FONDSENBANK N V. Dr Borms' Candidatuur, PEBSCH LEVEN SCHOENEN bij Hilaire VERBEKE-BOERHAVE HEIDEBOEREN 2* Jaargang. N' 101. Prijs per nummer30 centiem Zaterdag 1 December 1928. 16 fr. 00 per jaar. 9 fr. per half jaar. 5 fr. per drie maanden. Buitenland 25 fr. per jaar. Alle nieuws moet tegen den Donderdag ten laatste ingezonden worden naar het beheer van het blad. Naamlooze artikels worden niet opgenomen. Beheer en Opstel Statiestraat, 39, Yper. ££221 SCHOENEN IN DEN POSTHOORN H. Louf= Vandoorne Boterstraat, 50, YPER komt zien en oordeelt. VOOR AL UWE PLAATSINGEN, GELD- EN BEURSVERRICH TINGEN, WENDT U IN VOLLE VERTROUWEN TOT DE >♦-- ♦- Op Zondag 2 December en Maandag 3 December 1928 VnO.WEMENTSJ'Ri.lS: Men abonneert op al te postkantoren. Aankondigingen bij overeenkomst. Tarief op aanvraag. Postcheckrekening 2l3l.gJ. (Rud. Claeys.) Voor de altgemeene Amnestie Or. Borms werd door de Antwerp- sche nationalisten voorgedragen als werkelijke kandidaat voor de gedeel telijke verkiezing van 9 December aanstaande. Van hoogerhand heeft men geen middeltje kunnen vinden om deze amnestie-lijst ongeldig te verklaren. Verwarde discussies waren daar over aan gang onder de Kamerleden. Maar het algemeene oordeel was wel, dat de lijst aan de kiezers moest onderworpen worden en de handtee- kening van Borms), gesteld bij aan wezigheid van een getuige, rechts geldig was. Het is dan toch nog als een bons gekomende tegenstrevers hadden er zich niet aan verwacht. Naief van hunnentwege De wijze waarop men met de amnestie gesold heeft in de Kamerde duidelijke uitspraak van den Minister van Ju stitie) dat men de teruggave van de burgerlijke en politieke rechten aan de veroordeelden weigerde om ze buiten den politieken strijd te slui ten dus om hun gedachte de weigerachtigheid van de Regeering om onmiddelijk Dr Borms in vrij heid te stellen nu schier de alge meenheid van de Kamer de invrij heidstelling noodig vindtdat alles moest natuurlijk van zelf leiden tot deze candidatuur. Zij komt uitnemend van pas, die tusschentijdsche verkiezing. Er wordt niet om een algemeene poli tieke gedachte gestreden, ditmaal, maar het wordt op de lijst Borms een referendum, een volksraadple ging over de amnestie. Wie er voor is, dat de eenige wijze oplossing van het vraagstuk van de om daden van Vlaamschgezindheid veroordeelde Vlamingen, de amnes tie is, die stemt voor Borms. Geen andere beteekenis zal de verkiezing hebben dan die, dat aan de Regee ring een duidelijken wenk wordt ge geven om volledig te amnestieeren, en dat, indien dit niet geschiedt, de kwestie gesteld blijft. Dat is alles. Natuurlijk hooren we wel al van de andere zijde, dat deze candidatuur de amnestie moet in gevaar brengen en doen nadenken, zegt de «Matin Logica moet er wel niet gezocht worden in de politiek, maar op een groote tegenstrijdigheid bij de te genstrevers moet hier toch gewezen worden. Indien het dan toch waar is, dat de algemeene amnestie-gedachte in Vlaanderen de openbare meening niet gewonnen heeft, laat het dan toch op een proefneming aankomen Maar blijkbaar schrikken ze daar voor terug. Toch gelooven we nog, dat het een schromelijk machtmisbruik zou zijn, de lijst ongeldig te verklaren en de heeren van Brussel het niet zullen aandurven omdat dit al te duidelijk de toeleg zou blootleggen de leiden de krachten in Vlaanderen eventueel zoo veel mogelijk uit te schakelen. Wij kunnen nu een ophitsingscam pagne van de ergste soort verwach ten. Maar men 7. al er niet in slagen het klare doel, dat met deze candidatuur gesteld wordt, te vertroebelen. Het onmiddellijke resultaat ervan kan zijn, al hoeft dat nog niet pre cies zooi, dat er eenige ijzervreters pogen in de Kamer nog meer te rem men. Maar in de politiek is de uitslag op den langen duur van meer be lang dan de onmiddelijke effectjes, die er los komen. In gevallen als dat van Muiier en van mij zelf, is het bewijs geleverd, dat er een hoogere instantie is dan de rechters, de Vlaamsche opir.ie zeil], die de vonnissen in de aktivis- tenprocessen grondig en afdoend herziet, Tien jaar na den oorlog zal de Vlaamsche openbare meening zich nu kunnen uitspreken over de wen- schelijkheid en wijsheid van de alge meene onvoorwaardelijke amnestie, die alleen het zoo vaak gekneusde rechtsbewustzijn in Vlaanderen kan heelen. Herman VOS. Kamerlid Antwerpen Wc wensehen onze Antwerpselic strijdgenooten van harte geluk met hiinne «laad en hopen dat de strijd \oor hen en l)r Borms en de aniues- tiegedaehte een groot sukses weze. DE BELOFTEN VAN MINISTER HEYMAN, EEN VODJE RAPIER, WANNEER HET VLAMINGEN GELDT. Enkele maanden geleden interpel leerde Staf De Clercq Minister Hey- man, over de benoeming van twaalf kontmleurs bij den Pensioendienst, zonder voorafgaand Vlaamseh exa men. Minister Heyman weigerde een nieuw of aanvullend Vlaamsch exa men uit te schrijven, doch beloofde dat ze eerst na een jaar proeftijd en zulks was vermeld op de proviso rische benoeming zouden be noemd worden. MINISTER HEYMAN AT ZIJN WOORD l Niet Twaalf, maar Der tien kontroleurs werden lang vóór den afgesproken proeftijd benoemd, en daaronder 4 Vlaamschkundigen en 9 VLAAMSCHONKUNDIGE WALEN. Leve den Belgiek Verslag oTer de Gemeenteraads zitting van 26 Nov. litis. De ver gadering wordt door Burgemeester Sobry geopend. Het publiek is tal rijk opgekomen. Aan de raadstafel zijn nog eenige zetels onbezetSche pen Declercq laat zich verontschul digen. De heeren Bossaert, Vandam- me. Glorie en Capoen komen nader hand binnen. Het verslag der voorgaande zitting in '"'t Belfort9, Rijsselstraat. YPER vindt ge zeker uwe keus van werk- of prachtschoenen zoo voor mannen, vrouwen of kinderen. GOEDKOOP EN GOED Schoenen naar maat. A lier ha tide herstellingen. Eenmaal klant, gij keert er weêr □□□□□□□□□DDDDDDDDa wordt zonder opmerkingen goedge keurd. Schepen Lein alben vraagt uitleg aan den Burgemeester, over het tref fen van een maatregel, waarbij alle te slachten dieren naar het stedelijk slachthuis moeten geleid, en dooi den veearts gekeurd worden. Waar om uw inzicht niet voorafgaandelijk in het schepencollege laten kennen, vooraleer met zulken maatregel voor den dag te komen, dewelke aan de 'auit.anbü\ ailiing zooveel moeilijkje den zal berokkenen, en nooit hiér of nergens van toepassing is geweest. O bewonderenswaardige samen- hoorigheid in ons schepencollege Besloten wordt eerst de zaak te on derzoeken, vooraleer die maatregel van kracht wordt. Tijdens die be spreking wordt het electrisch licht, dat zijne gewone perten speelt, door kaarsen vervangen. Eene wijziging aan het lastenko- hier voor de stortbaden en uitbrei dingswerken aan de gemeentescho len, wordt algemeen goedgekeurd. De Heer Segers, pachter van het eiland aan de majoorgracht bekomt voldoening op zijne vraag tot verlen ging van pacht, en visschen. Insgelijks woidt eene aanvraag tot visschen met een bootje, tusschen de Rijssel- en Meenenpoort ingewilligd, mits pachtprijs van 500 frank 's jaars. Een muur zal gebouwd worden tusschen het stedelijk kerkhof en den eigendom der Heeren Deplanc- ke 't zal eene schoone verbetering zijn. De aanvraag van krediet voor ver effening met gemeentekrediet wordt met algemeenheid van stem men aangenomen. Er is spraak van den verkoop van stadsgrond, namelijk den grond ge legen tusschen de Basculestraat en de buitenwandeling, van de Meenen poort gaande naar de zwemkom, □□□□□aaDDaaaDaaanaaaDDDaoa LET GOED OP HET ADRES o OVERGROOTE KEUS VAN Mans-Vrouw en Kinderartikels Allen van eerste hoedanigheid. Schoenen op maat. Allerhande herstellingen. Hoofdzetel GENT, Kalanderberg, 1. Maatschappelijke Zetel 131-tUfSSEL, 8-4, Wetstraat Bijbanken YPER, Groote Markt, 9, Tel. 304 en 334 Verhuring van brandkoffers) Kortrijk en Antwerpen. Bijkantoren Brugge, Iseghem, Komen, Meenen. FOFERINGHE, Yperstraat, 5, Tel. 62. (Verhuring van brandkoffers), Thielt, Waas ten, Waereghem, Wervik, Westnieuwkerke. Hulpkantoren in al de bijzonderste gemeenten van VVest-Vlaanderen, onder andere Oostvleteron R. Smis. Gemeente Sekret. l'asse lundaele M. Noliet, Onderwijzer. Poelcapelle J. Dehaene, Gemeente Sekret. IMoegfsteert L. Lemaire, Westnieuwkerke. i'ollinchove il. Anseeuw. Gem. Bediende. Proven E. Delava. Rentenier. Rouslmig-ge Cluoysoone Aimé, gem. ontv. Kening~h© A. Wullepit. Gemeente Ontv. Keninghelst Fl. Camerlynek, Gem. Sekr. Stavele P. Franchoo, Hoofd-Onderwijzer. Waasten P. Parmentier, Yperstraat. Westoutre A. Deelercq, Plaats. Westvleteren M. Van lier de. Beheerder. Wulverg-hem: L. Heughebaert. Gem. Sekr. Wulveringh. Jul. Ceulenaere. Gem. Ontv. Wytschaete We Fournier, Plaats. Zonnebeke Lucien Debai, Gem. Sokretaris Alveringrhern G. Vandeweghe, Gem. Sekr. Beveren a/Yzer O. Desmytter. Gem. Bed. Bixschot© C. Hondeghem, Plaats. Brielen J. David. Gemeente Sekretaris. Crombeke C. Deeae. Gemeente Ontvanger Dickebusch Mevr. J. Deconinck. Eiverdinghe J. Bultheel. Meetkundige. Gheluvelt A. Beyls, Gemeente Sekretaris. Gliyv. en Isenb. L. Stekelorum. gom. sekr. Hollobeke A. Breyne, Gemeente Sekret. Houth.-V. J. Verdoolaegho, gem.-ontv. Keinmel René Joye, Handelaar. Locre Louis Dousy. Gemeente Sekret. Loo V. Camerlynck. Gemeente Ontvang. Moeres Mare. Melis. Gemeente Sekretaris. Meessen L. Lemaire, Westnieuwkerke. Moorslede Jos Vancoiliie. Handelaar. Noordschoote Michel Butaye, Plaats. Zichtrekeningen 3 7. bruto. «5 daagsche rekeningen 4,50 Spaarboekjes 5 bruto zicht. KASBONS RENIS OF BFTA t'-SAAiir» Op naam of aan drager 3 maand 4,00 °/0 vrij van lasten. 6 4,50 7» i jaar 5,00 Obligatiën op 5 jaar op naam of aan drager 6 o/D vrij v. lasten Rente betaalbaar op zesmaandelijksche koepons. Wissels-Beursorders-Uitbetaling van «11e Belgische en Vreemde Koepons. Vernieuwing en Terugbetaling v. a. Obligatiën, Titels, enz Alle Beurs- en Bankverrichtingen aan de voordeeligste voorwaarden. De FONDSENBANK maakt deel van de groep handelsbank-fondsenbank- noordstar, een der grootste kapitaal-concentraties van het Vlaamsche land en ver tegenwoordigt ruim 3O0 millioen frank. thans nog in pacht aan den Staat, en waarop sedert zes of zeven jaren, ceinentbrikken liggen te... drogen. Eene engelsche inrichting verlangt er een weezenhuis te bouwen. Er zal hen obtie verleend worden tot Kerstdag 1929, voor den prijs van 10 frank den vierkanten meter, met een termijn van vier jaar voor den opbouw. Een ruiling van grond met de maatschappij Alpaga" die hare fa brieken opricht op het Zaalhof wordt algemeen goedgekeurd. Schepen D'Huvettere heeft zich de opoffering getroost een verslag op te maken nopens de rekening 1927 van den Openbaren Onderstand. Deze commissie had het immers overbodig geoordeeld, er zelf een, aan de rekening toe te voegen. Mis- siaen gelooft aan eene groote kracht inspanning van wege den Schepen van financien en oordeelt zijn ver slag van weinig nut. De rekening is totaal onvolledig en onnauwkeurig opgemaakt zegt hij. Sommige kre dieten zijn van bijna 300.000 fran ken overschreden. Artikel 13 der ontvangsten staat en kel met 8000 frank in de begroo ting ingeschreven terwijl de reke ning meer dan 68.000 frank ver meldt. In de kolommen der uitgaven staan sommen, waarvan bij de faktu- ren nergens een spoor te vinden is, en nochtans duizenden franken be-, dragen. Voor 't politiebureel betaalt de stad 4000 frank pacht, terwijl onder meer eene hofstede van 35 Ha slechts 6000 frank verpacht wordt. De commissie van den openbaren onderstand beschikt over een inko men van 4 millioen frank, niettemin kan zij enkel de som van 74000 frank, gebruiken voor hulp en tege moetkomingen in geld en levensmid delen, 'tzij nagenoeg het vijf en vijftigste deel van haar inkomen, dat zij beschikbaar stelt voor het V. O. S. B. V. O. S. TooneelafdeelinR Puinentroost telkens te 8 uur in de Feestzaal van het VLAAMSCH HUIS opvoering van Bet. groote succes door B. Kindt. Kaarten aan fr. 6.oo, fr. 3.5o en fr. 2.5o bij H. Verbeke, Rijselsche straat. 9, alsook aan den ingang der zaal.

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 1