Nieuws- en Aankondigingsblad. PEE PUID. M. Louf-yandoome 2* Jaargang. Nr 88. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 2 September 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Te verkrijgen in 't Viaamsch Huis, In Vlaanclerenen in't Belfort. Langemarck Boterstraat, 50, YPER. Diarnantfabriek. Met veel voldoe ning hebben wij bestatigd dat er reeds een begin gemaakt wordt met het wegruimen der puinen van de diarnantfabriek. Laat ons hopen dat het heropbouwen niet lang meer uitblijven zal en dat de vele timmermans Schoenen naar maaf-fliiertianae herstellingen J Zitting van maandag 27 Oogst 1928 te 18 uur Abonnementsprijs IC fr. UC per jaar. 9 It. per half jaar. 5 ft. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge ronden worden. Naanilooze artikels worden niet opgenomen. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) I5py.il ij reeds hel zeer hoeiend en mooi hoek KIK V LA A X l> KR EX EIWiAAT.Prijs 10 fr. De verscliillige relletjes in deze laatste tijden uitgespeeld tegen de Vlamingen hier en daar, in 't hijzonder langs den zeedijk, leeren ons eens te meer, dat wij, Vlamin gen, 'k late varen in België, maar in ons eigen Vlaanderen, noch piepen, noch roe ren, noch reppen mogen, zonder dat de klokken luiden de brandklokken maar wat de stake uittrekt, is het schandaal te Oostende, waar de gewezen minister, Ka- iniel Huysmans de meest volksgeliefde minister die ooit bestond getergd, ge hoond, bespogen en geslagen werd, hij en dezen die met hem waren, tot zijn dochter toe, door Groot volk! O! Edeldom. Die mishandelingen Kamiel Huysmans toegebracht door den edeldom en de snobs, waren niet gericht tegen den Socialist, maar tegen den Vlaming en zoo krijgen wij er allemaal ons deel in. Nu zitten we dat te bepeizen en te be broeden en te beknabbelen w' halen de vuisten op en we magineeren en we grom men voor hoelang nog En kijk, onwillekeurig peizen we op Pee Puid. Pee Puid van den Mulhoek, te Krotte- ghem, had zijn koe verkocht uit krotte aan een veekooper en leverde ze naar de her berg Den Wroeden Osse te Roeselaere. Pee, moe' je weten, was een eenige brokke van een vent, groot, gepuikeld, op zijn vier kant, met beenen lijk bullen en armens lijk tuinstaken die er in gerocht zat in een vijlstake Pee had ook een tote waaruit men vlammen hadde geslagen, alia een ge- dokkerde knapper. Pee was alzoo, maar bij al dat geweldig kubiek en vierkantigheid voegde Pee een schabouwelijkedriekantig- licid van houding en een eerstecommunie- kantachtige bloodheid. Dat was Pee, groot en fel, maar fraai, fraai zite fraai om op de wereld te loopen. Zijn naam was Puid en hij 'n hadde voor een pondgroote nog geen puid kwaad wil len aandoen en hij zou den kaas van zijn brood laten stelen hebben door den eersten de gereedsten greppedanseren hij zou rood geworden zijn van schaamte, zonder te weten of hij rood wierd voor zijn eigen of voor den kaasdief. Ja, zoo was Pee. En zoo kwam Pee Puid, na zijn koe op stal geleverd te hebben, in de gelagkamer van Den Wroeden Osse. Dat moest er nu precies omme doen, juist als Pee een glas bier bestelt, komt er daar een steedsch fies- terke binnen peerdepatatlanddronkede her berg ingevlechtebeend, en, van zoohaast het dien eenlijken, morschen, rooduitslaan- den boer ziet, het begint hem, zooveel zijn heerekeeltje slikken kon.uitteschelden voor Als een loopend viertje deed dees week de mare de ronde de fronters hebben de Minerva gekocht. Zou 't waar zijn Vreugde bij d'eenen, machteloos knarsegetand bij d'anderen. Na Poperinghe, Yper, Wervik weeral een nieuwe Samenwerkende Vennootschap. Moet er geen zand zijn En 't is verduiveld maar al te waar. We hebben ook te Lange- marek ons eigen Viaamsch Huis, ons eigen zaal. Weeral een paal geplant op den weg naar Vlaanderens zelfstandigheid. Want het Viaamsch Huis te Langeinarck moet een burcht van Viaamsch Nationaal leven wor- Judas en Barabas en al dat niet 'n deugt. Pee werd zoo rood als een pioene en ging zitten lijk een geschopten hond tendep d' herberge, met zijn mond vol tanden en zóó beschaamd zoo eeuwig djeemenis be schaamd ziAl die boeren en kooplieden, die bij de tafels zaten, keken naar Pee en ook naar Fiester, naar Eiester en naar Pee en ze zwegen en wachtten lijk achter ent wat dat zou komen, maar d'r 'n kwam niks: Fiester verweet en Pee zweeg en 't ku- rieuschte was dithoe langer Pee zweeg, hoe kwader Fiester werd, tot hij eindelijk, kokend door Pee's goedzakkigheid, naar dien pioenrooden blooderik zwijmelde en met een franschen vloek vij-zesse tjofte 'k ga uw apensmoel ambachten Pee kwam al met een keer wit. Hei gij verdomme schreeuwde hij en hij sprong recht, jamaar oprecht geheel- tegansch recht peist dat van Peeen met één grepe had hij Fiester vast bij 't gat van zijn broek en bij zijn nekkepeze en hij douw hij douw en Fiesterke kwakte toe, toé, en de beenen tegen het voorhoofd, dubbel toe, precies lijk een open brevier door een zenuwachtige patershand tocge- kletst. Zoo kwakte Fiesterke toe, toe dat het klakte en kraakte entwaar 'k weet precies niet waar, maar niettemin dat het kraak te van de danige spanning en de ding. En al met een keer, Pee hoort dat en hij beziet dat tweedubbelgenepen schaap tus- schen zijn berenklauwen en hij stapt ééne gang naar den eersten den gereedsten her- bergstoel en hij zet er met moeilijke be zorgdheid Fiester wéér op en zelf gaat hij terug zitten op zijn stoel, beschaamd, maar beschaamd zi omdat hij zijn eenlijke poo- ten rond dat tettingske geslegen had en omdat 't kraakte en hij raapte zeeie zeere 't geld van zijn koe op, vergat zijn glas uit te drinken en poertte weg. En weet je wat cr gebeurde Als Pee uit de voeten was, sprong Fiester recht en triompheerdeen hij zeihoudt me vast, of 'k loop achter en 'k sla hem geheel dood En Pee ging naar huis en hij vertelde alles aan zijn wijf. 'k Hee dom gedaan, zei Pee, 'k voele dat, maar algelijk, 'k geloof da 'k het nog zou doen, want ge tnoogt me zien voor wat da' je wilt, vrouw mensch, 'k kom me nog dul als 'k er op peize. En ja, Pee werd were dul, zuiver van d'r op te peizen. Zou' je gelooven 't is tijd dat ze Pee ge rust'laten, w ee' je Laat Pee gerust Neen, maakt hem maar dul WARDER OOM. den in dien hoek van ons arrondissement. Vlamingen van Langemarck, en vrienden van het Viaamsch Nationaal Vakverbond dat te Langemarck zoo welig opschiet, het uur is nog niet v^n voorbarig, alles over donderend feestgeroes gekomen. Daar moet nog hard gewerkt worden want het huis ziet er nog niet uit zooals wij het zou den wenschen. Intusschen vragen wij u wordt LID van het Viaamsch Huis, neemt aandeelen van vijftig frank, hoe meer hoe liever, maar w eet dat de schamele werk man die slechts een of twee aandeelen koo- pen kan evenzoo goed gekomen is als om het even wie. Wordt aandeelhouders. De vrienden van Langemarck kunnen inschrij ven bij A. Ghijselen en vrienden, die van Poelcapelle bij Achiel Depovere, H. Van Brussel en G. Meerseman, van Boesinghe bij Gerber Jozefvoor Sint-Jan-bij-Yper bij Aernoudt en Eons Balduyck. BERICHT. De plaats van lokaalhou der in het Viaamsch Eluis te Langemarck is te begeven. Die wenscht in aanmerking te komen wende zich schriftelijk tot Rud. Claeys, Statiestraat, 39, Yper, ten laatste tot Vrijdag aanstaande, 7 September. örööt sciioi:\ka kleïn Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid SJioenen op maat.-Allerhande herstellingen KOMT 7.ICN EN OORDEELT. HBiiiiBiaeKEaad^n YPER8CH LEVEN Aanbesteding. Vrijdag laatst hadden wij in het bureel van de Commissie voor openbaren onderstand de aanbesteding voor de plaatsing van den electriek in de huizen aanpalende aan Belle's Godshuis. Er waren vijf inschrijvers. M. Burgho was de laagste met 2500 fr. de hoogste zou het voor 1000 fr. meer doen. Moet er daarmede geld te winnen zijn Duizend fr. op zulk een sommetje. Begraving. Maandag is onder groo- teu toeloop van volk begraven, E. Z. Maria- Theresia klooster der Voorzienigheid ledereen heeft die goede zuster gekend die bij nachte altijd gereed stond om de zieken of kranken te helpen. Wij die hier achter blijven z :!len onze dankbaarheid bewijzen met voor haar te bidden. Doch God /al ze wel weten te loonen naar verdienste. Processie. Zondag aanstaande, 2 Sep tember om 4 ure, zal de processie van S* Niklaas haren jaarlijkschen ommegang doen. Deze is geheel veranderd bij verleden jaar. De geestelijke stoet gaat langs de Tem pel - Statie - Doorgang en Sluerstraat, de Malou en Eochlaan, Capron- Elverdinghe- Beluik en de Stuerstraat. Kapelletje v. O.L. Vrouw v. de Vesten. Dat Kapelletje dat wederom zeer druk be zocht wordt heeft eene eerste verflage ge kregen en 't is er veel mede verbeterd. Laat ons hopen dat de geloovigen voort zullen gaan hunne almoezen te storten tot het op- frisschen en versieren van het huis hunner lieve moeder. Weldra zullen er borden aangebracht worden om de exvotos op te hangen en zal er eene passende afsluiting Vóór het altaar opgesteld w orden. die er werk hadden wellicht en voor goed hier zullen kunnen wederkeeren. Want op den vreemde gaan werken is ver van gees tig, bijzonderlijk 's winters. Vuurvogelschieting. In de vuurvogel- schieting van de Trompette (Groote markt) waren Zondag laatst een groot getal maat jes opgekomen, ook werden de prijzen be twist. M. Vanwouterghem van Harelbeke, oud 66 jaar, schoot den 1 sten en 5e» prijs. Jerome Bertierv. Yper den 2dcn en 3en prijs. Proficiat mannen. s c ii o i. i; in 't Belfort 9, Rijsselstraat, YPER I tij Hilaire VER8EKE-BDERHHVE vindt ge zeker uwe keus van werk- of prachtschoenen zoo voor mannen, vrouwen of kinderen. I GOEDKOOP EN GOED! Eenmaal klant, gij keert er weêr jb («piiipeiilpraad De zitting begint om 6 uur. Verscheidene aanvragen voor grondver- gunningen op het stedelijk kerkhof worden gestemd. De Openbare Onderstand wynscht her stellingswerken te laten uitvoeren aan drie harer hofsteden en vraagt naar de aanbe steding. De Voorzitter geeft lezing cener aanvraag van den Openbaren Onderstand, om in de begrooting 1928 een krediet te mogen inschrijven, ten bate van den heer Declercq en deze moet van rechtswege de zaal ver laten. Algemeen aangenomen. De begrooting voor 1928 en de reke ning voor 't dienstjaar 1927 der kerkfabriek van St Pieters, worden goedgekeurd libe raal en socialisten onthouden zich. Verscheidene kredieten worden gestemd voor de Staats Middelbare School, de Nij verheidsschool, voor wegeniswerken, ge meentefonds, voor de uitbetaling van twee tijdelijke plaatsvervangende onderwijze ressen. De stadsrekening over het dienstjaar 1927 wordt goedgekeurd. Deze sluit met een batig slot van 262.816, 92 frank. Door den heer D't luvettere, wordt een verslag gege ven oer inkomsten en uitgaven, hetwelk eenen klaren kijk geeft op den geldelijken toestand der stadskas en vindt het goed alle 6 maanden zulk verslag uit te brengen en doet opmerken dat de verkoop van grond min opbrengt dan voorzienwas geweest. De heer Declercq wijst op het feit dat 400.000 frank toelage van de Staat voorzien waren voor het bekostigen van uit te voe ren werken, doch deze som is elders moe ten gevonden worden, daar de toelage op zich laat wachten. De heer Burgemeester is gelukkig dat de stadsrekening met een batig slot van ongeveer 263.000 frank sluit, doch van den

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1