Nieuws- en Aankondigingsblad. m: kLAiti: zi;m:u:s 2* Jaargang. .V 86 Prijs per nummer 30 centiem Zondag 19 Oogst 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. De dienstdoende Apotheker op Zondag 19 Oogst is Mr HOUTEKIER, Meenenstraat a V. Lout^Uandoorne Boterstraat, 50, YPER. Abonnementsprijs 16 fr. l>0 per jaar. 9 Ir. per halt jaar. 5 fr. per drie maanden, buitenland 25 Ir. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij o\ereenkomst. Tarief op aanvraag. DE ME DODE Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Verschijnt Wekelijks. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) Zoodus, liet is een uitgemaakte zaak, Ypriana blijft onze processiën opluis teren. Bij alle katholieke volkeren, wordt 'n ketter en godsloochenaar aanzien als on waardig om deel te nemen aan godsdien stige plechtigheden, en wel voornamelijk aan processiën, omdat dergelijke deelname niets anders zijn kan dan een hemeltergen de heiligschennis en een uitdagende erger nis. In onze goede Yperstede is men vaneen andere meening. het is er voldoende lid te zijn van Ypriana om alle Kerkelijke uit sluitingen vóór uw voeten te zien lam val len, al waart ge zelfs gekend als liberale kettei en goddelooze vrijdenker, en uw maatschappij, die schier uitsluitelijk bestaat uit mannen van uw soort, wordt met alle wenschelijke voorkomendheid uitgenoo- digd het H. Sacrament te willen begelei den, en de armen vliegen wijd open om haar met dankbare hulde te ontvangen. Ongelooflijk en toch waar! Daar be staat in onze gezegende stad een wonder werkend water, een geestelijk: Eau de Javel», dat alle schandvlekken als bij too- verslag uitwischt als het Ypriatia's leden tvetreft, maar dat zijn kracht verliest tegen de ontecrende vlekken van stambewuste offervaardigheid en overtuigde katholieke vlaamschgezindheid die niet schroomt voor de logische en natuurlijke gevolgtrekkin gen in den Vlaamscheti strijd. In onze kerken wordt geleerd en voor gehouden dat het zware zonde is den Zon dag-, Paasch-, en Vastenplichtover 't hoofd te zienzware zonde zich schuldig te ma ken aan ongodsdienstige en onzedelijke lezingenzonde, zijne medewerking te ver- lecnen aan danspartijen en nachtfeesten waar onbetamelijke vrouwenkleedij hoog tij viert. De geloovige Yperlingen die we ten dat ver het grootste cleel der leden van Ypriana, 't lievekind .der voorname en wa re Ypersche Katholieken, van deze over tredingen niet vrij te pleiten zijn, denken aan de woorden van den Zaligmaker: «Wie niet met Mij is, is tegen mijen vinden het, laat ons zeggenzonderling, dat overtreders der üoddelijke en Kerkelijke wetten toch gevraagd kunnen worden in een processie, terwijl de leden van een VI. 1 larmonie, die voor geen goed ter wereld hun christelijke plichten zqudcn verzuimen uitgesloten zijn, om wille van die natuur getrouwe Vlaamschgezindheid. En met hun gezond verstand trekkende- ze geloovige Yperlingen het juist besluit. komen zij tot de droevige vaststelling dat dezezonderlinge handelwijze van twee maten en twee gewichten, ver is van de christene gevoelens onder het volk te verstevigen en te bevorderenen zij vragen zich af of de godsdienstige toestand in Yper dan zóó schitterend is om toe te laten geen rekening te houden met de noodlottige ge volgen van deze zonderlinge Katho lieke actie. Nog nooit trouwens kende men, als op onze dagen, het ongehoord getal onbezette stoelen in onze kerken, des Zondags of tij dens triduums of octavenvraagt eens aan de vreemde predikanten welken indruk zij van Yper meedragen. Aanzietdeontzettend toenemende plaag der kinderbeperking, der jeugdbedervende cinemas en dansko- ten. Overweegt het weinig verkwikkend getal der jaarlijksche Paaschbiechten en Communiën in Yper. Is dat alles nog niet bij machte om toch eindelijk te doen klaarzien en te doen be grijpen dat het waarlijk niet meer noodig is, maatschappijen lijk Ypriana nog toe te toefen en op te hemelen en dat, om be ternis in dezen akeligen toestand te berei ken, andere middelen dienen aangewend, dan uitsluitingsmaatregels tpgen goede christelijke huisvaders en deugdzame jon gelingen, tegen hun familieleden, en tegen weldenkende Katholieke Vlamingen, wier getal aanzienlijker is dan men wel schijnt te vermoeden. Zullen de oogen dan toch nooit open gaan tn tot de getroffen leden van de VI. 1 lar monie zeggen wij: Wat er ook tegen U moge verzonnen zijn, houdt stand in uwe christenegevoe- lens; houdt stand, tot vuistenkrakenstoe, en laat u, door geen machtsmisbruik, af- brengen van het trouw vervullen uwer godsdienstige plichten. En gij vooral, jonge leden, blijf steeds katholieke jon- gens van eerlijk en onberispelijk gedrag; zwicht u den weg in te slaan van die Y- persche taratata-roepers, wier welgekend leventje en gedrag door elk rechtschapen Yperling naar ware verdiensten en naar volle waarde geschat worden. Zij mogen nog zoo zeer de veelbelovende hoop van de katholieke liberale belgische partij zijn, zwicht u, wij herhalen het, hunne zoo stichtende voorbeelden na te vol- gen, want de achting en het vertrouwen die ge nu bij alle eerlijke lieden geniet, zouden alsdan dra de plaats ruimen voor alkeer en misprijzen. VPEK-TII, Yper Thuyndag van 1928 is een oprech te blijdag geweest. Vergeleken bij Yper- Thuyn van 1914. wanneer de oorlog in de lucht hing, en de uitgediende soldaten weer moesten optrekken, is dit verschil bij zonder merkweerdig. De deelneming is ook algemeen geweest, in weinig huizen gaf men blijk van onver schilligheid. Bij de merkvlamingeu en brandde er geene keerse min, ofschoo.i hun muziek geweerd was, uit reden van ge mis aan instemming met de heerschende verafgoding van den huidigen belgischen Staat. Wat ook opviel was de onberispelijke houding der talrijke Engelsche Protestan ten die de processie bekeken. Welk ver schil bij de eerste opwelling van 't Protes tantendom in Yper in 15ó6. Qp 15 Oogst feestdag van O. L V. van Brielen, (Water molen) oospronkelijke patronesse v. Yper( verbrijzelden de Protestanten haar beeld. De processie en ging dien dag niet uit. Met den middag hielden de openbare kerkelij ke diensten op, tot St. Jansdag 29n Oogst De klokken zwegen 14 dagenlang, maar op St. Jansdag ging de groote klokke van St. Maartens weer aan het luiden, ten 9" om «de .Misse aan te kondigen. Veel volk kwam op, en kon .Misse hooren, want er waren een aantal gewapende mannen, die in de kerke gereed stonden, om met kracht van wapens de Protestanten te verhinderen, hunne bedreiging van den dienst te belet ten ten uitvoere te brengen. Den volgen den Zondag, 1» September beklom de Bis schop (Riethove) opnieuw den predik stoel, en zoo hernamen de zaken opnieuw hunnen gewonen gang, buiten dat men te Kerstdage de nachtmisse niet en dorst doen, uit vrees van nachtelijken overval de duisternisse immers maakt de kwaad doeners moedig en men enkel met den klaren de Kerstmisse aanving. Nu zijn bijna vier eeuwen voorbij. De Katholieke kerk is even levensjong als den dag harer geboorte, maar 't Protestanten- tlom is doodoud. Dit bevestigde nog on langs (191 7) de protestant Karei Sapper zeg gende: de vergelijking met de Katholieke kerk valt in menig opzicht ten ongun ste van het Protestantisme uit. In het Pro testantisme... oneenigheid en splitsing... de Katholieke kerk... onverwoestbaar en on wankelbaar tot het eind der dagen. Oneenigheid en splitsing bij de Protes tanten, is zeer bescheiden gezeid, beter sprake men van in duigen vallen, want een ecj;t geloove,,. iets dat men onwankelbaar "vastkleeft met'geest en wille, en hebben de Protestanten schier niet meer. Zij meenen ietsmaar gelooven niets, zou men voor taan van hen mogen zeggen. Bekommert u dus niet, katholieken van Yper, over betgene de Protestanten van the Church of England, of deze van the Salva tion Army, of deze van de Evangelische kerk, of andere hier komen uiteenzetten, maar helpt zorgen dat niemand zijn hand- teeken zette op de protestantsche lijste, om eenen predikant te vragen, (te Poperinghe hebben eenige, meest arme menschen, na tuurlijk, geteekend) want als er handtee- kens genoeg zijn, dan heeft, volgens de wet, de staat te betalen met ons geld na tuurlijk. Dwaas en is dat protestantisch op zet niet, maar lachen en zullen die lieden eventwel niet, als ze moeten bestatigen, dat wij ons geld tot beter doeleinden weten te gebruiken, en aan de driehonderd en on effen protestantsche secten, die ons vragen tot hen over te loopen, drie honderd en on effen keeren antwoorden NEEN ZOXDAGKl ST. prooi SCIIOEA i:X KLËÏN Let goed op het adres V DES POSTHOORS o OVEROROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.-Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT. VI* EltSC II LEVE X Stadsjongenschool Prijsuitdeeling Verledene week hadden wij de prijsuitdee ling voor de leerlingen der Stadsjongen school. Telken keer krijgen wij hier wat nieuws te hooren. L'Envoléedesrossignols woorden van H. Denys muziekale schikking van H. Tieberghein was ef fen af knoddig, even als de gymnastische oefeningen met zang. Doch de clou wasze- ker wel de opvoering van de sage van den Kemmelberg. Al dadelijk herkenden wij hier de greep van den H. Bestuurder. Wat kwamen daar schoone brokken voorindat gewrocht. Zekeren wij vreezen niet te mis sen, als wij zeggen dat dit van 't schoonste is dat de H. Tieberghien ooit gemaakt heeft. De uitvoering, en iedereen weet hoe moeilijk het is voor jongens, slaagde aller best Voor de wedstrijd hadden zich l'ï leerlingen aangeboden. Allen zijn er door. Ook bij ons is de tweede van het arron dissement. Van harte proficiat aan Bestuur der en Meesters, Auto-ongevat Zaterdag morgen te midden het geweld van de markt kwam een auto aangehold van uit de Boterstraat en was te weeg de markt over. Gekomen aan het huis van M. Delanghe, juwelier, wierp hij een voetganger omver. Deze ge- lukkiglijk kwam er met builen en bietsen af. 't Had kunnen erger zijn. Rallyc-Ballon. Zondag laatst zouden wij Rallye-Ballon hebben. En inderdaad op gestelde uur was er een schrik van volk op de markt verzameld. De ballon was bij na vol opgeblazen en alles was klaar, toen op zeker oogenblik bij het afhaken van een vaderlandertje, eene opening langs, bo ven te voorschijn kwam. Geen middel om te stoppen en het ongelukkig gevolg was dat het feest dat zoo 'n grooten bijval Ileb ben moest, heelemaal in niet verging, 't Was waarlijk jammer, ledereen had er deernis van. Autorongeval. Dezen keer was het in de Dixmudestraat te doen, Dijnsdag na middag om 5 ure recht over de Café de Londres. Een auto-car tamelijkgroot kwatn daar voorbij te rijden, gelukkig niet al te rap, dezen keer, toen een wiel afschoot en een heel einds weg vér wegliep, 't En duurde niet lang eer men hem te stoppen kreeg, want groote schade had zich kun nen voordoen. Tentoonstelling Dezer dagen zijn wij de tentoonstelling der kinderwerken gaan bezichtigen in de Mariaschool. En wij kun nen onze lezeressen niet genoeg aanzetten, daar eens een bezoek te brengen, want zij zullen zich met der oogen kunnen overtui gen van het degelijke dat daar onderwezen wordt. Niet alleen luxewerk, maar ook het alledaagsche, wat onze kinderen het meest van doen hebben, wordt daar onder het oog gebracht. En 't moet gezegd worden werk hebben de kinders geleverd. Wilt daarom niet meenen dat zij ander zijds niet genoeg ontwikkeld zijn, want zeven leerlingen gingen naar den wedstrijd en alle zeven kwamen er door en dat met klank. Aan de meesteressen en kinders on zen hartelijksten dank.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1