Nieuws- en Aankondigingsblad. VREDE? Esn pi WaaMi oorüesi 2* Jaargang. N 89. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 9 September 1928. Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Rud. Claeys.) De dienstdoende Apotheker op Zondag 9 September is M SNOECK Groote Markt. Boterstraat, 50, YPLR. AC nnemeiuspiifs 16 ir. 00 r«r jaar. 9 fr. pet hall jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij (Jt er eenkomst. Tarief op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Onze medewerker, advokaat P. Water- blce, sprak eene bekingwekkende rede uit in de V. O. S.-vergadering, waarvan wij hier een schoone brok overdrukken De tijden gaan voorbij en begraven het verleden. Naarmate dat verleden groot stond in het teeken v. 't vrange lijden en de bittere ontbering zal de toekomst haar best doen om dat verleden uit te schakelen uit het geheugen. Maar, er zal, goddank, altijd een fractie rechtstaan en het hoofd hoog opsteken om met dat verleden als wapen schild de toekomst en haar ironie te trot- seeren. Geen mensch ter wereld kan u V. O. S. beletten uit uw eigen verleden de ervaring op te doen die het in zijn schoot heeft gedragen. Iedere gedachte, ieder ide aal, ieder breede menschen idee hadden ten allen tijde hun Leliaerts. Maar dat er enkele duizenden oud-strijders overblijven die onvoorwaardelijk den vredescultus, hul digen is een verschijnsel dat onze 20 eeuw niet moet doen schamen. Voor tien jaren ongeveer werd niets dan uw lof uitgebazuind men zou voor u ge knield hebben en de pers was uw nederige dienaar. Maar gij hebt geweigerd mee te' doen aan dien afgodencultus, gij hebt niet geparadeerd met decoraties en gebroken of verminkte ledematen. Gij hebt de eer die men u wilde bw/w/nni^n band gew ezeriTrr in suite uw groote zielenood, die nooit werd be grepen, tenzij door uw eigen lotgenooten. Uw zielenood reikte wat verder dan wat de vulgaire pers in haar kolommen drukte. Uw zielenood had niets gemeens met het bezethouden van vreemde landstreken en het inpalmen van nieuw grondgebied met eenige duizenden Duitschers en eenige honderden Zwarten. Cjij hebt het hoofd in de lucht geheven en uw zielenood luidop uitgeschreeuwd in 't gezicht van de heele wereld. En uw afgodendienaars van het eerste oogenblik hebben verwonderd opgekeken en u dan stilaan den rug toegekeerd. De misprijzens- waardige geste van de lage menschenlaf- lieid Ze begrepen uw zielenood niet, ze zullen hem nooit begrijpen omdat gaafheid hun ontbreekt. Ze leden niet zooals gij, maar teerden eerst op het lijden van ande ren om dan van dat lijden hun eigen glo riekroon te vlechten. Het is de bitterste ironie die men kan uitdenken maar tevehs de onvervalschte waarheid. Groot was uw zielenood omdat u hebt geleden, zooals niet een mensch, in uw diepe mensch-zgn en in uw diepe Vlaming- zijn. Onbewimpeld hebt gij aan uw gedach ten uiting gegeven. Gij zijt opgekomen tegen alle wapengeweld, gij zijt uitgekomen voor gelijke berechtiging met uw waalsche bloeders. .Men heeft u den rug toegekeerd om het discrediet op uw streven te werpen heeft men alle middelen aangewend men greep zelfs het eerst naar de laagste. Dege nen die den moed niet hadden nevens u voor het outer van het offer te staan, maan den en jaren lang, dag en nacht, hebben ioenschweg de schouderen samengedron gen. als in 't duister van den nacht oin uw offer te bezoedelen. Ze haten u, niet om u zelf, maar om de groote gedachten die uit uw zielenood zijn geboren, die gij als vrucht van uw otter uit het lijden hebt meege bracht. Ze kunnen niets anders dan u begra ven met hun haat, dat wapen der zwakheid. Wat u echter moet gevraagd worden is dit: spijts de negatie die om u heult met het doel u te verstikken, immerdoor getuige nis afleggen van uw onwrikbaren wil die is eerst en vooral de militaire lasten van uw volk tot een minimum herleiden en altijd den vrede te dienen en dan zoolang militaire organisatie als een noodzakelijk of liever onvermijdelijk kwaad woekert, gelijke rechten opeischen met uw waalsche broeders. Het is onbetwistbaar dat men van uw ideaal bij het bespreken van het nieuwe legerstatuut niet de minste reke ning houdt. Ontwapening Het woord bestaat maar het is al. Wanneer het uitgesproken wordt kan een mensch, die met nuchteren kijk de gebeurtenissen ziet voorbijrollen, enkel de schouders ophalen. Er wordt mooi gepraat over vrede onder de volkeren, overontwapeningen dies meer Luistert niet naar die woorden, maar ziet naar de daden. De bewapeningen staan hooger opgeschroefd dan vóór het uitbre ken der catastrofe in ld 14. Wat erger is, is minder het vaststellen van dergelijken alge- meenen toestand dan vóór het uw oogen te moeten zien dat men weerom u en uw heele volk gebonden ter slachtbank leidt voor - IOOS "Fêrleden. En als ik me niet vergis, zal de geschiede nis met nuchtere ironie boeken dat de oor log door u werd gewonnen. Of ze het voor de toekomst zal mogen doen blijft een ang stig probleem, want op liet schaakspel van Europa grepen groote verschuivingen plaats. Het mag niet gezegd dat die ver schuivingen immer gunstig waren voorde vroegere ententelanden, ten minste voor dezen wier oorlogszucht niet luwde. Voor zoover we nu het spel der kanselarijen kunnen ontmaskeren zijn we, militair ge sproken, een vooruitgeschoven post van den franschen algemeenen legerstaf. Het bloed van ons volk zal het eerst mogen vloeien en ons land zal het eerst worden verwoest, in geval de kansen ongunstig zijn. Eu het doel Een probleem te meer. Landhonger stillen misschien Och ja, men kan met eenige woorden de grenzen van een land verschuiven, maar de geesten aan slavenbanden leggen gelukt moeilijk aan onze hedendaagsche diplomaten. Het land waarvan we politisch gesproken burgers zijn, en wier wetten ons als dusda nig binden, kan niet gediend worden met verdere territoriale uitbreiding. En moest het ermede kunnen gediend worden, het is nooit bij machte zijn begeerten te voldoen. De kwetsbaarheid der grenzen, het beperkt zijn der bevolking, zijn factoren die in der gelijke gevallen absoluut werken. Dit voor 't geval der aanvalspolitiek. Blijft de verde diging, de noorderbuur minder bevolkt, doet niet aan militarisme geen vrees langs die zijden. Enkel zuid en oost kunnen de grenzen schenden en in dit geval mogen we de vraag stellen wat kan het belgisch leger tegen 40 m. Franschen, gewapend tot de tanden, w at kan het tegen 00 m. Duit schers met hun groote reserve van volks massa's. België inag zich bew apenen, het mag al doen wat hei wilhet kan met geen een dier twee landen gelijken tred houden omdat het economisch niet opgewassen is, den last te torsen die de vorderingen der techniek noodzakelijk maken. himingrii o|>, hij (liii/rmicn oj>, mei hut'li<> hart un koppijen kop! ij sioopen en bouwen, w ij nemen en honen, lol alles ons reehl naar <len zin is. R. 06ClBTOQ We kunnen verdergaan en zelfs de argu mentatie van de verdedigers der groote bewapening tot de onze maken. Die argu mentatie komt hierop neer Duitschland ontwapende niet het deed al wat het kon oin het verdrag van Versailles op dit punt te ontduiken en in de geesten blijft de haat voortduren. Tegenover dien toestand moe ten we een sterkere organisatie hebben met bekwaam en uitgebreid kader en moet de oostergrens versterkt. Totdaar de algeineene staf en zijn dienaar de minister van oorlog. Goed. De oorlog breekt uit tusschen Frank rijk en Duitschland of het een aanvals- of verdedigingsoorlog zal zijn, doet weinig ter zaak. Daarvan weet de gewone burger meestal niets en ons lot is zoodanig aan dat van Frankrijk gekoppeld, dat er geen uit komst is. Is Frankrijk opgewassen, dan zal het kunnen weerstaanis het niet opgewas- seiJ^'j^ulkvr^enkele divisie^ .3'zpJ"sil i .lii/br-Ken--. terlj een oreeue. *fm=w te gt .Dat za; het fatale resultaat zijn en om dat k werl<- stelligen wo-drn dé lastenbetalerslntgëzo- gen, terwijl nuttige volkswerken geen op lossing krijgen. Zooals het geografisch ligt op de kaart van Europa kan België geen bewapenings politiek voeren inet hoop op tastbare re sultaten. Dergelijke politiek kan enkel tot iets strekken vei gooien van inkomsten in vredestijd, inedesleuien v. onheilen en ram pen in oorlogstijd. Daarbij een land dat zoozeer is blootgesteld zou hel zich tot eer moeten laten dienen de ontwapeningsge dachten overal \ooruit te zetten waar het kan en het eerst in eigen huis. Een leger kan hier tot niets dienen brutale afschaf fing met organisatie der gendarmerie voor de inwendige orde, ware de beste politiek Gij die in den vuurpoel hebt gezeten, denkt aan uw vroegere zielenood en aan het hooge nunsch-zijn dat daaruit het lijden in u is ontstaan. Denkt op de behandeling die u ten deele viel als mensch en als Vlaming. Gij die na den oorlog wapens moest lee- ren hanteeren, denkt dat het leven van uw evenmensch u even duurbaar moet zijn als uw eigen leven denkt aan degenen die u voorgingen oin met gedunde rangen terug te keeren. Denkt dat gij spijts alle beloften nog voort bejegend zijt geweest als burgers van minderen rang. Houdt hoog uw gedachten en uw ideaal. Laat de wereld u miskennen, u misprijzen en u haten, u negeeren en u uitschakelen zaait in stiite uw gedachten rondom u uit. En mochten ze, spijts alle lage bekainpin- gen, in stilte hun vruchten afwerpen, tot meerdere schoonheid van den mensch, tot hoogere opmerking van uw Vlaamsche volk. ZOVDAGIU SI De Luiksche c Express» schreef onlangs in een oordeelsuiting over het katholiek jeugdkongres te Antwerpen Beteekenisvolle dagen. Men heeft de ploegen, die in God gelooven en de kerels van de agrarische oproeren weer gezien. De geel-en-witte vlag en de zwart-en- gele vlag beteekenen beide het wanho- pige verzet en het tegenoffensief van 't verleden. Zonder voldoening maar ook zonder haat, merken wij dit op. De volken heb- ben hun lotsbestel. Wij zullen de Vla- mingen niet tegen hun wil gelukkig inaken. Laten wij vaststellen, dat hunne mentaliteit niet de onze is. Men redekn- At. gv.ittScTi vc?pn ir, doelt men tiöudt-.^ kening ineae. Laten wij er eens en voor altijd rekening mede houden, dat Vlaan- deren een vreemde grond is. Wat er de Standaard ook moge over denken, deze beschouwing is heel juist en tevens leert ze ons dat we, in onzen strijd om zelfstandigheid, in de toekomst wellicht meer zullen mogen rekenen op de hulp v. klaarziende Walen dan op het ellendig ge knoei van wispelturige Standaaruisten, Van Cauwelaertisten, en andere... flauwe tistens GKOOi SGIIOIvV i;\ ÏOËÏN Let goed op het adres V DcN posthoorn if. Louf«V<ani3oonie o— OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.--Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT. ■■BBSS «3 11 fl fl 7 Y Ul ltSCII l.evEX Missietentoonstelling. - Wij hebben een bezoek gebracht aan de tentoonstelling van de H. Hertschool, Capucienenstraat, waar de werken der 3e ordelingen v. Ise- ghem en Yper, voor de zendingen saam- gebracht werden. En we weten niet wat we wel het meest bewonderen moeten of de rijke uitstalling van al dat kerk- en proces siegewaad bestemd voor E. P. Hildebert, zendeling in Congo, dan wel de noeste vlijt van de vele dames en juffrouwen welke zich inspannen voor dat zoo schoone werk. Zeker mogen wij Iseghem de eereplaats niet ontkennen, zoo voor het vele als smaak volle werk, doch we gelooven dat het niet lang meer aanloopen zal eer Yper, dat rap nadert, overwinnen moet. Wie zal het halen

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1