We komen aan het miljard voor het leger FONDSENBANK N V. NIEUWS- EN AANKONDIGINGSBLAD YPERSCH LEVEN Van hier en elders. Prijs per nummer30 centiem. Zaterdag 17 November 1928. 16 fr. 00 per jaar. 9 fr. per haif jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. per jaar. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste ingezonden worden. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Beheer en Opstel Statiestraat, 39, Yper. Postcheckrekening 2131.97. (Rud. Claeys.) Aa 11 onze geachte l.ezer.s In uw zakken, Belastingbetalers VOOR AL UWE PLAATSINGEN, GELD- EN BEURSVERRICH TINGEN, WENDT U IN VOLLE VERTROUWEN TOT DE GR00T SCHOENEN ïtüiï IN DEN POSTHOORN H. Louf Vandoorne Boterstraat, 50, YPER OVERGROOTE KEUS VAN Mans-Vrouw en Kinderartikels VBÜ.WEMKXTSFKIJS Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Verschijnt Wekelijks. We zijn uitermate tevreden I te kunnen melden dat De Ypersclie Bode van nu voortaan op zeer taste voeten de wereld intreedt. Ons kort broekske en kinderschoenen zijn we gclnkkiglijk ontwassen dank zij de zorgen en de bekoiniiieriuge van vele eenvoudige Vlamingen. I11 den laat- sten tijd lieten hoeveelheid en ver scheidenheid van tekst wel wat te wenschen over... doch we hadden plaatsgebrek en konden niet meer. Nu zijn die storingen «lie eigen zijn aan groeien voor "t ineerendeel ver- wijderil en «l«> Y perse lie Bode komt «Ie wereld in als een ernstig week blad. Jammer «lat we «Ie sportrubriek nog nmesten achterwege laten doch we belooven 1 stellig, beste Lezer, dat ge voor dat deel nu ruim zult voldaan zijn. De Ypersche Bode MOKT eu ZAL een arron<liss«'»ieutsblad worden zoo til.l wilt. beste propagandisten en berichtgevers. Werkt mede met ons werkt onversaagtl en zonder ophou den voor uw hlu«l, ons blad, «lit alles tot meerder heil en glorie van ons geliefd verstoken Vluanderlanil. DE REDAKTIE. ij x 7*"* De begrootingen voor 1929 zijn verschenen. Voor 't Leger bedragen de uitga ven zonder wat er nog zal bijko men EEN MILJARD, 9 MILJOEN' 352 Dl'IZKN'D FRAN K IIII», HIP, HOERA! niet wahr Staatskatholieken, Liberalen en So cialisten die tot nog toe gewoonlijk de Legerbegrootingen hebt gestemd en de grondslagen der huidige uitga ven hebt goedgekeurd HIP, HIP, HOERA! niet waar kleppers van het Christen Werkers- verbond, die zoo geestdriftig Jaspar hebt toegejuicht wanneer de Leger- wetten gestemd werden HIP, HIP. HOERA! niet waar fiere kruipers van den zoogezegden Katholieke Vlaamsche Kamergrocp heeren Van Cauwelaert, Van Die- Caeneghem, Vergels, Poullet, Van Schu.vlenbergh, enz... die wetende iL Dat de Legerwetten een uit vloeisel waren van de verplichtingen ons opgelegd door het Fransch-Bel- gisch militair accoord 2. Dat de verwerping der Leger wetten het Fransch-Belgisch militair accoord een geweldigen knak zou geven 3. Dat het aannemen der Leger wetten ook in zich sloot, de goedkeu ring van het verkwisten van hon derden miljoenen Belgisch geld voor het profijt van Frankrijk 4. Dat die honderden miljoenen uit de zakken zouden geklopt wor den onzer lastenbetalers TOCH N'IETTEGEN'STA AN'DU DAT ALLES die Legerwetten hebi gestemd Maanden geleden reeds verklaar den onze volksvertegenwoordigers op tientallen van meetings 1. De tristen werklicdcnrertegen- woordigers eu <lo Kntli. VI. Kamer- groep zullen «le Legerwetten stem men Dus tegen de zes maand dienst Voor de verzwaring der Legerlasten en tegen het Vlaamsche Recht ONZE VOLKSVERTEGENWOOR DIGERS HADDEN GELIJK! 2. De Legerwetten zullen meebren gen «lat, door «Ie medehulp der kristen werk lieden vertegenwoordi gers en «le Kath. VI. Kamergroep we van 1929 elk jaar ongeveer KEN MILJARD FRANK voor ons Leger zullen nitgereii. ONZE VOLKSVERTEGENWOOR DIGERS HADDEN GELIJK De officieele cijfers zijn uitgeko men, in 1929 zal er uitgegeven wor den aan het Leger 1.009,352,443 FRANK. 3. Dat ze vóêr de verkiezingen zon den gesproken hebben van «Ie bela stingen af te slaan ONZE VOLKSVERTEGENWOOR DIGERS II VDDEN GELIJK! Waar ze vroeger honderd frank contributies hebben bijgestemd, be loven ze nu er vijf frank aan af te doen, om de menschen blij te maken. 4. Dat ze na «Ie verkiezingen «I© belastingen weêr zullen opslaan ON ZE VOLKS VERTE<EN WOllï- DIGERS ZULLEN WEER GELIJK HEBBEN Zullen die honderden miljoenen meer, dat miljard voor het Leger uit de lucht vallen of uit den gronil kruipen NEEN. dat moet opgebracht worden door de belastingen In uw zakken, arbeiders, hoeren, handelaars, bedienden, burgers Geef bet A'Iaamsche Volk VLA \MS<"HE Vertegenwoordigers en T EN ZAL NOOIT MKKR W V VR ZIJN L. de B. «Naar mijn persoonlijke mconing zijt gij er in geslaagd aan te tooneu hoe in de beginselen der katholieke grootmeesters der wijsgeerige staatsleer ligt opgesloten, DAT DE VLAMING mag streven naar volle dige erkenning van zijn hoogste en heilzaamste rechten.» Aldus sprak niet minder dan de Rector Magnificus der R. Kath. Uni versiteit van Nijmegen,, Monseig neur Dr Hoogveld, tot Dr. Alh. Van der Poel, oud-student, der Vlaamsche Hoogeschool, bij diens verdediging van z'n proefschrift «Nationaliteit- Staatvoor z'n doctoraat in de rechtsgeleerdheid. V. O. S. en B. V. 0. S. Tooncelafdeoling Fuinentroost" De vertooningen vastgesteld op Zondag 18 en Maandag 19 Nov. wor den door een onvoorzien geval ver schoven tot Zondag 2 en Maandag 3 December, telkens te 8 u, in de nieu we feestzaal van het Ylaamseh Huis, de Steursstraat. Als eerste opvoering het bekende drama in 4 bedrijven: HEIDEBOE REN door P. Kindt. Plaatsen van heden af te bekomen in 't lokaal bij Hil. Verbeke Rijssel- straat. lc Rang (genummerd) 6.00 2* Rang 3.50, Balkon 2.50. o Familikaarten kunnen ook op voorhand bekomen worden recht gevende aan vier vertooningen. 20 fr. voor een genummerde plaats 35 fr. voor twee plaatsen 45 fr. voor drie plaatsen 60 fr. voor vier 70 fr. voor vijf 80 fr. voor zes Storten op postcheckrekening N' 214.432. O. Werrebrouck, 4 Hondstr. Yper. Dronkaards Zondag avond gin gen er twee mannen al waggelend den Zonnebeke steenweg. Ze hadden te veel den vrede gevierd en geroch- ten in twist. De aldaar in dienst zijnde politieagent moest hulp vra gen om de mannen naar de Thou- routstraat te leiden waar ze zeker tot bezinning gekomen zijn. Middenstand. Maandag avond hadden wij het jaarlijksch avond feest. Aangenaam Zang en spel wa ren voortreffelijk. De aanspraak van den Heer Vandendriessche, 'k bedoel deze over moedeloosheid* joeg de menschen den schrik op 't lijf, toen de laatste zinsnede, wellicht de gru welijkste, de veel toehoorders tot... luiden schaterlach aanzetten. Zijn daarop volgende verhandeling over Rechtvaardigheid had wat meer om het lijf en de Regeering die met de centjes van de kleine renteniers zoo wraakroepend omsprongen, kreeg de volle lading. De kleine ren teniertjes bijzonderlijk beleefden er deugd aan. Het stukje St. Antonius met zijn zwijntje (waarom eene pa- Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. Maatschappelijke Zetel BRUSSEL, 84, Wetstraat Bijbanken YPER. Groote Markt. 9, Tel. 304 en 334 Verhuring van brandkoffers) Kortrijk en Antwerpen. Bijkantoren Brugge, Iseghem, Komen, Meenen. POPERINGHE, Yperstraat, 5, Tel. 62. (Verhuring van brandkoffers'), Thielt, Waas ten, Waereghem, Wervik, Westnieuwkerke. Hulpkantoren in al de bijzonderste gemeenten van West-Vlaanderen, onder andere Alveringrhem G. Vandeweghe, Gem, »Sekr. Beveron a Yzer O. Desmy tter, Gem. lied. Bixsehote C, Honilegrhem, Plaats, Brlelen J. Iiavicl, Gemeente Sekretaris. Cronibeke C. Deeae. Gemeente Ontvanger Dickebusch Mevr. J. Deeoninck. El verding he J. Hult heel. Meetkundige. Gheluvelt A. Beyls, Gemeente Secretaris. Ghyv. en Isenb. L. Stekel or um, gein. sekr. Hollebeke A. Hreyne, Gemeente Sekret. ■Houth.-V. J. Verdoolaeghe, gem.-ontv. Kemmel Kené Joyo, Handelaar. Loere Louis Dousy. Gemeente Sok ret. Loo V. Camerl.vnok, Gemeente Ontvang. Moeres Mare. Melis. Gemeente Sekretai ls. Meessen L. Lemaire. Westnieuwkerke. Moorslede Jos Vaneoillie, Handelaar. NoordsehooteMichel Hutaye. Plaats. OustvJeteren K. Smis. Gemeente Sekret. Passehendaele M. Noliet. onderwijzer. Poelcapelle J. Dehaene, Gemeente Sekret. Ploegsteert L. Lemaire. Westnieuwkerke. Hollinchove H. Ansetniw, Gem. Bediende. Proven E. Deiava. Rentenier. Rousbrugge Claeysoone Aimé, gem. ontv. Ken in gr he A. Wullepit. Gemeen te Ontv. Reninghelst Fl. Camérlyriek. Gem. Sekr. Stavelo P. Franehoo. Hoofd-Onderwijzer. YVuasten P. Parmentier, Yi>erstraat. Westoutre A. Decfceren. Plaats. Westvleieren M. Vanlierde, Beheerder. Woesten P. Bamelis, Schepen. Wulverghera L. Heughel inert. Gem. Sekr. Wulveringh: Jul. Ceulenaere. Gem. Ontv. Wytschaete We Fournier. Plaats. Zonnebeke Lucien Debat, Gem. Sekretaris Zichtrekeningen 3 bruto. «5 daagsche rekeningen 4,50 Spaarboekjes 5 bruto zicht. KASBONS RENTE 01» VOORHAND BETAALBAAR. Op naam of aan drager 3 maand 4,00 °/0 vrij van lasten. 6 4.50 jaar 5,00 °/0 Obligatiën op 5 jaap op naam of aan drager 6 vrij v. lasten Rente betaalbaar op zesmaandelijksche koepons. *+~<rz:--+± Wissels-Beursorders-Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koepons. Vernieuwing en Terugbetaling v. a. Obligatiën, Xitels, enz Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. De FONDSENBANK maakt deel van de groep HANDELSBANK-FONDSENBANK- NOORDSTAR, een der grootste kapitaal-concentraties van het Vlaamsche land en ver tegenwoordigt ruim 300 MILLIOEN FRANK. rodie of spotternij werd door de jonge heeren flink opgevoerd en verwierf grooten bijval. Benevens het verslag van de werkzaamheden van verleden jaar, werd ook gewezen op het groote veld dat nog te ontgin nen valt. Daarom onverpoosd vooruit met vereenigde krachten, want van daar moet de macht komen. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□o LET GOED OP HET ADRES o Allen van eerste hoedanigheid. Schoenen op maat. Allerhande herstellingen. KOMT ZIEN EN OORDEELT. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Chocoladefabriek. Om in de ge woonte te blijven heeft men aldaar nog nen keer een nieuwe bestuurder genoemd. Een man van tvolk? Ja, zeker, want hij komt uit het hoog- commissariaat. Ook een plaatsje van een Ieperling Bijlange niet, hij komt regelrecht van Kortrijk, want hier vinden ze geen zulke bekwame.. Zegde men niet dat die fabriek draaide met Ypersche centen Suk kelaars zijn ze die het gelooven. Nu, gaan we n© gang Retrettenhnis. In de kaaistraat of beter gezegd naar de oude oorkon den de kaasstraat, werd er een stuk grond aangekocht waarop men zin nens is een huis te bouwen, waar geestelijke afzonderingen zullen ge geven worden voor de jonge meisjes. Het leunt aan tegen de oude caserne van St. Barbara. Nog een goede instelling te meer. POPERINGHE. Zitting van don Gemeenteraad van 3 November 1928. VERSLAG. De zitting wordt ge opend om 6.10 H. II. Carpentier, Verbeke waren weggebleven uit pro test tegen de onbeschaamde en or,- heusehe woorden, die stelselmatig onze vertegenwoordigers naar het hoofd worden geslingerd door zeker lid van de meerderheid. De sekretaris leest het verslag der vorige vergadering. Alle commen taar hierover overbodig. Dit wordt door de meerderheid en de 4 katho lieken goedgekeurd. lste Punt. Goedkeuring van plans en bestek voor opbouw eener T-

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1