Nieuws- en Aankondigingsblad. VLAMINGEN Waarom zoo dan geen enkele Vlamingen wordt lid v.hei Vrij Vlaamsen Sgudlkaai en v.onzeo ZiekenM YZESBLOHS 8H DUBBEL 5 GRADEN VLAANDEREN YPERSCH LEVEN Leve België 2e Jaargang. Nr 82. Prijs per nummer 30 centiem us Zondag 22 Juli 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. De legerkwestie welke binnen enkele da gen door de kamer moet opgelost worden slaat op drie punten Vermindering van militaire ias= ten; Vermindering van dienstplicht; Gelijkheid voor de Vlamingen in 't leger. We negeeren voor't oogenblikde hoofd kwestie Ontwapening en wereldvrede die den grond dezer besprekingen zou moe ten beheersclien'en leiden naar de afschaf fing van alle aanvaislegers. der beloofde hervormingen haar beslag krijgen Innpers de neergelegde wetsvoor stellen mede goedgekeurd door Hey- rrjan en Carnoy, ministers der demo cratische Katholieke groep, geven meer diensttijd Deze wordt gebracht voor de meerderheid der dienstplichtigen van 10 op 13 maand en weegt voor de twee derden op ipet zijn talrijke gezipnen. meer legerlasten want er wordt machtiging verleend 1) tot het bouwen van een eenzij dige frontenverdediging die ons ge- koord en gebonden in den Franschen im- perialistischen oorlog moet wikkelen en milliarden zal kosten aan opbouw, servi- tuden en bewapening 2) tot het inrichten van een permanent gemobiliseerd leger van talrijke en goed betaalde kaders... miilioenen 3) tot het uitbetalen van een maandgeld aan de soldaten die meer dan acht maand dienst doen... miilioenen 4) nieuw materiaal, bewapeningen en uitrustingen, kampen, kazernennog eenige milliarden 1 Deze lasten kunnen onmogelijk lang gedragen worden en in plaats van den oorlog te verwijderen, maken hem onvermijdelijk en zeker binnen de tien volgende jaren. Wat de Vlaamsche eischen betreft, eensgezind vroegen alle Vlamingen, ook liberale en conservatieve Vlamingen, dus zeker de meerderheid van 't Vlaamsche Volk, dat 80 ten honderd van 't eventueel kanonnenvleesch moet leveren AU antwoord op die billijke, logische en rechtvaardige vra'ag die enkel de ver vulling beteekent na tien jaar der belofte van Gelijkheid in rechte en in feite aan het Vlaamsche aanvalsleger vóór het bevrijdingsoffensief van 1918 door den Koning plechtig afgelegd, als prijs voor zijn loyaal bloedoffer krijgt Vlaanderen, in 't volle gelaat, den striemenden, hoo nenden, misprijzenden kaakslag Niets minder dan niets Het bestendigen der hegemonie van 't fransch als eenige heerscheresse het bevestigen der dienstbaarheid van 't Vlaamsche volk, alleen geschikt tot kolonialen slavendienst en kanonnenvoe- der De Vlaamsche Oud-Strijdersbond staat op voor de vervulling der belofte gedaan in 1918 gelijkheid en roept alle Vlaamsche menschen op om te beletten dat hunne Volksvertegenwoordigers ?e zouden verkoopen waar ze met den neus bijstaan. Vlamingen let op hun doeninge in 't Par lement Vlamingen, let op uw leven! nieuwen moed zullen geput hebben tot voortzetting van den strijd. Na de H. Mis met muziek aan 't hoofd, optocht naar de Groote Markt alwaar een concert door de Vlaamsche Harmonie gegeven werd. Al de toehoorders en ze waren talrijk moesten den grooten vooruitgang van ons muziek besta- tigen. 's Namiddags hadden wij den stoet, 't en was geen verrassing meer lijk verleden jaar maar iets heel geordend en bezorgd. De zon brandde ongenadig en toch ongestoord zetten de verschillige groepen hunnen tragen gang voort onder de luide bewon- deringskreten der toegestroomde menigte. De stoet was overheerlijk, en hier druk ken wij onze eigene meening niet uit maar deze van engelsche en fransche toeristen die vol bewondering de vele en schoone groepen stonden na te staren. Aandoenlijk was het bij 't uiteengaan v. de stoet al de Om Vlaming te zijn metterdaad is het niet voldoende geestdriftig liederen te zingen. Van grooter belang is het stichten van eigen sociale, economische en culturee or ganisaties. STEUNT de Vlaamsche Harmonie, den Studiekring kinderen hunne met zooveel liefde verza melde bloemtuilen te zien neerleggen aan den voet van 't gedenkteeken onzei gesneu velde soldaten. Ook menige toeschouwer pinkte dievelings nen traan weg. Kortom een heugelijk en deugddoende feest. Wij kunnen niet genoeg al dezen be danken die op de eene of de andere wijze inedegeholpen hebben tot hetwelgeluk- ken dezer feesten en drukken tevens de hoop uit dat voor toekomende jaar en later er steeds meer en meer zal geieverd worden tot verheerlijking onzer onvergete lijke helden. (Jroote Markt, Vergadering voor de bazen smeden. GROOT SCHOENEN KLÏÏÏN Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN V. Louf-Vandoorne Boterstraat, 50, YPER. o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.--Allerhande herstellingen 21 Juli Wie heeft België GEMAAKT Tusschen de voornaamste leiders van 1830 treffen wij aan Charles en Firmin Rogier, geboren te St Quentin Frederic de Mérode, oud-burgemeester van St Superce bij Chartres Felix de Mérode, pas in Februari uit Frankrijk weergekeerd; P. Chazal van Tarbes, Zuid-Frankrijk A. J. Mollinet van Corbeil bij Parijs; Ch. Niellon van Parijs Burggraaf de Culhat en Ernest Gregotre van Charleville. HOE hebben ze België gemaakt Ch. Rogier, de leider der beweging, schreef het aan Raikem De eerste beginselen eener gezonde administratie zijn gevestigd op het uitslui- tendgebruik van één taal, en HET IS KLAAR DAT DE EENIGE. TAAL DER BELGEN HET FRANSCH MOET ZIJN. Om dit doel te bereiken, is het noodig dat alle burgerlijke en militaire ambten toegekend worden aan Walen en Luxemburgers. Op die wijze zullen de.Vlamingen voorloopig beroofd blijven van de voordeelen aan deze ambten verbonden en zulien gedwon gen zijn het Fransch aan te leeren, en aldus wordt stilaan het Germaansche element in België uitgeroeid, WAAROM ze aldus hebben gehandeld? C.h. Rogier schreef het zeer duidelijk aan Lord Palmerston Het streven onzer regeering moet lei den tot de uitroeiing van de Vlaamsche taal, om de VERSMELTING VAN BELGIE BIJ ONS GROOTER VADERLAND FRANKRIJK VOOR TE BEREIDEN Rogier leeft uog voort in de huidige Bel gische regeerders. OPGEPAST!! Elie Decrock laat weten dat hij zich ten dienste stelt op Zondag 29 Juli met zijn autohus aan de menschen die naar Vetirne willen,tergelegenheid van de Boetprocessie Vertrek uit Yper naar de Panne om 8 u. (VertrekpuntElie Decrock Café Boule vard Veurnesteenweg Yper.) Uit De Panne naarVeurne (voor de boet processie) om 2 uur. Terug: Voor degenen die terugkeereu vanuit De Panne: 6 1/2 u. 's avonds. Voor degenen, die terugkeeren van uit Veurne: 7 1/2 u. 's avonds. Drinkt Beverensch Bier JDeliaene-Ainelool Abonnementsprijs 16 fr. 00 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. DEÏÏMBDE Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) De liberalen en katholiek conservatieven stoppen we in eenzelfde zak en tot die rich ten we ons niet. Ze zijn ten doode ge doemd. De Vlaanische Nationalisten, De Socialisten, De Kristen Demokraten, De Konimunisten hebben allen deze punten in hunprogram ma geschreven en de Vlaamsche geko zenen dezer partijen hebben beloften af gelegd aan hunne kiezerszij vormen samen de groote meerderheid in 't Parlement. Zijt ge bereid uwe zakken te laten leeg pompen en u te verarmen om per slot van rekening de medeplichtige moordenaars te worden uwer eigen kinderen, niet voor 't eigen land maar in slavendienst voor 't uit geleefde, kinderloozeFrankrijk en Wallonië? Vlaamsche Legerdivisies met Vlaamsche kopimandos f en Vlaanisch bestuur. Gekwetst. Vrijdag stond K. D'Haene, meubelmaker wonende in de Stuersstraat, aan zijne zaagmachien te werken, toen bij een ommeziens zijn linkeren wijsvinger, door de lintzaag gegrepen en bijna afge zaagd werd. De dokter had er veel last meê Nu is de gekwetste aan de .beterhand. Gulden Sporenfeesten. Zondag laatst hadden wij de voortzetting der Gulden Sporenfeesten. Van 's morgens vroeg hin gen de vlaggen aan menige gevels te wap peren en vele gezichten bloeiden van wel gezindheid. Om 10 uur was de kerk van St Niklaais volgeloopen. Het mannenkoor van den studiekring zong de mis, tot ieders tevredenheid. Na het Evangelie beklom E. P. Van Opdebosch S. J. den Kansel en sprak eene diepdoordachte rede uit die buitengewoon insloeg, en waaruit velen Prijsdeeling. Op Donderdag 26 Juli te 9 1/2 uur, zat de plechtige prijsdeeling aan de leerlingen van St Vincentius Col lege aldaar in de groote feestzaal, plaats hebben. Ingang langs de Bollingstraat. Smedenbond. Smedenbond van Yper, Poperinghe en omliggende, Zondag 22 Jtó óm 3 ure, in de Drie Koningen Bezoek. Vandaag zullen 120 leden van de firma Delhaize uit Brussel een bezoek brengen aan onze stad. Ze vertrekken te 7 uur 's morgens met 5 autocars, reizen door Ninove, Kortrijk en komen 's middags hier aan. Aan het Britsche gedenkteeken zullen ze een bezoek brengen een bloemtuil ne- derleggen ter gedachtenis der op het slag veld gesneuvelde engelsche bondgenooten. Te !3~mir, maaltijd in het Gasthof Splen did. Daarna nog een kort bezoek aan de stad en te 15 uur vertrek naar Oostende. Zwemkom. Meer dan ooit hebben wij hooren jammeren over onze onvoltooide zwemkom. Wat zou het deugddoende en verfrisschend geweest zijn met die warme dagen eene degelijke spoeling te kunnen maken. Maar ja, wat baat ons klagen, indien Brussel niet hooren wij. H. Hartebond De leden van het H. Hart die begeerig zijn te Lapgemarck de stoet mede te maken vergaderen Zondag aanstaande 22 Juli in St. Maartenspatronaat om van daar om 114 u. gezamenlijk te vertrekken. In de feestvierende gemeente toegekomen, blijven zij zooveel mogelijk bijeen om dan indien stoet een gezamen- lijken groep te vórmen. Indien wij reeds met 122 zijn om naar Hasseit te gaan, zoomoe ten we zorgen dat we minstens met een dubbel getal het H. Hart kunnen huldigen te Langemarck. Met een weinig propagan da te maken zal het gelukken. KOMT ZIEN EN OORDEELT. M

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1