Nieuws- en Aankondsgingsblad. 11 N O V E M B E FONDSEKBilK l l 2* Jaargang. Nr 98. Prijs per nummer 30 centiem Zondag 11 November 1928. wem Verseh ijnt U 'ekelijks Beheer en Opstel: Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening: 2131.97. (Fud. Claeys.) Yl>i:its<:il LKVKX Voor al uwe Plaatsingen, Geld- en Beursverrichtingen wendt U in volle vertrouwen tot de Kasbons rente op voorhand betaalbaar. Obligatien op 5 aar op naam of aan drager b 0 0 vrij van lasten. Rente betaalbaar bij zesmaandelijksche koepons. ■■EEESBfiieSS V. Lgu> Uanïioorne Boterstraat, 50. YPER. Abonnementsprijs t 16 fr. 06 per jaar. 9 fr. per hal. jaar. 5 Ir. per «lrte maanden. Buitenland 25 fr. Aten abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen b.j overeenkomst. Tarief op aanvraag. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste Inge zonden worden. Nanmlooze artikels worden niet opgenomen. 1018. De nacht lag vol verwachting. Het werd gefluisterd onder mekaar: wapen stilstand. Als vloeken in een stille kerk waar over de wijding van vrome verwachting hing, schrikten de enkele kanonslagen een baarlijk los over de vlakte. Nog toeterden door de ledige straten van het grootedorp Maldeghem de vrachtautos met brood voor de stakkerds aan 't kanaal en obussen voor de zwarte monsters aan den boord van het dorp. Over de zwarte kouters van West- Vlaanderen waren zij gekomen de jongens en lagen moe te droomen op liet versche strooi, droomen van moeder, van thuis, van de geliefden, droomen van den dood mis schien Nog spookte door den geest van den ser- jant-secretaris van het bataljon, de wacht aan den telefoon, het bloedig oponthoud bij het kanaal van Handzaeme, de Staden- berg, Wijnghene, de bosschen van Wijt- schaete. Zoovelen nog der besten onderde makkers werden neergeschoten langs den weg, den weg naar het einde, den wegnaar vrede, rust na zooveel lijden. Rrrr De telfoon rinkelt! Hallo! Ie 3nie bataillon! Prévenez le major a setenirprêt pour sérieux évênementsarmisti ceZich klaar houden voor armistice! Wapenstil stand De serjant snokt zich recht, roept, huilt, schreeuwt, zingt en vloekt! «Wapenstil stand!» 1028. Feest van den vrede! Broeders van de nuttelooze Moordlawiene terugge keerd, oud-gevangenen uit Holland of puitscliland, doqlaards uit Frankrijk, neen wij en weten de volle waarde niet van de offers waarmede het staken van de moord partij werd betaald! liet maaien van mil- iioencn jonge levens, het vergruisden van honderdduizenden haardsteden heeft bij ons dien vredesgecst noch gestaald, noch geankerd. Hoe was het anders cjerikbaar dat de oorlogs-en revanchegeest heel West- Europa eu niet het minst ons landjen, als een nachtmerrie berijden! Hoe kon België zonder heimelijk verlangen naar nieuwe slachtingen, een militair verbond met het meest militaristische land ter wereld sluiten bestendigen! En de laatste legerwet dat jongste brouwsel der vereenigdc conser vatieve geldmachten en christene werklie den organisaties, hoe kon die ooitgcsteind worden in een kamer als de volksvertegen woordigers er niet van overtuigd waren dat die wil tot vrede bij het volk niet aan wezig is! De wil tot vrede, hij luide eene nieuwe eeuw in, die in alle landen het doek van den leugen der «gewapende lands verdediging» afrukt; hij vern iele den geest die staat tegen staat opruit en verpulvere de geweldmiddelen waarover de macht hebbers beschikken tot het beslechten hun ner geschillen; hij kweeke de gezindheid die in den mensch zijn broeder herkentaau wiens zijde hij overal hoeft te staan waar het geldt de zedelijke waarden in deschaal der dingen en in hun leven tot hun recht te laten gedijen. Broeders, dat op dezen dag en kele oogen- blikken van uwe oogen wegvalle het gor dijn dat ons verwijdert van de verschrikkin gen en het leed, midden de gruwelij kste aanvallen-van den oorlog! Keert terug naar Luik, Waelhem en Wa ver, naar de bloedigste dagen aan den roo- den Yzer rukt aan flarden wat ons van 't ver leden scheidt! En laat ons uit de mijmering ontwaken, in volle bezonkenheid klaar den strijd» uut goet aanbinden en niet versagen tot we de grafdelvers v. den vrede afgeleid, gekist en in een diepen put begraven hebben. Makkers weet gjj waarom de oogen der Vlaamsche dooden wier beeld ons in don kere dagen voor den geest schiet, zoo diep in de holten staan? Weet gij waarom zoo veel jongens onder de graszode de rust niet genieten waaropzij aanspraak mogen ma ken Of zouden wij er soms schuld aan heb ben dat de beloften van broederliefde en wereldvrede en ontwapening, waarmede zij den dood werden ingejaagd en waar voor zij het opperste offer hebben geplengd, zelfs geen schijn van verwezenlijking heb ben gekend? Hrt Zaalhof Het zaalhof dat zoolang een deerlijk uitzicht had, zal stillekens aan verbeteren. Voor het oogenbjik zijn ze be gonnen met twee nieuwe straten te leggen, iets dat broodnoodig was. De Tegelstraat zal ook hare verlenging krijgen met de hui zen van eigenhaard en de Yperllestraat zal op hare beurt een heel deftig voorkomen krijgen. Voegt daarbij dat, in de Arsenaal- straat ook dertien huizen toebehoorende aan den fabrikant zullen opgetrokken wor den met den rug gekeerd naar de spinnerij welke men daar aan het bouwen is, en dat al te samen zal maken dat het oud beruch te zaal hof heelemaal op zijn beste zal ko men. Nog wat geduld dan! Wildemans Zondag morgen kwam een auto van het leger de Boterstraat op gereden in de richting van de markt. Geko men aan de Naaldenstraat, dus aan het ge- denkteeken van de Ypersche gesneuvelden wilde de menner de Vanden peereboom - plaats opgaan. De soldaat, was met zijn rij tuig in te snelle vlucht en had daarbij zijne zwenking slecht berekend. Hij liep het voorland op en botste niet zoo een groot geweld tegen het met ijzer omheinde boom pje dat geheel het gedoef tegen den grond kletste. De jongen stond beteuterd te zien en de toeschouwers bleken hem niet gene gen te zijn. Ook, waarom toch al dat ge weld? 't En brandde toch nicvers, zelfs wa ren wij geen rook gewaar. Soldaten Dat onze soldaten niet lang meer in Duitschland zullen blijven is voor zeker voor niemand geen geheim meer; en dat men ze niet weet w aar gestoken kan men goed begrijpen, daar hun getal veel grooter is dan vroeger. Ook schijnt het dat men noodgedwongen meer en meer naar Ypers oude caserne begint uit te zien om ons het bataillon van 't derde linie weder te geven. Wij zijn er blijde om, niet dat w e met 't leger zoo ingenomen zijn ('t scheelt veel, want daar zijn veel zwarte kanten aan) maar omdat we met het bij komen van die zeven acht honderd mannen, wederom een nieuwe bron van voorspoed voor onze stad zien ontstaan. Vele baten helpen, zei de muis. Hoofdzetel:GENT, Kalanderberg, 1 -Maatsch.ZetelBRUSSEL:84, Wetstr. Bijbanken YPER, Groote Markt, 9, Telef. 304 en 334. (Verhuring van brandkoffers) Kortrijk en Antwerpen. "to Brugge, Iseghem, Komen, Meenen, POPERINGHE, Ypersfraab 3,'IV. 62. (Verhuring van brandkoffers), Thielt, Waasten, Waeregliem, Wervik, Westnieuwkerke. Hulpkantoren in al de bijzonderste gemeenten van West-Vjaanderen, onder and. Alverinyheui O. Vandeweghe, Gemeente Sekretarls Keveren a Yzer O. Desmytter, Gemeente Bediende Bixschote C. ffondeghem. Plaats. Brielen J. David, Gemeente Sekretari-, Crombeke C. Decae, Gemeente Ontvanger Dickebusch J. Deconinck. Onderwijzer hlverdinghe J. Bültheel, Meetkundige Glteluvelt A. Be Is, Gemeente Sekretarls Ghyverinch. <S Isenb.Luc. Stekelorum, gemeentesekr. Hollebeke A. Breyne, Gemeente Sekretaris Houlhem-Veurne J. Verdoolaege, gemeenteontvanger Keminel René Joye, Handelaar Locré Louis Dousy, Gemeente Sekretaris Loo V. Camerlyn.k, Gemeente Ontvanger Moeres Mare. Melis, gemeentesekretaris. Meessen L. Leinaire, Westn.euwkerke Moorslede jas. Vancoillie. Handelaar Noords.hoote Michel Butaye, Plaats Oostvleteren R. Smis, Gemeente Sekretaris. Passchendaele M. Noliet, Onderwijzer. Poelcapelle J. Dehnene, Gemeente Sekretaris Ploegsteerl L. Leinaire, Wtstnieuwkerke Pollinchove H. Anseeuw, Gemeente Bediende Proven E. Delava, Rentenier Rousbrugge Claeysoone Aimé, gemeenteontvanger Reninghe A. Wullepit, Gemeente Ontvanger Reninghelst Fl. Camerlynck, Gemeente Sekretaris, Stavele P. Franchoo, Hoofd-Onderwijzer Waasten P. Parmentier, Yperstraat Westoutre A. Declercq, Plaats Weslvieteren M. Vanlierde, Beheerder. Woesten P. Bamelis, Schepen Wulverghein L. Heughebaert, Oemeente Sekretaris Wulveringhem julien Ceulenaere, Oemeente Ontv Wytschaete Wc Fournler, Plaats Zonnebeke Lucien Debal, Gemeente Sekset'iris. Zichtrekeningen 3 bruto. 15 daagsche rekeningen 4,50 Spaarboekjes 5 bruto Zicht. Op naam of aan drager 3 maand 4,00 vrij van tasten. 6 4,50 o/o 1 jaar 5,00 Wissels-Beursorders-Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koepons-Verniettwing en Terugbetaling van alle Obligatiën-Titels, enz. Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden, l-c FONDS NBA'.'K -tK .i t deel v.-.n de groep HANDELSBANK-FONDSENBANK-NOORDS7 AR, een der grootste k. r;i. a incentrct.es ven hel Vlaamsche land en vertegenwoordigt ruim 300 MILLIOEN FRANK Franeiscaansche Derde-Orde Zondag 11 November te 9 uur. Plechtige Zielmis vanwege de Derde-Orde voor zaliger Ma rie Devriendt' w» van Isidoor Dedeyne. Na de i l. Mis: Maandvergadering der Broeders, Zondag 18 November: Te 9 uur Plechti ge Mis van wege de Derde-Orde ter eere van hun 11. Patrones, St. Elisabeth; 's nam. te 2,30 uur; Maandvergadering der Zustere, Generale absolutie: op 19 November H. Elisabeth van Hongarië; op 21 Nov. O.L. V. Opdracht; op 25 Nov. St. Catharina. Volle aflaten op: 13-14 16-19-20-27-28 en 29 November. 29 November: Allerheiligen dei Sera- fijnsche Orde. GROOT SC B IO 31 C A KLEIN Let goed op het adres l.\ DEN POSTHOORN o— OVERGROOTE KEUS VAN Mans-, Vrouw- en Kinderartikelen Allen van eerste hoedanigheid Schoenen op maat .-Allerhande herstellingen KOMT ZIEN EN OOHOEELT. Nijverheidsgesticht Eenlge weken ge- leden zegden wij hier, dat onze vertegen woordigers op het V. E. V. feest te Roes- selaere goed werk verricht hadden en te dier gelegenheid vroegen wij of het niet mogelijk was hier fer stede een leergang van weverij in te richten. Om nu te toonen dat wij er niets van af wisten, zijn wij ge lukkig te kunnen mededeelen dat een con sortium van vlaamsche zakenmannen (wt e-- om!!) een nijverheidsgesticht (voeralsnu verzwijgen wij de naam) zullen tot stand brengen, waar van twee tot driehonderd mcnschen hun werk zullen vinden. Zelfs mogen wij er bijvoegen dat voor nog an dere nieuwe fabrieken onderhandelingen aangeknoopt zijn. Laat ze maar komen! De Vlamingen zullen nog entwadde kunnen! 1 Feestvergadering Christen Middenstand. Maandag 12 November houdt onze Christen Middenstand zijne jaarlijksche feistvergadering om 7 uur 's avonds. Benevens eenige nuttige wenken en voordracht zal er een luimig spelletje opge voerd worden Si Antonius met zijn zwijntje door jonge leden van onzen Middenstand. Ingang vrij. Dat niemand te kort zij. 7 Bestuur van den Chr. Middenst. Tooneelajdeeling Duinen troost. V.O.S. B. O. S. - De tooneelafdeeling zal voort aan haar vertooningen geven in de nieu-

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1