- Nieuws- en Aankondsgincsblad. o. l. vr. hemelvaart Nationalisme en Nationalisme. S 2r Jaargang. .V 85 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 12 Oogst 1928. Versch ijnt W ekelijks Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Kud. Claeys.) Warden Oom. Bond van het heilig hert Algemeen inricht voor Augustus 1928 De Katholieke opvatting der Vaderlandsliefde Zijl <;ij reeds ingeschreven voor de beevaart naar Diksnuiide? De reis kost slechts Vertrek Q uur.Terug in Yper: om 7 uur. 3 m öoterstraat, 50, YPcR. FefBe Jonfcheden! Abonnementsprijs 16 rr. M per jaar. 9 Ir. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 Ir. Men a bon neen op alle postkantoren. Aankondigingen b. overeenkomst. Tarief op aanvraag. DEM Alle nieuws moet tegen ilen Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Vrouw, ziedaar Uwen zoon, Zoon, zie daar Uwe moeder.» Van Jesus'bleeke lippen vielen deze woor den, midden de verwenschingen van het verblinde, door misleiding-opgewonden volk, ook midden de beschimpingen van jaloersche rabbijnen en hooveerdige pha- rizeërs. Van al de woorden die daar gezeidvan al de uitroepingen die daar uitgegalmd van al de verwenschingen die daar gesist werden, is er niets gebleven, niets dan de woorden van den Gekruiste. Van al de ja- loerschaards, van al de hoogdravers,- rij kaards, hooveerdigaards, bezitters, gezetel- den en schijnheiligaards, die daar domi neerden en alles te zeggen hadden is geen overlevering gebleven, niets, alleen an het Lam dat door hen geslacht werd aan het kruishout, alleen van Hem, die was, is en blijven zal, alleen van Hem: de Waarheid, Christus, de Eenige! Christus-Koning, die draagt hemel en aarde. Van het eigenlijke volk dat daar stond, werktuig in de klauw van rijken en grooten, misleide kudde, is geene overlevering gebleven, niets, dan Maria, Johannes en Magdalena. Nu laten wij de overlevering verhande len: Na Jesus'dood, dit volgens Zijne aanma ning, in stervensnood uitgedrukt, gingen Maria en Johannes samen wonen als moe der en kind. Ze leefden in o.iderlin ge teê- te liefde van hunnen Heer. Die zegt Jezus, zegt liefde, die zegt Maria, zegt liefde; die zegt Johannes, zegt liefde, zegt liefde in ge nade, zegt schoonheid en edelheid en vol maaktheid, zegt dit, wat den mensch alléén kan volmaken: liefdein verstand en gena de, leidend tot alle opofferingen. Vooraan in de twintig jaar leefden Maria en Johannes samen en dan werd Maria zoo verteerd van liefdeverlangen naar heuren Heer-Zoon, dat ze, zooals het ergens ge schreven staat, als een rijpe, van-zon-door- schenen en verzengde vrucht, uitleefde. Door de Apostelen in groote droefheid, werd ze piëteitsvol begraven en als een ge meenzame moeder bitterlijk betreurd. Drie dagen na de begraving; openden de Apostelen het graf en vonden het ijl, maar wijl ze verbaasd, ontdaan en onthutst op het ijdel graf staarden, hoorden ze won dere zangen door onzichtbare kooren uit gevoerd Maria was ten hemel gevaren. Maria, ten hemel opgevaren zijndeisdus wel verrezen, want verrijzenis beteekentuit den dood opstaan met ziel en lichaam. Zoo 'is de Moeder Gods eerst verrezen en dan ten hemel gevaren en dit kon ze, wijl ze subtiel was, al neemt men ook aan, dat ze door engelen ten hemel werd gevoerd. Zoo is Maria, haar Goddelijke zoon en God-Mensch uitgezonderd, het eenigmen- schelijk wezen, dat ften volle de vruchten geniet van de verlossing,ons doorden Hee- re Jesus gebracht. Door zijn lijden en dood herstelde Hij ons in de heiligmakende ge nade en bracht ons ook het leven des vleesches, doch door den vloek Gods, om de zonde, moet ons vleesch den dood on dergaan tot den jongsten dag, dit is de dag der opstanding uit den doodslaap. Enkel dan zal ons vleesch de volle herstelling door de verdiensten van den Zaligmaker erven. Om het lichaam zijner Heilige Moeder- het tabernakel dat Hem droeg - door ver rotting te vrijwaren, schonk de Zaligmaker haarde volheid der herstelling. Hij schonk haar ook de volheid van den loon en van de glorie in den hemel, waar ze troont de allernaaste van Hem, als Koninginne van hemel en aarde, als Middelares en Uitdeel ster zijner genaden. Verledene week ontvingen wij het volgende briefje Apostolaat des Gebeds In den laatsten tijd hebben geweten- looze journalisten van het vaderland een t afgod gemaakt die boven alles staat boven godsdienst, boven rechtwien alle middelen toegelaten zijn om zijn doel te bereiken. De haat tegen den vijand wordt stelselmatig aangepredikt al zijn gebreken worden aangedikt en veral- gemeend. De goed begrepen vaderlands- liefde is iets schoonsweende Christus niet over Jerusalem Redde de Heilige Jeanne d'Arc niet haar land Maar het c hedendaagsch nationalisme (of staatsaf- goderij) (N.V. D. R.) zooals 't bijna overal voorkomt,is een stelselmatig opheme'en v. eigen volk, een erkennen van den Staat als laatste doel van den burger... Kerkelijk goedgekeurd.) Waarom drukken wij dat briefken Om drie redens Ten eerste. - Nog nooit wierd er dui delijker bepaald wat de Kerkelijke Over heid verstaat door ongezond Nationa lisme Zulk Nationalisme is dus: Een erkennen van den staat als laatste doel van den burgerof staatsafgoderij. Nooit hebben de Vlaatnsche Nationalis ten zich aan die zonde pliclrtig gemaakt. Integendeel, want juist omdat zij zich van die zonde vreemd houden, omdat zij van België geen afgod willen maken, worden zij valscheiijk beschuldigd, gelasterd, ge broodroofd. Wie zijn dus de plichtigen 't Boven staande briefke zegt hetDe plichtigen zijn die gewetenlooze journalisten welke v.België een afgod hebben gemaakt, die boven alles moet staan, boven godsdienst en boven recht en voor wie alle mid delen toegelaten zijn om hun doel te berei ken Bij dit lezen, wie zal er aan de Nation Beige niet denken Aan de Libre Belgique en tutti quanti Die journalisten en hun lezers en aan hangers, zullen zij nu bij het lezen van bovenstaand briefke toch eindelijk inzien dat zij de veroordeelde Nationalisten zi'n? Zullen zij eindelijk hun schuld bekennen Zullen zij nu ten minste, op die nieuwe en dringende smeeking der Kerkelijke Over heid hun stelselmatig hatelijk schrijven staken Staken hun helsch oorlogsvuur uit te branden op hen die hunne lafheid met hun bloed betaalden God gave 't, maar wij vreezen van neen De haat wordt zoo moeilijk uitgedoofd... Daartoe is moed noodig, schuldbekentenis, vernedering, en bezitten zij wel nog iets van deze deugden Wie weet of ze niet beweren zullen dat de Vlamingen het zijn die Vlaanderen willen verafgoden Maar neen, dat is mis, dat is valsch Vlaanderen beminnen is iets schoons En gelijk Jezus uit liefde voor Jerusalem over Jerusalem weende om zijn zonden en nakenden ondergang. Zoo ook uit liefde voor Vlaanderen, uit christelijke Vaderlandsliefde dus, gevoelt de be wuste Vlaming een overgroote droefheid om Vlaanderen, omdat het, nu nog zoo edel en zoo schoon, bedreigd staat zijn eeuwenouden adel en schoonheid, ge groeid uit den wortel en aan den Stam van zijn vastgeloof enzijnezuiverezeden, te zien ten ondergaan.En uit die uitberstende droef heid, is de wil,de onweerstaanbare wil ont sproten om Vlaanderen te redden, om Vlaanderen los te trekken uit de banden waarmede de vrijmetselarij het verwurgen wil. Daar is de strijd uit christelijke Vader landsliefde, verstaat ons goed cn die strijd zal nu gaan op leven en dood Vlaande ren moet aan Christus blijven, cn 't zal en daarom willen wij dat Vlaanderen recht geschiede Ten tweede. Velen onder u Vla mingen, lezers en lezeressen van De Ypersche Bode zijn lid van het Apos tolaat des gebeds wij vragen het u, beantwoordt aan de begeerte der Geeste lijke Overheid, en bidt dagelijks het voor geschreven gebed, opdat het gewenschte doel bereikt worde. Ten derde. Lezers en lezeressen, het zal u goed doen te vernemen dat wij, die Vlaanderen lief hebben om Ood, de katholieke opvatting der Vaderlandsliefde bezitten. Een H. Hart bonder, vriend van De Ypersche Bode ■■■■■■■BH GROOT SCHOE\ i<] X KLEIN Let goed op het adres h\ DE.\ POSThOORS o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.--Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT. ■■■■■■IIIIRRIBBSC Toen Maandagavond de Vlaamsche Har monie haar concert sloot met hetspelen van het Engelsch volkslied, hebben een half dozijn beschaafde snotneuzen van franskil- jonschen huize hun averechtsche «culture latine beleden ze hebben gebeurelda bas les boches! vendus! traitres! en ze hebben daarop moord en brand geroepen om de «brabamjonne», als eerherstel voor het affront. Dat is de nieuwerwetsche «culture latrine» van Ypers treffelijke jeunesse dorée» met fascistische sausover- spoeld Die kleine Mussolini'szijn daar na, zonder hun pint uit te drinken, haastig zeere weggespoeterd van het terrasvanden Sultan, diepe in de achterkamers van hun burcht, 't Was tijd ook want de Vlaamsche vuisten jeukten geweldig! Dat is de simpele gebeurtenis. Maar nu de korte en klare vaststellingen 1. De Engelsche bezoekers begrijpen niet waarom hun nationaal lied uitgejouwd, wordt, omdat het gespeeld wordt door de Vlamingen. Ze weten nog niet dat defrans- kiljonsche vriendschap voor Engeland als grens heeft den zoom van hun geldbeurs, en dat Vlaamsch-Engelsche onbaatzuchti ge vriendschap voorde Ypersche bastaards eene pest is. Daarom werd hun lied, schal lend uit Vlaamsche speeltuigen, brutaal en onbeschoft bejegend door dien hand vol Viannschhatende wiestergaais. 2. De Ypersche politie heeft een zonder linge opvatting van haar taak: ze stond op vijf stappen van de schreeuwende ruzie zoekers. Ze roerde niet tegen die rustestoor- ders. Integendeel ze kwam de verontweer- digde Vlaamsche toehoorders ingewandeld op gevaar af daar, verre van die rijke scha vuiten, moeilijkheden te verwekken. De schreeuwers konden gerust voortzuipen: de Vlamingen moesten bewaakt worden! Geen enkel proces-verbaal tegen die pro pere broekventjes! Onze Ypersche politie heeft reeds lang haar naam gemaakt, op al le gebied. Maar, en dit is ernstig gezeid ze ZAL hare oude handelwijze en hare anti-Vlaamsche opvatting MOETEN ver anderen. Qm te beginnen, Mijnheer de Burge meester, hoofd van die ouderwetsche poli tie, gedrild door Vlamingfretters, gij wordt hierbij verwiitigd. Den naasten keer zullen er brokken afvliegen, en gaan de Vlamin gen zelf de vrijheid en de orde handhaven op den eigen Vlaamschen grond, al krui pen er hier ook eenige dozijnen viezige franskiljonsche slijmslekken. - Die Vla mingen zullen dan gestraft worden, zegt ge Och man, dat nog bij de restc van 't onrecht! Borms, onze kloeke broeder, hij zit er al schier tien jaar, voor zijn en ons gedacht. Hoofd van de Ypersche politie, goed verstaan dus gij zult uw politie-officieren leeren dat er andere tijden aangebroken zijn, in Vlaanderen, óók hier in Yper, en dat zij ook moeten andere manieren krijgen. Gij zijt hun baas, en U stellen wij verant woordelijk, van den eersten keer dat uw zonderling keurkorps schabletters nog, openlijk of verdoken, de wanorde be schermt

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1