Huis Busschaert-Yanden Bosch August BONTE Het huis DEJOHGHE-BUüTHEZ GRAFZERKEN BLAUWSTEEN FR.VANDEPLAS cC O a QC UI VLAAMSCH HUIS Contzen - Liesmons Zoon Henri Costeur - Moerkerke GRAFKELDERS EN MARMER 44, Boterstraat (Hoek Lange Meerschstr.) G. Lamoot-Dolfen Vlamingen van Yper, Poperinghe omstreken IsidoorDehaene Alle slach van Meubels Huis Keslelyn-Vanleke L. Lamoot-Pannekoucke Vlaamsch Huis, Koffiehuis LOKAAL 0. S. Gasthof Stalieplaals Ie Roeselaere De Beroemde Hollandsche Margarienen MADELEINE (met Cadeau) Hollandsche Bloem en Hollandsche Welvaart Depot bij Emikl SWIWEN ft M VERTEN Yeurnesteenweg, 75 YPER Telefoon 303. GROOTE KEL'S VAN Reukwerken en allerhande toilet- en rouwartikelen. Haarverwen. Speelgoed. \'er- making van poppen. Prijzen buiten Concurrentie. Depot der Yerwerij en Nieuwwasscherij [3 Duinkerk est ruat, POPEK1NGI1E Kleuren, Vernissen en Vensterglas Alle gerief voor Schilders en Glaswerkers i—Telefoon Poperinghe 4,5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O IN DE GOUDEN SCHAAR llilaire Pannekoucke \T. per maand VERMEULEN Brussel'' RemySerryn Diksmudestr., 30 YPER HUIS de Steursstraat, 25, Yper Groote keus van Regulate urs-Uurwerken-Juweelen Werkplaats voor alle Herstellingen Tel. 251. LOMBAARDSTRAAT, 49 - - YPER levert tegen de voordeeligste prijzen Alle BOUWSTOFFEN gewaarborgd waterdicht geplaatst binnen de 24 uren waarvan altijd een groote keus in magazijn. Reste lluiskolcn en Antliraeielen wendt u tot de Apotheek Bertenplaats, 8, POPEItINGIIE Aldaar te verltrijgfen KOOPT UWE KOFFIES IN Ferdinand DEBOYDT Gewone- en Prachtmeubf.len HUIS M. Hollebeke-Boerhave Hondstraat, 35, YPER Volledige binnenhuismeubileering A. Notebaerl-Maliieu Meenenstraat - YPEH LEDER TIGÊN Edg. Louage, «Tpeb* J* Leeuwenvlaggen Ji FABRIEK van MEUBELS en Zoons Rvsselstraat, 94, YPER HANDEL in INLANDSCH HOUT O c O O O 05 Q u 3 (3 05 u 05 Q 0 L (8 in E 0) 00. 03 cn O* PI CP P5 C/5 H PJ i x Gr. Markt, Poperinghe =5sN=r- Gezelligheid üt Beste Dranken Haarkapper voor Dames en Heeren Dixmude-straat YPER. LAND HOUWERS, Mozes Fonteyne HOEK der Tempelstraat, N° 2, YPER GGaaaaaaaaaaaGaaaaaaaaaaGa I? E Z O E K T Vertegenwoordiger voor de alomgewaardeerde Chicoreien Verbirch en Olieën Imperial Q □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□GD 49, Boterstraat, Yper Groote keus van Laatste Nieuwigheden - Zwarte en Fantaisie stoffen Gemaakte kleederen en op maat voor Hoeren en Kinderen Pane.Engelsch leer,Voeringen REGENMANTELS Verzorgd Werk HET OUD GEKEND HUIS Meester- Kleermaker 2U, Boterstraat, YPEK fHoek Vischpoortj o Schoone nieuwigheden in fantaisiestof/en Zwarte stoffen voor Ceremonie Gemaakte kostumen voor Hoeren en Kin deren. Werkkleedercn. OVERJASSEN REGENMANTELS Hoeden-Klakken ROUW INT li -L UREN Snit naar de laatste mode Depothouder voor Yper en omliggende Verschillende mo dellen in alle prijzen De artikelen zijn ge waarborgd (garantie ggqgoq□□□□□□□□ooddqoonrjoodooooqgoddngooqqqqqoooq (bij het klooster der H. Familie Diamanten. Geschenken Brillen, Pinee-Nez, Melkmeters Alkoolmeters - Barometers, enz. ~-J v—- □□□□Qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaa O O AT f* A POFDRT? /Amerlkaansehe poeders tegen nevral-N ÜL,Urii ^gièn, hoofdpijn, rhumatisme 4 fr. de doos van 12 pakjes. Oud gekend en onfeilbaar middel tegen bloedarmoede en li chaamszwakte. Speciale geneesmiddelen voor bepaalde kwalen en ongemakken. Onfeilbare hulpmiddelen een zuiverenden drank voor peerden koeien en zwijnen. De Beste Rechtstreekse he invoer 23, Statiestraat, 23, YPER Kijzondere prijzen voor voortverkoopers. In 't Klein. In 't Groot □GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Verzorgd werk. Genadige prijzen. Gewaarborgde bediening GGGGGGGGGGGGGGGOGQGGGGGGGGGn A lie Schoetimakersbenoodighedcn. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG CEZODD KLOEK natuurlijk bier BROUWERIJ rLDUIS L.VERLEnOE .LOO .wAAl ,1J Vertegenwoordiger der streek Gewaarborgd tegen regen en zonne schijn bij hem te bekomen met gemak van betaling Vraag voorwaarden. □gggggggggggggggggggqggg u 3 •s X PC 3 00." 03 Bezoekt het I gggggggggggggggggggggggggg Het huis belast zich met alle slach van postichen. Grimeering voor tooneel en andere feesten. gggggggggggggggggggggggggg Voor het aankoopen uwer Land- bouwmachienes, Raapmolens en Vettestrooiers. Belgische vervaar diging, wendt u in voile vertrou wen tot TE YVOESTEN ggggggggggggggggggggggggog HUIS Gesticht in 1890 Meester-Kleermaker Schoone keus van zwart- blauw-en fantai- siestoffen. Gemaakte kleederen en op maat. Werkkleederenin pane en moles kitte Regenmantels Verzorgd werk. Spoedige bediening. Nlatigfe prijzen. Groote keus van Hoeden en Klakken. en het heiden op de

HISTORISCHE KRANTEN

De Ypersche bode (1927-1928) | 1928 | | pagina 7