziekfeest gegeven wordt doorliet Kunst genootschap Eig. n schoon Op het programma komen De Leie van P. Benoit. «Jacob van Artevelde» van Gevnert. Klokke Roelant» van Edgar Tinei. Al de V. T. B ers kunstliefhebbers zullen er aan houden de uitvoeringen bij te wonen. We vertrekken uit Yper met den trein te 13,50 uur en komen weer te 20,13 - V. T. B ers maakt propaganda voor die eenige mooie kunstuurtjes. N. B. De ingangskaarten moeten vooraf aangevraagd worden. Daarom vóór Donderdag avond ze bespreken bij P. Tamboryn, Lombaardstraat, 18, TS. ofte wel ze persoonlijk bezorgen. Nazareth Wanneer onze ouderlingen die nog altijd te Handzaeme verblijven moe ten, met Thuyndag zullen naar Yper over steken, zullen ze niet weinig te vreden zijn te zien dat de werkers daar niet slapen en dat het gebouw in den kortst mogelijken tijd zal opgetrokken zijn. Met de overtui ging dat ze ginder op den vreemde voor de laatste maal zullen overwinteren, zullen ze welgemoed wederkeren in afwachting dat ze de treinoverste te Handzaeme zul len hooren roepen in de statieMannen van Yper opstappen a. u. b. - Hoe eer hoe beter!

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1