Aan alle Vlaamsche Vrienden FONDSENBANK N V. Naklank der kalvariefeesten teDixmude YPERSCII LEVEN 2* Jaargang. N'r 100. Prijs per nummer 30 centiem. Zaterdag 24 November 1928. 16 fr. 00 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. per jaar. Beheer en Opstel Statiestraat, 39, Yper. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste ingezonden worden naar het beheer van het blad. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Arrondissement Yper-Poperinghe-Wervik. Leest en verspreidt De Ypersche Bode VOOR AL UWE PLAATSINGEN, GELD- EN BEURSVERRICH TINGEN, WENDT U IN VOLLE VERTROUWEN TOT DE 5Ü°-°I SCHOENEN KLEIN Boterstraat, 50, YPER IROXNËMK-NTNPKIJS Men abonneert op alle postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Postcheckrekening 213 f.gj. (Rud. Claeys.) uit het Beste Vrienden, Met de aanstaande wisseling van het jaar komen wij uwe aandacht vestigen op I)E YPERNt'HE BODE, het vlaamsche weekblad bij uitmun tendheid dat over geheel ons West- land zoo ruim verspreid is. Gesticht als plaatselijk orgaan na de prachtige overwinning die onze Ypersche stadsgenooten bij de ge meenteverkiezingen behaalden is de YI'EKSCHË DODE stillekens aan uitgegroeid tot een algemeen arron dissementsblad. Nu verschijnt het wclffth'jks ojjL-.S bJodzit'xW» JBKUJpi i.. mogen «ffunt verzekeren dat DE YPERSCHE RODE om hare dege lijkheid gerust bij de beste weekbla den kan gerangschikt worden. Wij wijzen bijvoorbeeld op het hoofdartikel dat in klare taal ge schreven, iedere week de belangrijk ste gebeurtenis uit den strijd behan delt, op het algemeen overzicht der voornaamste feiten uit binnen en buitenland en verder op de vermak- lijke bijdragen van Spectator Snuf- felator die in den tijd in De West- Vlaming door iedereen zoo gaarne gelezen werden. DE YPERSCHE RODE is echter nog aan vele onzer goedgezinde men- schen onbekend. Het is jammer, en toch maar al te waar, dat vele over-» tuigde Vlamingen, die voor hun Vlaamsche overtuiging in het vuur zouden springen het kwaad niet in zien van zich te abonneeren op belgi- sche weekbladen. En door belgische bladen verstaan wij niet alleen de fransche maar eerst en meest de Vlaamsche weekbladen die weigeren een gezonde oplossing van het Vlaamsche vraagstuk voor te staan. Beste vriend, ik hoor U misschien zeggen Maar dit of dat blad is toch ook Vlaamschgezind. Wij antwoor den dat er buiten DE WEST-VLA MING, DE MANDELGALM, HET RECHT en DE YPERSCHE BODE geen enkel weekblad is DAT TEN VOLLE HET VERTROUWEN VAN EEN OVERTUIGD VLAMING VER DIENT IN WEST-VLA ANDEREN. 't Is wel waar dat die andere bla den zoo goed de kunst verstaan om water in de eene hand en vuur in de andere te dragen, 't Is wel waar dat die gazetten luide roepen Vlaan deren boven alMaar wij weten ook dat zij voortdurend in de bres staan om het verraad door hun volks vertegenwoordigers tegen Vlaande ren gepleegd, wit te wasschen. Wij zullen een paar voorbeelden aanhalen Aan de landbouwers vragen wij Welk weekblad met klem den negen- jaarschen pacht heeft voorgestaan. 'Wij vragen hun of hun belgisoh- Vlaamsche gazette den negenjaar- schen pacht heeft verdedigd. Neen, nietwaar. Slechts een weekblad heeft in het Westland gewezen op het konkelfoezen van de boerenbon- ders die den negenjaarschen pacht tijd hebben verworpen nadat hij in het parlement gestemd was. Dat weekblad was DE YPERSCHE RO DE. Aan de werklieden en aan de va- 'tlers vrage'n mj wie de triestige doe- ning der leiders van de christene werkliedenpartij aan den schand paal heeft gespijkerd omdat door hun schuld de meest militaristische wet die hier ooit te berde kwam, ge stemd werd. De belgische gazetten zwegen lijk vermoord, terwijl I)E YPERSCHE RODE met klem den zesmaandendienst tegen den veer tienmaanden dienst der christene werkliedenpartij verdedigde. Vlaamsche vrienden, een week blad mag niet alleen zijn een blad waar gij uitsluitend de uitslagen der vogelpikmaatschappijen of der gei tenbonden in leest, en waarvan de rest, dit is de algemeene richting en de politiek, u volkomen onver schillig laten. Neen, het is zware plicht zich op de hoogte te stellen van wat er roert en gebeurt in het parlement waar men de ware gedaante der zoogezei- de katholieke Vlaamsche volksver tegenwoordigers leert kennen, het is zware plicht kennis te nemen van het vlaamsch leven dat in Vlaande ren hoogtij viert, het is zware plicht belang te stellen in de gebeurtenis sen die van reusachtig belang zijn voor u zelf, uwe kinderen uw Vader land en zijn bewoners. Daarom verzoeken wij U, Vlaam sche vrienden, een abonnement op DE 1PERSCHE RODE te nemen. oor 16 (zestien) frank abonneert gij u tot einde 1929. -Vraagt een abonnement in gelijk welk postkan toor, of aan uwen postbode, of komt mij vinden op een van mijn zitda gen. En overtuigd dat gij zult ingaan op dat verzoek van onzentwege hee- ten wij U van harte welkom in de talrijke familie der YPKRNCHK RO DE -lezers. Uw vlaamsche vriend steeds tot uw dienst bereid. .Meester IU TIYE Kamerlid, WATOU. Als men in Dixmude aan de Yzer- brug komt, slaat men noodzakelij kerwijze zijn blikken naar links en rechts. En wat ziet men Aan de linkerzijde het heldenmonument, dat zich als een vinger Gods naar bo ven richt... Op den top danst de leeuw op gouden veld. Rechts rijst de Kalvariekapel... Een gekruiste Jezus herinnert de wereld aan zijn kruisdood. Rondom deze twee monumenten was in de laatste tijden drukke be weging... leder volk herdenkt zijn dooden van den boozen oorlog som migen om komende oorlogen te be letten, in den geest dus van anti- millitarisme en pacifisme, anderen met veel militair praalvertoon, om iedereen aan te zetten gedwee ter slachtbank te gaan en zijn leven ten beste te geven als eenige diplomaten of vorsten ruzie krijgen nn.i vuui ifrtfZtm i geest van militarisme, patriotisme, chauvinisme. De militairen hebben den mond vol van het veld van eer... Zij vinden zich nog zooveel waard met te ster ven als de romantieke ridders in den ouden tijd. In ons gedenkteeken Heldenhulde, gaat de gedachte gepaard van eer herstel... Eerherstel voor de geschon den graven der vlaamsche jongens. Onze jeugdige prins en zijn gema lin waren aanwezig op de inhuldi ging van den Kalvarie te Diksmude het gold een godsdienstige, officieel- militaire plechtigheid. Op 19 Aug. was geen officieel personnage te zien... maar het volk, het Vlaamsche, vredelievend volk had er de besten naartoe gezonden. Als de prins over de brug reed... dan heeft hij waarschijnlijk het Heldenhulde-monunient aan den an deren kant der straat gezien... en in den wind zag hij den leeuw wel dan sen. Heeft hij zijn adjudanten ge vraagd wat dit beduidde, dit reuzen- groote kruis... of hebben dezen die immer in 's prinsen schaduw wande len en die de koude aarde verwar men waarover hij treden moet. Zijne Hoogheid de ware, onvervalschte waarheid verzwegen Ware ik prins... ik zou van dichtbij die toren bezichtigd hebben en uit leg hebben gevraagd over de talrijke geredde doch geschonden zerkjes... ik ware niet onverschillig voorbijge reden. Hij die zoo gaarne studiën maakt (volgens de dagbladen) moest ook belang stellen in dit oprijzend steer»... en aldus had hij daar ter plaatse kunnen lezen in het open boek van Vlaanderen's lijden en strijden... maar het protokol verzet zich daartegen. De prins vervreemdt van het Vlaamsche volk. L, D. D. Hoofdzetel: GENT, Kalanderberg, 1. Maatschappelljke^Zetel BRUSSEL, 84, Wetstraat Bijbanken YPER. Groote Markt, 9, Tel. 304 en 334 Verhuring van brandkoffers) Kortrijk en Antwerpen. Bijkantoren Brugge, Iseghem, Komen, Meenen, P0PER1NGHE, Yperstraat, 5, Tel. 62. (Verhuring van brandkoffersThielt, Waas ten, Waereghem, Wervik, Westnieuwkerke. Hulpkantoren in al de.'bijzonderste gemeenten van.West-Vlaanderen, onder andere Alveringthem O. Vandeweghe, Gem. Sekr. He ver en a/Yzer O. Dosmytter. Gem. Bed. liixst hote C. Hondegrhein. Plaats. Brielen J. David, Gemeente Sekretaris. Crumbeke C. Deoae. Gemeente Ontvangrer Dickebuseh Mevr. J. Deconinck. KIverdingrhe J. Bultheel, Meetkundige. Gheluvelt A. Beyls, Gemeente Sekretaris. Ghyv. en Isenb. K. Stekelorum. gem. sekr. Hollebeke A. Breyne, Gemeente Sekret. llouth.-V. J. Viirdoolaegho, gem.-ontv. Kemmel Kené Joye, Handelaar. Koe re Kouis Dousy. Gemeente Sekret; Loo V. Camerlynck, Gemeente Ontvang. Moeres Mare. Melis, Gemeente Sekretaris. Meessen K. Kemaire, Westnieuwkerke. Moorslede Jos Vancoillie, Handelaar. Noordschoote Michel Butayfv Plaats. Vp rrn gym or i )ostvleteren li. Smis. Gemeente Sekret. l'asschendaele M. Noliet. Onderwijzer, f'oelcapelle JDehaene, Gemeente Sekret. Ploegsteert K. Kemaire, WVstnieuwkerke. Pollinehove H. Anseeuw, Gem. Bediende. Proven E. Del ava. Rentenier. Rousbrugge Claeysoono Aimé, gem. ontv. Reninghe A. Wullepit, Gemeente Ontv. Reninghelst Fl. Camerlynck. Gem. Sekr. Stavel© P. Franchoo. Hoofd-Onderwijzer. Waasten 1'. Parmentier, Yperstraat. Westoutre A. Deo Ier cq, Plaats. Westvleteren M. Vanlierde. Beheerder. Woes ten P. Bamelis, Schepen. Wulverghem K. Heughebaert, Gom. Sekr. Will verin gh. Jul. Ceulenaere, Gem. Ontv. Wytschaete We Fournfcer, Plaats. Zonncbekfvj Kuete^ Debal, Gem. Sekv°2arls üiezcirae ririfflprrëflüranite pon yiqapcvgnli CllUC ^CllSQHg dllS, lldÜ ÜC Zicntrekeningen 6 °/0 bruto. i5 daagsche rekeningen 4,50 Spaarboekjes 5 bruto zicht. KASBONS RENTE OP VOORHAND BETAALBAAR. Op naam of aan drager 3 maand 4,00 vrij van lasten. 6 4,50 °/0 i jaar 5,00 Obligatiën op 5 jaar op naam of aan drager 6 vrij v. lasten Rente betaalbaar op zesmaandelijksche koepons. - - Wissels-Beursorders-Uitbetaling van alle Belgische en Vreemde Koeponh. Vernieuwingen Terugbetaling v. a. ODligfatiën, Titel**, en^ Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. De FONDSENBANK maakt deel van de groep HANDELSBANK FONDSENBANK- NOORDSTAR, een der grootste kapitaal-concentraties van liet Vlaamsche land en ver tegenwoordigt ruim 300 MILLIOEN FRANK. Storm. Nadat we vrijdag heel den dag door slecht weder gehad hadden, stak de wind, des namiddags op en met den avond loeide en groei de hij meer en meer. Rond zeven ure woedde de storm in zijn grootste geweld en rukte waar hier waar daar schoorsteenen af die op de daken neerkwamen en de pannen op de straten stuk sloegen. De toren van St. Pieters kerk kreeg het erg te ver duren. De storm hield heel den nacht aan. Om vier ure 's morgens kwam een groote donderslag de windvlaag breken doch heel den Zaterdag mor gen hadden wij aanhoudend een echt hondenweder. Daar het juist markt was waren de meeste krameniers verplicht hunne matten op te rollen en onverrichter zake naar huis te keeren. Kortom vele schade inzon- der aan de inopbouw zijnde huizen. Heel de streek leed onder dat he- melsch geweld. Verdronken. Zaterdag noen haalde men uit een waterput gelegen achter het gesticht van het H. Hart (Sterhoek) het lijk op van eene vrouw. Men heeft het willen erken nen als zijnde datgene van de vrouw die over twee drie weken uit een on zer gestichten spoorloos verdween en welke vruchteloos opgezocht werd. Hert blijkt zeker vrouw te zijn van Wervick, moeder van 9 kinderen. Schielijke dood. Frederik Maer- ten oud 82 j. wonende op de Ligij- tuinwijk, ging Zondag namiddag om 4 ure naar achter, doch scheen wat lang weg te blijven. De familieleden gingen zien en vonden den ouden man bewusteloos zitten op 't gemak. Hij was overleden, bezweken aan eene hartaderbreuk. Twist. In een herberg van het studentenstraatje was het Zondag avond volop bal. Als naar gewoonte moest er daar wat getwist worden, 't Ging er wat hard op toe en de rui ten hadden het hard te verduren. Altijd 't zelfde liedje. □□□□□□□□□□□□□□□□□aonnonQnn LET GOED OP HET ADRES IN DEN POSTHOORN H. KoufVandoorne OVERGROOTE KEUS VAN Mans-Vrouw en Kinderartikels Allen van eerste hoedanigheid. Scfioenen op maat. Allerhande herstellingen. KOMT ZIEN EN OORDEELT. Schrikkelijk ongeluk. Zondag morgen omstreeks 10 uur kwamen Isidoor Leroy, velomaker en oud haanrijder, tellende 30 jaar en zijn vrouw Leontine Baelen, oud 27 jaar beiden wonende te Zillebeke per mo to naar Yperen gereden. De vrouw

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1