Nieuws- en Aankondigingsblad. Pr* A. BORMS FONDSE11BA1K H I i tij Hiiairs verbeke-boerhhve 2* Jaargang. N' 93. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 9 October 1928. I 'ersch ijnt We kei ijks Beheer en Opstel: Statiestraat, 39. Yper. Postcheckrekening: 2131.97. iKid. Claeys.) \:iii /.ijii «liiurluuir Vlaamsch >olh, uil zijn kerker Voor al uwe Plaatsingen, Geld- en Beursverrichtingen wendt U in volle vertrouwen tot de Boterstraat, 50, YPER. GEVRAAGD Abonnementsprijs 16 fr. UO per iaar. 9 ir. per half jaar. 5 Ir. per drie maanden. Buitenland 25 fr. Sten abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen btj overeen komst. Tarief op aanvraag. DEÏP5K Alle nieuws moet tegen den Donderdag te:i laatste inge zonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Lichamen kan men dooden in een ge vangeniscel onze martelaars Dr Rudels- lieird, makker Hainaut en zooveel andere slachtoffers nog bewijzen het - maar zie len kunnen onze beulen niet vernietigen I let moge dan ook kosten wat het wil, ik moet den drang van mijn geweten volgen en tot u, mijn arin volk, een ernstig woord spreken. Nu gij weerom door uw voogden verra den wordt, en onze.gesneuvelde broeders een derde maal hun graf en hun gedachte nis geschonden zien, moet het u nog klaar der worden dat wij gelijk hadden ons ver trouwen te weigeren aan een regeering v. Fransche lakeien, en te pogen, zonder haar ons volk en ons land te redden, zoowel uit de klauwen van Frankrijk als uit het gevaar dat van Duitschland dreigde. Met de leusNoch Fransch, noch Duitsch, maar Vlaamsch trokken wij dan ook ten strijde, innig overtuigd dat de be slissende Duitsche overwinning, voor Vlaanderen eveneens noodlottig zou zijn, daar enk. een vrede door overleg ons volk en overigens de menschheid heil kon bren gen. Da^rheeti gingen dan ook al onze^ be trachtingen en heel onze politiek steunde er op. De vredesconferentie voor het vol trokken feit van Een Vlaamsch Vlaande ren in een volledig onafhankelijk België te plaatsen. Fen hoeksteen dier zelfstandig heid was de Vlaamsche hoogeschool te Gentgeen Duitsche hoogeschool, Frans- kiljonsche leugenaars, maar een zuiver Vlaamsche, zoowel van taal als van ziel. En hier dient er op gewezen dat de Franskil jons ze enkel zóo haatten, omdat ze zoo Vlaamsch was, hetgeen zoowel tot uiting kwam toen een dier nobele heeren, welke weigerde les te geven aan de Vlaamsche universiteit, maar evenals de meeste zijner kollega's niettemin zijn jaarwedde bleef op strijken, aan mijn broeder verklaarde Une université allemande a üand, cela je comprendrais (dat men hier een Duitsche hoogeschool oprichtte, dat zou ik kunnen begrijpen). Reeds in 1915 bestond bij de Duitschers het ontwerp de üentsche hoogeschool te rug te doen opengaan die te Rijsel haar werking voortzette, en de Franskiljonsche hoogleeraars vonden daar geen graten in en zouden onmiddelijk aan het doceeren gegaan zijn. Hadden zij immers allen de lovauteitsverklaring niet onderteekend die de bezettende macht van hen eischte? Niet von Bissing, niet het Duitsch generaal gouvernement te Brussel, dal in dien tijd heel en al met de Franskiljons samenspan- YPERSCll 1.li V E Kermis St Niklaaiswijk. Nog nooit te voren was er Kermis geweest op St Ni klaaiswijk, doch dit jaar heeft men die inge zet en de inrichters halen er eere af. Zon dag in de hoogmis, waren de mannen van het Feest Comiteit in StNiklaaiskerk te genwoordig en hun schoon groen vlagje kreeg er 's Heeren zegen, 's Namiddags trok de feeststoet door de bevlagde straten regelrecht naar het gedenkteeken der ge sneuvelden en eeneschoone bloemengarv e werd er nedergelegd. 't Muziek was daar cu de vele feesten zouden nu een aanvang de, maar wel wij, Vlaamsche akti\ isten, hebben daar een stokje voor gestoken en de herdenking van den franschen pover verijdeld. Niettegenstaande een reuzachtige tegenwerking van Duitsche Franskiljon sche zijde, veroverden wij Gent, en in Ok tober 1016 was heel dat Fransche werk door Vlamingen bezet. Ik wil niet hard zijn voor de minimalistische zij, immers zij ook zijn onze broeders naar den bloedeen Vlaanderen zal eer dan men wel denkt al zijn kinderen noodig hebben, wil hel niet verloren gaan. Het moet mij toch van het hart, dat, indien zij na den wapenstilstand maar de helft van de krachtdadigheid had den getoond welke b. v. de socialisten aan den dag legden de Gentsche hoogeschool Vlaamsch ware gebleven, en het ideaal on zer Yzerjongens ware in vervulling ge gaan. De passieven hebben bij gebrek aan moed, die eenige kans verkeken. Neen, onze politiek was niet noodlottig, zooals zij beweren, maar wel de hunne. Landverraad?... Zouden er wel nien- schen zijn die luin land Vlaanderen na tuurlijk hartstochtelijker hebben bemind dan de aktivisten Handlangers van den Duitsch Maar hebben wij den 22» December 1917 de zelfstandigheid van Vlaanderen niet uitge roepen, tegen den wil van den bezetter Straetmans, de advokaat generaal, die de doodstraf tegen ons eischte, heeft dat zelf moeten bekennen. Ik laat het daarbij, want wij hebben wat anders te doen clan tegen eigen broeders te strijden. Vlamingen, nu ziet gij in, hoe men ons meer en meer in het fransche net verwikkelt, nu steeds dui delijker wordt het, dat Frankrijk zijn eeuwenoud staatsplan,de Rijngrens wil verwezend ij ken. Begrijpt toch dat het Frankrijk is dat van de Vlaamsche hooge school niet wil weten en heel die kunstma tige beweging tegen, zelfs maar een stukje van uw recht, uitgaat van de Fransche geheime diplomatie en de Fransche loge. Doet ons volk het dreigend gevaat in zien, en wijst het op de afschuwelijke woordbreuk die tegenover de ijzerhelden en heel het gemartelde Vlaanderen ge schiedt. Gelijkheid wordt u geweigerd Recht met de voeten getreden. Nog een woord gij die het voorrecht hebt, zooals ik, in een Vader te mogen ge-: loven, die in de hemelen is, bidt, opdat ik de kracht behoude om tot het einde te vol harden. Van uit de diepte, waarin ik gekerkerd zit, reik ik u, mijn duurbaar volk de trouwe hand en roep u toe Leve Vlaanderen nemen. Niets was er te kort, en alle goesten waren voldaan, en tot laat in den avond, want liet onmisbaar bal was er ook, klom het gejubel uit de heesche kelen de gevels der huizen op. Geen stoornis, geen dwaas heden. t ging er vooral vreugdig en deftig toe. En 's anderendaags, ja, zou men herbe ginnen. t En was geen zoo geweldig mei r maar dezelfde leute, dezelfde uitbundige vroolijkheid, in wat minder mate. Alla, man nen van St Niklaaiswijk, g' hebt het welge daan, 't is om te herbeginnen. Inhuldiging van Z. E. Heer Deken. - Zondag laatst hadden wij de aanstelling v. Z. E.FI. Kannonik Lamiroy als Pastoor-De ken van Ypers christenheid. De stad was Hoofdzetel:GENT, Kalanderberg, 1 --Maatsch. ZetelBRUSSEL:84, Wetstr. Bijbanken YPER, Groote Markt, 9, Telef. 304 en 334. (Verhuring van brandkoffers) Kortrijk en Antwerpen. Bijkantoren Brugge, Iseghem, Komen, Meenen, POPER1NGHE, Yperstraat, 5, Tel. 62. (Verhuring van brandkoffers)Thielt, Waasten, Waeregliem, Wervik, Westnieuwkerke. Hulpkantoren in al de bijzonderste gemeenten van West-Vlaanderen, onder and. Alveringheui O. Vandeweghe, Gemeente Sekrelaris Keveren a Yzer O. Desmytter, Gemeente Bediende Bixschote C. Handeghem. Plaats. Brielen J. David, Gemeente Sekretaris Crombeke C. Decae, Gemeente Ontvanger Dickebusch J. Deconinck. Onderwijzer Elverdinglie J. Btiltheel, Meetkundige Gheluvelt A. Be.is. Gemeente Sekrelar.s Hollebeke A. Breyne, Gemeente Sekrefar.s Keinmel Rèné Joye, Handelaar Locre Louis Dousy, Gemeente Sekretaris Loo V. Camerlynek, Gemeente Ontvanger Meessen L. Lemaire, Westn.euwkerke Moorslede Jos. Vancoiilie, Handelaar Noordschoole Michel Butaye, Plaats Oostvleteren R. Smis, Gemeente Sekretaris. Passchendaele M. Noliet. Onderwijzer. Poelcapelle J. Dehaene, Gemeente Sekretaris Ploegsteert L. Lemaire, Westnieuwkerke Poilinchove H. Anseeuw, Gemeente Bediende Proven E. Delava, Rentenier Rousbrugge Claeysoone Aimé, gemeenteontvanger. Reninghe A. Wullepit, Gemeente Ontvanger Reninghelst Fl. Camerlynck, Gemeente Sekretaris Stavele P. Franchoo, Hoofd-Onderwijzer Waasten P. Parmentier, Yperstraat Westoutre A Declercq, Plaats Westvleteren M. Vanlierde, Beheerder Woesten P. Bamelis, Schepen Wulverghem L. Heughebaert, Gemeente Sekretaris Wulveringhem Julien Ceulenaere, Gemeente OnSv. Wytsehaete We Fournier, Plaats Zonnebeke Lucien Debal, Gemeente Sekretaris Zichtrekeningen 3 o bruto. 15 daagsche rekeningen 4,50 o Spaarboekjes 5 ®/o bruto Zicht. Kasbons rente op voorhand betaalbaar. Op naam of aan drager 3 maand 4,00 °-o vrij van tasten, 6 4,50o 1 jaar 5,00 "/o Obligation op 5 jaar op naam of aan drager 6 °/0 vrij van fasten. Rente betaalbaar bij zesmaandelijksche koepons. Wissels-Benrsorders-Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koepons-Vernieuwingen Terugbetaling van alle Obligatiën-Titels, enz. Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. De FONDSFNBANK maakt deel van de groep HANDELSBANK-FONDS EN BA NK-NOORDS1 AR, een der grootste kapitaal-concentraties van het Vlaamsche land en vertegenwoordigt ruim 300 MILLIOEN FRANK op haar best. Vlaggen ten allen kant, tot hoog op St Maartens torentje. Jammer dat het weder niet meê wilde, 't was windig en koud. De geestelijke stoet werd gevormd in de Rijsselstraat v. waar hij uit het kloos ter der Zwarte Zusters in oogenschouw ge nomen werd en door Z. L. H. Deken, de Vicaris Generaal Vandenberghe en de ge tuigen Z E. Fl. I\an. Callewaert, voorzitter aan het groot seminarie te Brugge en E. H, Rouse, pastoor te Zcdelghem, samen met de geestelijke en wereldsche overheden even als de uitgenoodigden. Tamelijk snel trok de stoet door de Rijselstraat, Neer- markt, Vandetipeereboomplaats, Elverdin- ghestraat naar Si Maartensnoodkerk die voor de gelegenheid hare schoonste siera den ten toon gespreid had. De pinting was, wat ze zijn kon. Aan den ingang der kerk lazen wij volgend jaarschrift MoCht ClirlstUs JesUs U zlJN rijkste genaDen sChenken Voor 't zleLenhelL. Boven de doopvont MoChten aLLe ge Doopten Christ Us troL'W VerknoCht zijn. Boven de biechtstoel geLIJk VC'eLeer ChrlstUs, helLlgi GIJ Des zonDaars zleL sCnenkt VreDe. Boven het altaar sanCta ChrlstI noMfne Deo obLata pastori oVlbUsque sint saLVIfICa. De aanstelling met de diepzinnige gebe den verliep alrap tn het sermoen van den Vicaris-Generaal, was schoon in al zijne eenvoudigheid. Na een woord van lof ge* sproken te hebben over Z E. H.'Delaere, ÜROOT SCIIOEV KLFÏN Let goed op het adres IN DEN POSTHOORN Louf-Vandoo™r*e o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat.-Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OORDEELT. BEKWAME ELECTRIC! ENS, bij O. Houtman5' Jacobsst. Yper GOED LOON. SC II O EX EX in 't Belfort 9, Rijsselstraat, YPER vindt ge zeker uwe keus van werk- of prachtschoenen zoo voor mannen, vrouwen of kinderen. GOEDKOOP EN GOEDI scnoenea naar raaai-ïiiernanöe Herstellingen I Eenmaal klant, gij keert er weêr I

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1